Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete

igazgatási szünet elrendeléséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az igazgatási szünetről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.

2. § (1) A Hivatal 2022. évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet 2022. december 22. napjától - 2023. január 6. napjáig tart.

(2) A Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt telefonos ügyeletet tart a halaszthatatlan, elsősorban anyakönyvi ügyekben.

3. § Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. január 9-én hatályát veszti.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző

  Vissza az oldal tetejére