Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

a gépjármű-várakozóhelyek létesítéséről és megváltásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-ának (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén a jogszabályban megállapított gépjármű-várakozóhely létesítési kötelezettség teljesítését elősegítse gépjármű-várakozóhelyek közterületen, önkormányzati tulajdonú területen történő kialakítása, vagy pénzbeli megváltása lehetőségének szabályozásával.

A rendelet hatálya

2. § (1) Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén vonatkozik minden olyan építési telekre, ingatlanra, amelyen a jogszabályban előírt számú gépjármű-várakozóhely kialakítása telken belül nem biztosítható.

(2) Vonatkozik az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 4. pontjában meghatározott építtetőre, aki az ingatlan adottságai miatt az OTÉK 42. §-ában és 4. számú mellékletében, meghatározott módon és mértékben nem tudja biztosítani az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges gépjármű-várakozóhelyeket új épület építésére, meglévő épület átalakítására, bővítésére irányuló építési, fennmaradási engedélyezés, illetve rendeltetés megváltoztatásnak engedélyezése során.

(3) Vonatkozik azokra az építtetőkre, akik az új épület építésére, meglévő épület átalakítására, bővítésére irányuló építési, fennmaradási engedélyezés, illetve rendeltetés megváltoztatásnak engedélyezése során gépjármű-várakozóhelyet szüntetnek meg.

3. § Lakás rendeltetési egység kialakítása esetén jelen rendelet előírásai nem alkalmazhatóak. A gépjármű-várakozóhelyet minden esetben az építési telken, ingatlanon belül kell elhelyezni.

Értelmező rendelkezések

4. § (1) Szükséges gépjármű-várakozóhelyek száma: Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához legalább az OTÉK 4. számú melléklete szerint előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetősége.

(2) Gépjármű-várakozóhely megváltási alapdíj: e rendeletben egy gépjármű elhelyezésének kiváltásához szükséges, a Képviselő-testület által meghatározott pénzösszeg.

(3) Gépjármű-várakozóhely megváltási díj: a várakozóhely megváltási alapdíj és a szükséges várakozóhely számának szorzataként képzett pénzösszeg.

(4) Jelen rendelet alkalmazása során közterület alatt az Étv. 2. § 13. pontjában foglaltakat kell érteni.

(5) Jelen rendelet alkalmazás során az építtető alatt az Étv. 2. § 4. pontjában foglaltakat kell érteni.

A gépjármű várakozóhelyek létesítésének szabályai

5. § (1) Amennyiben a jogszabály által előírt számú gépjármű-várakozóhelyet az építtető saját telken, ingatlanon belül nem tudja biztosítani, azokat saját költségén megépítheti az Önkormányzat tulajdonában álló területen vagy közterületen.

(2) A gépjármű-várakozóhely akkor létesülhet közterületen, ha a HÉSz 1. melléklet, Szabályozási Terv az érintett területet közlekedési célú közterületként kezeli, és az építtető beszerzi a várakozóhelyek építéséhez szükséges hatósági engedélyeket.

(3) Az építtető a gépjármű várakozóhelyek létesítése előtt köteles beszerezni az állami közút mellett az állami közútkezelő, önkormányzati tulajdonú helyi közút mellett a helyi közútkezelő hozzájárulását.

(4) Az építtető költségén létesített gépjármű várakozóhelyek a közforgalom elől nem zárhatók el. A kialakításra kerülő gépjármű-várakozóhelyeken az építtető sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez.

(5) A gépjármű-várakozóhelyek kialakításáról az Önkormányzat nevében a polgármester és az építtető szerződést köt. A szerződésre egyebekben a polgári jog szabályait kell alkalmazni.

A gépjármű várakozóhelyek megváltásának szabályai

6. § (1) Amennyiben az előírt számú gépjármű-várakozóhely az építési telken belül nem valósítható meg - vagy az építés, rendeltetés változtatás során gépjármű-várakozóhely kerül megszüntetésre - az építtető kérelmezheti az Önkormányzatnál a gépjármű -várakozóhely pénzbeli megváltását.

(2) A megváltás összege az épületekhez kötelezően előírt, de az építési telken, ingatlanon telken belül nem biztosított szükséges gépjármű-várakozóhelyek számának és az egy gépjármű-várakozóhely kialakításához a rendelet 1. mellékletében meghatározott gépjármű-várakozóhely megváltási alapdíj figyelembevételével kerül megállapításra.

(3) A gépjármű várakozóhely megváltási alapdíj összegét a Képviselő-testület évente felülvizsgálhatja és módosíthatja.

(4) A megváltási díj befizetésére 6 havi részletfizetési kedvezmény adható.

A gépjármű-várakozóhely megváltásának módja

7. § (1) Az Önkormányzat nevében a polgármester a várakozóhelyek megváltásáról az építtetővel szerződést köt.

(2) A várakozóhely megváltási összeget a várakozóhely megváltási szerződés megkötését követő 15 napon belül kell az építtetőnek befizetnie.

(3) Amennyiben a parkolási igényű létesítmény rendeltetése a későbbiek során, oly módon változik, hogy annak az OTÉK szerinti várakozóhely szükséglete csökken, a befizetett gépjármú-várakozóhely megváltási díj nem igényelhető vissza.

(4) Meghiúsult építkezés esetén a szerződés hatályát veszti. Az építtető a befizetett gépjármű-várakozóhely megváltási díjat - a kezelési költség levonásával - visszaigényelheti.

A gépjármű-várakozóhely megváltási összegek felhasználása

8. § Az építtetők által befizetett megváltási összegeket az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kezeli, és kizárólag közcélú várakozóhelyek létesítésére fordítja. Az összegek felhasználásáról az éves költségvetési beszámolójában tájékoztatja a képviselő-testületet.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző

1. melléklet

Gépjármű-várakozóhely megváltási alapdíja

bruttó 800.000,-Ft/gépjármű-várakozóhely