Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, a település közigazgatási területén található lakásokra, a lakás céljára szolgáló házas ingatlanokra és a hozzátartozó földrészletre (továbbiakban együtt: bérlakás), nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (továbbiakban: helyiség) terjed ki.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

2. A rendelet célja

2. § A rendelet célja, hogy a polgári jog alapelveit szem előtt tartva megteremtse az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal és helyiségekkel való eredményesebb gazdálkodás feltételeit.

3. A tulajdonosi jogok gyakorlására jogosultak

3. § *  (1) A lakás- és helyiségbérletekkel kapcsolatosan a bérbeadói jogkör gyakorlója - az e rendeletben szabályozott eltérésekkel - a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület hatásköre:

a) megállapítja az önkormányzat tulajdonában álló és e rendelet hatályba lépését követően az önkormányzat tulajdonába kerülő lakások és helyiségek bérbeadási jogcímét,

b) megállapítja, és évente felülvizsgálja a lakbérek és helyiségbérek mértékét,

c) dönt a lakások bérbeadásának feltételeiről, bérlő személyének kiválasztásáról,

d) dönt a lakásbérleti szerződés felmondásáról az e rendeletben meghatározott esetekben.

(3) A Képviselő-testület az alábbi bérbeadói jogok gyakorlását átruházza a Polgármesterre.

A Polgármester hatásköre:

a) az önkormányzati bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket nyilvántartja, kezeli,

b) a Képviselő-testület nevében megköti a lakásbérleti és helyiségbérleti szerződéseket, meghatározza szerződés konkrét tartalmát,

c) dönt a helyiségek bérbeadásának feltételeiről, bérlő személyének kiválasztásáról,

d) dönt a helyiségbérleti szerződés felmondásáról az e rendeletben meghatározott esetekben,

e) lakásbérlettel kapcsolatosan hozzájárul a bérlőtársi jogviszony létesítéséhez,

f) lakásbérlettel kapcsolatosan befogadáshoz hozzájárulást ad.

(4) Ahol a rendelet külön nem rögzíti a bérbeadói jogokat, valamint kötelezettségeket gyakorló szervet, ott a jogok és kötelezettségek gyakorlója a Polgármester.

II. Fejezet

Az önkormányzati lakások bérletére vonatkozó szabályok

4. Lakásbérlet létrejötte

4. § (1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló lakásokat önkormányzati bérlakásként hasznosítja.

(2) A lakásbérleti szerződés - ha e rendelet másként nem rendelkezik - legfeljebb 3 év határozott időtartamra vagy határozatlan időtartamra köthető.

(3) Az önkormányzat a tulajdonát képező bérlakásokról nyilvántartást vezet.

5. A lakásbérleti szerződés tartalma

5. § (1) A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződő felek megnevezését és címét,

b) a bérlet jogcímét,

c) a bérlakás helyrajzi számát, címét, alapterületét, komfortfokozatát, szobaszámát és egyéb helyiségeinek, továbbá a bérlakáshoz tartozó - bérlakáson kívüli - helyiségeinek, valamint a közös használatra szolgáló helyiségeknek a felsorolását,

d) a bérlakás egyéb lényeges adatait, a bérlet lényeges feltételeit,

e) a bérleti jogviszony létrejöttének idejét és időtartamát (a bérleti jogviszonyt megszüntető feltételt),

f) a bérlakásba a bérlővel együtt költöző személyek nevét, személyi adatait,

g) a bérbeadó és a bérlő épülettel, bérlakással, valamint a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területekkel, továbbá a bérlő lakáshasználatával kapcsolatos az e rendeletben részletezett feladatait, jogait és kötelezettségeit, ideértve a bérbeadói hozzájáruláshoz kötött bérlői intézkedéseket, továbbá azok e rendelet szerinti tilalmait,

h) a lakbér mértékét, a megváltoztatására vonatkozó szabályokat,

i) a bérbeadó és a bérlő felelősségét, a bérlő kötelezettségszegésének jogkövetkezményeit,

j) a bérbeadói felmondás egyéb lényeges szabályait,

k) a felek egyéb - az e rendelet és az Ltv. előírásai alapján létrejött - megállapodásait.

(2) A lakbér megfizetésére a bérbeadó legfeljebb 2 hónapra adhat haladékot, részletfizetés csak a hátralékra engedélyezhető, maximum 1 éves időtartamra.

(3) A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a bérlakásban lakni.

6. A bérbeadó és a bérlő kötelezettségei

6. § A bérbeadó és a bérlő kötelezettségeit az Ltv. rögzíti.

7. A bérlakás átalakítása, korszerűsítése

7. § (1) A bérbeadó - a bérlő erre irányuló kérelmére - hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő saját költségére a bérlakást átalakítsa, korszerűsítse, és annak költségeit, továbbá a költségek bérbeadó által e jogcímen elismert részét bérbeszámítás útján lelakja.

(2) A bérbeadó hozzájárulását csak az általa - a munkálatok jellegétől függően - bekért műszaki leírás és tervdokumentáció ismeretében, és csak akkor adhatja meg, ha a benyújtott tervek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A hozzájárulás megadásával egyidejűleg felek megállapodást kötnek a költségek bérbeszámítás útján történő megosztásáról. Ennek során a bérbeadó csak a bérlakás rendeltetésszerű használatra történő alkalmassá tételéhez szükséges mértékű költségek megtérítését vállalhatja.

(3) Ha a bérlő az (1) bekezdés szerinti munkálatokat bérbeadói hozzájárulás és hatósági engedély(ek) nélkül végzi el, költségei részleges megtérítésére sem tarthat igényt, és a bérbeadó kötelezheti az eredeti állapot - saját költségén történő - helyreállítására.

8. Társbérlet tilalma

8. § A bérlakásokra társbérlet, albérlet nem létesíthető.

9. Befogadás az önkormányzati bérlakásba

9. § (1) A bérlő a bérlakásba más személyt csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

(2) A bérbeadó - a bérlő írásban indokolt kérelmére és annak írásos befogadói nyilatkozata alapján - hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő más személyt is befogadjon a bérlakásba. A bérlő befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmében meg kell jelölni a befogadni kívánt személlyel fennálló esetleges rokoni kapcsolatot, a befogadandó (kérelem benyújtásakor) bejelentett lakcímét, illetve a befogadni kívánt személy tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan(ok) adatait.

(3) A bérbeadói hozzájárulásban ki kell kötni, hogy a bérlő lakásbérleti jogviszonyának megszűnése vagy megszüntetése esetén az általa befogadott személy elhelyezési igény és kártalanítás nélkül köteles a bérlakásból (a volt bérlővel egyidejűleg) harminc napon belül kiköltözni, illetve a bérlő halála esetén harminc napon belül a bérlakást elhagyni.

(4) A bérbeadói hozzájárulást akkor lehet megadni, ha a bérlő és a befogadni kívánt személy az e §-ban foglalt feltételeket írásos nyilatkozatával tudomásul veszi.

10. Önkormányzati bérlakások lakbére

10. § (1) A bérlakások havi lakbérének összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A lakbér mértékét minden év január 1. napjától a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(3) A lakbér összegét módosítani kell, ha a bérlakás alapterületében vagy komfortfokozatában, illetve a lakbér mértékét növelő, avagy csökkentő tényezőkben változás következik be.

(4) A bérlő a bérlakás használatához a közüzemi és egyéb szolgáltatókkal köteles a fogyasztói szerződéseket megkötni és a fogyasztói szerződések költségét viselni.

11. A lakáshasználati díj

11. § (1) A bérlakást jogcím nélkül használó a használat ellenértékeként a lakbérrel azonos összegű lakáshasználati díjat fizet.

(2) A lakáshasználati díjat a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 2 hónap elteltével, a kilakoltatási eljárás megindításával egyidejűleg a kétszeresére, újabb 2 hónap elteltével a háromszorosára kell emelni.

12. Lakásbérleti szerződés megszűnése

12. § (1) A lakásbérleti szerződés megszűnésére az Ltv. rendelkezései e rendeletben meghatározott eltérésekkel irányadók.

(2) A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén az Önkormányzatot elhelyezési kötelezettség nem terheli, térítési díjat nem fizet.

(3) A lakásbérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő elhelyezéséről maga a bérlő köteles gondoskodni.

(4) A lakásbérlet megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, leltár szerint a bérbeadónak átadni.

III. Fejezet

A nem lakás célú helyiség bérletére vonatkozó szabályok

13. § (1) Folyamatos nyilvántartást kell vezetni a bérbeadás útján hasznosítható helyiségekről.

(2) A helyiségek bérleti díját külön határozat tartalmazza.

14. § (1) A helyiség hasznosítására határozott vagy határozatlan idejű bérleti szerződés köthető. A bérleti szerződésnek a Ltv-ben szabályozott kötelező tartalmi elemein kívül minden esetben tartalmaznia kell a bérbe adott helyiség használatának célját.

(2) Határozatlan és határozott időre szóló bérleti szerződés esetén a rendes felmondási idő legfeljebb 6 hónap, melyet a bérleti szerződésben rögzíteni kell.

(3) Határozott időre szóló bérleti szerződés legfeljebb 5 évre köthető, amely meghosszabbítása azonos feltételekkel, a bérleti díj újratárgyalása mellett lehetséges, ha a bérlő nem rendelkezik tartozással az Önkormányzat felé.

(4) A bérlő által végzendő tevékenységekhez szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése a bérlő feladata, az ezek hiányából eredő kárért a bérbeadó nem vállal felelősséget.

(5) A helyiségbérleti szerződésbe bele kell foglalni, hogy két hónapot meghaladó bérleti díj tartozás esetén a bérbeadó a bérlő vagyontárgyain zálogjogot alapíthat.

15. § (1) A bérlő a helyiséget csak a bérleti szerződésben meghatározott célra használhatja.

(2) A bérlő a helyiség használatának célját kizárólag bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával változtathatja meg.

(3) A használati cél megváltoztatására irányuló kérelmet írásban kell előterjeszteni.

(4) A helyiség rendeltetésével ellentétes használat a bérleti szerződés azonnali hatállyal történő felmondását vonja maga után.

(5) A helyiség rendeltetésével ellentétes használatnak minősül különösen:

a) a helyiségnek nem a bérleti szerződésben meghatározott célra történő felhasználása,

b) az önkormányzat beleegyezése nélkül történt a helyiséget érintő minden olyan átalakítás, ami meghaladja a szokásos karbantartás és a bérleti szerződésben a bérlő által vállalt állagmegóvás kereteit;

c) minden olyan, a helyiséggel kapcsolatos átalakítás és beruházás, amelyhez a bérlő jogszabályi kötelezettség ellenére nem kérte meg a szükséges hatósági engedélyeket;

d) a helyiség egészének vagy egy részének más részére történő átengedése, ha ahhoz a bérbeadó nem járult hozzá.

16. § (1) A helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel vagy felmondással történő megszűnése esetén a bérlő sem cserehelyiségre, sem pénzbeli térítésre nem tarthat igényt.

(2) A bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor legalább az átvételi állapotnak és felszereltségnek megfelelően, leltár szerint köteles a vagyonhasznosítónak átadni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A határozatlan időre bérbe adott lakások és helyiségek esetén a bérleti jogviszony tartalmát felül kell vizsgálni. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy az e rendeletben szabályozott feltételek nem állnak fenn, a határozatlan idejű lakásbérleti, helyiségbérleti jogviszonyra a továbbiakban e rendelet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

18. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző

1. melléklet

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbe adható lakások jegyzéke és bérleti díja

1. Nagykovácsi, Rákóczi u. 66. szám alatti 49 m2 alapterületű ingatlan 40.000 Ft/hó

2. Nagykovácsi, Tompa Mihály u. 6. szám alatti 53 m2 alapterületű ingatlan 50.000 Ft/hó