Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára munkaszüneti nap.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin Papp István
polgármester jegyző