Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht, és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011 Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) rendelkezéseit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § * 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

Kiszelné Mohos Katalin Papp István
polgármester jegyző