Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában közösségi együttélés szabályait sértő magatartás az a tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti, és amelyet Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Nagykovácsi nagyközség közigazgatási területén e rendelet 6. §-ban meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat megvalósító természetes személyre, jogi személyre, további jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

2. Eljárási szabályok

2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti közigazgatási eljárás lefolytatására átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. § (1) Eljárás megindítására irányuló bejelentést bárki tehet.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárásban a közigazgatási bírság megállapítására a jegyző, helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

(2) A közterület-felügyelő helyszíni bírságot szab ki, ha a szabályszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, ebben az esetben nincs helye fellebbezésnek, a közterület-felügyelő a helyszíni bírság kiszabásáról szóló döntést a helyszínen közli. Amennyiben a szabályszegő a jogsértést nem ismeri el, akkor közigazgatási eljárás lefolytatásának van helye.

(3) *  A bírságot megállapító határozat ellen fellebbezésnek van helye, amit átruházott hatáskörben az Ügyrendi Bizottság soron következő ülésén bírál el.

(4) A kiszabott közigazgatási bírságot a közléstől számított 30 napon belül átutalási postautalványon, vagy banki átutalással Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 11600006–00000000–10677285 költségvetési számlájára kell megfizetni.

(5) A kiszabott helyszíni bírságot a közléstől számított 30 napon belül átutalási postautalványon, vagy banki átutalással a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 11742348–15826501 (IBAN: HU52 1174 2348 1582 6501 0000 0000) költségvetési számlájára kell megfizetni.

3. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos jogkövetkezmények

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

(2) Ismételt vagy folyamatos jogsértés esetén a bírság ismételten is kiszabható.

(3) A hatóság a pénzbírság kiszabásának alkalmazását határozatban mellőzheti, amennyiben a közösségi együttélés szabályait megsértő magatartás csekély súlyú, és az elkövető az elkövetést megelőző egy évben nem követett el közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást.

(4) Korlátozottan cselekvőképes kiskorú esetében a helyszíni bírság és a közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetést kell alkalmazni.

(5) Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén figyelmeztetni kell a szabályszegőt, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés szabályait. Tájékoztatni kell ugyanakkor az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményéről.

(6) A jogkövetkezmények alkalmazása során figyelemmel kell lenni az elkövető személyi körülményeire, a szabályszegés súlyára.

(7) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság elvét.

4. Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

6. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki:

a) a nagyközség jelképei (címer, zászló, lobogó, pecsét) használatának rendjéről szóló 26/1996. (VII. 29.) sz. önkormányzati rendelet alapján a község jelképeit engedély nélkül, az engedélytől eltérő módon, az Önkormányzat jó hírnevét vagy a közösséget sértő módon használja fel,

b) a környezetvédelemről szóló 21/2017. (X. 24.) önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi vagy az abban foglaltaknak nem tesz eleget, illetve attól eltérően cselekszik,

c) a Nagykovácsi helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről szóló 7/2004. (III. 5.) sz. önkormányzati rendelet 5. §-ában és 9. §-ában foglaltakat megszegi, a mellékletében szereplő védett értékek megjelölését eltávolítja, vagy megrongálja,

d) * 

e) *  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatának rendjéről szóló 2/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelet alapján a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt az engedélytől eltérő módon használja,

f) Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2016. (IX. 23.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott korlátozott forgalmú övezet (zóna) területére 3,5, illetve 7,5 tonna össztömeg feletti gépjárművel közútkezelői engedély nélkül behajt, vagy azt az engedélytől eltérő módon használja,

g) *  a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 21/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 10. § és 11. §-ában foglaltaknak nem tesz eleget, vagy attól eltérően cselekszik,

h) *  a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet 12. §-ában meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy

ha) közterületi névtáblát, házszámtáblát eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti, illetve

hb) közterületi névtáblát, házszámtáblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít.

i) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 24/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokat és kötelezettségeket megszegi, illetve nem tartja be,

j) az állattartásról szóló 24/2011. (XI. 2.) sz. Kt. rendelet 2. §, 5. § -ban foglalt szabályokat megszegi, valamint a következő rendelkezések valamelyikét nem tartja be:

ja) közterületen ebet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően csak pórázon lehet vezetni,

jb) közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes,

jc) közterületen az eb tulajdonosának, vagy az eb felügyeletét ellátó személynek biztosítani kell, hogy az eb embert vagy más állatot harapásával ne veszélyeztessen, fenyegető magatartásával ne zavarja mások közterület-használatát,

k) aki játszótéren vagy szabadtéri edző parkban elhelyezett játszó- és fitnesz eszközöket nem rendeltetésszerű módon használja, vagy magatartásával mások testi épségét veszélyezteti,

l) *  az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak kezeléséről, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 8/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 23/A. §-ában foglalt kötelezettségeket megszegi.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) * 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző