Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint állapítja meg szervezeti és működési szabályzatát.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.

(3) Az Önkormányzat hivatalos web-címe: www.nagykovacsi.hu

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

(5) A Képviselő-testület által létrehozott hivatal megnevezése: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

(6) A Polgármesteri Hivatal székhelye megegyezik az Önkormányzat székhelyével.

2. § (1) Az Önkormányzat hivatalos jelképei a települési zászló, címer és a pecsét. A címer, a zászló és a pecsét leírásáról és használatuk rendjéről önkormányzati rendelet rendelkezik.

(2) Az önkormányzati helyi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról önkormányzati rendelet rendelkezik.

3. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) és egyéb jogszabályban meghatározott kötelezően előírt, és az általa önként vállat feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület és szervei útján látja el az Mötv. 41–42. §-ban meghatározottak szerint. Az átruházott hatásköröket a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesztésben, és gazdaságszervező munkában együttműködik a megyei önkormányzattal, valamint a környező önkormányzatokkal. Az együttműködés célja a megyei és a járási tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel.

II. Fejezet

A települési képviselő jogai és kötelességei

4. § (1) A képviselő az Mötv. 32–34. §-ban foglaltakon túl, e rendeletben foglaltak szerint gyakorolja jogait.

(2) A képviselő megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíjra és természetbeni juttatásra jogosult.

(3) A képviselői tiszteletdíj mértéke a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese.

(4) A képviselő képviselői munkájának ellátásához mobiltelefon és laptop használatára jogosult.

5. § (1) A képviselő köteles aktívan és felkészülten részt venni a Képviselő-testület és a bizottságok munkájában és a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni.

(2) A képviselő köteles rendszeres kapcsolatot tartani a választóival, a lakosság önszerveződő közösségeivel, a társadalmi szervezetekkel.

(3) A képviselő köteles az ülés megkezdése előtt írásban, vagy szóban, a polgármesternek vagy a bizottság elnökének előzetesen bejelenteni és indokolni a Képviselő-testület vagy a bizottság üléséről való távolmaradását.

6. § (1) *  Ha a képviselő 6 egymást követő képviselő-testületi ülés 50%-án nem vett részt, a következő havi tiszteletdíjára nem jogosult.

(2) *  Ha a bizottság képviselő tagja 6 egymást követő bizottsági ülés 50%-án nem vett részt, a következő havi bizottsági pótlékára nem jogosult.

(3) *  Amennyiben a képviselő egyidejűleg több bizottság tagja, az (1) bekezdésben foglaltakat ülésnapra kell érteni.

(4) *  Ha a bizottság nem képviselő tagja 6 egymást követő bizottsági ülés 50%-án nem vett részt, a következő havi tiszteletdíjára nem jogosult.

III. Fejezet

A Képviselő-testület

7. § A Képviselő-testület tagjainak száma 9 fő.

A Képviselő-testület ülései

8. § (1) A Képviselő-testület alakuló és rendes ülést tart, és rendkívüli ülést tarthat.

(2) A Képviselő-testület nyilvános és zárt ülést tart.

(3) A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat határozatképes ülésén meghozott, és a Képviselő-testület előtt írásban kiosztott véleményét ismertethetik és tanácskozási joggal részt vehetnek a nemzetiségi önkormányzatot érintő napirend tárgyalásánál.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően tanácskozási jogot biztosíthat egy-egy előterjesztés tárgyalása során bármely személy vagy szervezet részére, akinek, vagy amelynek véleményét, hozzászólását a döntéshozatalhoz szükségesnek tartja.

9. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülésén az Mötv. 43. §-ban foglaltakon túlmenően:

a) a Képviselő-testület első napirendi pontként meghallgatja a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját a polgármester és a képviselők választásának eredményéről és a választás fontosabb eseményeiről,

b) a polgármester és a képviselők esküt tesznek.

(2) Az alakuló ülés meghívóját az ülést megelőzően 3 nappal kell kézbesíteni.

10. § (1) Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. Az ülések pontos időpontját a Képviselő-testület az évenként elfogadandó munkatervben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület rendes ülésére szóló meghívót az ülés előtt 8 nappal – a napirendek anyagaival együtt – az e rendeletben meghatározott személyek részére elektronikusan elérhetővé kell tenni, ezen időtartamba a Képviselő-testületi ülés napja is beleszámít. A polgármester – indokolt esetben – engedélyezheti e határidőtől való eltérést. Ezen rendelkezés alkalmazható a 12. § (1) bekezdésben foglalt esetben is.

(3) A Képviselő-testületi ülés hossza maximum 4 óra, melybe nem számít bele a szünet(ek) időtartama. Az ülés hossza maximum 1 órával meghosszabbítható abban az esetben, ha a polgármester vagy bármely képviselő ügyrendi javaslatára erről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. Jelen rendelkezést a 11. § szerint összehívott ülésekre is alkalmazni kell.

11. § (1) A polgármester szükség esetén rendkívüli ülést hívhat össze.

(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni az Mötv. 44. §-ban foglalt esetekben, az ott meghatározott időn belül, vagy ha azt jogszabály kötelezően előírja.

(3) Az Mötv. 44. §-ban meghatározott indítványt írásban, a szükséges aláírásokkal ellátva a polgármesternél kell előterjeszteni.

12. § (1) A rendkívüli ülésre szóló meghívót a napirendek anyagaival együtt legalább az ülés előtt 3 nappal – elektronikus úton – az érintettek részére meg kell küldeni.

(2) Amennyiben a rendkívüli ülés összehívására a 11. § (2) bekezdésében leírt esetben kerül sor, úgy a meghívóval együtt az indítványt is meg kell küldeni.

13. § (1) A Képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja eseteiben zárt ülést tart, az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja eseteiben zárt ülést rendelhet el.

(2) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsorolt személyek és az ülést segítő köztisztviselők vehetnek részt.

(3) Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja eseteiben tartható zárt ülés megtartását indítványozhatják:

a) a polgármester, az alpolgármesterek,

b) bármely képviselő,

c) a jegyző.

A Képviselő-testület összehívása

14. § (1) A Képviselő-testület ülését az Mötv. 45. §-a szerinti személy hívja össze. Az ülés összehívása a meghívó elektronikus úton történő megküldésével történik. Az ülést – számítástechnikai üzemzavar esetén – az írásbeli, nyomtatott meghívó kézbesítésével kell összehívni.

(2) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülését az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze.

(3) Ahol a Képviselő-testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos rendelkezéseiben e rendelet polgármestert említ, azon az (1) és (2) bekezdésben leírt esetben az ott meghatározott személyt kell érteni.

15. § (1) A Képviselő-testület ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell:

a) az ülés minősítését (rendes ülés, rendkívüli ülés),

b) az ülés helyét, napját, kezdési időpontját,

c) a javasolt napirendi pontokat,

d) a napirendek tárgyának és előterjesztőjének megjelölését,

e) javasolt napirend nyilvánosságát,

f) az ülést összehívó aláírását, bélyegző lenyomatát és dátumot (a papíralapú meghívó esetében).

(2) A meghívóhoz mellékelni kell:

a) az előterjesztéseket,

b) a javasolt napirendi pontokhoz kapcsolódó – a kézbesítés időpontjáig beérkezett – esetleges véleményeket, állásfoglalásokat.

(3) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

a) a települési képviselőket,

b) a nemzetiségi önkormányzat elnökét,

c) a jegyzőt és aljegyzőt,

d) azon személyeket és szervezeteket, akik, illetve amelyek részére a Képviselő-testület e rendeletben tanácskozási jogot biztosít,

e) akiknek a jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, illetve akiknek a meghívását a polgármester az egyes napirendi pontok tárgyalásánál indokoltnak tartja,

f) az országgyűlési képviselőt,

g) a nagykovácsi intézmények vezetőit.

(4) A Képviselő-testület zárt ülésén tárgyalandó előterjesztéseket kizárólag azok számára lehet megküldeni, akik a zárt ülésen részt vehetnek.

A képviselő-testületi ülés vezetése

16. § (1) A Képviselő-testület ülését az e rendelet 14. § (1) és (2) bekezdésben érintett személyek az ott leírtak szerint vezetik. A polgármester munkáját a jegyző segíti.

(2) A polgármester megnyitja a Képviselő-testület ülését. A jelenléti ív alapján megállapítja a jelenlévő képviselők számát, az ülés határozatképességét, ismerteti a távollétüket bejelentőket. A határozatképességre vonatkozóan az Mötv. 47. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Ha az ülés megnyitását követően a polgármester megállapítja az ülés határozatképtelenségét, akkor 15 perces szünetet rendel el a határozatképesség helyreállítása érdekében. Amennyiben ez az idő eredménytelenül telik el, az ülést a polgármester berekeszti és változatlan napirendi pontokkal 8 napon belüli időpontra az ülést újra összehívja.

(4) Ha az ülés ideje alatt a polgármester a Képviselő-testület határozatképtelenségét állapítja meg, a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el, azzal az eltéréssel, hogy csak a fennmaradó napirendi pontokkal hívja össze az új ülést.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerint összehívott képviselő-testületi ülésre csak a meghívót kell kézbesíteni és nem alkalmazhatóak a 10. § (2) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében leírt határidők.

17. § (1) A Képviselő-testület ülésén tárgyalandó napirendek sorrendjére, az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben a zárt ülés tartására, – a (2) bekezdésben meghatározottak betartásával – a meghívó megküldésével a polgármester javaslatot tesz.

(2) A képviselő-testületi ülések tárgyalási sorrendje:

a) az ülés napirendjének elfogadása,

b) napirend előtti felszólalás,

c) előterjesztések tárgyalása.

Az előterjesztés és a módosító indítvány

18. § (1) Előterjesztésnek minősül – a (3) bekezdésben felsoroltak által benyújtott – a Képviselő-testületnek tárgyalásra javasolt rendelet- vagy határozattervezet, beszámoló és tájékoztató.

(2) A képviselő-testületi előterjesztéseket elektronikus formában kell benyújtani a polgármesterhez. A (3) bekezdés f)–g) pontjában meghatározott előterjesztésre jogosultak esetén az írásban benyújtott előterjesztés elektronikus feldolgozását a jegyző látja el.

(3) Előterjesztést tehetnek:

a) a polgármester; az alpolgármester(ek),

b) a képviselő(k),

c) a jegyző,

d) a Képviselő-testület bizottságai,

e) a nemzetiségi önkormányzat a jogaik gyakorlása körében,

f) Pest megyei Kormányhivatal vezetője,

g) mindazon személyek és szervek, akik, vagy amelyek részére a jogszabály jogot biztosít.

(4) A Képviselő-testület ülésén önálló napirendként döntést igénylő kérdésben csak olyan előterjesztés tárgyalható, amely egyébként megfelel az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeknek. Az előterjesztések rendjét a polgármester és a jegyző közös intézkedésben szabályozza.

(5) A képviselő-testületi ülésen tárgyalandó rendelet-tervezetekhez a település lakói – a rendelet-tervezet honlapon való megjelenésétől a képviselő-testületi ülés napját megelőző nap 24. órájáig – elektronikusan véleményt nyújthatnak be. A véleményeket a jegyzo@nagykovacsi.hu e-mail címére kell beküldeni.

(6) A polgármester a beérkezett véleményeket összefoglalva, a rendelet-tervezet tárgyalásakor ismerteti a Képviselő-testülettel.

19. § (1) A kiküldött napirendi tervezethez, a határozati javaslatot vagy rendelet-tervezetet tartalmazó előterjesztéshez mindazok, akiknek a 18. § (3) bekezdése előterjesztési jogot biztosít, előterjesztésenként egy módosító indítványt tehetnek. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 22–24. §-aiban meghatározott választási bizottságok megválasztása esetén a Ve. 25. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A módosító indítvány írásban és elektronikus úton a polgármesterhez nyújtható be, legkésőbb az ülésnek a meghívóban megjelölt kezdési időpontja előtt 2 órával. A 18. § (3) bekezdésének f)–g) pontjaiban foglaltak által benyújtott módosító indítvány elektronikus feldolgozását a jegyző látja el. Az ülésen az adott napirend tárgyalásakor szóban csak technikai jellegű módosító javaslat nyújtható be.

(3) Az előterjesztő legkésőbb a módosítással érintett napirend tárgyalásakor nyilatkozik arról, hogy mely módosító indítványokat fogadja el.

A napirend vitája, ügyrendi javaslat

20. § (1) Napirend előtti felszólalásra az elnöktől bármelyik képviselő kérhet engedélyt a felszólalás tárgyának megjelölésével.

(2) Ha az elnök az engedélyt megtagadja, a képviselő kérésére e tárgyban a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(3) A napirend előtti felszólalás legfeljebb 3 perc időtartamú, a felszólalás tárgyában vita és határozathozatal nem történik.

(4) A napirendi javaslat elfogadása előtt az előterjesztő az általa tett előterjesztést visszavonhatja, a napirend elfogadását követően a 24. § (2) f) pontja alapján kell indítványt tenni.

21. § (1) A Képviselő-testület az elfogadott napirendi pontokat egyenként tárgyalja. A polgármester javasolhatja egyes napirendi pontok összevont tárgyalását, melyről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(2) Az előterjesztő az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítését tehet.

(3) A vita megkezdése előtt az előterjesztést tárgyaló bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság kijelölt tagja ismerteti a bizottság álláspontját. Ezt követően a polgármester megnyitja a vitát.

22. § (1) Napirendi ponthoz való hozzászólásra az ülés elnökénél kell jelentkezni.

(2) A hozzászólók sorrendjét az elnök határozza meg és engedélyezi a felszólalást.

(3) Egy napirendi ponthoz egy képviselő, illetve meghívott legfeljebb két alkalommal szólhat hozzá, az első esetben négy, a másodikban legfeljebb két perces időkeretben. Az elnök, mérlegelési jogkörében, további egy alkalommal legfeljebb 2 perces hozzászólást engedélyezhet. Ezen túlmenően legfeljebb 1 perces hozzászólást – a hozzászólást kérő ügyrendi javaslatára – a Képviselő-testület egyszerű többséggel elfogadott döntéssel engedélyezhet.

(4) A polgármester és a jegyző a vitában soron kívül, több alkalommal is felszólalhat.

(5) Azon személyek vagy szervezetek esetében, akiknek, amelyeknek a Képviselő-testület az adott napirend tárgyalásakor biztosít hozzászólási jogot, az erről szóló döntésével egy időben határozza meg a hozzászólás időtartamát.

23. § (1) A polgármester lezárja a vitát, ha a napirendi ponthoz nincs további hozzászóló, vagy ha a Képviselő-testület a vita lezárásáról döntött.

(2) A vita lezárása után az előterjesztőnek lehetősége van a vitában elhangzottak összefoglalására és a felmerült kérdések megválaszolására. Ezt követően a polgármester elrendeli a szavazást.

(3) A polgármester a napirendi pontok tárgyalásakor szükség esetén szünetet rendelhet el.

(4) A polgármester köteles szünetet elrendelni, ha a Képviselő-testület vita nélkül hozott határozatával így dönt. Ebben az esetben a szünet időtartama 10 perc.

24. § (1) Az ülés folyamán bármelyik képviselő ügyrendi javaslatot terjeszthet elő legfeljebb 1 percben. Ügyrendi javaslat felett a Képviselő-testület azonnal, vita nélkül dönt.

(2) Ügyrendi javaslat:

a) napirend nyilvánossága,

b) az ülés felfüggesztése, elnapolása, meghosszabbítása, szünet elrendelése,

c) bizottsági kisebbségi vélemény ismertetése,

d) a vita lezárása,

e) a Szervezeti- és Működési Szabályzat, vagy más jogszabály előírásainak megsértése,

f) az előterjesztés visszavonása,

g) hozzászólási jog megadása,

h) a szavazás menete,

i) a szavazás módjára vonatkozó javaslat.

(3) A vita lezárása után csak a szavazás menetét érintően lehet ügyrendi javaslatot tenni.

(4) Az ügyrendi felszólalást a javaslat előterjesztésével kell kezdeni, ezt követően lehet indokolni.

(5) Amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a felszólalás a fentieknek nem felel meg, szabályos felszólalásra felkéri a képviselőt, vagy a képviselőtől megvonja a szót. Ez esetben vitának helye nincs.

(6) Szót kaphat az a képviselő, akit korábbi hozzászólás személyében érintett. A hozzászólás időtartama legfeljebb 1 perc. Ezen esetben vita és döntés nem történik.

(7) Amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a hozzászólás nem személyes érintettség címén történt, a képviselőtől megvonja a szót.

Döntéshozatal

25. § (1) A Képviselő-testület a döntéseit az Mötv. 48. §-ban meghatározott szavazással hozza meg.

(2) Az előterjesztés vitájának lezárását követően a polgármester szavazásra bocsátja a módosító indítványokat, valamint az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot vagy rendelet-tervezetet. Ha az előterjesztés több, egymástól független részből és határozati javaslatból áll, akkor a szavazás történhet az egyes részekre vonatkozó módosító javaslatokról külön-külön is.

(3) A polgármester a módosító indítványokat az alábbi sorrendben teszi fel szavazásra:

a) az előterjesztő által elfogadott módosító indítványokat, együttesen,

b) az előterjesztő által el nem fogadott módosító indítványokat külön-külön, amennyiben nem állnak ellentétben a már elfogadott módosító indítványokkal.

(4) A polgármester a módosító indítványokkal korrigált határozati javaslatot vagy rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.

(5) A polgármester megállapítja a szavazás eredményét.

(6) Minősített szavazattöbbség szükséges az Mötv. 50. §-ban foglaltakon túl:

a) Mötv. 55. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

b) Mötv. 68. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

c) Mötv. 88–89. §-ban foglalt esetben,

d) az Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott döntésből kizárás esetében,

e) az Mötv. 70. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

f) az Mötv. 74. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

g) Mötv. 76. § d) pontja esetében,

h) Mötv. 80. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

i) 6. §-ban foglalt esetben,

j) 10. § (3) bekezdésében foglalt esetben,

k) a 28. § (3) bekezdésben foglalt esetben,

l) a 29. §-ban foglalt döntés esetében,

m) a 33. § (1) bekezdésében foglalt döntésekről,

n) a 39. § (1) bekezdésben foglalt esetben,

o) az önkormányzat tulajdonába kerülő, vagy az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné minősítése,

p) a korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképtelen vagyontárgyak forgalomképessé minősítése.

26. § (1) A nyílt szavazás személyesen, szavazógéppel történik.

(2) Az ülésteremben jelenlévő képviselőnek a szavazógépet be kell kapcsolnia.

(3) Ha a képviselő az üléstermet elhagyja, a szavazógépet ki kell kapcsolnia.

(4) Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodásnak kell tekinteni.

(5) A szavazógép meghibásodása esetén a szavazás kézfelemeléssel történik.

(6) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja a javaslat mellett szavazók, majd az ellene szavazók, végül a szavazástól tartózkodók számát.

27. § (1) A képviselő-testületi ülésen bármely képviselő javasolhatja név szerinti szavazás elrendelését, melyről a Képviselő-testület dönt.

(2) Név szerinti szavazást kell elrendelni az Mötv. 48. § (3) bekezdésében és az Mötv. 55. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

(3) A név szerinti szavazás lebonyolításáról a jegyző gondoskodik.

(4) A név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ábécé sorrendben kell felolvasni. A képviselő „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaz. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét – a névsorral együtt – átadja a polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. A szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

(5) Nem lehet név szerinti szavazást tartani, ha a jogszabály titkos szavazást ír elő, valamint ha a Képviselő-testület előzőleg döntött a titkos szavazás alkalmazásáról.

28. § (1) Az Mötv. 48. § (4) bekezdésében meghatározott titkos szavazás elrendeléséről bármely képviselő indítványára a Képviselő-testület dönt.

(2) Titkos szavazást kell tartani az Mötv. 74. § (1) bekezdésében és a 76. § d) pontjában meghatározott esetekben.

(3) A titkos szavazás lebonyolítására a Képviselő-testület tagjaiból 3 fős (egy elnök és két bizottsági tag) szavazatszámláló bizottságot hoz létre. A bizottság tagjaira és elnökére a polgármester tesz javaslatot.

(4) A titkos szavazás szavazólappal történik. A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja.

(5) A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása után megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét és a szavazásról külön jegyzőkönyvet készít.

29. § Ha a képviselő az Mötv. 49. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségét megszegi, a Képviselő-testület 2 havi tiszteletdíját megvonhatja.

Döntés kihirdetése és a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

30. § (1) Az önkormányzati rendeleteket és normatív határozatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni. A rendelet és a normatív határozat elfogadásáról a lakosságot az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján azok megjelentetésével, a Tájoló c. újságban az elfogadott rendeletek és normatív határozatok számát és címét tartalmazó közleménnyel tájékoztatni kell.

(2) Hatályos rendeleteket és határozatokat a lakosság számára a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakról a jegyző gondoskodik.

31. § (1) A jegyzőkönyvet az Mötv. 52. §-a szerint kell elkészíteni. A jegyzőkönyv az Mötv. 52. §-ban foglaltakon túl tartalmazza:

a) az igazoltan vagy igazolatlanul távolmaradt képviselők nevét,

b) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét,

c) a jegyzőkönyvvezető nevét,

d) a döntéshozatal módját,

e) az ülésvezető intézkedéseit,

f) a név szerinti szavazásról készült névsort,

g) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet,

h) a módosító javaslatokat,

i) a Képviselő-testület ülésén történt fontosabb eseményeket.

(2) A jegyzőkönyvet – a zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével – valamint a határozatokat a honlapon közzé kell tenni. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

(3) A Képviselő-testület nyílt ülésén hang- és filmfelvétel, a zárt ülésen hangfelvétel készül.

(4) A képviselő-testületi ülésen készült hanganyagot a szerkesztett jegyzőkönyv elkészültét követően a mindenkori irattározásra vonatkozó szabályok szerint megőrzi és az őrzési idő letelte után a közlevéltárnak átadja.

A Képviselő-testület munkaterve

32. § (1) A Képviselő-testület rendes üléseit éves munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a polgármester a jegyző bevonásával gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a naptári év szerinti utolsó ülésén elfogadja a testület következő éves munkatervét.

(3) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) a jogszabály által kötelezően előírt napirendeket,

b) a képviselő-testületi ülések várható ütemezését, a napirendek címét, az előkészítésért felelős nevét, az előterjesztő nevét,

c) a közmeghallgatás időpontját.

IV. Fejezet

A Képviselő-testület Bizottsága

33. § (1) A Képviselő-testület a bizottságait az Mötv. 57–58. §-ban meghatározottak szerint hozza létre.

(2) A képviselő bizottsági tag a bizottságban való munkájáért pótlékra jogosult. A pótlék összege a 4. § (3) bekezdésében megállapított képviselői tiszteletdíj 40%-a, függetlenül attól, hogy a képviselő hány bizottságban rendelkezik tagsággal.

(3) A bizottsági elnök a bizottságban való munkájáért a 4. § (3) bekezdésében megállapított képviselői tiszteletdíj 60%-ának megfelelő pótlékra jogosult, függetlenül attól, hogy hány bizottságban rendelkezik tagsággal. A Pénzügyi bizottság elnöke a fentieken túl további 60%-os pótlékra jogosult.

(4) A bizottság nem képviselő tagja a bizottságban való munkájáért a 4. § (3) bekezdésében megállapított képviselői tiszteletdíj 50%-ának megfelelő pótlékra jogosult.

(5) A bizottság nem képviselő tagjára a 6. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

34. § A Képviselő-testület az alábbiak szerint állandó bizottságokat hoz létre:

a) Pénzügyi bizottság (6 fő), költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási és településfejlesztési feladok ellátására;

b) Ügyrendi bizottság (5 fő), ügyrendi, összeférhetetlenségi, vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos, jogi, külső kapcsolatokkal összefüggő és rendészeti feladatok ellátására;

c) Humánpolitikai bizottság (5 fő), oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport, ifjúsággal kapcsolatos, turisztikai és környezetvédelmi feladatok ellátására.

35. § (1) Az Mötv. 59. §-a szerinti feladatokon túl a bizottság feladata:

a) javaslatot tesz – saját szakterülete vonatkozásában – a költségvetési koncepció és az önkormányzat éves költségvetése összeállításához és figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal a feladatkörébe tartozó ügyekben,

c) véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket. A Képviselő-testület munkatervében, számára meghatározott feladatok tárgyában előterjesztést nyújt be,

d) közreműködik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében.

(2) A bizottságok feladat és hatáskörét az 1. számú melléklet tartalmazza.

36. § (1) Az Mötv. 60. §-ban foglaltak betartásával a bizottság összehívására, vezetésére, működésére és a döntéshozatalára az e rendelet III. Fejezetében foglaltakat – az e fejezetben foglalt eltérésekkel – megfelelően kell alkalmazni.

(2) A bizottsági ülést az elnöki tisztség betöltetlensége, vagy az elnök tartós akadályoztatása esetén az általa kijelölt képviselő bizottsági tag hívja össze. Mindkét személy tartós akadályoztatása esetén a bizottsági ülést a polgármester hívja össze.

(3) Az Mötv. 61. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a bizottsági ülést az ott meghatározott határidőn belül össze kell hívni, és az indítványukban foglaltakat meg kell tárgyalni:

a) a Képviselő-testület határozatára,

b) a bizottsági tagok egyharmadának indítványára,

c) más bizottság határozatában foglalt indítványra.

37. § (1) A Bizottság az alakuló, vagy azt követő ülésén megalkotja ügyrendjét.

(2) A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, az alpolgármestereket, a jegyzőt, az aljegyzőt, valamint érintettség esetén a nemzetiségi önkormányzat elnökét.

(3) A bizottság ülésére szóló meghívót a napirendek anyagaival együtt úgy kell megküldeni, hogy azt a bizottság tagjai rendes ülés esetén az ülés előtt legalább 4 nappal, rendkívüli ülés esetén legalább 1 nappal megkapják.

(4) A bizottsági ülésen a szavazás szavazógéppel történik.

38. § (1) A bizottság egyes napirendjeit más bizottsággal együttes ülésen is megtárgyalhatja.

(2) Az együttes bizottsági ülés döntéshozatalát, határozatképességét bizottságonként külön kell vizsgálni.

(3) Az együttes bizottsági ülés vezetésében és jegyzőkönyv-vezetésében a bizottságok elnökei állapodnak meg.

(4) Az együttes bizottsági ülésről egy jegyzőkönyv készül, melyet a (3) bekezdésben meghatározott személyek írnak alá.

39. § (1) A Képviselő-testület az általa meghatározott célfeladatok elvégzésére ideiglenes bizottságot is létrehozhat. A bizottság részletes feladatait a Képviselő-testület határozza meg.

(2) Az ideiglenes bizottságra önkormányzati hatáskör nem ruházható át.

(3) Az ideiglenes bizottságban végzett munkáért külön díjazás nem jár.

V. Fejezet

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal

Polgármester, alpolgármester

40. § (1) A polgármester havonta két alkalommal fogadónapot tart.

(2) A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott, az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítása és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogosultság részletes szabályait a mindenkori éves költségvetési rendelet tartalmazza.

(3) A polgármester tisztségének megszűnése esetén a tisztség megszűnését követő 8 munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az általános helyettesítést ellátó alpolgármesternek.

(4) A polgármester a képviselő-testület két ülése közötti időszakban, az Mötv. 42. §-ában foglalt ügyek kivételével, dönthet – a képviselő-testület hatáskörébe tartozó – halaszthatatlan ügyekben, mely ügyekben a döntések késedelmessége vagy elmulasztása hátrányos következményekkel járna az Önkormányzat számára.

(5) A polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol a két ülés között, a (4) bekezdésben foglaltak szerint meghozott döntésekről.

41. § (1) A Képviselő-testület az Mötv. 74. § (1) bekezdésében foglalt szabályok szerint két képviselőt alpolgármesternek választ. Egyik alpolgármesteri tisztség az Mötv. 75. § (1) bekezdésében foglalt szabályok szerint főállásban is betölthető.

(2) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat.

Jegyző, Polgármesteri Hivatal

42. § (1) A jegyző az Mötv.-ben és egyéb jogszabályokban foglaltakon túl:

a) gondoskodik a Képviselő-testület, valamint a bizottságok elé kerülő előterjesztések elkészítéséről,

b) ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését,

d) köteles biztosítani a belső ellenőrzés feladatellátásának függetlenségét és szabályos működtetését,

e) rendszeresen ügyfélfogadást tart,

f) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

g) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatot, hatósági jogkört,

h) ellátja a közigazgatási tevékenység korszerűsítésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat,

i) jelzi, ha a Képviselő-testület jogszabálysértő döntését vagy működését észleli.

(2) *  A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a polgármester által kijelölt, a jegyzői tisztség betöltéséhez az irányadó jogszabály szerinti képesítéssel rendelkező hivatali köztisztviselő látja el.

43. § (1) Az Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint létrehozott polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét a jegyző javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület határozza meg, melyet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzata tartalmaz.

(2) A Polgármesteri Hivatal a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével elfogadott Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltak szerint látja el a feladatait.

VI. Fejezet

Helyi népszavazás, lakossági fórum, közmeghallgatás

44. § Helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről önkormányzati rendelet rendelkezik.

45. § (1) Az állampolgárok tájékoztatását a Képviselő-testület döntéseiről, az előkészítés alatt álló fontosabb előterjesztésekről lakossági fórum megtartásával is biztosítani lehet.

(2) Lakossági fórumot lehet tartani tervek, a lakosságot közvetlenül érintő helyi adók bevezetése, a településen megvalósuló jelentős beruházások előkészítése ügyében, valamint a lakosság életkörülményeire jelentősen ható rendelet-tervezetek és döntések előkészítésekor.

(3) A lakossági fórumon elhangzott – a döntés-tervezeteket érintő – állásfoglalásokról, kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

46. § (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helyét és időpontját legalább 15 nappal a tervezett időpont előtt a helyben szokásos módon kell meghirdetni.

(2) A közmeghallgatás határozatképességére a képviselő-testületi ülés határozatképességéről szóló rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A közmeghallgatáson a polgármester beszámolóján és a lakosság által benyújtott helyi közügyeket érintő kérdéseken és javaslatokon kívül egyéb napirend nem tárgyalható.

(4) A közmeghallgatás részletes szabályait a polgármester és a jegyző közös intézkedésben szabályozza.

VII. Fejezet

Nemzetiségi Önkormányzat

47. § (1) Az Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közigazgatási szerződésben rögzítik az együttműködésre vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, a munkamegosztás és a felelősség rendszerét, a helyiséghasználatra-, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozó szabályokat.

(2) A nemzetiségi önkormányzat által szervezett közcélú rendezvények – közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi napok, kulturális rendezvények stb. – megtartása érdekében egyeztetett időpontban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata térítésmentesen évente 3 alkalommal helyiséget biztosít.

(3) A közigazgatási szerződés tartalmazza a költségvetési koncepció készítésére, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának, módosításának eljárási rendjére, a költségvetési gazdálkodás bonyolítási rendjére, a beszámoló (zárszámadás) elkészítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére, a vagyontárgyak kezelésének rendjére, a számviteli, pénzügyi és információ szolgáltatási tevékenység rendjére, a belső ellenőrzés rendjére, a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek részletszabályozására, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokra vonatkozó előírásokat.

(4) A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat munkáját a vonatkozó jogszabályok alapján segíti.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

48. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző

1. melléklet

A Képviselő-testület állandó bizottságainak feladatai és hatáskörei

1. Pénzügyi bizottság

a) ellátja az Mötv. 120. §-ában foglalt feladatokat;

b) elemzi, értékeli a költségvetési szervek vezetői részéről (intézményvezetők, jegyző, polgármester) az előirányzat felhasználását, illetve az erre vonatkozó jogkörének gyakorlását;

c) közreműködik a település gazdasági programjának kidolgozásában;

d) figyelemmel kíséri az Önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodási munkáját, ezen túl gondoskodik a vagyont és költségvetést érintő Képviselő-testületi döntésekben a vagyongazdálkodási és pénzügyi gazdálkodási összhangjáról, szem előtt tartva a hosszú távú egyensúly követelményeit;

e) a Polgármester vagy a Jegyző kérésére a bizottság képviselteti magát a vagyont érintő jelentősebb üzleti tárgyalásokon;

f) szükség szerint javaslatot tesz a vagyongazdálkodási rendelet módosítására;

g) a beruházások megvalósításához pályázati lehetőségeket tár fel;

h) elkészíti az önkormányzat településfejlesztési koncepcióját, figyelembe véve az önkormányzat erre vonatkozó stratégiai célkitűzéseit;

i) figyelemmel kíséri az önkormányzat településüzemeltetést végző szervezete tevékenységét, véleményezi a működésére, finanszírozására, tevékenységére vonatkozó előterjesztéseket.

2. Ügyrendi bizottság

a) javaslatot tesz az önkormányzatnak és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának módosítására;

b) jogi szempontból véleményezi a rendelet-tervezeteket;

c) szabályozza az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos, valamint az Mötv. 33. §-ában leírt eljárást és ellátja az Mötv. 36–39. §-aiban foglalt feladatokat;

d) figyelemmel kíséri és segíti az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, javaslatot tesz a határon túli településekkel való kapcsolat kiépítésére, ápolására;

e) véleményezi a testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokat;

f) javaslatot tesz a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás formáira és feltárja az együttműködés lehetőségeit, véleményezi az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket;

g) javaslatot tesz az önkormányzati társulások alapítására, az azokhoz való csatlakozásra és véleményezi az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket;

h) figyelemmel kíséri a település közrendjével, közbiztonságával kapcsolatos kérdéseket, javaslatot tesz intézkedések kezdeményezésére.

3. Humánpolitikai bizottság

a) közreműködik az önkormányzat költségvetésének az előkészítésében, véleményezi a feladatkörével összefüggő tételeket;

b) figyelemmel kíséri a nevelő, oktató és fejlesztő munkát, ennek keretében együttműködik az iskolával, óvodával, bölcsődével;

c) véleményezi a szociális ellátás fejlesztési irányainak meghatározását, a szociális védőháló megteremtését célzó koncepciókat, előterjesztéseket;

d) véleményezi a szociális gondoskodást, a gyermek-, ifjúság- és családvédelmet érintő előterjesztéseket, ellenőrzi a Képviselő-testület egészségügyi és szociális témakörben hozott döntéseinek végrehajtását;

e) figyelemmel kíséri a gyógyító-megelőző és a betegellátási tevékenységet, közreműködik az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésében;

f) figyelemmel kíséri az esélyegyenlőségi mutatók alakulását, segíti a beteg-, szociális-, gyermeki jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, vizsgálja azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket;

g) kidolgozza, aktualizálja Nagykovácsi kulturális koncepcióját, stratégiáját összhangban az egyéb fejlesztési dokumentációkkal, érvényben lévő fejlesztési tervekkel;

h) figyelemmel kíséri a helyi közművelődési rendelet aktualizálásának szükségességét és a közművelődési és közgyűjteményi kötelező feladatainak ellátására alapított intézmény működését;

i) véleményezi a helyi tömegtájékoztatással kapcsolatos előterjesztéseket;

j) támogatja a lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződéseit, igény szerint segítséget nyújt a helyi közösségi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában;

k) együttműködik a helyi egyházakkal, gyermek, ifjúsági és felnőtt kulturális célokért tevékenykedő civil szervezetekkel, alapítványokkal;

l) javaslatot tesz a közösségi és versenysport támogatására, kidolgozza Nagykovácsi sportkoncepcióját;

m) elősegíti a sportlétesítmények fejlesztését, figyelemmel kíséri a jelenlegi sportlétesítmények állapotát. kihasználtságát;

n) munkakapcsolatot tart a helyi sportegyesületek vezetőivel;

o) kidolgozza Nagykovácsi turisztikai koncepcióját, javaslatot tesz a turisztikai vonzerőt növelő döntésekre;

p) együttműködik Nagykovácsi turizmusban érintett szereplőivel, munkakapcsolatot tart a turizmus területén érintett társadalmi szervezetekkel, a hazai és nemzetközi turisztikai szervezetekkel, egyesületekkel;

q) kidolgozza Nagykovácsi környezetvédelmi koncepcióját;

r) véleményezi a környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseket.

s) együttműködik a környezetvédelemmel foglalkozó helyi és országos szervezetekkel;

t) részt vesz a feladatkörébe tartozó intézmények vezető álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásában úgy is, mint a jogszabály által előírt döntés-előkészítő bizottság;

2. melléklet

A Képviselő-testület átruházott hatáskörei * 

1 Feladat Címzett jogszabály
2 Eljár a súlykorlátozással érintett behajtási engedélyezési eljárásban. Polgármester 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bek.
3 Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített betétként történő elhelyezéséről a Polgármester dönt. Polgármester az önkormányzat adott évi költségvetéséről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet
4 A Képviselő-testület az alábbi hatáskörök gyakorlását a Polgármesterre ruházza át:
a) dönt a fűtési támogatásról;
b) dönt a közüzemi díj támogatásról;
c) dönt az ápolási támogatásról;
d) dönt a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásról;
e) dönt a víz- és csatorna alapdíj kompenzációról;
f) dönt a rendkívüli települési támogatásról;
g) engedélyezi a köztemetést;
h) dönt a babakelengye támogatásról;
i) megállapítja a gyermekétkeztetési díjkedvezményt;
j) dönt a rászoruló gyermekek táboroztatási támogatásáról.
Polgármester 22/2022. (XI. 22.) önkormányzati rend. 15. §
5 A bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának és bölcsődei szakmai programjának jóváhagyása és módosítása az Humánpolitikai Bizottság hatásköre. Humánpolitikai Bizottság 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 6. §
6 A bölcsődei felvételről szóló elutasító döntés ellen 8 napon belül fellebbezésnek van helye, amit átruházott hatáskörben az Humánpolitikai Bizottság bírál el. Humánpolitikai Bizottság 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 7. §
7 A közterület-használattal kapcsolatos határozatokat a polgármester hozza meg. A polgármester döntése ellen jogorvoslatnak van helye, amelynek elbírálása a Képviselő-testület hatásköre. Polgármester 2/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. §
8 Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás, film forgatás céljából történő igénybevétele esetében közterület-használati szerződés a polgármester jóváhagyásával válik érvényessé. Polgármester 2/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelet 11. §
9 A nem pénzbeli támogatások körét és mértékét a) pont esetében a Képviselő-testület, a b) és c) pont esetében a polgármester egyedi döntéseivel határozza meg. Polgármester 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §
10 (3) A (2) bekezdésben meghatározott személyeknek az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítására az önkormányzati képviselők, a jegyző vagy az intézményvezetők tehetnek javaslatot. A saját halottá nyilvánításról a javaslatot tevő személyek vagy saját kezdeményezésére a Polgármester dönt. Polgármester 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bek.
11 Az Önkormányzat saját halottjává nem nyilvánított, de Nagykovácsi érdekében jelentős érdemeket szerzett elhunyt személy temetési költségeihez a 3. § (3) bekezdésében meghatározott személyek javaslatára, a Polgármester döntése alapján lehet hozzájárulni, amely az alábbiakat foglalhatja magában:
a) halálhírről szóló értesítés költségei,
b) halott szállítás költségei,
c) sírásás költsége,
d) koporsó vagy urna költsége,
e) a sírhely megváltásának költsége.
Polgármester 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bek.
12 Amennyiben az ingatlanon növekszik a szennyvízhálózatot igénybevevő lakóegységek száma vagy változik az ingatlan rendeltetési módja akkor ezt a körülményt az ingatlan tulajdonosa köteles a Polgármesternek írásban bejelenteni. Ebben az esetben a már meglévő és a létrejövő érdekeltségi egységek száma különbözetének, vagy a szennyvízkibocsátás növekedése mértékének figyelembevételével a 6. §-ban foglaltak szerint a Polgármester meghatározza a közművesítési hozzájárulás mértékét. Polgármester 6/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet a közművesítési hozzájárulásról 3. § (4) bek.
13 A közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében
a) 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 9/D. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 34–35. §-ban, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és a 45. § (1) bekezdésében a helyi önkormányzat Képviselő-testületét kell érteni.
Polgármester 1988. évi I. törvény 46. § (1) bek.
14 A Polgármester határozattal dönt az étkeztetés igénybevétele iránti kérelemről és az étkeztetés megszüntetéséről. Polgármester 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (10)–(11) bek.
15 Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről a megvalósult közút műszaki átadását követően a Polgármester határozatban dönt. Polgármester 17/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bek.
16 A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti közigazgatási eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott hatáskörben a Jegyző jogosult. Jegyző 3/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés
17 A közigazgatási bírságot kiszabó határozat elleni fellebbezést átruházott hatáskörben az Ügyrendi Bizottság bírálja el. Ügyrendi Bizottság 3/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés
18 A polgármester a településképi kötelezésben előírtak megszegése esetén, e magatartás elkövetőjével szemben legalább 100.000,- Ft, legfeljebb 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki. Polgármester 28/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 39. §
19 A közterületi rendezvény tartására irányuló engedélyt a jegyző adja ki.
A jegyző az engedély kiadását megtagadja, ha a kérelmező a (3) és (4) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti.
Jegyző 21/2017. (X. 24.) önkormányzati rendelet 13. § (7)–(8) bek.
20 A polgármester köteles gondoskodni a köztemetésről, abban az esetben, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Polgármester 21/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (10) bek.