Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16. §–ában, 40. §-ában, 41. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Nagykovácsi Nagyközség területén lévő köztemetőre (a nagykovácsi ingatlan-nyilvántartásban 212 hrsz. alatt felvett 1 ha 7881 m2 területű belterületi ingatlan), valamint a köztemető fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre, a közszolgáltatást igénybe vevőkre, a vállalkozás-szerűen munkát végzőkre, valamint a temetőlátogatókra.

2. § (1) Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, temető vagy temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről, kiürítéséről és fenntartásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) határoz.

(2) Az 1. §-ban megjelölt, az önkormányzat tulajdonában álló köztemető üzemeltetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény révén (székhelye: 2094 Nagykovácsi, Pók utca 58., a továbbiakban: Üzemeltető) gondoskodik.

(3) A köztemető tulajdonosának és az Üzemeltető feladatait külön törvény, annak végrehajtási rendelete, valamint e rendelet tartalmazza.

(4) Az e rendeletben használt fogalmak alatt a temetőkről és temetkezésről szóló mindenkori magasabb szintű jogszabályokban használt fogalmakat kell érteni

(5) A Képviselő-testület a köztemetőre vonatkozó díjak mértékét minden év március 31-ig felülvizsgálja.

2. A temetési helyek, valamint a sírjelek és síremlékek kialakításának rendje

3. § (1) A köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), a számozott sírhelytáblákat sorokra, a sorokat számozott sírhelyekre kell osztani.

(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével – szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni.

(3) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban – fő szabályként – folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

(4) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni.

(5) A lezárt köztemetőkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt köztemetőt mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés nem születik.

(6) Lezárt köztemető, vagy köztemetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlékek a használati idő le nem jártáig – kegyeleti okokból – nem idegeníthetőek el és más sírra, sírboltra nem helyezhetők át.

4. § (1) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el.

(2) Gyermek sírhelytáblában kizárólag 10 éves korig lehet gyermeket eltemetni, illetve a 10 éven aluli elhunyt gyermek hamvait elhelyezni.

(3) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbetemetésére olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetve kellék használható, amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet. Kivételt képeznek ez alól a fertőző betegségben elhaltak, akiket kellő szilárdságú, hézag mentesített, kettős koporsóban kell eltemetni.

(4) Temetkezési hely felületére történő elhelyezés esetén az urnát urnatartóban, kizárólag rögzített, zárt állapotban lehet csak a síron elhelyezni.

(5) A köztemetőben lévő sírhelyek belső méretei:

a) Felnőtt sírhely 2,10 m hosszú; 0,90 m széles; 2,00 m mély mélyítés esetén 2,20 m mély,

b) Gyermek sírhely 1,70 m hosszú; 0,90 m széles; 1,60 m mély.

(6) A sírmélységet minden esetben a talajfelszín síkjától kell mérni.

(7) Szabványtól eltérő eltemetésre kerülő koporsó méret esetén a sír méreteit az eltérésnek megfelelően kell módosítani úgy, hogy annak minden oldala legalább 10 cm-rel nagyobb legyen, mint a koporsó.

(8) A hamvakat tartalmazó urnát sírhelyben történő elhelyezéskor a talaj szintjétől legalább 50 cm mélységbe kell helyezni.

(9) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, azokat sírbolttá átalakítani nem lehet.

(10) A felnőtt sírok egymástól való oldaltávolsága a már meglévő, korábban kialakított parcellákban a kialakult rend szerinti, az újonnan kialakított parcellákban 80 cm.

(11) A gyermek síroknál a sírhelyek egymástól való oldaltávolsága 40 cm (a síremlékek között 60 cm).

(12) A sírhelyeken a sírdomb (sírhant) magassága – kialakítása nem kötelező – legfeljebb 50 cm lehet.

(13) A hagyományos sírhelyekre építhető felépítmény méretezése a már meglévő parcellákban a korábban kialakult rend szerinti (keret 100 cm széles; 220 cm hosszú).

(14) Hagyományos sírhelyekre építhető felépítmény engedélyezett méretei az újonnan kialakított parcellákban:

a) betonjárda maximum: 2,90 m hosszú; 1,70 m széles,

b) keret maximum: 2,30 m hosszú; 1,10 m széles; 0,35 m magas (járdaszinttől),

c) emlék magassága maximum (keretmagassággal együtt): 1,50 m.

(15) Dupla (kettős) sírhely főút melletti a) és b) jelöléssel ellátott sírhelyek közötti belső járda mérete a korábban kialakult parcellákban 15–15 cm lehet, így a két járda mérete adja ki a 30 cm-t. Dupla sírhelyet az újonnan megnyitott parcellákban úgy kell kialakítani, hogy az a parcellában kijelölt sorok és sírhelyek rendjét ne bontsa meg.

(16) A gyermeksírhelyekre építhető felépítmény méretei:

a) betonjárda maximum: 2,10 m hosszú 1,30 m széles,

b) keret maximum: 1,50 m hosszú; 0,80 m széles; 0,25 m magas (járdaszinttől),

c) emlék magassága maximum (keretmagassággal együtt) 1,10 m.

5. § (1) Az urnasírboltban annyi urna helyezhető el, amennyire azt építették.

(2) Felszíni (belső) méretek: 0,90 m hosszú; 0,60 m széles; 0,60 m mély.

(3) Az urnasírbolt köré járdát építeni nem lehet.

(4) Az urnasírboltra építhető felépítmény engedélyezett méretei:

a) keret maximum: 1,20 m hosszú; 0,90 m széles; 0,20 m magas (talajszinttől),

b) emlék (keretmagassággal együtt) maximum 0,80 m magas.

6. § (1) Az egyéb urnaférőhelyekben annyi urna helyezhető el, ahány férőhelyre azt építették.

(2) Urna földbe temetésénél a sírhely méretei: 0,80 m hosszú; 0,60 m széles; 1,00 m mély.

(3) A kolumbárium falban biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét, méretazonosságát, a szöveg- és betűvésés szakszerűségét. A fülketáblán elhelyezhető egy darab örökmécses, egy darab virágtartó váza és egy koszorútartó kampó.

(4) Új urnafülkénél az urnát befogadó belső méretnek legalább 30 x 30 cm-nek kell lennie.

7. § (1) Sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl kettő férőhelyes sírboltban további 6 urna, négy személyes sírboltban további 12 urna, nyolc személyes sírboltban további 18 urna helyezhető el.

(2) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(3) A sírboltba történő koporsós temetés esetén az elhunytat légmentesen zárt fa, műanyag, fém vagy üveg koporsóba kell helyezni. Fa koporsó használata esetén belső fém vagy műanyag koporsót is alkalmazni kell.

(4) Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el.

(5) A sírbolt tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetve gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítanak.

(6) A sírboltok felszíni méretei járdával együtt:

a) 2 személyes sírbolt 3,50 m hosszú; 2,50 m széles,

b) 4 személyes sírbolt 3,50 m hosszú; 3,00 m széles,

c) 6 személyes sírbolt 3,50 m hosszú; 3,80 m széles.

(7) A leeresztő nyílás méretei egyöntetűen 0,90 m széles 2,10 m hosszú.

(8) A sírboltok belső méretei:

a) 2 személyes sírbolt 2,30 m hosszú; 0,90 m széles; 2,40 m mély,

b) 4 személyes sírbolt 2,30 m hosszú; 1,75 m széles; 2,40 m mély,

c) 6 személyes sírbolt 2,30 m hosszú; 2,50 m széles; 2,40 m mély.

(9) Sírboltoknál a keret maximum: 2,60 m hosszú; 1,50 m széles; 0,35 m magas (járdaszinttől).

(10) Emlék maximum (keretmagassággal együtt) 1,50 m magas.

3. A díszsírhely és adományozása, védett sírhely

8. § (1) A saját halottá nyilvánított elhunytnak a polgármester javaslata alapján díszsírhely adományozható, melyről a Képviselő-testület dönt. Az elhunyt díszpolgárnak az Önkormányzat ingyenes díszsírhelyet biztosít.

(2) A díszsírhely biztosításáról és adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a köztemető Üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(3) A díszsírhely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól.

(4) A díszsírhelybe – a sírhelynyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett – az (1) bekezdésben megjelölt elhunyt házastársa, továbbá bejegyzett élettársa is eltemethető. A Képviselő-testület különös méltánylást érdemlő esetben más személy eltemetését is engedélyezheti.

(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, ennek hiányában a díszsírhelyet adományozó Önkormányzat megbízása alapján és költségére az Üzemeltető gondoskodik.

(6) A díszsír a köztemető fennállásáig fenntartandó. A köztemető átrendezése vagy megszüntetése esetén a díszsír áthelyezéséről a Képviselő-testület dönt.

(7) A Képviselő-testület a sírjel, síremlék, sírbolt művészeti értéke miatt, vagy köztiszteletben álló elhunyt személy emlékének megőrzése érdekében sírjelet, síremléket, temetési helyet – temetéstől számított 25 év elteltével – védetté nyilváníthat. A védett síremlék védettsége megszüntethető.

(8) A védett síremlék gondozásával kapcsolatos feladatokat hozzátartozó hiányában az Üzemeltető látja el.

(9) A (3)–(5) bekezdésekben foglalt rendelkezések irányadók a védett sírhelyekre is.

4. A temetési helyek használati ideje és díja

9. § (1) Az egyes temetkezési helyekért – a díszsírhelyek kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A fenntartó által megállapított sírhelydíjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A rendelkezési jog kiterjed a temetkezési helybe helyezhető személyek körének meghatározására, síremlékállításra, a sírjel megfelelő állapotáról történő gondoskodásra, a temetkezési hely gondozására és az újraváltására.

(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában – újabb ciklusra megválthatók.

(4) A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. Az újraváltásban elsőbbséget élvez a temettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerinti soron következő közeli hozzátartozója.

(5) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) sírbolt esetén 80 év,

b) urnasírbolt 60 év,

c) sírhely esetén 25 év,

d) urnafülke, urnaföld esetén 10 év.

Az Üzemeltető a c) és d) pont szerinti temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő megváltását is engedélyezheti.

(6) Ha a használati idő leteltét követően

a) a sírboltot 5 éven belül,

b) az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül

ismételten nem váltják meg, az Üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.

(7) Ha a használat a (6) bekezdésben foglalt ok, vagy a sírhelytábla, köztemető kiürítése miatt szűnik meg, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az Üzemeltető köteles gondoskodni.

(8) A temettető kívánságára történő halott-, illetve urnaáthelyezés, vagy urna kiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére vissza kell téríteni.

(9) * 

(10) Köztemetésről – az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről – a polgármester köteles gondoskodni abban az esetben, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

5. A temetkezési helyek gondozása

10. § (1) A sírhely feletti rendelkezési jog gyakorlása kiterjed a temetkezési hely gyomtalanítására, a temetési helyre helyezhető síremlék, sírjel állítására és mindezek együttes karbantartására, gondozására, melyet a sírhely birtokosa köteles rendszeresen elvégezni.

(2) Gondozatlannak minősül az a sírhely, amelyen a gyomnövények számottevően túlnövik a valamikor elhelyezett kultúrnövényeket, vagy a kultúrnövények túlnövik a sírhelyet.

(3) Gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét, gyomirtását, amennyiben Üzemeltető azt indokoltnak tartja – különösen a nagyra nőtt fák, bokrok, és egyéb elgazosodott növényeket figyelembe véve – minden előzetes értesítés nélkül elvégezheti.

(4) A sírokon kinőtt gyomnövények között lévő, és a rossz helyre ültetett növényekben a kaszálási munkák során bekövetkezett károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal.

(5) Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fedlapon elhelyezett virágtartóba szabad.

(6) A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetkezési helyen, és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, illetve a végzendő munkákat.

(7) A sírokra tilos ültetni:

a) a kúszó növények összes fajtáját (borostyán, iszalag félék, folyondár félék, vadszőlő félék, kúszó- és futórózsák),

b) az összes lombhullató fa- és cserjefélét,

c) a megváltott sírhelyre ültetett törpe méretű örökzöldek kivételével lomb- és tűlevelű örökzöldeket,

d) mindenféle gyökér- és szártarackkal terjedő növényzetet.

(8) A rossz helyre ültetett, valamint a nem engedélyezett növényeket Üzemeltető eltávolítja.

(9) A sírokra ültetett növényzetet és a köztemetőbe bevitt virágokat onnan kivinni csak a köztemető kezelőjénél történt előzetes bejelentés után lehet.

(10) Ülőhely, pad csak az Üzemeltető által engedélyezett helyen, illetve engedélyezett formában helyezhető el.

(11) A sírhely gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos.

(12) A köztemetőben az Üzemeltető biztosítja a hulladék folyamatos összegyűjtését és elszállítását, a gyomirtást és a zöldterület fenntartását.

(13) A temetkezési helyek kerítéssel nem határolhatók körül.

(14) Ha a sírjel vagy a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az Üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról.

(15) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a köztemető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra kell kifüggeszteni, valamint a felszólítást a rendelkezési jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni.

(16) Ha a felhívás eredménytelen marad, vagy ha Üzemeltető a közvetlen veszélyt úgy ítéli meg, hogy az azonnali intézkedést igényel, a közvetlen veszélyt a sírhely felett rendelkezni jogosult költségére, annak megkérdezése és beleegyezése nélkül jogosult megszüntetni.

(17) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

6. A köztemető használatának rendje

11. § (1) A köztemető területe korlátozott használatú közterület.

(2) Üzemeltető a köztemető bejáratánál kifüggeszti a köztemetői nyitvatartási idejét és a köztemető rendjét, valamint a bejárathoz legközelebb eső területen elhelyezi a köztemető térképét.

(3) A köztemető nyitvatartása:

a) március 01-től november 15-ig: 7.30 – 20.00 óráig,

b) november 16-tól február 28-ig: 8.00 – 18.00 óráig,

c) kivétel: A halottak napja körüli nyitvatartási rendről az Üzemeltető az ünnepet megelőzően 30 nappal hivatalos felhívásban tájékoztatja a lakosságot, mely a köztemető hirdető tábláján is kifüggesztésre kerül.

(4) A köztemetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.

(5) A köztemetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(6) A köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(7) A köztemetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

(8) A köztemető területére állatot bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos.

(9) A köztemetőbe gépkocsival behajtani kizárólag a mozgáskorlátozottak, az elhunyt, illetve az elhunyt hamvait tartalmazó urna, valamint a koszorúk, csokrok szállítása céljából, a szükséges időtartam erejéig lehet.

(10) Közvetlen ravatalozás ideje alatt – kegyeleti okokból – tilos a gépkocsival történő be- és kihajtás.

(11) A köztemetőben gépjárművel történő közlekedés esetén a megengedett sebesség 5 km/óra.

(12) A köztemető kezelője által kijelölt helyen, illetve a padkákon elhelyezett szeméttárolókban kell a szemetet gyűjteni. A köztemető egyéb területén bármilyen hulladék lerakása tilos.

(13) Tilos a köztemető területén elhelyezkedő építményeket, tárgyakat, növényzetet, a temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, valamint a köztemetőben az elhunyt emlékére elhelyezett kegyeleti tárgyakat megrongálni, megsemmisíteni.

(14) A panaszügyintézés Üzemeltető feladata, melyet központi telephelyén lát el. Az Üzemeltető székhelyének elérhetőségét a köztemető bejáratánál az Üzemeltető jól látható helyen kifüggeszteni köteles.

7. A temetkezési szolgáltatás

12. § (1) A köztemetőben az Önkormányzat a temetkezési szolgáltatásokról engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók útján gondoskodik.

(2) Temetkezési szolgáltatási tevékenység:

a) a temetésfelvétel,

b) halottszállítás,

c) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése,

d) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,

e) a ravatalozás,

f) * 

g) a sírba helyezés,

h) a hamvasztás és az urnakiadás,

i) az urnaelhelyezés,

j) a hamvak szórása,

k) a sírhelynyitás és visszahantolás,

l) az exhumálás,

m) az újratemetés.

(3) A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljeskörűen vagy önállóan is végezhetők.

(4) A temetkezési szolgáltatások közül kötelező az Üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének, létesítményének igénybevétele:

a) a köztemetőn belül az elhunyt hűtése, ravatalozása,

b) a sírhelynyitás, a sírba helyezés és a visszahantolás (ideértve a sírásást, a sírbolt nyitását és zárását, az urnasírhely, díszsírhely nyitását és visszahantolását, továbbá az urnafülke zárólapjának eltávolítását, valamint visszahelyezését és zárását),

c) az exhumálás,

(5) A köztemetői létesítmények, berendezések, valamint az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő igénybevételi díjak fajtáit és mértékét a 1. számú melléklet határozza meg.

(6) Üzemeltető feladata összehangolni a köztemetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, valamint elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.

(7) Üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.

8. Egyéb vállalkozói tevékenység ellátásának temetői rendje

13. § (1) A köztemető területén engedély nélkül munka (építési munkák, építőanyagnak a köztemetőbe való beszállítása, síremlék felállítás, bontás, áthelyezés, betűvésés, tűzveszélyes munkák), sírgondozás, illetve a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével nem végezhető, építmény nem hozható létre, ezekhez az Üzemeltető hozzájárulása szükséges.

(2) Üzemeltető a köztemetőben vállalkozás-szerűen munkát végzőknek az igényelt területre e rendelet mellékletében meghatározott díjat (temető fenntartási hozzájárulás) jogosult felszámítani.

(3) A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók kegyeleti érzéseit, az esetleges temetkezési szertartást és a temetőlátogatók kegyeletgyakorlását.

(4) Bármely létesített építményt, tárgyat vagy ültetett növényt a köztemetőben csak úgy lehet elhelyezni, hogy az ne akadályozza a terület fenntartását, és ne okozzon balesetveszélyt.

(5) Síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos kivitelezői munkák végzése hétköznap 8.00 – 16.00 óráig végezhető a köztemetőben. Szombaton, vasárnap szakipari munka nem végezhető.

(6) A temetési időszakokban, a temetési szertartások rendjének biztosítása érdekében mind az utakon, mind a parcellákon belül zajos munka nem végezhető, a temetési szertartások ideje alatt mindennemű hangos beszédet vagy ipari zajt kerülni kell.

(7) A munkavégzés során a szomszédos temetkezési helyek nem sérülhetnek.

(8) A köztemető területén végzett munkák során a munkát végző köteles betartani az e rendeletben szabályozott, valamint a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.

14. § (1) A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet, oldalirányú kiterjedését a sírméretek adják meg.

(2) A temetkezési helyen túlterjeszkedő, a közízlést vagy a kegyeleti normákat sértő virágtartók, díszítések vagy oda nem illő feliratok, illetve felirattal ellátott sírjelek nem helyezhetők el, a felépítmény meg kell, hogy feleljen a köztemető esztétikájának.

(3) A síremléket létesítőkről Üzemeltető pontos nyilvántartást vezet, a síremlékek állapotát folyamatosan ellenőrzi, azokról szükség esetén hatékonyan tájékoztat.

(4) Urnasírhely, sírhely, kettős sírhely, sírjel és urnafülke építése, elhelyezése, bontása, azon változtatás a köztemető Üzemeltetőjének előzetes engedélyével végezhető.

(5) A síremlék körül létesített járda magassága az érintett földterület legmagasabb talajszintjéhez viszonyítva talajszinttől maximum 6 cm lehet.

15. § (1) Üzemeltetőnek a munkát végző vállalkozó köteles a munka megkezdését megelőzően, a munkavégzés kezdési időpontját és várható időtartamát is bejelenteni.

(2) Bontási, építési munkát csak az Üzemeltető helyszíni szemléje után lehet megkezdeni.

(3) A köztemető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a köztemető Üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(4) A síremlék és tartozékai tervét az Üzemeltetőnek az elhelyezés előtt be kell mutatni, azokat kizárólag engedélyeztetést követően lehet a köztemetőkben elhelyezni.

(5) A síremlék kivitelezését az engedély kiadásától számítva 60 napon belül be kell fejezni.

(6) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a sírbolthelyek kivételével a temetkezési helyen lévő síremléket a temettetőnek a járda szintjéig le kell bontatnia és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.

(7) Sírkőbontás kizárólag Üzemeltetői engedély birtokában végezhető.

(8) A temetés miatt lebontott síremlékek 90 napon belül történő biztonságos visszaállításának megtörténtét Üzemeltető jogosult ellenőrizni. Azonban síremlék bontása, építése kizárólag március 15. és október 31. között történhet.

(9) Sírkőbontással járó építési munka esetén a bontásból származó hulladékot kivitelező köteles elszállítani vagy elszállíttatni a köztemető területéről.

(10) Síremlék állításakor a temetkezési hely felett rendelkezni jogosult köteles az elvégzett munkát kivitelezőtől átvenni. A nem szakszerű munkavégzés következményeként, az esetleges ledőlésből adódó bármilyen – másnak, vagy másoknak okozott anyagi vagy nem anyagi jellegű – károkozásért a síremlék tulajdonosát terheli a felelősség.

(11) A cementezést, illetve koporsós temetésnél a fedlap, keret visszaállítást koszorúlehordás után hétköznaponként 8.00 – 16.00 óráig lehet végezni.

9. Záró rendelkezések

16. § * 

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző

1. melléklet a 21/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez * 

Sírhelydíjak

A B
1 NAGYKOVÁCSI ÖNKORMÁNYZAT DÍJTÉTELEI TÉRÍTÉSI DÍJ
2 Egyszeri hűtőhasználat elhunytanként 4724 Ft + Áfa
3 Temető igénybevételi díja (a létesítmények és szakszemélyzet igénybevétele után a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj temetésenként) 27.953 Ft + Áfa
4 Temető fenntartási hozzájárulás (szakipari tevékenységet végzők által fizetendő díj temetési helyenként) 4000 Ft + Áfa
5 Urnaférőhelyek tárolási díja 10 évre (temetés, újraváltás)
6 Urnafülke 19.685 Ft + Áfa
7 Urnasírhely 22.047 Ft + Áfa
8 Kettős urnafülke 27.559 Ft + Áfa
9 Négy férőhelyes urnakripta 35.433 Ft + Áfa
10 Sírbolthely árak 60 évre (temetés, újraváltás)
11 2 személyes sírbolthely 114.961 Ft + Áfa
12 4 személyes sírbolthely 161.024 Ft + Áfa
13 6 személyes sírbolthely 188.976 Ft + Áfa
14 Sírhely árak 25 évre (temetés, újraváltás)
15 Felnőtt sírhelyárak
16 Egyes sírhely 41.732 Ft + Áfa
17 Kettős sírhely 62.992 Ft + Áfa
18 Gyermekparcella
19 sírhely 0 Ft