Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és a 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, összhangban a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás rendjéről a következő rendeletet alkotja.

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének, a házszámozás megállapításának, az utcanévtáblák és házszámtáblák kihelyezésének eljárási rendjét, szabályait biztosítsa, ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, a földrajzi, történelmi, közlekedési, tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén fekvő ingatlanokra, azok tulajdonosaira, használóira, kezelőire.

A közterületek elnevezésére, átnevezésére vonatkozó általános szabályok

2. § (1) Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén minden, a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KCR rendelet) 2. § (1) bekezdésében foglalt ingatlan címkezeléséhez szükséges közterületet el kell nevezni.

(2) Közterület elnevezése iránti eljárást a közterületté nyilvánítást követő 60 napon belül hivatalból meg kell indítani.

(3) A közterületek elnevezése vagy nevének megváltoztatása (a továbbiakban együttesen: közterület elnevezése) során figyelemmel kell lenni a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet előírásaira.

(4) Közterület jellegeként kizárólag a KCR rendeletben felsorolt jelleget lehet megjelölni.

(5) Meglévő közterület természetes folytatásaként nyíló új közterület (közterület meghosszabbítása) külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(6) A település egyes településrészeiben a közterület neveket lehetőség szerint egy fogalomcsoportból kell választani.

(7) Dátumot tartalmazó elnevezés közterületi névként nem adható.

(8) A közterület nevét a névjegyzékbe történt felvételét követően csak kivételesen, indokolt esetben lehet megváltoztatni.

Közterület személyről történő elnevezése

3. § (1) A közterület elnevezésének meg kell egyeznie a névadó személy által használt családi és utónévvel. Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetve, ha az elnevezés egy kiemelkedő családról történik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a névadó személy nem eredeti néven vált ismertté.

(3) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet,

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, a művelődés, a sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek a település életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével jelentősen hozzájárult Nagykovácsi egészének vagy egy részének a fejlődéséhez, hírneve gyarapításához.

(4) Személyről elnevezett közterületen a névadó személy tevékenységét ismertető emléktábla helyezhető el.

A közterületek elnevezésének hatásköri és eljárási szabályai

4. § (1) A közterület elnevezése Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A közterület elnevezésére a Képviselő-testület tagjai, a nagykovácsi civil szervezetek, valamint az érintett közterülettel határos ingatlanok tulajdonosai jogosultak javaslatot tenni, az általuk tett javaslatokat a jegyző a helyben szokásos módon közzéteszi.

(3) Az arra jogosultak a közzétételt követő 30 napon belül véleményezhetik a közterület elnevezésére tett javaslatot. A véleményt írásban kell benyújtani a település polgármesteréhez.

(4) A javaslatokat és a beérkezett véleményeket a polgármester az Ügyrendi bizottsága elé terjeszti.

(5) A közterület elnevezésével kapcsolatos Képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Magánutak elnevezésének szabályai

5. § A magánút elnevezésére a tulajdonosa kérelmére kerülhet sor. Amennyiben a kezdeményezést a Képviselő-testület támogatja, a magánút elnevezésére e rendelet 2-3. § -ban foglaltak szerint kerülhet sor.

A címképzésre, házszám megállapításra és változtatásra vonatkozó szabályok

6. § (1) A KCR rendelet által meghatározott ingatlanokat címmel kell ellátni.

(2) Egy ingatlannak csak egy címe lehet.

(3) Két, vagy több ingatlan címe nem lehet a KCR rendeletben meghatározott valamennyi címadatra kiterjedően azonos.

(4) Új épület vagy meglévő épületben a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2019. (VI. 3.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: HÉSZ) megfelelően létesített új rendeltetési egység

a) használatbavételi engedélye, vagy

b) hatósági bizonyítványa, vagy

c) a használatbavétel tudomásul vételéről szóló végzés vagy határozat

kézhezvételétől számított 30 napon belül az érintett ingatlan tulajdonosának kérelmeznie kell a cím megállapítását.

(5) Ugyanazon telken létesült több önálló rendeltetési egység esetén a házszámozásnál elkülönült címet megállapítani csak a HÉSZ-ben, az ingatlan övezeti besorolása szerint maximálisan meghatározott rendeltetési egység szám erejéig lehet.

7. § (1) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a Nagykovácsi út és Kossuth Lajos utca, mint országos mellékút, valamint a Rákóczi utca és Zsíroshegyi út, mint települési gyűjtőutak felől kifelé haladva növekedjenek és az utca jobb oldalán a páratlan, bal oldalán a páros számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozása a magasabb rendű közút irányából kezdődik.

(2) Azoknál az utcáknál, ahol a címképzés csak az egyik oldalon lehetséges, a másik oldalon kizárt, az ingatlanok házszámozása folyamatosan emelkedik.

(3) Terek házszámozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki. A számsor az (1) bekezdésben nevesített utak irányából becsatlakozó utca bal oldalánál kezdődik és a jobb oldalánál ér véget.

(4) Több közterülettel érintkező ingatlan (saroktelek, átmenő telek) esetében a házszámot azon nevezett közterületre vonatkoztatva kell megállapítani, amelyről az ingatlan gyalogos közlekedésre alkalmas bejárata nyílik, a többi közterületre vonatkozó számozást azonban fenn kell tartani.

(5) Magánútról megközelíthető ingatlan házszámát azon közterületre vonatkoztatva kell megállapítani, amelyre a magánút csatlakozik.

(6) A házszámozásnál figyelembe kell venni a beépítetlen, később beépülő telkeket is.

8. § (1) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg, az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy nem ékezetes, egyjegyű nagybetűvel A-tól Z-ig, perjellel elválasztva közvetlenül a házszám mögé írva. A házszámok sorozatában a betű nélküli házszám előrébb van, mint ugyanaz a házszám betűvel.

(2) Kialakult számozás után egyesített ingatlanok esetében házszámként az eredeti házszámok szélső értékeinek kötőjellel történő összevont formáját kell alkalmazni.

(3) Ha a címet saroktelek vagy átmenő telek esetében kell megállapítani, és a házszámozás az érintett közterületen már kialakult, akkor a 7. § (4) bekezdésében és a 8. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4) Az ingatlanok házszámozásának megváltoztatása, átszámozás különösen akkor indokolt, ha

a) több azonos házszám szerepel azonos közterületen,

b) az ingatlan hatósági nyilvántartásban feltüntetett házszáma nem egyezik a valóságban használttal,

c) az ingatlan házszáma nem felel meg a KCR rendeletben foglalt rendelkezéseknek, illetve

d) telekegyesítés vagy telekmegosztás esetén.

A házszám megállapítás hatásköri rendelkezései

9. § (1) A KCR rendelet címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes település jegyzőjét jelöli ki. A jegyző ellátja a címképzéssel összefüggő feladatokat.

(2) Önkormányzati hatósági ügyben a házszámok megállapítására vonatkozó döntés meghozatalát a Képviselő-testület átruházott hatáskörben a jegyzőre ruházza át.

Névtáblák elhelyezésének szabályai

10. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A névtáblát a közterület jobb oldalán, a számozás növekedése szerinti első és utolsó telek kerítésén kell elhelyezni.

(3) Útkereszteződésben a névtáblákat úgy kell elhelyezni, hogy azok a bármely irányból érkező számára egyértelmű tájékoztatást nyújtsanak.

(4) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(5) A névtábla kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, vagy használóját a kihelyezés előtt értesíteni kell.

(6) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata gondoskodik.

11. § (1) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat piros átlós vonallal áthúzva, a változásról szóló döntést követő egy évig az eredeti helyén kell hagyni.

(2) Az új elnevezést feltüntető névtáblát közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

Házszámtábla elhelyezésének szabályai

12. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, a közterületről jól látható módon kell elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

(3) A házszámtábla kihelyezését legkésőbb az ingatlanra kiadott

a) használatbavételi engedély, vagy

b) hatósági bizonyítvány, vagy

c) a használatbavétel tudomásul vételéről szóló végzés, határozat, vagy

d) a cím megállapításáról szóló döntés

kézhezvételét követő 30 napon belül el kell végezni.

(4) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták.

(5) A házszámot, címet tartalmazó tábla kialakításának és elhelyezésének meg kell felelnie a Nagykovácsi Nagyközség településképének védelméről szóló 28/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak.

Záró rendelkezések

13. § (1) * 

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző