Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, továbbá a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben-, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott, e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások ellátási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. § A 3. §-ban meghatározott szociális alapszolgáltatások ellátási területe Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területe.

2. Az ellátási formák

3. § *  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a személyes gondoskodást igénybe vevők számára a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

e) támogató szolgáltatás

f) nappali ellátás (idősek klubja)

3. Az Önkormányzati fenntartású intézmények útján biztosított ellátási formák

Étkeztetés

4. § (1) Az étkeztetésre jogosultak azok a Nagykovácsi területén állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorultak, akik önmaguk és eltartottjaik részére napi egyszeri meleg étkezést nem képesek biztosítani

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük vagy

e) hajléktalanságuk

miatt.

(2) *  A korra való hivatkozással a 75 év felettiek részére biztosítható az ellátás. A 75. életév betöltését a rászoruló a személyazonosító igazolványa-, útlevele- vagy jogosítványa és a lakcímkártyája bemutatásával igazolja. A személyazonosság igazolására szolgáló okmányokról fénymásolatot kell készíteni.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki krónikus vagy akut megbetegedése miatt mozgásában olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni. Az egészségi állapotot a háziorvos/kezelőorvos igazolja.

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül.

(5) Pszichiátriai betegsége, valamint szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, azonban önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni. A pszichiátriai-, valamint szenvedélybetegséget szakorvosi véleménnyel kell igazolni.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik.

(7) *  Az étkeztetés egész évben, munkanapokon (hétfőtől péntekig) igénybe vehető alapszolgáltatás, mely során csak a meleg ebéd kerül biztosításra az arra rászorulóknak. Igény esetén az alapszolgáltatás időtartama egyedileg is megállapítható. A szociálisan rászoruló az ellátáshoz hozzájuthat

a) ha saját maga elszállítja az ebédet;

b) házhoz szállítással a szociális gondozók révén, amennyiben a jogosult egészségi állapota miatt a házi segítségnyújtás indokolt.

c) házhozszállítással rászorultak részére, igény esetén.

(8) Az étkeztetés igénybevétele önkéntes, az igénylő kérelmére történik. A kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. A kérelemben nyilatkozni kell a jövedelemről a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. sz. mellékletének II. részében foglaltak szerint, valamint mellékelni kell a jövedelemről szóló igazolásokat is. Az étkeztetésre történő jogosultság megállapításához a jövedelem az Szt. 4. § (1) bekezdése és 10. §-ában foglaltak szerint vizsgálandó.

(9) Az egészségi állapotra való hivatkozással kérelmezett étkeztetés esetén a kérelem kötelező melléklete a háziorvos/kezelőorvos igazolása arról, hogy a kérelmező mozgásában korlátozott; a pszichiátriai-, és szenvedélybetegségre való hivatkozással kérelmezett étkeztetés esetén a kérelem kötelező melléklete a szakorvos/kezelőorvos szakvéleménye a nevezett betegség fennállásáról.

(10) *  Az étkeztetés igénybevétele iránti kérelmekről a polgármester dönt. A polgármester a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. Az ellátás biztosítása esetén az ellátás igénybevételének megkezdése előtt a polgármester az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. Amennyiben az étkeztetés határozatlan időre kerül megállapításra, az ellátást évente felül kell vizsgálni, kivéve azon ellátásban részesülők esetében, akik korukra való tekintettel részesülnek a szolgáltatásból.

(11) *  Az ellátott, illetve a törvényes képviselője a megállapodást írásban bármikor indokolás nélkül felmondhatja.

(12) *  A polgármester írásban felmondja a megállapodást

a) ha a szolgáltatást igénybe vevő bentlakásos intézményben kerül elhelyezésre, kórházi ellátásban részesül, valamint az otthonától egyéb okból való tartós távolléte ezt indokolja;

b) ha a szolgáltatást igénybe vevő más ellátási formába kerül ideiglenesen vagy véglegesen, amely ellátással egyidejűleg az étkeztetés nem vehető igénybe;

c) ha a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik;

d) ha a szolgáltatást igénybe vevő ellátásra való jogosultsága megszűnik,

e) ha a személyi térítési díjat fizető személy a térítésidíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget;

f) ha a szolgáltatást igénybe vevő meghal.

(13) *  A polgármester 15 napos felmondási határidővel mondja fel a megállapodást, kivéve a 4. § (12) c) és f) pontjában rögzített esetekben. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik, a szolgáltatás megszűnik az új lakcím létesítésének napjától; és amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő meghal, a szolgáltatás az elhalálozás napját követő napon szűnik meg.

(14) *  Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz, azaz Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatához fordulhat.

(15) *  Az ellátást igénybe vevő panasza esetén a polgármester tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben a polgármester határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz, azaz Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatához fordulhat jogorvoslattal.

5. § * 

4. Társulási megállapodás útján biztosított szociális alapszolgáltatások * 

6. § *  Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás, a családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatásokat a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményen keresztül biztosítja.

7. § * 

5. Támogató szolgáltatás

8. § (1) Az önkormányzat a támogató szolgáltatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Kht-n keresztül térítésmentesen biztosítja.

(2) A támogató szolgáltatás az Szt. 65/C. §, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39/A. §-a, 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet alapján kerül biztosításra.

6. Személyi térítési díjak

9. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, az 1993. évi III. törvényben, valamint a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

(2) *  Az ellátást igénybe vevő jogosult, a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy az ellátásért térítésdíjat fizet (személyi térítési díj). Amennyiben az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3) *  A személyi térítési díj megállapításakor vizsgálni kell a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet. Amennyiben az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, ebben az esetben a szolgáltatást igénybe vevőnél nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot, illetve kiskorú esetén nem kell megállapítani a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

(4) Térítési díj fizetésére nem kötelezhető az ellátásra jogosult, ha jövedelemmel nem rendelkezik, illetve bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek a térítési díj alapjául szolgáló készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs.

(4a) *  A polgármester külön eljárás nélküli ellátásról dönthet legfeljebb 30 napra, ha az ellátást igénylő személy állapota, vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé. Az ellátás megkezdése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni az ellátásra vonatkozó igénylési és elbírálási eljárást.

(4b) *  A polgármester kivételesen - külön eljárás keretében - biztosíthatja az ellátást,ha

a) a háziorvos, szakorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása indokolt;

b) az ellátott szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely gyorsított ellátást igényel.

(4c) *  A szociális étkeztetés ellátásért fizetendő személyi térítési díj összegét a polgármester az ellátott írásbeli kérelmére csökkentheti, illetve elengedheti, ha az ellátásban részesülő rendkívüli élethelyzetbe kerül és létfenntartása átmenetileg, vagy tartósan veszélyeztetve van. Az ellátott élethelyzetét fél évente felül kell vizsgálni. Ennek során a polgármester megállapítja a rendkívüli élethelyzet további fennállásál vagy megváltozását. A döntésről az ellátottat a felülvizsgálatot követő 8 napon belül írásban tájékoztatni kell.”

(5) *  Az étkezési ellátásnál az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás ellenértékeként megállapított összeg.

(6) Az étkeztetés intézményi és személyi térítési díjait és a biztosított kedvezmények mértékét a 1. számú melléklet tartalmazza.

7. Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal

10. § (1) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart.

(2) A Kerekasztal ülését a polgármester hívja össze meghívó kiküldésével.

(3) A Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent és szavazásban résztvevők egyszerű szótöbbsége - több mint a fele - szükséges.

(4) A Kerekasztal ülései nyilvánosak, a tagoknak észrevételezési, javaslattételi és egyetértési joga van.

(5) Szociális kerekasztal tagjai:

a) Polgármester

b) Jegyző

c) *  Humánpolitikai bizottság tagjai

d) *  HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ vezetője

e) Nagykovácsi Általános Iskola igazgatója

f) Kispatak Óvoda vezetője

g) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat vezetője

h) Védőnői Szolgálat

(6) A Szociális kerekasztal feladata:

a) szociálpolitikai, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi helyi koncepciók véleményezése,

b) szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése,

c) a szolgáltatástervezési koncepció előkészítése, a benne foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése, módosítások javaslata,

d) javaslatok tétele a képviselő-testület felé.

Záró rendelkezés

11. § (1) E rendelet 2016. június 1. napjával lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. melléklet a 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez * 

A szociális étkeztetésért (kizárólag ebéd) fizetendő intézményi térítési díj mértéke: 1.180,- Ft/nap

1. A személyi térítési díj mértéke nagykorú igénybe vevő esetén:

1. Fizetendő összeg: Jogosult személy jövedelme:
2. 0,- Ft/nap Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme a szociális vetítési alap kétszeresét nem éri el.
3. 325,- Ft/nap Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme a szociális vetítési alap kétszeresét meghaladja, de nem éri el annak 400%-át.
4. 650,- Ft/nap Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme a szociális vetítési alap 400%-át meghaladja.

2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át, az étkezési napok figyelembevételével.

3. A személyi térítési díj nem haladhatja meg kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 30%-át, az étkezési napok figyelembevételével.