Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

építési tilalom törlésének elrendeléséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (2) és (2a) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, - figyelemmel a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltakra - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat elrendeli a Nagykovácsi Községi Tanács VB által, a 2104-2/1984. számú határozattal elrendelt és az ingatlan-nyilvántartásba 7518/1984.03.14. és 15518/1984.12.19. számú határozatokkal bejegyzett építési tilalom törlését a Nagykovácsi 06/1, 06/2, 016, 017, 603, 607, 919/1, 0122, 091, 093/1, 2618/1, 2618/2 hrsz ingatlanok tekintetében.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző