Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-ban kapott felhatalmazás alapján az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén elősegítse a közlekedési feltételek fejlesztését, és ennek érdekében az útépítések fejlesztési költségeinek viselésével járó terheket az önkormányzat az érintett ingatlanok tulajdonosaival megossza.

2. § (1) A rendelet területi hatálya Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén a jóváhagyott településszerkezeti tervvel, helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel összhangban megvalósuló helyi közút építésre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre és jogi személyekre terjed ki, akik a (1) bekezdés szerinti útépítéssel érintett ingatlanok tulajdonosai és a megvalósuló helyi közút használatában érdekeltek.

3. § E rendelet alkalmazásában

1. Becsült beruházási költség: a helyi közút építésével kapcsolatban számított költségek (előkészítési, tervezési költségek, a kivitelezés becsült összköltsége, műszaki ellenőr díjazása, továbbá a hatósági eljárási díjak) összessége.

2. Beruházási összköltség: a helyi közút létesítésével kapcsolatban ténylegesen felmerült összes költség. Amennyiben a beruházás megvalósításához az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást kapott, úgy a beruházáshoz ténylegesen felhasznált támogatás összegével a beruházás összköltségét csökkenteni kell.

3. Ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező beépített vagy beépíthető földrészlet, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 12. §-a szerinti egyéb önálló ingatlanok.

4. Helyi közút használatában érdekelt ingatlan:

a) útépítés szempontjából az az ingatlan, amely határos a megépülő úttal, és arról az ingatlanra gépkocsibejáró (útcsatlakozás) létesíthető;

b) azt az ingatlant, mely az építési telek mértékének többszöröse, a hozzájárulás mértéke szempontjából annyi építési telekként kell számításba venni, ahány építési telekre a helyi építési szabályzat és szabályozási terv alapján osztható;

c) az az ingatlan, amely az a) pont alapján két, vagy több oldalról (saroktelek, két utcáról megközelíthető ingatlan) minősülne érintett ingatlannak, a b) pont kivételével a korábban megépült beruházás szempontjából minősül érintettnek. Egy időben történő útépítés esetén a b) pont kivételével csak az egyik oldali telekhatárt érintő beruházás során kötelezhető hozzájárulás megfizetésére.

d) az egy ingatlanon elhelyezett második és azt meghaladó lakások (lakóegységek) önálló érdekeltségi egységnek számítanak az útépítési díj számításánál, és megfizetésnél így kell figyelembe venni.

5. Helyi közút használatában érdekelt ingatlan tulajdonosa: a közút mentén ingatlantulajdonnal, földhasználati joggal, ipari, közlekedési, kereskedelmi vagy mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló telephellyel rendelkező magánszemély és jogi személy.

6. Útépítés: a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel rendelkező, ingatlanok megközelítését szolgáló, út kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése (amely nem terjed ki az ingatlanok közúti csatlakozásának létesítésére).

Az útépítési együttműködés útján megvalósuló útépítések, az útépítési együttműködés szabályai

4. § (1) Helyi közúthasználatban érdekelt ingatlantulajdonosok részvételével megvalósuló útépítés a helyi közút használatában érdekelt ingatlantulajdonosok kezdeményezése alapján szervezhető.

(2) A helyi építési szabályzatban, a helyi szabályozási tervben az adott területre előírt és azzal összhangban lévő, helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésével kapcsolatos döntés a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A helyi közút használatában érdekelt ingatlantulajdonosok, valamint az önkormányzat az alapvetően lakossági érdekeket szolgáló helyi közút építésére együttműködhetnek (a továbbiakban: útépítési együttműködés).

(4) A lakossági kezdeményezés alapján megvalósuló útépítések önkormányzatot terhelő keretösszegét az önkormányzat mindenkori éves költségvetése tartalmazza.

(5) Az együttműködés keretében, e rendelet szabályai és az építési engedélyben foglaltak szerint megvalósuló helyi közutak és tartozékai az önkormányzat tulajdonába kerülnek.

5. § (1) *  Az útépítési együttműködés formái:

a) önálló útépítési együttműködés,

b) az önkormányzat közreműködésével létrejövő útépítési együttműködés, vagy

c) az önkormányzat által támogatott útépítési együttműködés.

A megvalósítandó beruházások pontos műszaki tartalmát az önkormányzat határozza meg, hagyja jóvá, függetlenül az együttműködés formájától.

(2) Önálló útépítési együttműködés esetében

a) a beruházás költségeit teljes egészében a helyi közút használatában érdekelt ingatlanok tulajdonosai biztosítják,

b) az útépítési együttműködést az önkormányzat részvétele nélkül alakítják meg és a beruházást az útépítési együttműködés önállóan valósítja meg,

c) az útépítési együttműködés és a kivitelező egymással önállóan szerződik. A felek kivitelezésre vonatkozó szerződésben kötelesek rögzíteni, hogy a helyi közút a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követően az önkormányzat tulajdonába kerül, és az önkormányzat jogosult a kivitelezővel szembeni garanciális jogok érvényesítésére,

d) * 

e) *  a tulajdonosok közösségének képviselője köteles az önkormányzattal együttműködni, a beruházással kapcsolatos tájékoztatást nyújtani,

f) a műszaki ellenőri feladatokat kizárólag az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr láthatja el,

g) amennyiben az út, közmű nem az építési engedélyben foglaltak szerint épül meg, úgy a megvalósult létesítmény az önkormányzat részéről nem kerül átvételre,

h) a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követően átveszi az önkormányzat a létesítmény tulajdonjogát, melyről felek külön megállapodást kötnek

(3) Önkormányzat mint beruházó közreműködésével létrejövő útépítési együttműködés esetében

a) a beruházás költségeit

aa) teljes egészében az érintett ingatlanok tulajdonosai biztosítják, amely átadásra kerül az önkormányzat részére vagy

ab) lakossági hozzájárulás és önkormányzati támogatás együttesen biztosítja;

b) a lakossági hozzájárulás összege önként vállalt munkával nem megváltható;

c) a beruházást az önkormányzat bonyolítja le;

d) az ingatlantulajdonosok közös képviselője köteles

da) folyamatosan kapcsolatot tartani az önkormányzattal,

db) az érintett lakosságot tájékoztatni,

dc) az útépítési együttműködési megállapodásban vállalt hozzájárulást a lakosságtól beszedni,

dd) a beszedett lakossági pénzeszközöket az önkormányzat számlájára befizetni,

de) az útépítés együttműködésben résztvevő és a részt nem vevő ingatlan tulajdonosokról névjegyzéket készíteni, a névjegyzékben a befizetett hozzájárulást feltüntetni;

e) az önkormányzat köteles

ea) a beruházást előkészíteni, pályáztatni és teljes körűen lebonyolítani,

eb) a műszaki ellenőri feladatok elvégzéséről gondoskodni,

ec) a befejezett beruházással kapcsolatban pénzügyi beszámolót készíteni.

(4) *  Az önkormányzat által támogatott útépítési együttműködés esetében

a) a beruházás költségeit az útépítésben érdekelt tulajdonosok közössége és az önkormányzat által nyújtott támogatás biztosítja,

b) a beruházást az útépítésben érdekelt tulajdonosok közössége előkészíti, pályáztatja és teljeskörűen bonyolítja,

c) az útépítési együttműködés és a kivitelező egymással önállóan szerveződik,

d) az útépítési együttműködés és a kivitelező a kivitelezésre vonatkozó szerződésben rögzítik, hogy a helyi közút a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követően az önkormányzat tulajdonába kerül, és az önkormányzat jogosult a kivitelezővel szembeni garanciális jogok érvényesítésére,

e) a tulajdonosok közösségének képviselője köteles

ea) folyamatosan kapcsolatot tartani az önkormányzattal,

eb) az érintett tulajdonosi közösséget tájékoztatni,

ec) az önkormányzat által biztosított támogatási összeggel az önkormányzat felé számlával elszámolni,

ed) az útépítési együttműködésben résztvevő és részt nem vevő ingatlan tulajdonosairól névjegyzéket készíteni, a névjegyzékben a befizetett hozzájárulást feltüntetni,

f) a műszaki ellenőri feladatok elvégzéséhez az önkormányzat biztosítja a műszaki ellenőrt.

6. § *  (1) Az önálló útépítési együttműködést kezdeményezheti/k a megépítendő helyi közút használatában érdekelt ingatlanok több mint 2/3-ának tulajdonosai vagy az érdekelt ingatlanok tulajdonosainak több mint 2/3-a. A kezdeményezés jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület jóváhagyását követően, a polgármester útépítési együttműködési megállapodást köt az útépítési közösséggel.

(3) *  Az 5. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja keretében megépítendő helyi közút használatában érdekelt ingatlanok több mint 2/3-ának tulajdonosai vagy az érdekelt ingatlanok tulajdonosainak több mint 2/3-a útépítési közösséget hozhat/nak létre. Az útépítési közösség az önkormányzati forrás elnyerését célzó kérelmét az útépítési közösség által választott közös képviselő útján nyújtja be a polgármesterhez.

(4) A Képviselő-testület támogató döntése esetén, a polgármester útépítési megállapodást köt az útépítési közösséggel.

A kérelem benyújtásának feltételei és elbírálása

7. § (1) Az 5. § szerinti kérelmeket tárgyévben folyamatosan be lehet nyújtani.

(1a) *  Az útépítési együttműködés iránti kérelemmel érintett helyi közút használatában érdekelt ingatlanok tulajdonosai írásbeli kiértesítésre kerülnek és lakossági tájékoztató formájában értesülnek az útépítési együttműködés tekintetében fennálló jogosultságokról és kötelezettségekről.

(2) *  Az önkormányzat által vállalt támogatásnak a beruházás összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több 30%-nál.

(3) A beérkezett kérelmeket Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a (4) bekezdésben meghatározott szempontok szerint rangsorolja és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a megvalósítandó útépítésekre az éves költségvetési keret figyelembevételével.

(4) *  A kérelmek elbírásának szempontjai:

a) a területnek a hatályos rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási rendezettsége, teljes közműellátottsága,

b) a helyi közúthasználatban érdekelt ingatlantulajdonosok részvételi arányának nagysága,

c) az útépítési közösség által vállalt anyagi hozzájárulás mértékének a beruházás becsült összköltségéhez viszonyított aránya, amely nem lehet kevesebb 70%-nál,

d) a létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, településfejlesztési és településrendezési szempontok.

(5) *  A útépítési közösség az 5. § (3) bekezdése alapján megvalósuló útépítési együttműködés esetén írásbeli értesítés alapján köteles a vállalt útépítési érdekeltségi hozzájárulásokat az értesítésben megjelölt határidőig és az abban leírt számlára befizetni. A kivitelezési munkálatok megkezdésére az útépítési együttműködési megállapodás aláírását követően, valamint az építési közösség tagjai által vállalt hozzájárulásoknak Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat részére történő maradéktalan megfizetése után kerülhet sor.

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás előírására és megfizetésére vonatkozó rendelkezések * 

8. § (1) Az útépítési együttműködésben részt nem vevő, de a megépült helyi közutak használatában érdekelt tulajdonos (a továbbiakban: kötelezett) útépítési érdekeltségi hozzájárulást köteles fizetni.

(2) Az érdekeltségi hozzájárulást annak az út használatában érdekelt magánszemélynek és jogi személynek kell megfizetnie, aki a kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában az érintett ingatlan tulajdonosa. Ha a kötelezett tulajdonos a hozzájárulás megfizetése előtt elidegeníti az ingatlant, abban az esetben a hozzájárulás az új tulajdonostól is követelhető. Ezt az igényt a határozatban is fel kell tüntetni.

9. § (1) *  Az érdekeltségi hozzájárulás mértéke az útépítési együttműködésben résztvevők által ingatlanonként vállalt anyagi hozzájárulással azonos összeg.

(2) Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről a megvalósult közút műszaki átadását követően a polgármester határozatban dönt. A határozat ellen fellebbezés nyújtható be a képviselő-testülethez.

(3) A kötelezettnek az érdekeltségi hozzájárulás összegét egy összegben, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni.

(4) *  A jelen rendeletben a hozzájárulás előírásával kapcsolatos eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

10. § Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás az önkormányzatot illeti meg, mely bevételt a település helyi közútjainak építésére, fenntartására és üzemeltetésére kell fordítani.

Záró rendelkezés

11. § Jelen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően beérkezett kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni.

Nagykovácsi, 2016. szeptember 22.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző