Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

1-5. * 

1-6. § * 

6. Záró rendelkezés

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez *