Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 29. §-ában és a 29/A. §-ában előírtak teljesítése érdekében a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetési szabályait az alábbiak szerint határozza meg:

1. A rendelet hatálya

1. § Jelen rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának partnerségi egyeztetésére, valamint a 2. § szerinti partnerekre terjed ki.

2. A partnerek meghatározása

2. § A partnerségi egyeztetésben az alábbiak vesznek részt (a továbbiakban: partnerek):

a) az Önkormányzat közigazgatási területén, az adott fejlesztési és rendezési eszközök tervezésével érintett településrészen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek,

b) az Önkormányzat közigazgatási területén az adott településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggésbe hozható és ott székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

c) az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező, működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek,

d) az Önkormányzat közigazgatási területén működő és elismert egyházak,

e) az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező építészeti, mérnöki szakmai érdek-képviseleti szervezetek,

f) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a környezetvédelmi érdek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, egyesületek helyi szervezetei (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesület).

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § (1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítése érdekében az Önkormányzati honlapon külön tárhelyet biztosít, amelyre a Polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a véleményezendő dokumentumról és az egyeztetési eljárás módjától függően a mellékletben meghatározott egyeztetési szakaszokban, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé:

a) az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.nagykovacsi.hu),

b) a Polgármesteri Hivatal előtti közterületen és a Hivatalban lévő hirdetőtáblákon,

c) az önkormányzat közéleti lapjában („Tájoló”)

d) lakossági fórumon.

(2) A Korm.r. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek, az érintett területi és települési önkormányzat értesítése postai, vagy digitális úton történik, elektronikus adathordozón (CD) megküldve a véleményezendő dokumentumot, külön erre vonatkozó kérés esetén az anyag megküldhető papír alapon is.

4. A partnerek javaslatai, észrevételei, véleményei közlésének módja

4. § (1) A javaslatokat, véleményeket a tájékoztatóban meghatározott határidőig minden esetben írásban (elektronikus levélben) kell - a főépítészen keresztül - a Polgármesterhez eljuttatni, az alábbi elérhetőségen keresztül:

a) foepitesz@nagykovacsi.hu, vagy

b) postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61. 1.) a főépítésznek címezve.

(2) Az eljárás szempontjából a véleményezésre, rendelkezésre álló határidő kezdete az információk honlapon történő megjelenését, postai kézbesítés esetén a postai kézbesítés igazolt napját követő nap.

5. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

5. § (1) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész a tájékoztatóban megjelölt határidő elteltét követően továbbítja a fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek. A név és cím nélkül beérkezett javaslatokat, véleményeket nem kell figyelembe venni.

(2) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét - a tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az Önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.

(3) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

6. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntést az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni legkésőbb a döntést követő 5 napon belül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti döntést követő 10 napon belül írásban tájékoztatni kell az érintett partnert a javaslata, észrevétele, illetve véleménye el nem fogadásról és annak indokáról.

7. § (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indoklását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,

c) annak megjelölését, hogy a vélemény, javaslat előzetes vagy munkaközi tájékoztatás során érkezett-e,

d) a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén ennek indokát,

e) a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.

6. Az elfogadott koncepció, stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések

8. § Az elfogadott településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet, továbbá a településrendezési eszköz jóváhagyását követően a főépítész gondoskodik azok közzétételéről az önkormányzat honlapján, az elfogadást követő 15 napon belül, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé:

a) az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.nagykovacsi.hu),

b) a Polgármesteri Hivatal előtti közterületen és a Hivatalban lévő hirdetőtáblákon,

c) az Önkormányzat közéleti lapjában („Tájoló”).

7. Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Nagykovácsi, 2017. március 23.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. melléklet az 5/2017.(III. 27.) önkormányzati rendelethez

Partnerségi egyeztetés szükségessége, tájékoztatás módja

(A dokumentum típusait és az eljárás fajtáit a Korm.r. 28-43. §-i határozzák meg).

Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes tájékoztatás Elfogadás előtti tájékoztatás
Településfejlesztési koncepció készítés -
van
teljeskörű
van
teljeskörű
(3. § (1) bek. a)-d)
módosítás - (3. § (1) bek. a)-d) van
3. § (1) bek. a), c)
Integrált településfejlesztési stratégia készítés -
van
teljeskörű
van
teljeskörű
(3. § (1) bek. a)-d)
módosítás - (3. § (1) bek. a)-d) van
3. § (1) bek. a), c)
Településrendezési eszköz teljes eljárás van
teljeskörű
(3. § (1) bek. a)-d)
van
teljeskörű
(3. § (1) bek. a)-d)
egyszerűsített eljárás nincs van
teljeskörű
(3. § (1) bek. a)-d)

tárgyalásos eljárás
nincs van
teljeskörű
(3. § (1) bek. a)-d)
Korm.r. 32. § (6) b) esetben *  nincs van
3. § (1) bek. a), c)
állami főépítészi eljárás nincs van
3. § (1) bek. a), c)
Településképi arculati kézikönyv - van
teljeskörű
(3. § (1) bek. a)-d)
van
teljeskörű
(3. § (1) bek. a)-d)
Településképi rendelet - van
teljeskörű
(3. § (1) bek. a)-d)
van
teljeskörű
(3. § (1) bek. a)-d)

2. melléklet az 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

PARTNERI ADATLAP
A fejlesztési és rendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetésben való részvételhez

Alulírott:

Név/Megnevezés:
Képviseletre jogosult személy:
Lakcím/Székhely/telephely
E-mail cím:
Telefon szám:

mint:

o az Önkormányzat közigazgatási területén, az adott fejlesztési és rendezési eszközök tervezésével érintett településrészen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek,

o az Önkormányzat közigazgatási területén az adott településfejlesztéssel, a településrendezéssel összefüggésbe hozható és ott székhellyel, telephellyel rendelkező, közvetlenül érintett gazdálkodó szervezetek,

o az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező, működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek,

o az Önkormányzat közigazgatási területén működő és elismert egyházak,

o az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező építészeti, mérnöki szakmai érdek-képviseleti szervezetek,

o a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a környezetvédelmi érdek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesületek helyi szervezetei (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesület).

a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata által készítendő

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen

o előzetes tájékoztatási szakaszában, vagy

o véleményezési szakaszában

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az alábbi véleménnyel, javaslattal, észrevétellel kívánok élni:

Az eljárás további szakaszaiban

o részt kívánok venni.

o nem kívánok részt venni.

A hirdetményekről elektronikusan (e-mail) értesítést

o kérek,

o nem kérek.

Nagykovácsi, 20... ... ................. hó ......... nap

_______________________
aláírás

(A kitöltött, aláírt adatlapot kérjük, hogy juttassa el az alábbi címek valamelyikére: Postacím: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.) E-mail cím: foepitesz@nagykovacsi.hu)

3. melléklet az 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

HIRDETMÉNY
(minta - előzetes tájékoztatási szakasz)

Ezúton tájékoztatom az érintett partnereket, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata megindította a 25/2004. (III. 04.) sz. képviselő-testületi határozattal megállapított településszerkezeti tervének, valamint a 19/2009. (IX. 01.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását / új településrendezési, településképi eszközök készítését a ....... ....területre vonatkozóan.

Az Önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációját közzétette közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a helyi lapban, a www.nagykovacsi.hu honlapon, valamint a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.), továbbá lakossági fórumot tart, melynek időpontja és helye: ......................................................................................................

A véleményezés módja: A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata honlapjáról letölthető, illetve a Településüzemeltetési Beruházási és Pályázati Osztályon átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Településüzemeltetési Beruházási és Pályázati Osztálya (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.) címére vagy a foepitesz@nagykovacsi.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 20... ............................ .

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet. alapján teszem közzé.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

Nagykovácsi, 20... ... ................. hó ......... nap

________________________
polgármester

4. melléklet az 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

HIRDETMÉNY
(minta - véleményezési szakasz)

Ezúton tájékoztatom az érintett partnereket, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata elkészíttette a 25/2004. (III. 04.) sz. képviselő-testületi határozattal megállapított településszerkezeti tervének, valamint a 19/2009. (IX. 01.) sz. önkormányzati rendelettel jóvá hagyott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását / új településrendezési, településképi eszközök készítésének tervét a ... .... területre vonatkozóan.

Az Önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében - a véleményezési szakasz dokumentációját, azaz a településrendezési, településképi eszközök elkészült tervezetét közzétette a www.nagykovacsi.hu honlapon, valamint a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.) A véleményezés módja:

Az 5/2017. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet szerinti partnerek a www.nagykovacsi.hu honlapról letölthető, illetve a Településüzemeltetési Beruházási és Pályázati Osztályon átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Településüzemeltetési Beruházási és Pályázati Osztálya (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.) részére vagy a foepitesz@nagykovacsi.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 20..... ........................ .

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

Nagykovácsi, 20... ... ................. hó ......... nap

_________________________
polgármester

5. melléklet az 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

HIRDETMÉNY
(minta - vélemények elfogadása)

Ezúton tájékoztatom az érintett partnereket, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 25/2004. (III. 04.) sz. képviselő-testületi határozattal megállapított településszerkezeti tervének, valamint a 19/2009. (IX. 01.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását / új településrendezési, településképi eszközök készítésének tervét a ............területre vonatkozóan.

A Képviselő-testület a ...................................... határozatában döntött a vélemények elfogadásáról. A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az elfogadott vélemények Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet alapján kerültek közzétételre a www.nagykovacsi.hu honlapon, valamint a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.).

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

Együttműködésüket köszönöm.

Nagykovácsi, 20... ... ................. hó ......... nap

________________________
polgármester

6. melléklet az 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

HIRDETMÉNY
(minta jóváhagyott településrendezési eszköz)

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 25/2004. (III. 04.) sz. képviselő-testületi határozattal megállapított településszerkezeti tervének, valamint a 19/2009. (IX. 01.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását / új településrendezési, településképi eszközök készítésének tervét a ....... területre vonatkozóan.

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az elfogadott határozat/rendelet és azok mellékletei, jóváhagyásuk kihirdetésétől számított 5 munkanapon belül közzétételre kerülnek a www.nagykovacsi.hu honlapon. Az elfogadott településrendezési, településképi eszközök a közzétételt követően lépnek hatályba.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

Nagykovácsi, 20... ... ................. hó ......... nap

________________________
polgármester