Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a Nagykovácsi 042/2; 042/4-5; és a 042/7-82 hrsz-ú ingatlanokra elrendelt változtatási tilalomról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata polgármestereként a településrendezési feladatok megvalósítása és a településrendezési eszközök módosítása érdekében az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott ingatlanokra terjed ki.

(2) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott változtatási tilalommal érintett telkek térképi lehatárolását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott ingatlanokra a helyi építési szabályzat (HÉSZ) és a szabályozási terv (SZT) módosításának elkészítése időszakára változtatási tilalmat rendel el.

3. § A változtatási tilalom alá eső területen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt kivételekkel telket alakítani, új építményt létesíteni nem szabad.

4. § Nagykovácsi Nagyközség 1. §-ban meghatározott területére elrendelt változtatási tilalom a helyi építési szabályzat (HÉSZ) és a szabályozási terv (SZT) módosításának hatályba lépésével egyidejűleg, de legkésőbb e rendelet hatályba lépését követő három év elteltével megszűnik.

5. § E rendelet a 2020. március 20-án napon lép hatályba.

Távollévő Papp István jegyző helyett
Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella
aljegyző

1. sz. melléklet a 6/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Nagykovácsi: 042/2; 042/4-5; 042/7-82 hrsz

2. sz. melléklet a 6/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott, változtatási tilalommal érintett telkek térképi lehatárolása