Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) rendelkezéseit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre.

2. § (1) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal.

(2) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei:

a) Nagykovácsi Kispatak Óvoda

b) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

c) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

d) Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény (a továbbiakban: NATÜ)

(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt intézmények e rendeletben külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés főösszegei

3. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a 2. § (2) bekezdésében meghatározott költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének

a) *  bevételi főösszege 3.386.791 ezer Ft

b) *  kiadási főösszege 3.386.791 ezer Ft

(2) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) a) bekezdés szerinti költségvetési mérlegét, továbbá az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet határozza meg.

(3) Az Áht. 23. § (2) bekezdés ab) és bb) pontjai szerint az önkormányzat és szervei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és szervei Áht. 23. § (2) bekezdés aa) és ba) pontjai szerinti kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzat szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 4/a, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 4/b, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 4/c, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálatét a 4/d, a NATÜ bevételeit a 4/e mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat 2023. évben tervezett felhalmozási bevételeit a 4.2. melléklet, az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot megillető központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások részletezését az 5. melléklet határozza meg.

A költségvetési kiadások

5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 6/a, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 6/b, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 6/c, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálatét a 6/d, a NATÜ kiadásait a 6/e mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint az önkormányzat 2023-ban tervezett felhalmozási kiadásait a 6.2. melléklet hagyja jóvá a Képviselő-testület.

6. § A működési célú támogatásokat, kiadásokat a 7. melléklet részletezi.

7. § (1) Az Önkormányzat

a) *  általános tartaléka 133.008 ezer Ft

b) *  céltartaléka 0 ezer Ft

(2) Az év közbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére a nem tervezett kötelezettségek forrása az általános tartalék. A tartalékokat a 8. melléklet részletezi.

Tájékoztató adatok

8. § (1) A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet (likviditási terv) a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat fennálló hiteleit és a kibocsátott kötvény állományát a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások összege év közben, a ténylegesen benyújtott kérelmek alapján, egyedileg kerül megállapításra.

A költségvetési létszámkeret

9. § (1) A Képviselő-testület az engedélyezett álláshelyek megosztását költségvetési szervenkénti bontásban a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) Az engedélyezett álláshelyek számának módosítására a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(4) A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére a törvényi felhatalmazások alapján az alábbi béren kívüli juttatások kerülnek biztosításra:

a) munkavállalók és közalkalmazottak részére éves nettó 150.000.- Ft/fő béren kívüli juttatás formájában,

b) a köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezők részére évi nettó 312.500.- Ft/fő a keretösszeg.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében leírt illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 30%, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 20%.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Felhatalmazást kap a Polgármester, a Jegyző, valamint a költségvetési szervek vezetői a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon rendelkezésre áll.

11. § (1) A Polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés szerint az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre esetenként 5 millió forint értékhatárig.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve az álláshelyeket is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

12. § (1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult.

13. § A Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésére a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosíthatja, figyelemmel a következőkre

a) az első félévben az előző évi költségvetési maradvány elfogadását követően, a féléves tájékoztató időpontját megelőzően,

b) a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően;

c) az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.

14. § Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésében meghatározott célokra és módon.

15. § (1) Önkormányzati támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell legalább az Ávr. 76. §-ában meghatározott elemeket.

(2) Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek a támogatási szerződésben, az Áht.-ban és az Ávr-ben meghatározott módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.

(3) Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: NNÖ) részére az Önkormányzat a 2023. évi eredeti költségvetésében 500 ezer forint működési támogatási előirányzatot biztosít.

16. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok, (pl. létszám stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, továbbá kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

17. § Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

Vegyes és átmeneti rendelkezések

18. § Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített betétként történő elhelyezéséről a polgármester dönt.

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) * 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző

1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

3–13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

4A–6A. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

4B–6B. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

4C–6C. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

4D–6D. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

4E–6E. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez