Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak kezeléséről, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és 37. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak, gyalogutak, járdák (a továbbiakban együtt: helyi közút) építésére, korszerűsítésére, megszüntetésére, valamint felbontására és azok egyéb, nem közlekedési célú igénybevételére.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan az Önkormányzat tulajdonában álló földterület (utak, járdák, parkolók, terek, közök, piacterek, parkok, sétányok, ligetek és egyéb területek), amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat.

2. belterületi közutak: az Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatában beépítésre szánt területen, vagy annak határvonalán elhelyezkedő közutak.

3. külterületi közutak: az Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatában beépítésre szánt területen kívül, külterületen vezető közutak.

4. gyalogutak és járdák: a gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak. A járdák a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része.

5. közút: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület továbbá ezek műtárgyai és tartozékai.

6. útpálya: a járművek közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület.

7. burkolat: a gyalogos- és járműforgalom céljára szolgáló közterületek szilárd vagy egyéb anyagból készített fedőrétege.

8. zöldterület: a közterület burkolatlan, döntően növényzettel fedett területe.

9. park terület: belterületen lévő olyan közhasználatú zöldterület, amely elsősorban pihenést, felüdülést, sportolási célokat szolgál.

10. építmény: építési tevékenységgel létrehozott vagy késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint alatti, illetve feletti tér megváltoztatásával, beépítésével jön létre.

11. közútkezelő: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

12. kivitelező: aki a kivitelezési munkálatokat megbízás és ellenérték érdekében elvégzi.

13. megrendelő-beruházó: aki a kivitelezési munkálatokat megrendelte, finanszírozza.

3. Közútkezelői hozzájárulás és igénybevételi díj

3. § (1) A közútkezeléssel kapcsolatos hozzájárulást, nyilatkozatot, engedélyt a Nagykovácsi Nagyközség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletben foglaltak szerint átruházott hatáskörben a Polgármester (a továbbiakban: Közútkezelő) adja ki.

(2) A Közútkezelő a hozzájárulás megadásakor megállapítja a hozzájárulás e rendeletben foglaltak alapján meghatározott feltételeit. Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 36. §-ában foglaltak szerint a közlekedési hatósághoz fordulhat.

4. § (1) A közútkezelői hozzájárulást annak kell beszereznie, aki a helyi közutat igénybe kívánja venni (a továbbiakban: kérelmező).

(2) A kérelmezőnek a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmét e rendelet 2. vagy 4. melléklete szerinti formanyomtatványon, az ott előírt mellékletek csatolásával az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani.

(3) A közútkezelői hozzájárulás a kiállítás napjától számított egy évig érvényes.

5. § (1) Burkolatbontással járó munkát december 1. és március 1. közötti időszakban - a (3) bekezdésben meghatározottak szerint kapott mentesség kivételével - nem lehet végezni (burkolatbontási tilalom). Az időjárási viszonyok függvényében egyéb időszakban is burkolatbontási tilalom rendelhető el.

(2) A közút fejlesztését, felújítását, pályaszerkezetének teljes szélességű helyreállítását követő 5 éven belül, azon burkolatbontással járó munka - a közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételének kivételével - nem végezhető, illetve ilyen esetben a közútkezelő teljes szélességű helyreállítást írhat elő. A közút kezelője csak kivételesen indokolt esetben, közérdekből járulhat hozzá az ilyen munkák 5 év letelte előtti megkezdéséhez.

(3) Közérdekből mentesség adható a burkolatbontási tilalom alól. Közérdeknek minősül különösen:

a) európai uniós, állami, önkormányzati támogatásból megvalósuló,

b) jogszabályon alapuló közszolgáltatást ellátó, közhatalmat gyakorló szervezet alaptevékenységét lényegesen befolyásoló, vagy

c) önkormányzati érdeket érintő beruházás határidőre történő befejezése.

6. § Nem kell hozzájárulás a közút rendkívüli igénybevételéhez. Rendkívüli igénybevétel alatt a Kkt. 38. §-ában meghatározott igénybevételeket kell érteni. Közút rendkívüli igénybevétele esetén az igénybe vevő a munkálatok megkezdését, annak várható befejezési időpontját, a rendkívüli igénybevétel okának meghatározásával a munkakezdés időpontját megelőzően lehetőleg 12 órán belül - elektronikus úton - köteles bejelenteni a közút kezelőjének.

7. § (1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén - külön jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - igénybevételi díjat kell fizetni, amelynek megállapításáról és beszedéséről a közút kezelője gondoskodik.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díjat a rendelet 1. mellékletében foglalt díjtételek és szorzószámok alkalmazásával kell kiszámítani és a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon megfizetni. Az igénybevételi díjat az igénybevétel tervezett időtartama alapján, de legalább egy napra kell megállapítani.

(3) Nem kell díjat fizetni - külön jogszabályban meghatározottakon túl - a közút kezelője által vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.

8. § Ha a közutat nem közlekedési célból a közútkezelő hozzájárulása nélkül vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően veszik igénybe, a közútkezelő a közlekedési hatóságnál eljárást kezdeményez az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, valamint a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére történő kötelezése céljából.

9. § Az igénybevevő köteles gondoskodni arról, hogy a nem közlekedési célú igénybevételhez szükséges valamennyi hozzájárulás, illetve engedély a helyszínen rendelkezésre álljon, valamint köteles azokat a közút kezelőjének megbízottja és a közterület-felügyelő felszólítására ellenőrzésre bemutatni.

4. Munkakezdési hozzájárulás

10. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó közutakon végzett következő tevékenységek tekintetében a tényleges munkavégzés megkezdése előtt legalább 15 nappal a kérelmezőnek a Közútkezelőtől munkakezdési hozzájárulást kell kérnie:

a) közút fejlesztése, felújítása,

b) közútnak építési munkával járó fenntartása,

c) közúthoz útcsatlakozás létesítése,

d) közút területén levő (ideértve a közút alatt és a közút felett levő) vagy az azt érintő közmű (víz-gáz-, távközlési vezeték, optikai kábel stb.) létesítése,

e) a közút területének bontásával járó egyéb munkák végzése (ideértve különösen a közút területén a várakozást gátló eszközök elhelyezését, továbbá fák, cserjék kivágását vagy ültetését, zöldterület átépítését) esetén.

(2) Nincs szükség munkakezdési hozzájárulásra a közút nem közlekedési célú - külön jogszabályban meghatározott - rendkívüli, 72 órát meg nem haladó igénybevétele esetén. A munka megkezdését azonban ebben az esetben is az igénybe vevő köteles a közút kezelőjének a 11. § (1) bekezdése szerint bejelenteni.

(3) A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével, az alábbi mellékletek csatolásával kell benyújtani:

a) a közművel egyeztetett kiviteli terv, de legalább a munkálatokat részletesen bemutató műszaki dokumentáció (helyszínrajz, keresztszelvény, műszaki leírás),

b) közútkezelői hozzájárulás vagy az ügyiratszám megjelölése,

c) amennyiben a munkavégzés közúti közlekedést érint, 6 hónapnál nem régebbi forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott, az építés idejére szóló forgalomszabályozási terv,

d) 15 munkanapot meghaladó kivitelezési munkák esetén részletes építési ütemterv, amennyiben a munka egy ütemben nem végezhető el,

e) építési-, vagy létesítési engedély köteles munkák esetén építési-, vagy létesítési engedély,

(4) A Közútkezelő a munkakezdési hozzájárulásban határozza meg a kérelmező által benyújtott kérelem és dokumentumok alapján a munkavégzés idejét, a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj nagyságát és a helyreállítás módját.

5. Rendkívüli igénybevétel

11. § (1) A közút nem közlekedési célú - a Kkt-ben meghatározott - rendkívüli, 72 órát meg nem haladó igénybevétele esetén az igénybevevő a munkálatok megkezdését, annak várható befejezési időpontját, a rendkívüli igénybevétel okának meghatározásával a munkakezdés időpontját megelőzően, lehetőleg 12 órával előtte, sürgős, azonnali intézkedés esetén pedig a lehető legkorábbi időpontban - elektronikus úton - köteles bejelenteni a közút kezelőjének. A bejelentést igazoló dokumentumot a munkavégzés ideje alatt a helyszínen kell tartani.

(2) A rendkívüli igénybevétel idejére az igénybevevőnek a munkavégzés helyszínén az igénybevevő nevét, elérhetőségét, a munkálatok megnevezését feltüntető táblát kell elhelyeznie.

(3) Ha a rendkívüli igénybevétel az útburkolat helyreállítását is beleértve, 72 órán belül nem fejezhető be, az igénybevevő köteles a munka folytatásához a közút kezelőjének hozzájárulását megkérni, és a munkát a közút kezelője által meghatározott feltételek figyelembevételével kell elvégeznie.

(4) A közút rendkívüli igénybevételének 72 órás időtartama az (1) bekezdés szerinti ismételt bejelentéssel nem hosszabbítható meg.

(5) Ha a rendkívüli igénybevétel (az útburkolat helyreállítását is beleértve) 72 órán belül nem fejezhető be, a Közútkezelő kérelemre munkakezdési hozzájárulást ad ki.

6. A munkaterület átvétele

12. § (1) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja a kivitelezési munkák tényleges megkezdésének időpontját a Közútkezelő felé írásban köteles bejelenteni, amelyhez a munkálatok megkezdése előtt a munkaterületről és annak környezetéről fényképfelvételt kell készíteni és azt kérésre a Közútkezelő részére átadni.

(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodnia kell arról, hogy a munkaterületen a vonatkozó jogszabályokat, valamint a szabványokat, az útügyi műszaki előírásokat és irányelveket, továbbá a Közútkezelő által előírt építési, forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsák. Az erre vonatkozó hozzájárulásokat a munkaterületen kell tartani.

7. Munkaterület és az ideiglenes forgalmi rend kialakítása

13. § (1) A közúton végzett munkákkal érintett munkaterületet a forgalomtól - a külön jogszabályban meghatározottak és a jóváhagyott ideiglenes forgalomszabályozási terv szerint - el kell választani. Ennek megfelelően a munkaterületre előjelzéssel fel kell hívni a figyelmet, és azt közúti jelzéssel meg kell jelölni.

(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja a munkakezdés időpontját megelőző 3 nappal köteles tájékoztatni az érintett ingatlanok tulajdonosait a munkavégzéssel járó közlekedési akadályokról.

(3) Az útelzáró berendezéseken fel kell tüntetni a munkát végző cég nevét és címét, valamint közmű esetén annak fajtáját.

(4) A forgalom számára fenntartott területen munkagép, anyagszállító jármű nem tartózkodhat, anyagot nem tárolhat, a közútnak bármilyen célból csak a forgalomszabályozási tervben megjelölt része foglalható el.

(5) A gyalogosok, a mozgáskorlátozottak, valamint a megkülönböztetett jelzést használó gépjárművek biztonságos közlekedését, a célfuvarok teljesítését, a települési szilárd és folyékony hulladék elszállítását, továbbá az ingatlanokra, üzletekbe való bejárás lehetőségét a közúton - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a munkavégzés ideje alatt is biztosítani kell.

8. A munka megkezdése és végzése

14. § (1) A munkavégzés során biztosítani kell a közművek és a forgalomtechnikai létesítmények megközelíthetőségét. A közmű-létesítmények felszíni szerelvényeit szabadon kell hagyni.

(2) A bontási munkákat - kézi feltárással történő kivitelezés esetén is - különös óvatossággal kell elvégezni.

(3) A felbontott burkolat olyan idomköveit, amelyeket a hozzájárulás jogosultja visszaépít, úgy kell tárolni, hogy az a közlekedést ne akadályozza, biztonságát ne veszélyeztesse, és ne okozzon szennyeződést.

(4) Ha az előre tervezett bontási munkák folyamán az útburkolat szintjéhez viszonyítva gyalogúton és járdán a 25 cm-t, úttesten a 40 cm-t meghaladó mélységig kell lehatolni, ezt a hozzájárulás jogosultja a munka megkezdése előtt köteles az érintett közműszolgáltatónak bejelenteni. Erősáramú kábel biztonsági övezetében (felette és mellette 1-1 m távolságban) földmunkagépekkel munkavégzés nem folytatható.

(5) Járdán és gyalogúton a vezeték- (kábel-) fektetési munkát úgy kell végezni, hogy az, valamint a föld visszatöltése, tömörítése és a betonalap készítése folyamatosan kövesse a nyomvonalat. A nyitott munkaárok hossza nem haladhatja meg az egy kábeldobon levő kábelmennyiség hosszát. Újabb szakasz bontására csak akkor és olyan mértékben kerülhet sor, ha és amennyiben a korábban megnyitott munkaárok-szakasz visszatöltése és ideiglenes helyreállítása megtörtént.

(6) Közmű fektetésénél vagy javításánál a vezetékek helyszínrajzi bemérése (rögzítése) után a munkaárok visszatöltését szakszerű tömörítéssel kell elvégezni. Ennek során a kitermelt, de visszatöltésre alkalmatlan, fagyott vagy veszélyes anyagot nem szabad felhasználni.

(7) A munkavégzés során a hozzájárulás jogosultjának gondoskodnia kell a csapadékvíz akadálytalan lefolyásáról és az egyéb szennyeződések folyamatos eltakarításáról.

(8) A földmérési jelek megrongálódását, jogosulatlan elmozdítását a hozzájárulás jogosultja köteles a területileg illetékes földhivatalnak bejelenteni és a helyreállítás költségeit viselni.

15. § (1) Földmunka esetén a munkaárok fát 2 m-nél jobban nem közelíthet meg. Amennyiben a nyomvonalas létesítmény kiépítése más módon - valamilyen kényszerhelyzet miatt - nem oldható meg, a gyökérzet megóvása mellett kézi vagy gépi átfúrást kell alkalmazni. Az átfúrás a fa törzsét 1 m-nél jobban nem közelítheti meg.

(2) Fa törzsétől mért 3 m-es sugarú körön belül, legfeljebb 50 cm mélyen a gyökérzónában lévő föld kitermelését kizárólag kézi erővel szabad végezni. A munkák során 5 cm-nél vastagabb gyökér nem vágható el. A 2 és 5 cm közötti vastagságú elvágott gyökerek esetében merőleges, sík metszési felületet kell kialakítani, azokat óvni kell a huzamosabb kiszáradástól, ezért mielőbbi földtakarást kell alkalmazni. Gyökérmetszés esetén az adott fa gallyait a szükséges mértékben vissza kell vágni.

(3) Az építési munkák által érintett területen a munkagépek hatósugarán belüli, és a szállítójárművek útvonalába eső fák törzsét - amennyiben a fák sérülésének veszélye fennáll - a munkálatok ideje alatt kalodával kell védeni. A kalodát a törzshöz rögzíteni nem szabad.

(4) Az építési munkák során be kell tartani a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletben foglaltakat is.

9. Ideiglenes helyreállítás

16. § (1) A munka elvégzésével egy időben - amennyiben a végleges helyreállítás nem történhet meg azonnal - az útburkolatot ideiglenes jelleggel helyre kell állítani. Az ideiglenes helyreállítást hidegen bedolgozható aszfaltanyaggal, a kőburkolat szakszerű helyreállításával, vagy az erre a célra szolgáló műkő- vagy betonidomokkal kell elvégezni úgy, hogy az ideiglenesen helyreállított burkolat a biztonságos közlekedésre alkalmas legyen.

(2) Az útburkolatot - annak végleges helyreállításáig - a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban kell tartania.

10. Végleges helyreállítás

17. § (1) A közutat érintő munka befejezését követően a felbontott burkolat - ideértve az útburkolati jeleket is - végleges helyreállítását azonnal meg kell kezdeni, és a munkakezdési hozzájárulásban előírt határidőre be kell fejezni.

(2) A bontási helyet véglegesen csak az eredeti, és a Közútkezelő által a munkakezdési hozzájárulásban előírt vagy annál magasabb értékű, vagy nagyobb teherbírású burkolatnemmel szabad helyreállítani.

(3) A helyreállítási (földvisszatöltési) munkák során a Közútkezelő a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának terhére tömörségi vagy egyéb ellenőrző vizsgálatokat rendelhet el.

(4) Zöldterület megrongálása esetén a kivitelezéssel érintett zöldterületek növényzetét helyre kell állítani, és az ennek tényét igazoló iratokat át kell adni a zöldterületek kezelőjének.

(5) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles az igénybevett munkaterületet az építkezés befejezése után, de a forgalom részére történő átadást megelőzően a Közútkezelőnek visszaadni. A helyreállított munkaterületről és annak környezetéről, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához fényképfelvételt kell készíteni és azt kérésre a Közútkezelő részére átadni.

11. A helyreállításra vonatkozó előírások

18. § (1) A helyreállítás során a kiemelt munkaárok visszatöltésére csak arra alkalmas anyagot szabad felhasználni, amelyet anyagától függően 10-25 cm-es terítési vastagságokban, réteges tömörítéssel kell beépíteni. A Közútkezelő tömörségi ellenőrző mérést végeztethet.

(2) A kivitelezést úgy kell végrehajtani, hogy az a vonatkozó szabványok és az útügyi műszaki előírások feltételeinek is megfeleljen.

(3) Aszfalt burkolatú utaknál az aszfalt pályaszerkezeti rétegeket általában az eredetivel megegyező aszfaltfajtával és vastagsággal kell visszaépíteni 30-30 cm-es rétegenkénti túlnyújtással. Az aszfaltrétegek anyagának és vastagságának megválasztásakor a vonatkozó útügyi műszaki előírást is figyelembe kell venni.

(4) Kis felületű vagy pontszerű bontások helyreállításánál - meglévő hengerelt aszfalt burkolat esetén is - a közút forgalomra alkalmas minőségű öntött aszfalt kopó- és kötőréteg is alkalmazható.

19. § (1) A helyreállítás során az útburkolat felületét úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz elvezetése biztosított legyen.

(2) Ha a meglévő útburkolat keresztmetszeti szélességének

a) több mint 70%-át felbontják, a Közútkezelő előírhatja az útszerkezet teljes szélességben történő újraépítését,

b) egyéb esetben - a kisfelületű és pontszerű bontások kivételével - a bontott forgalmi sáv teljes kopórétegét az útszegélytől az út tengelyéig a nyomvonal teljes hosszán kell helyreállítani.

(3) A kivitelezés során megrongálódott vagy átépítésre került zöldterületet, annak növényzetével együtt a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a zöldterület kezelője által elfogadott zöldterület-rendezési tervnek megfelelő módon helyre kell állítania.

(6) Az útburkolat helyreállítását és az egyéb munkák befejezését követően az építést megelőző forgalmi rendet a munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles helyreállítani, illetve az új forgalmi rendet kialakítani.

(7) A munka befejezéséről és a helyreállítás megtörténtéről, valamint a műszaki átadás- átvétel tervezett időpontjáról az igénybevevőnek a kezelőt értesíteni kell, amennyiben a kezelő ezt előírja.

20. § Az öt éves burkolatbontási tilalom hatálya alatt álló utak, járdák helyreállítására vonatkozó kötelezettség akkor is fennáll, ha azt rendkívüli igénybevétel indokolta.

12. A munkák ellenőrzése

21. § (1) A közút kezelője jogosult a munkákat rendszeresen ellenőrizni, és az ellenőrzés során tapasztalt hibák megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.

(2) A Közútkezelő az ellenőrzés során tapasztalt hibák megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

(3) Az ellenőrzés eredményes lefolytatása érdekében a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a közútkezelői hozzájárulást, a munkakezdési hozzájárulást, a tervdokumentációt, ütemtervet, a munkafolyamatokról készített fényképfelvételeket, valamint az ideiglenes forgalomszabályozási tervet a munka helyszínén kell tartania.

13. Késedelmes vagy hibás kivitelezés

22. § (1) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja, illetve a rendkívüli igénybevétel bejelentője felelős azokért az általa, vagy megbízottja által okozott károkért, balesetekért, amelyek az e rendeletben, a közútkezelői hozzájárulásban vagy a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott feltételeknek a megsértéséből erednek, és amelyek egyébként a kivitelezési munkák során vagy azokkal összefüggésben keletkeztek.

(2) Ha a munkakezdési hozzájárulás jogosultja nem tartja be a munkakezdési hozzájárulásban előírt vagy a rendkívüli igénybevételre meghatározott határidőt, nem végzi el a szükséges útburkolat-helyreállítási munkát (az útburkolati jeleket is beleértve), a közút kezelője - a munkakezdési hozzájárulás jogosultja, vagy az ideiglenes igénybevétel bejelentője terhére (költségére) - a vonatkozó beszerzési szabályok figyelembevételével elvégeztetheti.

(3) Ha a véglegesen helyreállított közúton - a munka nem megfelelő elvégzése miatt - süllyedés vagy más hiba mutatkozik, az elvégzett munkára vonatkozó kötelező alkalmassági határidőn belül a munkakezdési hozzájárulás jogosultját, illetve a rendkívüli igénybevétel bejelentőjét a közút kezelője felhívja a hiba megszüntetésére. A hiba megszüntetéséig a bekövetkező balesetekért, a balesetből eredő károkért a munkakezdési hozzájárulás jogosultját, illetve a rendkívüli igénybevétel bejelentőjét terheli a felelősség.

14. Útcsatlakozás (gépkocsi behajtó, áteresz) létesítése

23. § (1) Az Önkormányzata tulajdonában és kezelésében levő közterületekhez történő csatlakozás esetén meg kell kérni a Közútkezelő hozzájárulását. A döntést a Közútkezelő hozza meg, kikérve az útüzemeltető véleményét.

(2) Az útcsatlakozás létesítése kérelemre induló eljárás; a kérelmet a 4. mellékletben foglalt nyomtatvány kitöltésével, az abban szereplő munkarészek benyújtásával kell beadni.

(3) Az útcsatlakozás kiépítéséhez tartozó munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet a 5. mellékletben foglalt nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehet megkezdeni.

23/A. § *  (1) A magántulajdonban lévő ingatlanon megvalósuló építési kivitelezési munkák kezdését megelőzően, az építkezést kiszolgáló útcsatlakozást az építtetőnek oly módon kell kialakítani, amely kialakítás megakadályozza a hordalék, sár helyi közút felületére, valamint közterületre történő kikerülését.

(2) Az építkezést kiszolgáló útcsatlakozás közterületet érintő munkálataihoz a Közútkezelő hozzájárulását kell kérni, jelen rendelet előírásainak megfelelően.

15. Záró rendelkezés

24. § E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.

Nagykovácsi, 2017. április 27.

A távollévő polgármester helyett:
Szemesy Barbara
alpolgármester
Papp István
jegyző

1. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - fizetendő díjak

Közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetében 50,- Ft/m2/nap,
de minimum 1000 Ft
Közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetében - határidő hosszabbítás 100,- Ft/m2/nap,
de minimum 2000 Ft
Figyelembe vehető egyéb szempont Szorzószám
Közút teljes lezárása 2
Burkolatbontási tilalom alá eső területek 2

2. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM

1. Az igénybevétel

a) helye: Nagykovácsi ..............................................................................................................

b) célja ......................................................................................................................................

2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel történik (hozzájárulás jogosultja):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény):

a) tulajdonosának

neve: .............................................................................................................................................

címe: .............................................................................................................................................

telefonszáma ................................................................................................................................

b) üzemeltetőjének:

neve: .............................................................................................................................................

címe: .............................................................................................................................................

telefonszáma ................................................................................................................................

4. Az igénybevétel

a) kezdetének tervezett időpontja: ...............................................................................................

b) befejezésének tervezett időpontja: ...........................................................................................

Dátum ..............................................

....................................................
aláírás

* Benyújtandó mellékletek:

- az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 1 példányban,

- a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvényének rajzát 1 példányban,

- az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) tervét 1 példányban

* a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3. melléklete alapján.

3. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

MUNKAKEZDÉSI (burkolatbontási) HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM

A munkakezdési hozzájárulást kérelmező kivitelező
megnevezése:
pontos címe:
telefonszáma:
faxszáma:
A kivitelezés felelős építésvezetőjének
neve:
lakás címe:
telefonszáma:
faxszáma:
email címe:
A munkavégzés
helyének pontos megnevezése:
megnevezése: vízellátás, gázellátás, csatornázás, hőellátás, elektromos kábel, BKV-kábel, közvilágítási kandeláber, távközlési alépítmény, közúti műtárgy, vasúti műtárgy, vágány, forgalomirányító létesítmény, útpálya, járda, egyéb:....................................................................
jellege: fejlesztés, beruházás, felújítás, korszerűsítés, karbantartás, javítás, kiváltás, bekötés, egyéb:....................................................
tervezett munkakezdés (burkolatbontás) időpontja: tervezett befejezés (burkolat végleges helyreállításának) időpontja:
építési engedélyt, vagy neve:
létesítési hozzájárulást kiadó hatóság ügyirat száma:
közútkezelői hozzájárulás ügyirat száma:
építés alatti száma:
forgalomkorlátozási terv jóváhagyásának kelte:
Burkolat bontandó
burkolat neme
mennyisége
(fm)
mennyisége
(m2)
építendő
burkolat neme
mennyisége
(fm)
mennyisége
(m2)
Útpálya:
Járda:
Útszegély:
Zöldterület:
Egyéb:
Burkolatnemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, kiskockakő, nagykockakő, keramit, kavicsolt, járdalap, járdakő, beton, egyéb: ...............................................................
Nyomvonalas bontások hossza: fm Bontási helyek száma: db
Törmeléklerakó megnevezése:
Hozzájárulást kérelmező kivitelező aláírása:

.......................................................

P.H.
Dátum..........
Az 1 példányban benyújtandó dokumentumok:
- jelen rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján

4. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM
Gépjárműbehajtó / útcsatlakozás létesítéshez

1. Kérelmező

neve: .............................................................................................................................................

címe: .............................................................................................................................................

telefonszáma:.................................................................................................................................

2. A gépjárműbehajtó/útcsatlakozás/közműépítés helye

Közút neve: ..................................................................................................................................

település irányítószáma, neve: .....................................................................................................

címe (utca, házszám - lakott terület esetén): ...............................................................................

3. A feltárni kívánt terület hrsz.-a: ............................................................... tulajdonosának

neve: .............................................................................................................................................

címe: .............................................................................................................................................

telefonszáma:.................................................................................................................................

Dátum: ........................................

.....................................................
aláírás

Az 1 példányban beadandó terv és annak szükséges mellékletei:

a) a létesítés pontos helye, helyszínről készült fényképek,

b) a meglévő és tervezett állapot helyszínrajza (M=1:100 vagy M=1:200), ábrázolva az útpályához való csatlakozást,

c) a tervezett útcsatlakozás hossz-szelvénye, mintakeresztszelvénye szintadatokkal (a rámpa és a csatlakozó felületek esésviszonyai %-ban megadva),

d) a vízelvezetés megoldása a létesítés környezetében,

e) műszaki leírás, tervezői nyilatkozat,

f) az érintett közmű szolgáltatókkal egyeztetett, lepecsételt terv,

g) hivatalos helyszínrajz, tulajdoni lap másolata, több tulajdonos esetén a tulajdonostársak beleegyező nyilatkozata,

h) fák kivágása esetén az érvényes fakivágási engedély.

A beadásra kerülő terveknek meg kell felelniük:

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet

- a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet

- vonatkozó útügyi műszaki előírások

A létesítendő gépjárműbehajtó/útcsatlakozás kivitelezésének megkezdését a rendelet 5. mellékeltében szereplő formanyomtatványon be kell jelenteni.

Az elkészült gépjárműbehajtó/útcsatlakozás készre jelentése:

A használatba vételhez a közútkezelő hozzájárulás alapján elkészült gépjárműbehajtót/útcsatlakozást készre kell jelenteni, melyben meg kell adni a létesítési kérelemhez kiadott közútkezelői hozzájárulás számát.

5. Melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Helyi közúton útcsatlakozás - kapubehajtó létesítéshez szükséges munkakezdési hozzájárulás iránt

1. Kérelmező

neve: .............................................................................................................................................

címe: .............................................................................................................................................

2. A gépjárműbehajtó/útcsatlakozás/közműépítés helye

közút neve: ...................................................................................................................................

település irányítószáma, neve: .....................................................................................................

címe (utca, házszám - lakott terület esetén): ...............................................................................

3. A feltárni kívánt terület hrsz.-a: ............................................................... tulajdonosának

neve: .............................................................................................................................................

címe: .............................................................................................................................................

4. A gépjárműbehajtó/útcsatlakozás/közműépítés műszaki kialakításának leírása, tervszáma:

(burkolat szélétől a telekhatárig mért hosszúság, szélesség, lekerekítő ívek, burkolat szerkezete, árok vízelvezetésénél a folyamatosság biztosítása)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5. A közútkezelői hozzájárulás száma:

......................................................................................................................................................

7. A kivitelezés

kezdés tervezett időpontja: ..........................................................................................................

befejezés tervezett időpontja: ......................................................................................................

8. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy (felelős Építésvezető)

neve: .............................................................................................................................................

címe: .............................................................................................................................................

telefonszáma:.................................................................................................................................

Dátum: ........................................................

..........................................
aláírás