Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht, és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) rendelkezéseit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1-2. § * 

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző