Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht., és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről az alábbiakat rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

Nagykovácsi, 2017. április 27.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző