Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011 Kormányrendeletet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről az alábbiakat rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre.

2. § (1) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal

(2) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei:

a) Nagykovácsi Kispatak Óvoda

b) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

c) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt intézmények e rendeletben külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés főösszegei

3. § (1) *  Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a 2. § (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege 1.326.338 ezer Ft

b) kiadási főösszege 1.326.338 ezer Ft

(2) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) a) bekezdés szerinti költségvetési mérlegét, továbbá az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 1. számú melléklet határozza meg.

(3) Az Áht. 23. § (2) bekezdés ab) és bb) pontjai szerint az önkormányzat és szervei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és szervei Áht. 23. § (2) bekezdés aa) és ba) pontjai szerinti kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az önkormányzat vonatkozásában a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 4/a, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 4/b, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 4/c, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadásait a 4/d számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat 2017. évben tervezett felhalmozási bevételeit a 4.2. számú melléklet, az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot megillető központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások részletezését az 5. számú melléklet határozza meg.

A költségvetési kiadások

5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 6. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 6/a, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 6/b, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 6/c, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadásait a 6/d számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint az önkormányzat 2017-ban tervezett felhalmozási kiadásait a 6.2. számú melléklet hagyja jóvá.

6. § A működési célú támogatásokat, kiadásokat a 7. számú, az a felhalmozási célú támogatásokat a 7.2. számú melléklet részletezi.

Általános és céltartalékok

7. § (1) *  Az Önkormányzat

a) általános tartaléka 6.550 ezer Ft

b) céltartaléka 23.903 ezer Ft

(2) Az év közbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére, a nem tervezett kötelezettségek forrása az általános tartalék. Az általános tartalékból 1.000 ezer forint a Polgármester, 1.000 ezer forint a Jegyző által szabadon felhasználható keret. A tartalékokat a 8. sz. melléklet részletezi.

Tájékoztató adatok

8. § (1) A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet (likviditási terv) a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat fennálló hiteleit és a kibocsátott kötvény állományát a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások összege év közben, a ténylegesen benyújtott kérelmek alapján, egyedileg kerül megállapításra.

A költségvetési létszámkeret

9. § (1) A Képviselő-testület az engedélyezett álláshelyek megosztását költségvetési szervenkénti bontásban a 13. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) Az engedélyezett álláshelyek számának módosítására a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(4) A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére a törvényi felhatalmazások alapján az alábbi béren kívüli juttatások kerülnek biztosításra:

- munkavállalók és közalkalmazottak részére havi nettó 12.400 Ft/fő béren kívüli juttatás formájában,

- a köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezők részére évi bruttó 200.000 Ft/fő keretösszeg.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében leírt illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 30%, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 20%.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Felhatalmazást kap a Polgármester, a Jegyző, valamint a költségvetési szervek vezetői a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon rendelkezésre áll.

11. § (1) A Polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés szerint az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre esetenként 5 millió forint értékhatárig

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve az álláshelyeket is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

12. § (1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult.

13. § A Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésére a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosíthatja, figyelemmel a következőkre

a) az első félévben az előző évi költségvetési maradvány elfogadását követően, a féléves beszámoló időpontját megelőzően,

b) a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően;

c) az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.

14. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésében meghatározott célokra és módon.

15. § (1) Önkormányzati támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell legalább az Ávr. 76. §-ában meghatározott elemeket.

(2) Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek a támogatási szerződésben, az Áht.-ban és az Ávr-ben meghatározott módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.

(3) Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzata támogatására az Önkormányzat a 2017. évi eredeti költségvetésében 500 ezer forintot biztosít.

16. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok, (pl. létszám stb,) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, továbbá kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

17. § Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

Vegyes és átmeneti rendelkezések

18. § Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített betétként történő elhelyezéséről a polgármester dönt.

Záró rendelkezések

19. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete.

Nagykovácsi, 2017. február 23.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Mérleg


megnevezés

Polgármesteri
Hivatal

Kispatak
Óvoda

Öregiskola

Bölcsőde
Önkor-
mányzati -
előirány-
zatok
ÖSSZESEN
Intézmény-
finanszírozás
nélkül

megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Kispatak Óvoda

Öregiskola

Bölcsőde
Önkor-
mányzati előirány-
zatok
ÖSSZESEN
Intézmény-
finanszírozás
nélkül

Hiány (--) /
többlet (+)
Személyi juttatások 143 678 183 174 24 197 41 748 33 994 426 791 Önkormányzatok működési támogatása 473 767 473 767
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 202 44 144 5 558 9 441 7 479 98 824 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 895 895
Dologi kiadások 49 282 77 303 23 000 14 201 257 788 421 574 Közhatalmi bevételek 442 966 442 966
Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 36 898 36 898 Működési bevételek 3 683 15 465 5 200 20 216 54 100 98 664
Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 128 283 128 283 Működési célú átvett pénzeszközök 0
Működési célú tartalékok 0 0 0 0 41 355 41 355 Maradvány igénybevétele 138 802 138 802
0 0 0 0 0 0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 225 162 304 621 52 755 65 390 505 797 1 153 725 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 683 15 465 5 200 20 216 1 110 530 1 155 094 1 369
Beruházások 3 632 1 562 2 413 635 29 250 37 492 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0 0
Felújítások 1 778 0 1 613 0 4 500 7 891 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 54 014 54 014
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0
Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 10 000 10 000 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0
Felhalmozási célú tartalékok 0 0 0 0 0 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 410 1 562 4 026 635 43 750 55 383 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 0 54 014 54 014 -1 369
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 230 572 306 183 56 781 66 025 549 547 1 209 108 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 683 15 465 5 200 20 216 1 164 544 1 209 108 0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0 0 0 0 603 364 0 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 221 479 289 156 47 555 45 174 603 364
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0 0 0 0 11 633 0 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 5 410 1 562 4 026 635 11 633
Hitel, kölcsön felvétele 0
Belföldi értékpapírok bevételei 0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 0 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 226 889 290 718 51 581 45 809 0 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 230 572 306 183 56 781 66 025 1 164 544 1 209 108 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 230 572 306 183 56 781 66 025 1 164 544 1 209 108 0

2. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek-kiadások

Önkormányzat mindösszesen

Önkormányzat mindösszesen
Sor-
szám
Rovat-
rend
Megnevezés Kötelező feladatok Önként
vállalt
feladatok
Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 473 767 0 0 473 767
1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 20 095 0 0 20 095
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 493 862 0 0 493 862
2. B3 Közhatalmi bevételek 340 606 102 360 0 442 966
3. B4 Működési bevételek 78 448 1 016 0 79 464
4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) 912 916 103 376 0 1 016 292
5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0 0 0 0
5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 54 014 0 0 54 014
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 54 014 0 0 54 014
6. B5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0
7.a B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0
7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 54 014 0 0 54 014
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 966 930 103 376 0 1 070 306
8. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 100 000 38 802 0 138 802
9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 561 543 41 821 0 603 364
IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 661 543 80 623 0 742 166
10. B811 Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 0
11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0
12. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 0 0 0
13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 10 998 635 0 11 633
V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) 10 998 635 0 11 633
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-12) 1 066 930 142 178 0 1 209 108
14. K1 Személyi juttatások 400 781 26 010 0 426 791
15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92 845 5 979 0 98 824
16. K3 Dologi kiadások 383 303 38 271 0 421 574
17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 36 898 0 0 36 898
18. K502 Elvonások és befizetések 0 0 0 0
19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0
19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 97 550 18 360 0 115 910
19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 12 373 0 12 373
19.d K513 Működési célú tartalékok 9 452 0 0 9 452
19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) 107 002 30 733 0 137 735
VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 1 020 829 100 993 0 1 121 822
20. K6 Beruházások 26 107 15 885 0 41 992
21. K7 Felújítások 3 391 0 0 3 391
22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0
22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0
22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 10 000 0 10 000
22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 16 603 15 300 0 31 903
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) 16 603 25 300 0 41 903
VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 46 101 41 185 0 87 286
IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 1 066 930 142 178 0 1 209 108
23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0 0 0 0
24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 561 543 41 821 0 603 364
25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 10 998 635 0 11 633
26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0
X. Finanszírozási kiadások (23+...+26.) 572 541 42 456 0 614 997
VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 1 066 930 142 178 0 1 209 108

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal
Sor-
szám
Rovat-
rend
Megnevezés Kötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
Állam-
igazgatási
feladatok

Összesen
1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 0
1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
2. B3 Közhatalmi bevételek 0
3. B4 Működési bevételek 3 683 3 683
4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0
I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) 3 683 0 0 3 683
5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0
5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0
6. B5 Felhalmozási bevételek 0
7.a B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0
7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 0 0 0 0
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 3 683 0 0 3 683
8. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 0
9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 221 479 0 0 221 479
IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 221 479 0 0 221 479
10. B811 Hitel, kölcsön felvétele
11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
12. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0
13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 5 410 0 0 5 410
V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) 5 410 0 0 5 410
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 230 572 0 0 230 572
14. K1 Személyi juttatások 143 678 143 678
15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 202 32 202
16. K3 Dologi kiadások 49 282 49 282
17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
18. K502 Elvonások és befizetések 0
19.a K504, K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0
19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0
19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0
19.d K513 Működési célú tartalékok 0
19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) 0 0 0 0
VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 225 162 0 0 225 162
20. K6 Beruházások 3 632 0 0 3 632
21. K7 Felújítások 1 778 1 778
22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0
22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0
22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) 0 0 0 0
VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 5 410 0 0 5 410
IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 230 572 0 230 572
23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0
24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0
25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0
26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0
X. Finanszírozási kiadások (23+...+26.) 0 0 0 0
VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 230 572 0 0 230 572

Kispatak Óvoda

Kispatak Óvoda
Sor-
szám
Rovat-
rend
Megnevezés Kötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 0
1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
2. B3 Közhatalmi bevételek 0
3. B4 Működési bevételek 15 465 15 465
4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0
I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) 15 465 0 0 15 465
5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0
5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0
6. B5 Felhalmozási bevételek 0
7.a B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0
7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 0 0 0 0
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 15 465 0 0 15 465
8. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 0
9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 289 156 0 0 289 156
IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 289 156 0 0 289 156
10. B811 Hitel, kölcsön felvétele
11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
12. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0
13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 1 562 0 0 1 562
V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) 1 562 0 0 1 562
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 306 183 0 0 306 183
14. K1 Személyi juttatások 183 174 183 174
15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 144 44 144
16. K3 Dologi kiadások 77 303 77 303
17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
18. K502 Elvonások és befizetések 0
19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0
19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0
19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0
19.d K513 Működési célú tartalékok 0
19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) 0 0 0 0
VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 304 621 0 0 304 621
20. K6 Beruházások 1 562 0 0 1 562
21. K7 Felújítások 0
22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0
22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0
22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) 0 0 0 0
VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 1 562 0 0 1 562
IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 306 183 0 0 306 183
23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0
24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0
25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0
26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0
X. Finanszírozási kiadások (23+...+26.) 0 0 0 0
VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 306 183 0 0 306 183

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Öregiskola
Sor-
szám
Rovat-
rend
Megnevezés Kötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
Állam-
igazgatási
feladatok

Összesen
1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 0
1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
2. B3 Közhatalmi bevételek 0
3. B4 Működési bevételek 5 200 5 200
4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0
I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) 5 200 0 0 5 200
5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0
5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0
6. B5 Felhalmozási bevételek 0
7.a B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0
7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 0 0 0 0
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 4 636 0 0 5 200
8. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 0
9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 45 555 2 000 0 47 555
IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 45 555 2 000 0 47 555
10. B811 Hitel, kölcsön felvétele
11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
12. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0
13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 4 026 0 0 4 026
V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) 4 026 0 0 4 026
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 54 217 2 000 0 56 781
14. K1 Személyi juttatások 24 197 24 197
15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 558 5 558
16. K3 Dologi kiadások 21 000 2 000 23 000
17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
18. K502 Elvonások és befizetések 0
19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0
19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0
19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0
19.d K513 Működési célú tartalékok 0
19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) 0 0 0 0
VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 50 755 2 000 0 52 755
20. K6 Beruházások 2 413 0 2 413
21. K7 Felújítások 1 613 1 613
22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0
22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0
22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) 0 0 0 0
VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 4 026 0 0 4 026
IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 54 781 2 000 0 56 781
23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0
24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0
25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0
26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0
X. Finanszírozási kiadások (23+...+26.) 0 0 0 0
VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 54 781 2 000 0 56 781

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bölcsőde
Sor-
szám
Rovat-
rend
Megnevezés Kötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
Állam-
igazgatási
feladatok

Összesen
1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 0
1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 19 200 19 200
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 19 200 0 0 19 200
2. B3 Közhatalmi bevételek 0
3. B4 Működési bevételek 1 016 1 016
4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0
I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) 19 200 1 016 0 20 216
5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0
5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0
6. B5 Felhalmozási bevételek 0
7.a B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0
7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 0 0 0 0
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 19 200 1 016 0 20 216
8. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 0
9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 5 353 39 821 0 45 174
IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 5 353 39 821 0 45 174
10. B811 Hitel, kölcsön felvétele
11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
12. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0
13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 0 635 0 635
V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) 0 635 0 635
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 24 553 41 472 0 66 025
14. K1 Személyi juttatások 15 738 26 010 41 748
15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 462 5 979 9 441
16. K3 Dologi kiadások 5 353 8 848 14 201
17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
18. K502 Elvonások és befizetések 0
19.a K504, K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0
19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0
19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0
19.d K513 Működési célú tartalékok 0
19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) 0 0 0 0
VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 24 553 40 837 0 65 390
20. K6 Beruházások 635 0 635
21. K7 Felújítások 0
22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0
22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0
22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) 0 0 0 0
VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 0 635 0 635
IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 24 553 41 472 0 66 025
23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0
24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0
25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0
26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0
X. Finanszírozási kiadások (23+...+26.) 0 0 0 0
VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 24 553 41 472 0 66 025

Önkormányzati előirányzatok

Sor-
szám
Rovat-
rend
Megnevezés Kötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
Állam-
igazgatási feladatok

Összesen
1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 473 767 0 0 473 767
1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 895 895
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 474 662 0 0 474 662
2. B3 Közhatalmi bevételek 340 606 102 360 0 442 966
3. B4 Működési bevételek 54 100 54 100
4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0
I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.) 869 368 102 360 0 971 728
5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0
5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 54 014 54 014
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 54 014 0 0 54 014
6. B5 Felhalmozási bevételek 0
7.a B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0
7.b B74,B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 54 014 0 0 54 014
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 923 382 102 360 0 1 025 742
8. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 100 000 38 802 138 802
9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 0
IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 100 000 38 802 0 138 802
10. B811 Hitel, kölcsön felvétele 0
11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
12. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0
13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 0
V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.) 0 0 0 0
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 1 023 382 141 162 0 1 164 544
14. K1 Személyi juttatások 33 994 33 994
15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 479 7 479
16. K3 Dologi kiadások 230 365 27 423 257 788
17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 36 898 36 898
18. K502 Elvonások és befizetések 0
19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0
19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 97 550 18 360 0 115 910
19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 373 0 12 373
19.d K513 Működési célú tartalékok 9 452 0 9 452
19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d) 107 002 30 733 0 137 735
VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 415 738 58 156 0 473 894
20. K6 Beruházások 18 500 15 250 0 33 750
21. K7 Felújítások 0
22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0
22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0
22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 10 000 0 10 000
22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 16 603 15 300 0 31 903
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d) 16 603 25 300 0 41 903
VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 35 103 40 550 0 75 653
IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 450 841 98 706 0 549 547
23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0
24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 561 543 41 821 0 603 364
25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 10 998 635 0 11 633
26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0
X. Finanszírozási kiadások (23+...+26.) 572 541 42 456 0 614 997
VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 1 023 382 141 162 0 1 164 544

3. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások-bevételek

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2017. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint
ezer forintban
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kispatak Óvoda Öregiskola Bölcsőde ÖSSZESEN
Bevételi előirányzatok megnevezése Rovat száma 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1-B7 1 101 422 1 025 742 3 683 3 683 15 800 15 465 4 636 5 200 3 551 20 216 1 129 092 1 070 306
I. Működési költségvetés összesen 947 643 971 728 3 683 3 683 15 800 15 465 4 636 5 200 3 551 20 216 975 313 1 016 292
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 486 684 474 662 0 0 0 0 0 0 0 19 200 486 684 493 862
Önkormányzatok működési támogatásai B11 472 284 473 767 472 284 473 767
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről B16 14 400 895 19 200 14 400 20 095
2. Közhatalmi bevételek B3 419 892 442 966 0 0 0 0 0 0 0 0 419 892 442 966
Helyi adók B34,351,355 381 839 398 207 381 839 398 207
Gépjárműadók B354 28 953 28 259 28 953 28 259
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek B36 9 100 16 500 9 100 16 500
3. Működési bevételek B4 41 067 54 100 3 683 3 683 15 800 15 465 4 636 5 200 3 551 1 016 68 737 79 464
4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 0 0
II. Felhalmozási költségvetés összesen 153 779 54 014 0 0 0 0 0 0 0 0 153 779 54 014
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 135 279 54 014 0 0 0 0 0 0 0 0 135 279 54 014
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről B25 135 279 54 014 135 279 54 014
2. Felhalmozási bevételek B5 16 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 500 0
Ingatlanok értékesítése B52 16 500 16 500 0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 2 000 2 000 0
0 0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 180 709 138 802 211 363 226 889 296 155 290 718 45 624 51 581 60 854 45 809 794 705 753 799
I. Belföldi finanszírozás bevételei B81 180 709 138 802 211 363 226 889 296 155 290 718 45 624 51 581 60 854 45 809 794 705 753 799
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811 0 0
2. Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0
3. Maradvány igénybevétele B813 180 709 138 802 180 709 138 802
4. Központi, irányítószervi támogatás B816 211 363 226 889 296 155 290 718 45 624 51 581 60 854 45 809 613 996 614 997
0 0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 282 131 1 164 544 215 046 230 572 311 955 306 183 50 260 56 781 64 405 66 025 1 923 797 1 824 105
ezer forintban
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kispatak Óvoda Öregiskola Bölcsőde ÖSSZESEN
Kiadási előirányzatok megnevezése Rovat száma
2015
2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-K8 668 135 549 547 215 046 230 572 311 955 306 183 50 260 56 781 64 405 66 025 1 309 801 1 209 108
I. Működési költségvetés összesen 433 196 505 797 208 061 225 162 308 869 304 621 46 360 52 755 60 836 65 390 1 057 322 1 153 725
1. Személyi juttatások K1 19 768 33 994 126 438 143 678 168 984 183 174 20 057 24 197 35 980 41 748 371 227 426 791
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 5 412 7 479 35 102 32 202 45 626 44 144 5 415 5 558 9 714 9 441 101 269 98 824
3. Dologi kiadások K3 194 963 257 788 46 521 49 282 94 259 77 303 20 888 23 000 15 142 14 201 371 773 421 574
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 35 763 36 898 35 763 36 898
5. Egyéb működési célú kiadások K5 177 290 169 638 0 0 0 0 0 0 - 0 177 290 169 638
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K5021 0 0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 153 019 128 283 153 019 128 283
Tartalékok K513 24 271 41 355 24 271 41 355
II. Felhalmozási költségvetés összesen 234 939 43 750 6 985 5 410 3 086 1 562 3 900 4 026 3 569 635 252 479 55 383
1. Beruházások K6 216 939 33 750 6 985 3 632 3 086 1 562 3 900 2 413 3 569 635 234 479 41 992
2. Felújítások K7 1 778 1 613 0 3 391
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 18 000 10 000 0 0 0 0 0 0 - 0 18 000 10 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 18 000 10 000 18 000 10 000
0 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9 613 996 614 997 0 0 0 0 0 0 - 0 613 996 614 997
I. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 613 996 614 997 0 0 0 0 0 0 - 0 613 996 614 997
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K915 613 996 614 997 613 996 614 997
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 282 131 1 164 544 215 046 230 572 311 955 306 183 50 260 56 781 64 405 66 025 1 923 797 1 824 105

4. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek


Sorszám

MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti előirányzat 2017. évi eredeti előirányzat
Változás
ÖSSZESEN ÖSSZESEN %-ban
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 947 643 971 728 103%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 486 684 474 662 98%
B11 Önkormányzatok működési támogatása 472 284 473 767 100%
B16 Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről 14 400 895 6%
B3 Közhatalmi bevételek 419 892 442 966 105%
B34,351,355 Helyi adók 381 839 398 207 104%
B354 Gépjárműadó 28 953 28 259 98%
B36 Egyéb közhatalmi bevételek 9 100 16 500 181%
B4 Működési bevételek 41 067 54 100 132%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 153 779 54 014 35%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 135 279 54 014 40%
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről 135 279 54 014 40%
B5 Felhalmozási bevételek 16 500 0 0%
B52 Ingatlanok értékesítése 16 500 0 0%
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 0 0%
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 0 0%
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 180 709 138 802 77%
B813 Pénzmaradvány bevétele: 180 709 138 802 77%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) 1 282 131 1 164 544 91%

4/a. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek - Polgármesteri Hivatal


Sor-
szám

MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti előirányzat 2017. évi eredeti előirányzat
Változás
ÖSSZESEN ÖSSZESEN %-ban
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek 3 683 3 683 100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek 3 683 3 683 100%
Egyéb közhatalmi bevételek
B8 Finanszírozási bevételek 211 363 226 889 107%
Állami támogatás 91 829 94 027 102%
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül 119 534 132 862 111%
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 215 046 230 572 107%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) 215 046 230 572 107%

4/b. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek - Kispatak Óvoda


Sor-
szám

MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti előirányzat 2017. évi eredeti előirányzat
Változás
ÖSSZESEN ÖSSZESEN %-ban
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek 15 800 15 465 98%
Működési bevételek 15 800 15 465 98%
B8 Finanszírozási bevételek 296 155 290 718 98%
Állami támogatás 248 321 230 207 93%
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül 47 834 60 511 127%
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 311 955 306 183 98%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) 311 955 306 183 98%

4/c. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek - Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár


Sor-
szám

MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti előirányzat 2017. évi eredeti előirányzat
Változás
ÖSSZESEN ÖSSZESEN %-ban
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek 4 636 5 200 112%
Működési bevételek 4 636 5 200 112%
B8 Finanszírozási bevételek 45 624 51 581 113%
Állami támogatás 8 776 9 031 103%
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül 36 848 42 550 115%
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 50 260 56 781 113%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) 50 260 56 781 113%

4/d. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek - Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat


Sor-
szám

MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti előirányzat 2017. évi eredeti előirányzat
Változás
ÖSSZESEN ÖSSZESEN %-ban
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek 3 551 1 016 29%
Működési bevételek 3 551 1 016 29%
B8 Finanszírozási bevételek 60 854 65 009 107%
Állami támogatás 17 618 34 978 199%
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül 43 236 30 031 69%
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 64 405 66 025 103%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) 64 405 66 025 103%

4.2. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek

Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások:
Vis maior bevétel: 54 014
Felhalmozási célú támogatások összesen: 54 014
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 54 014

5. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Jogcím me. egység x mutató Nagykovácsi összesen Önkormányzat Phivatal Óvoda Bölcsőde Öregiskola
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása 20,53 fő 94 027 400 94 027 400
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen 36 377 880 36 377 880
I.1.ba zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok 9 441 820
I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása 19 168 000
I.1.bc köztemető fenntartással kapcs. feladatok 100 000
I.1.bd közutak fenntartásának támogatása 7 668 060
I.1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 12 993 910 12 993 910
I.1d. Lakott külterületel kapcsolatos feladatok támogatása 25 500 25 500
I.1e. Üdülőhelyi feladatok támogatása 67 000 67 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 143 491 690 49 464 290 94 027 400
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra 29,6 fő 88 206 027 88 206 027
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra 18,0 fő 21 600 000 21 600 000
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra 29,6 fő 44 103 013 44 103 013
II.1.(3) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 1 130 720 1 130 720
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra 18,0 fő 10 800 000 10 800 000
II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 8 hónapra 343 fő 18 682 067 18 682 067
II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 4 hónapra 343 fő 9 341 033 9 341 033
II.5.(5) óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér 3 899 000 3 899 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 197 761 860 197 761 860
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 41 911 000 41 911 000
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás 21 fő 10 376 100 10 376 100
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek 1 fő 741 150 741 150
III.3.c (1) Szociális étkeztetés 10 fő 553 600 553 600
III. 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 17,17 fő 28 021 440 28 021 440
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 40 370 663 40 370 663
III.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődei felsőfokú végzettségűek béréhez 1 fő 1 508 760 1 508 760
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak feladatainak támogatása 123 482 713 110 856 703 0 12 626 010
0
Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása 7922 fő x 1140 Ft/fő 9 031 080 9 031 080
Összesen: 473 767 343 160 320 993 94 027 400 197 761 860 12 626 010 9 031 080

6. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-
szám
MEGNEVEZÉS 2016. évi eredeti terv 2017. évi eredeti terv Változás
%-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 19 768 33 994 172%
K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai
K12 Külső személyi juttatások 19 768 33 994 172%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 5 412 7 479 138%
K3 Dologi kiadások 194 963 257 788 132%
K31 Készletbeszerzés 2 185 2 130 97%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 0 0
K33 Szolgáltatási kiadások 140 566 187 079 133%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 11 100 12 120 109%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 41 112 56 459 137%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 763 36 898 103%
K5 Egyéb működési célú kiadások 177 290 169 638 96%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7): 433 196 505 797 117%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 216 939 33 750 16%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 000 10 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1......3): 234 939 43 750 19%
K9 Finanszírozási kiadások 613 996 614 997 100%
Irányító szervi támogatás folyósítása 613 996 614 997
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 282 131 1 164 544 91%

6/a. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások - Polgármesteri Hivatal

Sor-
szám
MEGNEVEZÉS 2016. évi eredeti terv 2017. évi eredeti terv Változás
%-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 126 438 143 678 114%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 35 102 32 202 92%
K3 Dologi kiadások 46 521 49 282 106%
K31 Készletbeszerzés 4 650 4 100 88%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 6 948 6 490 93%
K33 Szolgáltatási kiadások 24 525 26 898 110%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 500 700 140%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 9 898 11 094 112%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 208 061 225 162 108%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 6 985 3 632 52%
K7 Felújítások 1 778
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 6 985 5 410 77%
K9 Finanszírozási kiadások
Irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 215 046 230 572 107%

6/b. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások - Kispatak Óvoda

Sor-
szám
MEGNEVEZÉS 2016. évi eredeti terv 2017. évi eredeti terv Változás %-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 168 984 183 174 108%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 45 626 44 144 97%
K3 Dologi kiadások 94 259 77 303 82%
K31 Készletbeszerzés 8 675 6 775 78%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 1 300 705 54%
K33 Szolgáltatási kiadások 62 299 49 820 80%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 800 310 39%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 21 185 19 693 93%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 308 869 304 621 99%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 3 086 1 562 51%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 3 086 1 562 51%
K9 Finanszírozási kiadások
Irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 311 955 306 183 98%

6/c. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások - Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Sor-
szám
MEGNEVEZÉS 2016. évi eredeti terv 2017.évi eredeti terv Változás %-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 20 057 24 197 121%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 5 415 5 558 103%
K3 Dologi kiadások 20 888 23 000 110%
K31 Készletbeszerzés 3 010 2 570 85%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 1 000 540 54%
K33 Szolgáltatási kiadások 12 138 14 550 120%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 350 450 129%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 390 4 890 111%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 46 360 52 755 114%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 3 900 2 413 62%
K7 Felújítások 1 613
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 3 900 4 026 103%
K9 Finanszírozási kiadások
Irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 50 260 56 781 113%

6/d. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások - Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat


Sor-
szám

MEGNEVEZÉS
2016. évi eredeti előirányzat 2017. évi eredeti előirányzat Változás
%-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 35 980 41 748 116%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 9 714 9 441 97%
K3 Dologi kiadások 15 142 14 201 94%
K31 Készletbeszerzés 3 420 2 970 87%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 400 230 58%
K33 Szolgáltatási kiadások 7 808 7 638 98%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 240 150 63%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 274 3 213 98%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 60 836 65 390 107%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 3 569 635
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 3 569 635 18%
K9 Finanszírozási kiadások
Irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 64 405 66 025 103%

6.2. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Beruházások előirányzata
Megnevezés bruttó E Ft
1 Kossuth L. u. 56/2 ingatlanrész megvásárlása 13 000
2 térinformatikai rendszer fejlesztése 2 000
3 Bánya u. forgalomtechnikai beruházások 400
4 Kaszáló Óvoda - Bölcsőde kút gépészet (szivattyútelepítés) 500
5 Dózsa óvoda játszóeszköz ütéscsillapítás, kerítés építés 3 300
6 Öregiskola tolóajtó csere 1 500
7 Közvilágítás bővítés 3 000
8 Felszíni vízelvezetés 4 000
9 Tűzoltó laktanya villamos energiaellátásnak kiépítése 500
10 Iskola részére szerszámok vásárlása (fűnyíró, fűkasza, hókotró stb.) 750
11 Iskola fűtésrendszer javítása, felújítása: 1 500
12 Temető 6-os parcella felújítása 3 000
13 Ravatalozó melletti út murvázása 300
Beruházások előirányzata összesen: 33 750

7. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési célra átadott pénzeszközök

Sorsz. Támogatott megnevezése 2017. évi
eredeti
1 Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola 3 262
2 Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás 2 000
3 Bursa Hungarica 600
4 Helyi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása 300
5 Civil Alap 6 000
6 BKK támogatás 22 860
7 TÖOSZ, Duna-Vértes Hull.gazd Zrt., Pilisi Kötet tagsági díjak 348
8 Peter Cerny Alapítvány 50
9 Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása 1 200
10 Medicopter Alapítvány 50
11 Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása 530
12 Crosskovácsi Egyesület 450
13 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 800
14 Sportpálya felújítás önrész (TAO támogatás) 1 300
15 Róm. Kat Egyház 1 500
16 Református Egyház 1 500
17 NATÜ támogatás 74 160
Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..17): 116 910
1 Német Nemzetiségi Önkormányzat 500
2 BÖT tagdíj (2017. évi működési hozzájárulás) 1 867
3 BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására 9 006
Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..3): 11 373
Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN: 128 283

7.2. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhasználási célra átadott pénzeszközök

sorsz. Támogatott megnevezése 2017. évi
eredeti
1 Nagykovácsi Készenléti Szolgálat tűzoltó laktanya építéshez hozzájárulás 10 000
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 10 000

8. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

ÖNKORMÁNYZAT
Eredeti előirányzat (E Ft)
polgármesteri keret 1 000
jegyzői keret 1 000
általános tartalék 7 452
Általános tartalék összesen 9 452
Céltartalék összesen 31 903
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN 41 355
Céltartalék részletezése:
Lakossági útépítés önrész: 2 000
Családi fesztivál: 5 000
Békás tó rekultivációja: 5 300
PM_ONKORMUT_2016 pályázat önrész: 7 879
PM_ONKORMUT_2016 pályázat nem elszámolható költségek: 8 724
Sportcélú fejleszés 3 000
,
Céltartalék összesen: 31 903

9. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ütemterv

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2017. össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 2017 össz.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 474 662 39 555 39 555 39 555 39 555 39 555 39 555 39 555 39 555 39 555 39 555 39 555 39 555 474 662
2. Közhatalmi bevételek 442 966 34 551 3 987 119 601 29 679 30 122 19 933 15 061 27 021 89 479 20 376 25 692 27 464 442 966
3. Működési bevételek 54 100 4 220 487 14 607 3 625 3 679 2 435 1 839 3 300 10 928 2 489 3 138 3 354 54 100
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 54 014 4 501 4 501 4 501 4 501 4 501 4 501 4 501 4 501 4 501 4 501 4 501 4 501 54 014
2. Felhalmozási bevételek 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
3. Maradvány igénybevétele 138 802 14 195 48 196 0 0 0 0 24 655 22 572 0 0 0 29 184 138 802
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 164 544 97 022 96 726 178 264 77 360 77 857 66 424 85 612 96 949 144 464 66 921 72 886 104 058 1 164 544
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2017. össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 2017 össz.
1. Személyi juttatások 33 994 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 33 994
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 479 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 7 479
3. Dologi kiadások 257 788 21 482 21 482 21 482 21 482 21 482 21 482 21 482 21 482 21 482 21 482 21 482 21 482 257 788
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 36 898 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 3 075 36 898
5. Egyéb működési célú kiadások 169 638 14 137 14 137 14 137 14 137 14 137 14 137 14 137 14 137 14 137 14 137 14 137 14 137 169 638
1. Beruházások 43 750 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 43 750
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 614 997 51 250 51 250 51 250 51 250 51 250 51 250 51 250 51 250 51 250 51 250 51 250 51 250 614 997
KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 164 544 97 045 97 045 97 045 97 045 97 045 97 045 97 045 97 045 97 045 97 045 97 045 97 045 1 164 544

10. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Hitelállomány

Az Önkormányzat hitelállománya 0 Ft.

11. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pályázati bevételek

Projekt megnevezése 2017. évi bevétel 2017. évi kiadás
------------- 0 0
ÖSSZESEN 0 0

12. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kedvezmények

Megnevezés Összeg (Ezer Ft-ban)
Ellátottak térítési díj méltányossági alapon történő elengedése 0
Kártérítés méltányossági alapon történő elengedése 0
Ámr. 28. § a) pontja alapján összesen: 0
Lakásépítéshez nyújtott kölcsönök 0
Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 0
Ámr. 28. § b) pontja alapján összesen: 0
Helyi adóknál nyújtott kedvezmények, ebből 30 222
- Telekadó 126
= Kedvezmények, mentességek miatt 126
= Övezeti besorolás miatt 0
- Építményadó 30 096
= Kedvezmények, mentességek miatt 30 096
= Övezeti besorolás miatt 0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények 3 346
Ámr. 28.§ c) pontja alapján összesen: 33 568
Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 0
Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 0
Ámr. 28. § d) pontja alapján összesen: 0
Egyéb nyújtott kedvezmény 0
Ámr. 28.§ c) pontja alapján összesen: 0
Összes közvezetett támogatás: 33 568

13. melléklet a 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előírások

Létszám
Megnevezés
Hivatal Önkor-
mányzat
Óvoda Öregiskola Könyvtár Bölcsőde Összesen
1 2 3 4 5 7 8
polgármester 1
alpolgármester 2
jegyző, aljegyző 2
köztisztviselő, fizikai alkalmazott 26
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 28 3
intézményvezető, int.vez. helyettes 2 1 1
tagintézményvezető 2
pedagógus, vagy könyvtáros, művelődésszervező 27 4
dajka, kisgyermeknevelő 13 6
védőnő 4
egyéb 17 2 3
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 28 3 61 7 14 113

Tájékoztató 1. - Többéves kihatás

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve:

lejárat:

évente:
összesen
a hátralévő
időben:
Jäger Kft. síkosságmentestés 2018. dec 14.000 e Ft 28.000 e Ft
VTK Innosystem 2021. dec. 400 e Ft 2.000 e Ft
Ezüstkor 2019. dec. 15.342 e Ft 46.026 e Ft
NEG Zrt. 2026. jún. 1021 e Ft 10.210 e Ft
Nemzeti Kataszteri Program 2019. dec. 340 e Ft 1.020 e Ft

  Vissza az oldal tetejére
//