Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek használatának rendjéről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 54. § (5) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §-ban (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek használatának rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet kiterjed a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló közterületekre.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni továbbá az önkormányzat tulajdonában nem álló, közhasználatra átadott ingatlanokra is, amennyiben ez az Étv. 54. § (7) bekezdésében foglaltak alapján lehetséges.

Értelmező rendelkezések

2. § 1. közterület: az Étv. 2. § 13. pontja szerint az önkormányzati tulajdonban vagy magántulajdonban lévő földrészlet, építmény közhasználattól vagy gyalogos forgalomtól el nem zárt része, a területnek a közforgalom számára az önkormányzat vagy a tulajdonos által megnyitott és kijelölt része, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;

2. ingatlan tulajdonos:

a) a közhiteles ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos, vagy tulajdonosok;

b) az ingatlan-nyilvántartásról szól 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 12. § b) pontjában meghatározott társasházi öröklakások tekintetében a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott közösség;

c) az Inytv. 12. § c) pontjában meghatározott szövetkezeti lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXVL. törvény 2. §-a szerinti lakásszövetkezet;

3. gépjármű tulajdonos az, aki a jármű jogszerű megszerzését és származását igazolja, és akit a törzskönyvbe, a forgalmi engedélybe tulajdonosként bejegyeztek;

4. üzembentartó: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott üzemben tartó;

5. üzemképtelen jármű: az a jármű, amely

a) a közúti forgalomban csak hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt, de a hatósági jelzés hiányzik vagy az engedélye lejárt, érvénytelen;

b) balesetben, vagy egyéb okból olyan mértékben roncsolódott, hogy műszaki állapota miatt nyilvánvalóan nem képes részt venni a közúti közlekedésben (roncs vagy sérült jármű);

6. megbízott: az, aki Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) megbízásából az üzemképtelen járművekre vonatkozó szabályok alkalmazása során eljár;

7. megállító tábla: valamely üzlet, vállalkozás saját tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlenül az üzlet, vállalkozás előtt, csak annak nyitvatartási ideje alatt, ideiglenes jelleggel elhelyezett mobil hirdetőeszköz, melynek mérete maximum 1 m2 lehet;

8. tájékoztató tábla: reklámot nem tartalmazó, kizárólag közcélú információt hordozó, legfeljebb 1 m² felületű tábla;

9. idényjellegű árusítás: olyan termények, termékek időszakos árusítása, amelyek megjelenése jellemzően az év egy szakaszához köthető (pl.: zöldség, gyümölcs, virág, fagylalt, fenyőfa, szilveszteri kellékek stb.);

10. vendéglátó-ipari terasz: vendéglátóegységhez kapcsolódó, a közterületen kijelölt szabadtéri fogyasztótér, ideértve a vendéglátó terasszal szerves egységet képező árnyékolástechnikát is.

Általános rendelkezések

3. § (1) A közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően - állaguk sérelme nélkül és a hatályos jogszabályok betartásával - mindenki ingyenesen, szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésének megfelelő használata mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

(3) Rendeltetéstől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét korlátozza.

(4) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához - kérelemre kiadott - közterület-használati engedély szükséges.

(5) A közterület rendeltetésétől eltérő használatáért a használó - közterületi engedély birtokában - jelen rendeletben meghatározott használati díjat köteles fizetni.

(6) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ideértve a figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály, vagy valamely hatóság, szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterületi-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható meg.

(7) Az engedélyes köteles a használat során az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni. A használat befejezése vagy az engedély hatályának lejárta után a használatra jogosult köteles a terület eredeti állapotát - saját költségén - visszaállítani.

A közterület-használati engedélyezés eljárási szabályai

4. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérelmeznie, aki a közterületet rendeltetésétől eltérően kívánja használni. Közterület rendeltetésétől eltérő használatát megkezdeni érvényes közterület-használati engedély birtokában lehet. Utólag, a közterület-használat megkezdése vagy megvalósulása után benyújtott bejelentés, engedély kérelem - a benyújtás időpontjáig - engedély nélküli közterület-használatnak minősül.

(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével függ össze (pl. állvány, építőanyag, törmelék, hulladék gyűjtésére szolgáló konténer stb. elhelyezése), a szükséges engedélyt a tulajdonos, építtető, kivitelező, a szolgáltatási tevékenységet végző kérheti.

(3) Ingyenes a közterület-használat, ha a közterület rendeltetésétől eltérő igénybevétele a 72 órát és a 10 m2-t nem haladja meg, de bejelentése előzetesen - jelen rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon - kötelező.

(4) Az ingyenes használat ugyanazon ingatlan előtti közterületre 30 naptári napon belül egyszer jelenthető be.

(5) A közterület rendeltetéstől eltérő, 72 órás vagy 10 m2 időtartamot meghaladó használata engedélyköteles. Az engedély kérelmet előzetesen, jelen rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, a szükséges mellékletek csatolásával.

(6) A közterület-használati engedély iránti kérelmet önkormányzati hatósági eljárás keretében kell elbírálni, mely során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § (1) A jelen rendelettel kapcsolatban hozott határozatokat - átruházott hatáskörben - a polgármester hozza meg.

(2) A közterület-használatról szóló határozatot közölni kell:

- a kérelmezővel,

- a közterület felügyelővel,

- rendezvény esetén a gyülekezési hatósággal.

(3) A polgármester által hozott döntés esetében - a kézhezvételétől számított 15 napon belül - a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

(4) A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban - a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül - a bírósághoz keresettel lehet fordulni.

6. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok, közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetőleg az alatt, felett elhelyezett távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkálatok esetében,

d) azonnali hibaelhárítás céljából az elektromos-, a gáz-, víz- és csatornahálózat üzemeltetői által végzett munkához.

(2) Nem adható közterület-használati engedély

a) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogosközlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

b) közterületen nem árusítható áruk forgalmazására, bemutatására,

c) környezetszennyező, közbiztonságot veszélyeztető, egészséget károsító tevékenységre,

d) közterületi zöldfelületen kereskedelmi és szolgáltató tevékenységre, járművek tárolására, a helyben szervezett rendezvények kivételével,

e) kézből történő alkalmi árusítás céljára,

f) épített, vagy előre gyártottan telepített személygépkocsi tárolók elhelyezésére,

g) intézmények megközelítését szolgáló közterületre,

h) zöldhulladék közszolgáltató általi elszállításához kihelyezett zöldhulladék jogszabályban foglalt időtartamon túli tárolására.

A közterület-használati díj mértéke és fizetésének módja

7. § (1) A közterület-használatért a használó - a 3. mellékletben foglaltak szerinti - használati díjat köteles fizetni.

(2) A közterület-használati díjat akkor is meg kell fizetni - és visszatérítés nem jár -, ha a közterületet az engedélyes a közterület-használati engedély kiadását követően nem, vagy csak részlegesen használta.

(3) A közterület-használati díj megállapításának módja:

a) a létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény tényleges alapterületét és az ahhoz esetlegesen szükséges csatlakozó terület nagyságát kell minden esetben figyelembe venni,

b) a fizetendő díj szempontjából minden megkezdett nap, hét vagy hónap, továbbá négyzetméter egésznek számít.

(4) A közterület-használat díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a használat megkezdésének időpontjáig kell megfizetni.

(5) A közterület-használati díj megfizetésének tényét legkésőbb a befizetésre megszabott határidő lejártának napján igazolni kell.

8. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) víz- és csatornázási műveknek, gázműveknek, elektromos közszolgáltatónak, és köztisztasági szolgáltatóknak a közérdekű feladataik ellátásával kapcsolatos építmények, tárgyak közterületi elhelyezéséért,

b) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alakzatos zászlórúd, egyéb köztárgyak, utcabútorok (padok, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) közterületi elhelyezéséért,

c) sport-, karitatív és kulturális rendezvények céljára igénybe vett közterület használatáért,

d) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő-készülék, postai levélszekrény közterületi elhelyezéséért,

e) a fegyveres erőknek, fegyveres testületeknek, rendészeti szerveknek, mentőknek a feladatuk ellátásához igénybe vett közterületek használatáért.

(2) Nem kell továbbá közterület-használati díjat fizetni a közterületre kihelyezett mobil virágládák esetében. A kihelyezést megelőzően helyszíni fotóval és vázlattal ellátott kérelmet kell benyújtani. Az engedélyhez a főépítész településképi állásfoglalása szükséges.

(3) A virágládák:

a) a parkolási lehetőséget nem vonhatják el, a hókotrást, a gyalogos és gépjárműforgalmat nem akadályozhatják;

b) elbonthatók és áthelyezhetők lehetnek, és természetes anyagból készülhetnek (pl. cserép, fa, kő);

c) a település- és utcaképpel összhangban legyenek.

A közterület használatára vonatkozó tilalmak és korlátozások

9. § (1) A közterületen nem helyezhető el komposzt-tároló, komposztáló láda, továbbá komposztáló és virágláda egyben.

(2) Tilos a közterületet, a közterületi zöldterületet - különös tekintettel az ingatlan előtti utcafrontot -, engedély nélkül bármilyen formában (kövekkel, kerítéssel, karókkal, sövénnyel, kötéllel, lánccal stb.) ideiglenesen, vagy állandó jelleggel elkeríteni, illetve a magántulajdonú ingatlanhoz abból hozzákeríteni.

(3) Ingatlanok előtt a járdán, vagy a közterületi zöldfelületen egy darab megállító tábla helyezhető el, abban az esetben, ha az a közúti gépjármű és gyalogos forgalom biztonságát nem korlátozza, a forgalmat nem akadályozza, zavarja.

(4) A tárolás a munka-, baleset-, és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.

(5) Tárolásra az útfelület és a padka, vagy annak egy része nem vehető igénybe.

(6) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt kiadni idény-jelleggel, az adott élelmiszer árusításához jogszabályban előírt feltételek megléte esetén lehet.

(7) Gépjármű-javító, karbantartó tevékenységet, valamint közúti szállítási szolgáltatást végző jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni vállalkozók közterületen a szolgáltatáshoz használt járműveket, gépjárműveket és mezőgazdasági gépeket nem tárolhatják.

(8) A (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azokra a mezőgazdasági gépekre, vontatókra, lassú járművekre, járműszerelvényekre, egyéb haszongépjárművekre is, amelyeket nem közúti szállítási szolgáltatáshoz használnak.

Üzemképtelen gépjárművekre vonatkozó szabályok

10. § (1) Üzemképtelen járművet közterületen tárolni tilos.

(2) A gépjármű tulajdonosa/üzembentartója az üzemképtelen, de forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművére - legfeljebb 30 napos időtartamra - közterület-használati engedélyt kérhet.

(3) A gépjármú tulajdonosa/üzembentartója köteles a közterület-használati engedélyt a járművön - jól látható helyen - kifüggeszteni.

(4) A közterületen engedély nélkül, vagy az engedély időtartamán túl tárolt, üzemképtelen jármű tulajdonosa/üzembentartója köteles járművét a hatóság felszólítására 8 napon belül, saját költségén a közterületről eltávolítani.

(5) Az üzemképtelen gépjármű eltávolítására megállapított határidő letelte után a hatóság a járművet a tulajdonos/üzembentartó felelősségére és költségére a megbízottal elszállíttatja. Az elszállításról a tulajdonost/üzembentartót tájékoztatni kell.

(6) Hatósági elszállíttatás esetén a jármű műszaki állapotáról - hatósági tanúk előtt - jegyzőkönyvet kell felvenni. A járműben talált dolgokat a jegyzőkönyvben tételesen szerepeltetni kell.

(7) Az elszállítást követő 30 napon belül a tulajdonos/üzembentartó - a költségek megtérítése után - a gépjárművet kiválthatja. A 30 nap elteltével ki nem váltott gépjárművet a megbízott értékesítheti.

(8) A megbízott az üzemképtelen gépjármű értékesítéséből befolyt összeget - az összes felmerült költség levonása után - öt évig kezeli.

Közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó szabályok

11. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás, film forgatás céljából történő igénybevétele esetében - a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: NFI) megkeresésére - közterület-használati szerződés a polgármester jóváhagyásával válik érvényessé.

(2) A filmforgatást akadályozó, és a kérelmezőnek fel nem róható események bekövetkezése esetén az önkormányzat az akadály megszűnését követő 15 napon belül - a kérelmezővel előzetesen egyeztetett időpontban - biztosítja a közterület-használatot.

(3) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogosan vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.

A forgatási napot megelőző 48 órával a közterület-használó köteles írásban tájékoztatni a hatásterületen élő lakosokat, közös képviselőket, gépjármű tulajdonosokat/üzembentartókat, továbbá a kereskedelmi és vendéglátó egységek tulajdonosait, üzemeltetőit a forgatás időpontjáról, a használatba vett terület nagyságáról.

12. § (1) Megtagadható a filmforgatási célú hatósági szerződés jóváhagyása

a) ha a kérelmező a kérelem beadását megelőző hat hónapon belül megkötött és érvényes hatósági szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének vagy egyéb kötelezettségének nem tett eleget;

b) azon kérelmező esetében, aki a kérelem benyújtásának időpontja előtt a közterületet engedély nélkül használta;

c) ha a filmforgatási célú közterület-használat aránytalan terhet jelent a település zavartalan működésének fenntartásában.

(2) A filmforgatás célú közterület-használat aránytalan terhet jelent az alábbi esetekben:

a) a filmforgatási célú közterület-használat az adott helyszínen együttesen (forgatási helyszín, stábparkolás, technikai terület) meghaladja a 300 m2-t;

b) a filmforgatási tevékenység folyamatosan több, mint 5 napig tart;

c) az elfoglalt terület közintézmények előtti közterületet, várakozó helyeket érint (bölcsődék, óvodák, általános iskola és egészségügyi intézmények stb.), azok működési ideje alatt.

A közterület-használati engedély visszavonása

13. § (1) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha

a) az engedélyesnek közterület-használati díj tartozása van, és írásbeli felszólítás ellenére tartozását nem fizette meg;

b) a közterület-használati díj befizetésének tényét a használat megkezdéséig nem igazolta a határozatban történt figyelmeztetés ellenére sem;

c) az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon, vagy az engedélyben foglalt területi mértéket meghaladóan használja.

(2) A kiadott közterület-használati engedély - közérdekre hivatkozással - meghatározott időszakra szüneteltethető, illetve visszavonható.

Közterület-használat ellenőrzése, jogkövetkezményei

14. § (1) E rendeletben foglalt előírások megtartását a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzést jegyzőkönyv felvételével és fényképek készítésével kell dokumentálni.

(2) A közterület-használat engedélyese a helyszínen a közterület-használatra vonatkozó engedélyt, valamint az arra vonatkozó díj befizetésének igazolását az ellenőrzésre jogosultaknak köteles felmutatni.

(3) A közterület-használati engedélytől eltérő, illetve engedély nélküli használata esetén a használó, felszólításra, köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát a saját költségén helyreállítani.

(4) A hatóság az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, vagy a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(5) A közterület e rendelet szabályaitól eltérő használata közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Hatályba léptető rendelkezés

15. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

16. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 3/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki)

e) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatának rendjéről szóló 2/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelet alapján a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt az engedélytől eltérő módon használja,”

17. § Hatályát veszti a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatának rendjéről szóló 13/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet.

Kiszelné Mohos Katalin Papp István
polgármester jegyző

1. melléklet a 2/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2094 Nagykovácsi illetékmentes
Kossuth Lajos utca 61.

BEJELENTÉS
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő közterület 72 órás, ingyenes használatához

Gazdasági társaságok esetében:

Igénylő neve: ................................................................. Telefon/email: .......................................

Címe: ..............................................................................................................................................

Bankszámla száma: ........................................................................................................................

Számlavezető fiók neve: ................................................................................................................

Cégjegyzékszáma: .................................. Adóigazgatási azonosító száma ...................................

Aláírásra jogosult neve: .................................................................................................................

Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén:

Igénylő neve: ................................................................. Telefon/email: .......................................

Lakcíme: ........................................................................................................................................

Születési hely és idő: ....................................................... Személyi ig.szám: ...............................

Anyja neve: ..................................................... Adóigazgatási azonosítója: ..................................

Vállalkozói igazolvány száma: ......................................................................................................

A közterület-használat időtartama:

............év .............................. hó ............. naptól ........... év ............................... hó ........... napig

A közterület-használat célja: ......................................................................................................

Az elfoglalni kívánt közterület nagysága: ................m²

Az elfoglalni kívánt közterület helye:

........................................................................................... utca/út/tér/sétány/köz ................ szám

A kért területre előzőleg kiadott engedély száma: ....................................................................

Nagykovácsi, 20... ................................ hó ......... napján

...................................................

kérelmező (cégszerű) aláírása

Gazdasági társaságtól érkező bejelentés esetén bélyegző is szükséges!

2. melléklet a 2/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

illetékbélyeg helye

KÉRELEM
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő közterület használatához

Gazdasági társaságok esetében:

Igénylő neve: ................................................................. Telefon/email: .......................................

Címe: ..............................................................................................................................................

Bankszámla száma: ........................................................................................................................

Számlavezető fiók neve: ................................................................................................................

Cégjegyzékszáma: .................................. Adóigazgatási azonosító száma ...................................

Aláírásra jogosult neve: .................................................................................................................

Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén:

Igénylő neve: ................................................................. Telefon/email: .......................................

Lakcíme: ........................................................................................................................................

Születési hely és idő: ....................................................... Személyi ig.szám: ...............................

Anyja neve: ..................................................... Adóigazgatási azonosítója: ..................................

Vállalkozói igazolvány száma: ......................................................................................................

Bankszámla száma: ........................................................................................................................

Számlavezető fiók neve: ................................................................................................................

A közterület-használat időtartama:

............év .............................. hó ............. naptól ........... év ............................... hó ........... napig

A közterület-használat célja: ......................................................................................................

Az elfoglalni kívánt közterület nagysága: ................m²

Az elfoglalni kívánt közterület helye:

........................................................................................... utca/út/tér/sétány/köz ................ szám

A kért területre előzőleg kiadott engedély száma: ....................................................................

Nagykovácsi, 20... ................................ hó ......... napján

...................................................

kérelmező (cégszerű) aláírása

Gazdasági társaságtól érkező bejelentés esetén bélyegző is szükséges!

A közterület-használati engedély kérelemhez az alábbi mellékletek kérelemmel egyidejű benyújtása szükséges:

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány.

2. Őstermelők esetében őstermelői igazolvány, gazdasági társaság esetében létesítő okirat vagy cégbírósági bejegyzésről szóló végzés.

3. A közterület-használat elbírálásához szükséges vélemények, engedélyek:

- forgalomtechnikai szempontból az illetékes szerv véleménye,

- közlekedésbiztonsági szempontból a rendőrhatóság véleménye,

- építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy az építési munkálatokkal összefüggő közterület használat esetében a jogerős építési engedély.

4. Az igényelt területre vonatkozó helyszínrajz.

5. Településképi megjelentést érintő esetekben a Főépítész állásfoglalása.

3. melléklet a 2/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használat célja Díjak
a) *  építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, termőföld közterületi tárolása 300 Ft/m²/hét,
de minimum: 1.000 Ft
b) építkezéssel összefüggő iroda-, öltözőkonténer elhelyezése 2.600 Ft/m²/hó
c) *  építkezéshez kapcsolódó mobil WC elhelyezés 1.500 Ft/db/hét
d) építési munkaterület lehatárolása, bekerítése 300,- Ft/m²/hét,
min.: 1.000,- Ft
e) *  konténer elhelyezése (építési hulladék tárolás, lomtalanítás céljára) 1.500 Ft/db/hét
f) *  betonpumpa, daru elhelyezése, tárolása 6.000 Ft/db/nap
g) 72 órát meg nem haladó, építési munkához kapcsolódó közterület-használat,
10 m² alapterületig
ingyenes
h) *  mozgóárusítás céljából közterület igénybevétele
- tej, tejtermék, zöldség, gyümölcs árusításra:
- hűtőkocsiból, fagyasztott termékekre:

1.800 Ft/nap
3.800 Ft/nap
i) idényjellegű, alkalmi árusítás, vásár rendezése 450,- Ft/m²/nap
j) helyi termelői piac alkalmanként
5 eladóig
10 eladóig
11 eladótól

5.000 Ft
10.000 Ft
20.000 Ft
k) *  vendéglátó ipari terasz, előkert, turisztikai használat céljára igénybe vett közterület 800 Ft/m²/hó
l) cirkuszi (sátoros, illetve vándorcirkusz) és mutatványos tevékenység, mozgó vidámpark 200,- Ft/m²/nap
m) az l) pontban foglalt tevékenységekhez kapcsolódó lakókocsi, állatketrec, jármű tárolás 100,- Ft/m²/nap
n) *  reklám, vagy vállalkozási célú rendezvényekre közterület igénybevétele 600 Ft/m²/nap
o) *  üzemképtelen gépjármű tárolása (max. 30 napig)
elszállításra történő felszólítástól a tényleges elszállításig
2500 Ft/m²/hó
5000 Ft/m²/hó