Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata polgármestereként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht, és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011 Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) rendelkezéseit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítom:

1-2. § * 

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

Kiszelné Mohos Katalin Papp István
polgármester jegyző