Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetményalapról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselői illetményalapról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.

2. § *  A Hivatal köztisztviselőnek illetményalapja - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - 51.000 forint.

3. § E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Nagykovácsi, 2016. december 15.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző