Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

b) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

ba) Nagykovácsi Kispatak Óvoda

bb) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

bc) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

bd) Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

2. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló gazdálkodási beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 4.969.896 ezer Ft bevétellel, amelyből 2.060.430 ezer Ft költségvetési bevétel és 2.909.466 ezer Ft finanszírozási bevétel, valamint 4.256.424 ezer Ft kiadással, amelyből 2.153.691 ezer Ft költségvetési kiadás és 2.102.733 ezer Ft finanszírozási kiadás hagyja jóvá.

3. § (1) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat összevont mérlegét az 1. számú melléklet, összevont vagyonkimutatását a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az a) pontban megállapított bevételi és kiadási főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését:

a) az önkormányzat vonatkozásában a 3. sz. melléklet, részletezését 4. sz. mellékletek

b) a Polgármesteri Hivatalét a 3/a, részletezését a 4/a. sz mellékletek;

c) a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 3/b, részletezését a 4/b. sz mellékletek;

d) az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 3/c, részletezését a 4/c. sz mellékletek;

e) a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálatét a 3/d, részletezését a 4/d. sz mellékletek;

f) a NATÜ bevételeit a 3/e mellékletek részletezését a 4/e. sz mellékletek tartalmazzák.

A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat az 5.1. melléklet, a felhalmozási célú kiadásokat az 5.2 melléklet, az adósságállomány alakulását a 6. számú mellékletek, a 2022. évi maradvány elszámolását a 7. számú mellékletek, a 2022. évi egyszerűsített mérleget a 8. számú mellékletek, az önkormányzat és az intézmények vagyonkimutatását a 9. sz mellékletek, a 2022. évi összevont (konszolidált) táblázatot a 10. számú melléklet, a bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontását a 11. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának irányítása alatt lévő költségvetési szervek szabad pénzmaradványát elvonja.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2022. évben nem volt olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált volna szükségessé.

(4) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. sz tájékoztatóban (adókedvezmények), a 2. tájékoztatóban (2022-es EU-s pályázatok) a 3. sz. tájékoztatóban (részesedések), a 4. sz. tájékoztatóban (több éves kihatással járó döntések számszerűsítése) és az 5. tájékoztató táblában (az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban) foglaltakat elfogadja.

4. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.

5. § * 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző

1. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadás mellékletei_Polgármesteri Hivatal

2022. évi zárszámadás mellékletei_Öregiskola

2022. évi zárszámadás mellékletei_NATÜ

2022. évi zárszámadás mellékletei_Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

2022. évi zárszámadás mellékletei_Kispatak Óvoda

2022. évi zárszámadás mellékletei_Önkormányzat

2022. évi zárszámadás 10. sz. melléklete_Konszolidálás

2022. évi zárszámadás 11. sz. melléklete_kötelező-önként