Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályairól az alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza az egyének, családok és a közösség szociális biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében biztosított helyi szociális ellátások formáit és rendszerét, a helyi szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed - a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel - a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet a bejelentett tartózkodási hely alapozza meg, ahol kérelmező életvitelszerűen lakik. A rendelet hatálya kiterjed a Nagykovácsiban élő

a) magyar állampolgárra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra és

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya a rendkívüli települési támogatás vonatkozásában kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(4) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

2. Eljárási szabályok

3. § (1) Az engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben átruházott hatáskörben Nagykovácsi Nagyközség polgármestere jár el. Az engedélyezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A polgármester önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. Az engedélyezési eljárás illetékmentes.

(2) A szociális ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz az e célra rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani.

(3) A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket a kérelméhez csatolni. A kérelemhez mellékelni kell

a) az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást.

b) a gyermek elhelyezéséről, vagy gyámrendelésről szóló határozatot,

c) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról,

d) az Szt. által szabályozott ellátások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat,

e) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.

(4) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható, a többi támogatás a jogosult kérelmére nyújtható.

(5) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból származó, illetve őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelme venni.

(6) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:

a) rendszeres pénzellátással (nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, családtámogatások) rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának utolsó havi igazolószelvénye, illetve megállapító határozata,

b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében:

ba) foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás a munkabérről vagy táppénzről,

bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,

bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolata, ennek hiányában a tevékenységet végző által adott - az (5) bekezdésben meghatározott - időszakra vonatkozó nyilatkozat,

c) jövedelemmel nem rendelkező esetében az állami foglalkoztatási szervvel kötött együttműködés,

d) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata,

e) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozat,

f) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés,

g) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása,

h) az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

(7) A települési támogatás és rendkívüli települési támogatás esetében a jövedelem számítására vonatkozó időszakra az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(8) A kérelem elbírálása során a kérelmezőnél környezettanulmány készíthető. A környezettanulmány tartalmazza a kérelmező anyagi és szociális helyzetét, egészségi állapotát és életvitelét. A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Polgármesteri Hivatal megkeresheti az állami adóhatóságot, a polgárok személyi adatait és lakcímet nyilvántartó szervet, az igazolást kiállító szervet és a munkáltatót.

(9) A kérelmező az írásbeli kérelem benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a helyi adóhatóság és az illetékes központi adóhatóság a kérelem elbírálása során információt nyújtson a család jövedelmi viszonyairól. Az így keletkezett adatok kizárólag a felhatalmazásnak megfelelő célra használhatók fel.

(10) A kérelmet a polgármester határozattal elutasítja, ha

a) megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát, vagy

b) a kérelmező a jövedelemigazolásokat és a kérelem kötelező mellékleteit nem csatolta és a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott.

(11) Ha Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben fizettetheti meg.

II. Fejezet

Települési támogatás

3. Fűtési támogatás

4. § (1) *  Fűtési támogatás állapítható meg annak a lakás- vagy háztulajdonosnak, akinél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át, egyedülálló személy esetében a 500%-át.

(2) A fűtési támogatás összege: 10.000 Ft/hó/lakás. Amennyiben a fűtési támogatásra jogosult személy október hónapra tekintettel október 15-től október 30-ig, április hónapra való tekintettel pedig április 1-jétől április 15-ig jogosult a fűtési támogatásra, ezen hónapokra tekintettel a részére kifizethető összeg: 5.000 Ft/hónap/lakás.

(3) Nem jogosult fűtési díj támogatásra az a személy, aki albérlőt tart vagy más módon hasznosítja a lakását, vagy akinek a lakásbérleti vagy lakástulajdonára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn.

4. Közüzemi díj támogatás

5. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete közüzemi díj támogatást nyújt. A közüzemi díj támogatás az áramdíj viselésének enyhítésére, a kérelem beérkezésétől számított egy évre állapítható meg.

(2) *  Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450%-át, egyedülálló személy esetében 500%-át.

(3) A közüzemi díj támogatás összege 10.000 Ft/hó, de nem haladhatja meg a havi áramdíj összegét.

(4) Nem jogosult közüzemi díj támogatásra, aki albérlőt tart vagy más módon hasznosítja a lakását; vagy akinek a lakásbérleti vagy lakástulajdonára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn.

5. Együttműködési kötelezettség

6. § (1) A fűtési- vagy közüzemi díj támogatásban részesülő személy együttműködési kötelezettségének keretében köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. E körbe a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel határos területe, a járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség tartozik.

(2) A kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A kötelezettség elmulasztása esetén a támogatásban részesülőt figyelmeztetni kell a mulasztás következményeire, és határidő megjelölésével fel kell hívni a teljesítésre.

(4) A határidő eredménytelen eltelte, vagy ismételt mulasztás esetén a támogatást meg kell vonni.

(5) Akitől a támogatást a (4) bekezdés alapján megvonták, 2 éven belül e rendelet hatálya alá tartozó támogatásban nem részesülhet.

6. Ápolási támogatás

7. § (1) Ápolási támogatás a tartósan beteg, gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási támogatásra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont].

(2) *  Ápolási támogatás állapítható meg annak a személynek, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át.

(3) Az ápolási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a tartósan beteg állapotról és arról, hogy a hozzátartozó 3 hónapot meghaladó időtartamban gondozásra szorul, amelyet az orvos-szakértői szerv szakvéleménye, vagy a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy a területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján állít ki.

(4) Az ápolási támogatás határozott időre, a kérelem benyújtásától számított egy év időtartamra állapítható meg.

(5) A gondozott halála esetében a támogatás a gondozott személy halálát követő 2. hónap végéig jár.

(6) Az ápolási támogatás összege: 20.000 Ft/hó.

7. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás

8. § (1) Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított pénzbeli hozzájárulás.

(2) Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás nyújtható az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulásként annak a Nagykovácsi állandó lakos személynek, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és aki

a) *  a 70. életévét nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 300%-át,

b) *  a 70. életévét nem töltötte be, egyedülálló és az egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 350%-át,

c) *  a 70. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 450%-át

nem haladja meg.

(3) *  Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás abban az esetben állapítható meg, amennyiben a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége igazoltan meghaladja a szociális vetítési alap összegének 20%-át.

(4) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott rendszeres támogatás a kérelem benyújtásától egy év időtartamra állapítható meg, összege az orvos által igazolt gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 10.000 Ft összegben állapítható meg.

(5) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos vagy kezelőorvos által felírt, rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolást.

8. Víz- és csatorna alapdíj kompenzáció

9. § (1) Természetben nyújtott települési támogatás igényelhető a víz- és csatornadíj fogyasztói árának kompenzációjára. A támogatás igénylése kérelemre indul, amely kérelem minden év április 1-től április 30-ig, illetve október 1-től november 30-ig nyújtható be a Polgármesteri Hivatalban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

(2) *  Víz- és csatorna alapdíj kompenzációra az a Nagykovácsi állandó lakos jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg: egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének 300%-át; családban élő esetén a szociális vetítési alap összegének 250%-át.

(3) A támogatásban részesítettek listáját, valamint a támogatás összegét meg kell küldeni a mindenkori szolgáltató részére. A szolgáltató a listán szereplő adatok alapján a támogatás összegét jóváírja a jogosultak számláján.

(4) A természetbeni juttatás egy család részére rászorultságtól függően az éves víz- és csatorna alapdíj összegéig nyújtható.

9. Köztemetés

10. § (1) Az Szt. 48. § (3) b) bekezdése szerinti megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

(2) Az eltemettetésre köteles személy a térítési kötelezettség alól

a) *  teljes egészében mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át;

b) *  50%-ban mentesül, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át; feltéve, hogy annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatás

11. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható.

(2) Rendkívüli települési támogatás azoknak a személyeknek nyújtható, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) Rendkívüli települési támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg

a) *  a szociális vetítési alap összegének 300%-át, vagy

b) *  egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, vagy ha a családban magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, vagy ha a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, a szociális vetítési alap összegének 350%-át.

(4) A rendkívüli települési támogatás minimális összege 5.000 Ft. Egy család részére rendkívüli települési támogatás egy naptári éven belül legfeljebb 150.000 Ft összegben adható.

(5) *  Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás nyújtható maximum 150.000 Ft összegben annak, aki az elhunyt temettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350%-át. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a temetési számlák másolatát.

(6) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és - a jelzőrendszer tagjainak jelzésére - hivatalból is megállapítható. Jelzőrendszer tagjai különösen: a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, nevelési-oktatási intézmény, a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet, rendőrség, háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat és a polgármester. A hivatalból indított eljárásban a jogosult jövedelmét nem kell vizsgálni.

(7) Természetben nyújtott támogatásként háztartásonként 1-1 m3 tűzifa, valamint évente kétszer - a Húsvéti és a Karácsonyi ünnepi időszakban - Húsvéti csomagként legfeljebb 10.000 Ft értékű-, Karácsonyi csomagként legfeljebb 15.000 Ft értékű rendkívüli települési támogatás nyújtható.

(8) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

(9) Az Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező személy, aki a 65., 70., 75., 80., 85., 90., 95., 100 vagy 105. életévét betöltötte, rendkívüli települési támogatásra jogosult. A támogatás összege 65, 70 és 75 éves korban 5.000 Ft, 80 és 85 éves korban 10.000 Ft, 90 és 95 éves korban 15.000 Ft, 100 és 105 éves korban 20.000 Ft.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott támogatásra vonatkozó eljárás hivatalból indul. Az érintett személyek születési adatainak kezelése az (9) bekezdés szerinti célra történhet.

(11) *  A Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező személy 18. életévének betöltése alkalmából rendkívüli települési támogatásra jogosult. A támogatás összege 3000 Ft, amely könyvutalvány formájában kerül átadásra a jogosult részére.

(12) *  A (11) bekezdésben meghatározott támogatásra vonatkozó eljárás hivatalból indul. Az érintett személyek születési adatainak kezelése a (11) bekezdés szerinti célra történhet.

IV. Fejezet

Gyermekekre vonatkozó támogatások

10. Babakelengye támogatás

12. § (1) *  Az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából rendkívüli települési támogatásként babakelengye támogatás állapítható meg - postai úton történő folyósítással - egyszeri támogatásként a törvényes képviselő kérelmére, ha az újszülött első bejelentett lakóhelye Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén található, és a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 500%-át nem haladja meg.

(2) A támogatási kérelmet a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül lehet benyújtani.

(3) A támogatás összege újszülött gyermekenként 60.000 Ft.

(4) A babakelengye támogatást a megállapító döntés jogerőre emelkedését követően, legkésőbb 30 napon belül kell folyósítani.

(5) A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

10/A. *  Babaköszöntő csomag

12/A. § *  (1) Minden nagykovácsi újszülöttet babaköszöntő csomaggal üdvözöl Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében a polgármester.

(2) Babaköszöntő csomagra az a gyermek jogosult, akinek legalább az egyik szülője, szülő hiányában törvényes képviselője a gyermek születésekor állandó bejelentett nagykovácsi lakóhellyel rendelkezik.

(3) A babaköszöntő csomag formája természetbeni, egyszeri 15.000 Ft értékű támogatás, amely babaápolási szereket és a gyermek gondozását segítő termékeket tartalmaz.

(4) A babaköszöntő csomagot egy gyermek után csak egy alkalommal, a gyermek 6 hónapos koráig, és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, de a szülők nem közös háztartásban nevelik a gyermeket, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

(5) A szülő (törvényes képviselő) a gyermek védőnője által átadott nyomtatványon nyilatkozik a jogosultságot igazoló adatokról és hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez. A rendelkezésre bocsátott személyes adatok kizárólag a babaköszöntő csomag átadása céljából kezelhetőek.

(6) A védőnői szolgálat a kitöltött nyilatkozatokat minden hónap 5. napjáig megküldi a polgármesternek, aki gondoskodik a babaköszöntő csomag beszerzéséről és átadásáról.

11. Gyermekétkeztetési díjkedvezmény

13. § (1) Egyéni rászorultság alapján a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke települési támogatásként legfeljebb 50%-kal csökkenthető, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el

a) *  a szociális vetítési alap összegének 250%-át,

b) *  egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, vagy ha a családban magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, vagy ha a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, a szociális vetítési alap összegének 300%-át, és a teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné.

(2) A gyermekétkeztetési díjkedvezmény a kérelem benyújtásának napjától az adott nevelési év/tanév utolsó napjáig állapítható meg. A kérelemhez csatolni kell a tanulói vagy óvodai jogviszony igazolását és az étkezési térítési díj mértékéről szóló igazolást.

(3) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, méltányossági alapon, további gyermekintézményi étkezési térítési díjkedvezményben nem részesíthető.

12. Rászoruló gyermekek táboroztatási támogatása

14. § (1) Táboroztatási támogatás nyújtható települési támogatásként a rászoruló gyermekekre tekintettel azoknak a kérelmezőknek, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a) *  a szociális vetítési alap összegének 300%-át,

b) *  egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, vagy ha a családban magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, vagy ha a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, a szociális vetítési alap összegének 350%-át.

(2) A támogatás nyújtására javaslatot adhat a köznevelési intézmény, a sportegyesület.

(3) A rászoruló gyermekek táboroztatási támogatása iránti kérelem tárgyév június, július és augusztus hónapra tekintettel nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell a táboroztató igazolásával ellátott tábori jelentkezési lap másolatát.

(4) A rászoruló gyermekek táboroztatási támogatása összege: 15.000 Ft/gyermek/tábor.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § A Képviselő-testület az alábbi hatáskörök gyakorlását a Polgármesterre ruházza át:

a) dönt a fűtési támogatásról;

b) dönt a közüzemi díj támogatásról;

c) dönt az ápolási támogatásról;

d) dönt a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásról;

e) dönt a víz- és csatorna alapdíj kompenzációról;

f) dönt a rendkívüli települési támogatásról;

g) engedélyezi a köztemetést;

h) dönt a babakelengye támogatásról;

i) megállapítja a gyermekétkeztetési díjkedvezményt;

j) dönt a rászoruló gyermekek táboroztatási támogatásáról.

16. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően beadott kérelmekre kell alkalmazni.

(2) * 

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző