Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal állásfoglalásának kikérésével az elhagyott hulladék felszámolása tekintetében az alábbiakat rendeli el:

1. § A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő intézkedések megtételére – a közterület-felügyelők közreműködésével – a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) jogosult.

2. § (1) A Jegyző – az elhagyott hulladék felderítőjének jelzése alapján – helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát, és a bejelentést követő 30 munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

(2) Amennyiben az elhagyott hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, a Jegyző a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

(3) Amennyiben az elhagyott hulladék állami vagy önkormányzati tulajdonban levő ingatlanon található, a Jegyző a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 61. § (25) bekezdésében foglalt szabályok szerint jár el.

3. § (1) Aki közterületen engedély nélkül hulladékot rak le, köteles azt saját költségén eltávolítani és a területben keletkezett károkat helyreállítani. Ha a kötelezett ennek a felszólításban meghatározott időn belül nem tesz eleget, az elszállításról a kötelezett költségére és felelősségére a Jegyző – a tevékenység elvégzésére jogosultsággal rendelkező – gazdálkodó szervezet útján gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat általi hulladékelszállíttatásra vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a közterületen hulladékot lerakó személye nem ismert. A hulladéklerakó személyének ismertté válása esetén az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Amennyiben az elhagyott hulladék elszállításáról a Jegyző gondoskodott, akkor az elkövető köteles az általa elhagyott hulladék ártalmatlanítóhelyre történő szállításával kapcsolatos költségeket az Önkormányzat részére megtéríteni, és emellett a rá kiszabott hulladékgazdálkodási bírságot megfizetni.

4. § A település közterületein elhagyott hulladék felszámolásához szükséges kiadási előirányzatot a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja.

5. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ht. 61. §-ában foglalt előírások szerint kell eljárni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § * 

Távollévő
Grégerné Papp Ildikó jegyző helyett:
Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
dr. Halmosi-Rokaj Odett
aljegyző