Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a 109. § (4) bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pontjaiban és a (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), e) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) vagyonával való rendelkezés és gazdálkodás szabályait, biztosítsa az Önkormányzat tulajdonának és a tulajdonába kerülő vagyonának a védelmét, értékének megőrzését és gyarapítását az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak eredményes ellátása érdekében.

2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed

a) a Képviselő-testületre, a Képviselő-testület bizottságaira, a polgármesterre;

b) az Önkormányzat intézményeire;

c) vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelői jog jogosultjára (továbbiakban: vagyonkezelő);

d) az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságokra;

e) e rendelet alkalmazása körében a vagyongazdálkodással összefüggésben az Önkormányzattal kapcsolatba kerülő jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre és természetes személyre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő nemzeti vagyonra (továbbiakban: önkormányzati vagyon), különösen a vagyon alábbi elemeire:

a) ingatlanra;

b) ingó vagyonra;

c) vagyoni értékű jogokra és az ezekre vonatkozó önkormányzati kötelezettségvállalásokra, opciókra (vételi jog) garanciákra, immateriális javakra;

d) tagsági jogokra, értékpapírokra, kárpótlási jegyekre, gazdasági társaságokban az Önkormányzatot megillető egyéb gazdasági részesedésekre, valamint egyéb vállalkozásban az Önkormányzatot megillető részesedésre;

e) az Önkormányzatot jogszabály vagy szerződés alapján megillető vagyonra és követelésre.

3. § (1) E rendeletet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó, továbbá a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendeletekben nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában levő, az állami fenntartású köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon esetében, a rendelet szabályait csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben a vagyonkezelői szerződés megengedi.

4. § E rendelet alkalmazása során a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv.tv.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban Ászr.) fogalom-meghatározásai az irányadók.

II. Fejezet

Az önkormányzat vagyona

1. Az önkormányzati vagyon meghatározása, elemei

5. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló vagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképesnek minősülő üzleti vagyonból áll azzal, hogy mind a törzsvagyon, mind az üzleti vagyon az Nvtv. 1. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemekből tevődik össze.

(2) A törzsvagyon körébe az Nvtv. 5. § (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben meghatározott vagyonelemek tartoznak.

6. § A forgalomképtelen törzsvagyon elemeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba az Nvtv. 5. § (5) bekezdés a), b) és c) pontjában felsorolt vagyonelemek tartoznak, valamint:

a) a kulturális örökségek;

b) a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek;

c) a köztéri műalkotások és az Önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások;

d) a szabályozási tervben közcélú hasznosításra kijelölt ingatlan vagyontárgyak;

e) sportpályák és sportlétesítmények;

f) köztemetők;

g) erdők;

h) mindaz a vagyon, amelyet törvény vagy a Képviselő-testület e rendeletével korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősít.

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat üzleti vagyona mindazon vagyonelem, vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Az Önkormányzat üzleti vagyonát e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A Képviselő-testület – ha törvény eltérően nem rendelkezik – minősített többséggel dönthet az újonnan szerzett vagy már meglévő vagyon forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná, illetve forgalomképes üzleti vagyonná nyilvánításáról és a meglévő vagyon forgalomképességének megváltoztatásáról.

(2) Törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem – amennyiben azt jogszabály, különösen az Nvtv. nem zárja ki – csak akkor minősíthető forgalomképes üzleti vagyonná, ha adott vagyonelem már nem szolgálja közvetlenül kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását, illetve a hatáskör gyakorlása az átminősített vagyonelem nélkül is biztonságosan megoldható.

(3) Az átminősített vagyonelemeket e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

2. Vagyongazdálkodási terv

10. § (1) Az Önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben és az Nvtv.-ben meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet készít.

(2) A vagyongazdálkodási terveknek tartalmaznia kell – az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények szerint – az Önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, fejlesztésre, gyarapítására vonatkozó célkitűzéseket és feladatokat, ezek végrehajtásának eszközeit, módjait, időbeli ütemezését.

(3) A közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elkészítéséről a polgármester gondoskodik, és a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(4) A középtávú vagyongazdálkodási terv 5, a hosszútávú vagyongazdálkodási terv 10 évre készül.

(5) A közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet ötévente felül kell vizsgálni.

III. Fejezet

Az önkormányzati vagyon feletti jogok gyakorlásának szabályai

3. A vagyon feletti rendelkezésre jogosultak

11. § (1) Az Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik és terhelik. Az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó ügyekben a Képviselő-testületet Nagykovácsi Nagyközség polgármestere képviseli.

(3) A Képviselő-testület az alábbi tulajdonosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi joggyakorlására a polgármestert hatalmazza fel:

a) a Képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírására;

b) a Képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a testület a szerződést nem szövegszerűen fogadta el, a testületi határozat keretei között a szerződés szövegének megállapítására, elfogadására, a szerződés aláírására;

c) az önkormányzati igények érvényesítése, az Önkormányzat jogvédelme érdekében közigazgatási, peres, vagy nem peres eljárás megindítására, jognyilatkozatok megtételére képviselő-testületi döntés alapján;

d) az Önkormányzat beruházásai kapcsán tulajdonosi hozzájárulás megadására építési, vagy fennmaradási engedélyezési eljárásban és a kivitelezés során, építési engedélyezési és kapcsolódó hatósági eljárás kezdeményezésére;

e) az Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető birtokvédelem igénybevételére, szolgalmi jogok érvényesítésére, Képviselő-testület által jóváhagyott megállapodáson alapuló szolgalmi jog létesítésére;

f) az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törlésére, amennyiben a jelzálogjog alapjául szolgáló körülmény már nem áll fenn.

(4) A Képviselő-testület a tulajdonosi jog gyakorlását értékhatártól függetlenül bármely esetben magához vonhatja, illetve az ügy körülményeire tekintettel a polgármester a Képviselő-testület döntését kérheti.

4. A törzsvagyonnal való rendelkezés szabályai

12. § (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona az Nvtv-ben meghatározott kivétellel nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető.

(2) Korlátozottan forgalomképes vagyon, amennyiben jogszabály kivételt nem tesz, csak az Nvtv. 5. § (7) bekezdésében meghatározottak részére idegeníthető el.

(3) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre a (2) bekezdésben foglaltakon kívül akkor van lehetőség, ha a vagyonelem közfeladat ellátásához feleslegessé válik, vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel a vagyonelem korlátozottan forgalomképességét megállapították és a Képviselő-testület döntött a vagyonelem korlátozottan forgalomképes vagyoni körből üzleti vagyoni körbe történő átsorolásáról.

(4) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek elidegenítésének és hasznosításának bevételét a törzsvagyon megtartására, gyarapítására, állagának megóvására kell fordítani.

5. Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása, hasznosítása

13. § (1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni, hasznosítani csak átlátható szervezet, vagy természetes személy részére lehet.

(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet.

(3) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanra – az állam tulajdonszerzését kivéve – 15 éves időtartamra elidegenítési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.

(4) Önkormányzati vagyon ingyenesen vagy kedvezményesen csak közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható.

(5) Ha az ingatlanvagyon tulajdonjogáról, használatáról az Önkormányzat vagy az önkormányzati intézmény javára lemondtak, a vagyon csak abban az esetben fogadható el, ha a kedvezményezett a vagyon elfogadásával együtt járó tulajdonosi, használói kötelezettségek teljesítésére képes.

14. § (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása, hasznosítása – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlattevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával történhet.

(2) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni, vagy az önkormányzati vagyont hasznosítani versenyeztetési eljárás nélkül akkor lehet,

a) ha a vagyontárgy értéke nem éri el a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi bruttó forgalmi értéket;

b) ha a hasznosítás az Nvtv. 11. § (17) bekezdésében meghatározottak részére történik;

c) ha az önkormányzati vagyont gazdasági társaság részére, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként bocsátják rendelkezésre;

d) versenytárgyalás kétszeri eredménytelensége esetén, amennyiben a hasznosítható vagy átruházható vagyonelem forgalmi értéke nem haladja meg az Nvtv. 11. § (16) bekezdése, vagy az Nvtv. 13. § (1) bekezdése alapján a központi költségvetésről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott forgalmi értéket;

e) ha az ajánlattevő ajánlatának elfogadása az ingatlan tulajdoni, használati viszonyainak rendezését szolgálja (pl. közös tulajdon megszüntetése);

f) ha az ajánlattevőt a dologgal kapcsolatos egyéb jogosultság illeti meg (elővásárlási jog, vételi jog, használat joga stb.);

g) amennyiben a szabályozási terv közterületből telket alakít ki és az más tulajdonos ingatlanához kerül hozzájegyzésre;

h) vagyonkezelésbe adás esetén az Nvtv-ben, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglaltak szerint;

i) ingatlancsere esetén, amennyiben külön jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a szolgáltatott ingatlan feletti rendelkezési jogot védetté nyilvánítással vagy más módon korlátozza, és az ellenszolgáltatás is ingatlan;

j) perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötése esetén.

(3) A versenyeztetési keretszabályzatot a 5. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

15. § (1) A vagyon megszerzésére, elidegenítésére, hasznosítására, biztosítékul adására és megterhelésére irányuló tulajdonosi döntést megelőzően az adott vagyontárgy értékét nettó értéken, az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) ingatlanvagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján;

b) tőzsdei értékpapírok esetén a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapírt a tőzsdei árfolyam alapján, másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapírt az értékpapír kereskedők által a sajtóban közzétett vételi közép árfolyam alapján,

c) üzletrészek esetén 3 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján;

d) vagyoni értékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi egyedi szakértői értékelés alapján;

e) ingó vagyontárgy esetén nyilvántartási érték, vagy 3 hónapnál nem régebbi egyedi értékbecslés alapján kell meghatározni;

f) Ingatlan apportjával megvalósuló vagyoni hozzájárulás esetén független ingatlanforgalmi szakvéleményt kell készíttetni.

(2) Ingatlanvagyon térítésmentes megszerzése vagy megterhelése esetén nincs szükség ingatlanforgalmi értékbecslésre vagy egyedi szakértői értékelésre, amennyiben az ingatlan átadója, vagy a teher jogosultja a Magyar Állam.

(3) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll az (1) bekezdésben foglaltaknál régebben készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, a döntést megelőzően ennek aktualizált változata is elfogadható. Üzleti értékelést akkor kell végezni, ha annak költsége nem haladja meg a saját tőke/jegyzett tőke arányára vetített tulajdoni részesedés értékét.

(4) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját az adott vagyontárgy teljes értéke alapján kell megállapítani. Ezt a szabályt kell alkalmazni abban az esetben is, amikor a megszerzés, elidegenítés, hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik

(5) Ha a vagyonnal való rendelkezés tárgya több vagyontárgy, az értékhatárra vonatkozó rendelkezések alkalmazásakor együttes értékesítés vagy hasznosítás esetén a vagyontárgyak összesített értéke az irányadó.

7. Vagyonkezelés

16. § (1) A vagyonkezelői jog

a) vagyonkezelési szerződéssel, vagy

b) törvényben történő kijelöléssel jöhet létre.

(2) A Képviselő-testület egyedi döntése alapján az önkormányzati vagyonra az Nvtv-ben nevesített vagyonkezelők részére, közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet, velük vagyonkezelési szerződést köthet, mely szerződést a Képviselő-testület hagy jóvá.

(3) A Képviselő-testület vagyonkezelési szerződést kizárólag az Nvtv. 3. § 19. pontban meghatározottakkal, az Nvtv. 11. §-ában meghatározott feltételekkel és az Nvtv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott vagyona tekintetében köthet azzal, hogy az Nvtv. 8. § (7) bekezdésében meghatározott vagyoni kör nem lehet vagyonkezelés tárgya.

(4) A vagyonkezelői jog létesítése és átadása előtt az ellenértékének meghatározása érdekében értékbecslést kell készíteni.

(5) A vagyonkezelői jog évente fizetendő ellenértéke a vagyonkezelésbe adandó vagyon vagyonkezelésbe adás időpontjában értékbecsléssel meghatározott értékének legalább 5%-a.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon az Nvtv. 11. § (13) bekezdése alapján ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben adható vagyonkezelésbe. A közfeladaton túli mérték esetén az (5) bekezdés szerint kell az ellenértéket megfizetni.

17. § (1) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati feladatot, feladatkört, melynek ellátása hatékonyabban látható el más önkormányzattal együttműködve, önkormányzati társulásban vagy önkormányzati, illetve állami gazdasági társaság, közhasznú társaság által.

(2) A vagyonkezelésbe adásra irányuló szerződéskötés során – az Mötv. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – előírásain túlmenően meg kell határozni az átadónak azt a kikötését is, hogy az átvevő a vagyont érintő beruházást, fejlesztést megelőzően köteles beszerezni az átadó írásos hozzájárulását is.

(3) A kezelésbe adott vagyon esetében az önkormányzati vagyon nyilvántartásban fel kell tüntetni a vagyonkezelés tényét is, és a vagyonkezelő éves beszámolása során az értékben és naturáliában bekövetkezett változásokat át kell vezetni.

(4) A vagyonkezelő éves beszámoltatása során értékelni kell a feladatellátás szerződés szerinti teljesítését és a vagyonkezelési szerződésben előirt feltételek érvényesülését.

18. § A vagyonkezelő köteles gondoskodni a vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról, valamint a jogszabályokban és a vagyonkezelői szerződésben előírt egyéb kötelezettségek teljesítéséről. A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a polgármester – a Polgármesteri Hivatal közreműködésével – évente ellenőrzi.

19. § (1) A vagyonkezelés tulajdonosi ellenőrzésének célja a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodás megfelelőségének megállapítása, melynek keretében vizsgálni kell a vagyonnyilvántartás hitelességét, teljességét, továbbá fel kell tárni a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő intézkedéseket.

(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő

a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét;

b) gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról;

c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.

(3) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:

a) a vagyonkezelők – jelen rendelet 17. § (4) bekezdésében foglalt – éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését a tárgyévet követő év március 31-ig,

b) a polgármester által végzett eseti ellenőrzéssel, beszámoltatással;

c) az államháztartásról szóló törvény szerinti belső ellenőrzés keretében.

(4) A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni. A tulajdonos megbízásából ellenőrzést végzővel köteles együttműködni, az ellenőrzést elősegíteni.

(5) A polgármester megbízásából ellenőrzést végző az ellenőrzés során a tevékenység, valamint a szolgáltatás indokolatlan zavarása nélkül a vagyonkezelő helyiségeibe beléphet, a vagyonkezeléssel összefüggő iratokba, dokumentumokba, belső szabályzatokba betekinthet, azokról másolatot készíthet, a vagyonkezelő vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérhet.

(6) Az ellenőrzött vagyonkezelő vagy képviselője jogosult:

a) az ellenőrzést végző személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni;

b) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni;

c) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentés tervezetére észrevételt tenni, és azokra választ kapni.

8. Önkormányzati intézményekre vonatkozó külön szabályok

20. § (1) Az önkormányzati intézmény részére a Képviselő-testület a működéshez szükséges vagyon használatát a közfeladat ellátásához szükséges és elégséges mértékben biztosítja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmény alapító okiratában határozza meg a vagyonkezelésbe, használatba adott vagyon körét.

(3) Az önkormányzati intézmények a használat jogánál fogva jogosultak és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére és a használatukban lévő vagyon számviteli előírások szerinti nyilvántartására.

(4) Az önkormányzati intézményektől a vagyoni eszközök használatának jogát a Képviselő-testület megvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja, vagy ha az intézményi feladat ellátásához az adott vagyoni eszközre már nincs szükség.

(5) Az önkormányzati intézmény vezetője felelős a vagyon rendeltetésszerű használatáért és a gazdaságos működtetéséért.

21. § (1) Az önkormányzati intézmény a használatában lévő, átmenetileg feleslegessé vált vagy kihasználatlan vagyontárgyait bérbeadás útján hasznosíthatja.

(2) Az önkormányzati intézmény a használatában lévő feleslegessé váló ingó vagyontárgyait a selejtezési szabályzatában megfogalmazottak szerint hasznosíthatja.

(3) Az önkormányzati intézmény vezetője az alaptevékenység sérelme nélkül önkormányzati tulajdonú vagyontárgy ellenérték fejében történő bérbe-, illetve ingyenes használatba adására

a) 12 hónapot meg nem haladó időtartamra saját hatáskörben,

b) 12 hónapot meghaladó vagy határozatlan időtartamra csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával jogosult.

(4) A (3) bekezdés szerinti bérbeadás esetén a bérleti díj mértékét a Képviselő-testület határozza meg.

(5) Az önkormányzati intézmény vezetője önkormányzati vagyontárgyat csak közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben adhat ingyenesen használatba.

(6) Az önkormányzati intézmény vezetője évente egy alkalommal köteles beszámolni a (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján saját hatáskörben ingyenesen, vagy díj ellenében történt hasznosítási tevékenységéről.

9. Gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok

22. § (1) Az Önkormányzat az Nvtv. és egyéb vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint alapíthat gazdasági társaságot, végezhet vállalkozási tevékenységet és vehet részt gazdálkodó szervezetben.

(2) A társasági jog hatálya alá tartozó gazdasági társaság alapításáról, annak megszüntetéséről és átszervezéséről, gazdasági társaságba való belépésről és kilépésről a Képviselő-testület dönt.

(3) Azon gazdasági társaságokban, amelyek társasági részesedését az Önkormányzat egyszemélyes jelleggel, kizárólagosan, közvetlenül tulajdonolja a társaság legfőbb szervének törvényben vagy alapító okiratban, alapszabályban meghatározott kizárólagos hatásköreit a Képviselő-testület gyakorolja.

23. § (1) Többszemélyes gazdasági társaság esetében az Önkormányzatot, mint tagot vagy részvényest megillető minden tulajdonosi jogot a polgármester gyakorolja.

(2) Többszemélyes gazdasági társaság legfőbb szerve ülésén a polgármester vagy meghatalmazottja jogosult eljárni.

(3) A polgármester köteles előzetesen kikérni a Képviselő-testület felhatalmazását a törzstőke felemelését, csökkentését vagy pótbefizetést elrendelő, továbbá végelszámolási döntést megelőzően, továbbá, ha a gazdasági társaság felszámolását elrendelték.

24. § A Képviselő-testület minden olyan hatáskört magához vonhat, amely a 22–23. § alapján nem tartozik a hatáskörébe.

10. A követelések kezelése

25. § (1) Az Önkormányzatot és az irányítása alá tartozó költségvetési szervet megillető követelésről lemondani csak a behajthatatlan követelések esetében lehet.

(2) E rendelet alkalmazásában behajthatatlan követelésnek minősül a Számv.tv. 3. § (4) bekezdés 10. pontjában, valamint az Ászr. 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott behajthatatlan követelés.

(3) Követelés mérséklésére, elengedésére akkor van lehetőség,

a) ha a teljesítés a kötelezett önhibáján kívül álló okból a család jövedelmi, vagyoni körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelentene, vagy a kötelezett gazdasági tevékenységét ellehetetlenítené, vagy veszélyeztetné,

b) kamatkövetelés

esetén.

(4) A követelésről részben vagy egészben csak akkor lehet lemondani, ha a követelésről történő lemondás nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását.

26. § (1) Az éves zárszámadás előtt valamennyi költségvetési szerv minősíti a kintlévőségeket és szükség esetén javaslatot tesz a leértékelésükre, az értékvesztés elszámolására.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadásról szóló döntést megelőző 60. napig kell elvégezni.

(3) A követelés elengedésére jogosultaknak eljárásuk során alaposan mérlegelniük kell a kötelezett pénzügyi helyzetét. A követelés jellegével és a kötelezett helyzetével összefüggően az alapos döntéshez szükséges minden iratot kötelesek beszerezni, így különösen pl. jövedelemigazolás, az üggyel kapcsolatos szerződések, számlák, pénzügyi mérlegek, más hatóságok, szervek határozatai, ítéletei, döntései, tulajdoni lapok, együtt élő személyek megállapítása, ellátásra szoruló közös háztartásban élő hozzátartozók megállapítása.

27. § (1) A polgármester a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelés értékhatáráig mondhat le az Önkormányzatot, valamint a költségvetési szervet megillető követelésről.

(2) Amennyiben a követelés összege a kisösszegű követelés értékhatárát meghaladja, a döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult.

(3) A kisösszegű követelések tekintetében lemondani csak azokról a követelésekről lehet, melyek szolgáltatásnyújtásból, térítési díjból, közterület használati díjból és munkavállalóval szembeni követelésből származnak.

(4) A kisösszegű követelések behajtását előírni nem kell, de követelés törlése előtt legalább három alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a bevétel beszedését.

28. § Az Önkormányzatot és költségvetési szerveit illető lejárt, de esedékességükig meg nem fizetett követelések (továbbiakban: követelés) érvényesítése iránt az Önkormányzat és a hivatal esetében a jegyző, egyéb költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni.

11. A pénzügyi befektetések szabályai

29. § Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit bármely pénzintézetnél betétként elhelyezheti, kincstárjegyet, államkötvényt, államilag garantált egyéb értékpapírt vásárolhat.

12. Kezességvállalás

30. § Kezesség vállalásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulására van szükség.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)–(3) * 

(4) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.Kiszelné Mohos Katalin
polgármester


Grégerné Papp Ildikó
jegyző

1. melléklet a 23/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

Forgalomképtelen törzsvagyon

1. Föld + építmény


Hrsz
Forgalom-
képesség
kódja

Terület m2

Ingatlan címe

Rendeltetés, funkció
1. 8 1 1148 Puskin köz belterületi aszfaltút
2. 9 1 1764 Puskin köz belterületi aszfaltút
3. 18 1 330 Puskin köz belterületi aszfaltút
4. 39 1 5256 Puskin utca belterületi aszfaltút
5. 52 1 273 Puskin köz belterületi földút
6. 63 1 606 Nagyszénás utca belterületi aszfaltút
7. 75 1 2888 Lombos utca belterületi aszfaltút
8. 80 1 1514 Nagyszénás utca belterületi aszfaltút
9. 98 1 2779 Petőfi Sándor utca belterületi aszfaltút
10. 106 2 679 Hársfa utca belterületi aszfaltút
11. 116/4 1 180 Hársfa utca belterületi aszfaltút
12. 117/2 1 188 Hársfa utca belterületi aszfaltút
13. 120/2 1 169 Hársfa utca belterületi aszfaltút
14. 123/3 1 169 Hársfa utca belterületi aszfaltút
15. 130/7 1 2555 Templomkert utca belterületi aszfaltút
16. 137 2 1905 Kossuth u.99. beépítetlen (parkoló és járda)
17. 146 1 272 Nincs utca neve árok
18. 162 1 530 Keskeny köz belterületi gyalogút
19. 168 1 1108 Antónia utca belterületi aszfaltút
20. 201 1 4495 Sport utca belterületi aszfaltút
21. 202 1 1893 Bánya utca belterületi aszfaltút
22. 212 1 17881 Temető Temető, ravatalozó
23. 221 1 1371 Jókai Mór utca belterületi aszfaltút
24. 228 1 968 Rét utca belterületi aszfaltút
25. 239 1 409 Irinyi utca belterületi aszfaltút
26. 263/1 1 2607 Nádas utca belterületi földút
27. 279/1 1 237 Arany János u. belterületi földút
28. 306/1 1 5880 Tisza István tér belterületi aszfaltút
29. 306/2 1 3468 Tisza István tér belterületi aszfaltút
30. 308 1 737 Kastély köz belterületi földút
31. 333/3 1 263 Diófa köz belterületi aszfaltút
32. 335 1 409 Kolozsvár utca belterületi földút
33. 341 1 1110 Diófa u. belterületi aszfaltút
34. 356/3 1 59 Nincs utca neve zöldterület
35. 372 1 3921 Kolozsvár utca belterületi aszfaltút
36. 382 1 1045 Száva utca belterületi aszfaltút
37. 414 1 3360 Templom tér belterületi aszfaltút
38. 415 1 7457 Templom köz belterületi aszfaltút
39. 442 1 237 Nincs utca neve árok
40. 455 1 3778 Ördögárok-patak természetes víz
41. 469 1 606 Soproni utca belterületi aszfaltút
42. 476 1 1887 Tinódi köz belterületi aszfaltút
43. 491 1 953 Akácfa utca belterületi aszfaltút
44. 492/1 1 2652 Tinódi köz belterületi utántöm.
45. 492/4 1 904 Tinódi köz belterületi földút
46. 507 1 4417 Tinódi utca belterületi aszfaltút
47. 539 1 1178 Akácfa utca belterületi aszfaltút
48. 548 1 3191 Munkácsy Mihály utca belterületi aszfaltút
49. 603 1 673 Rákóczi utca belterületi aszfaltút
50. 607 1 532 Rákóczi utca belterületi aszfaltút
51. 608 1 9397 Rákóczi utca belterületi aszfaltút
52. 627 1 464 Rákóczi utca belterületi aszfaltút
53. 662 1 3176 Szent Anna utca belterületi aszfaltút
54. 710 1 6409 Dózsa György utca belterületi aszfaltút
55. 735 1 2749 Táncsics Mihály utca belterületi aszfaltút
56. 771 1 3442 Séta utca belterületi aszfaltút
57. 833 1 2858 Park utca belterületi aszfaltút
58. 841 1 3417 Erdő utca belterületi aszfaltút
59. 917 1 3472 Kolozsvár utca belterületi aszfaltút
60. 918 1 6227 Ördögárok-patak termész.víz
61. 920/6 1 1146 Puskás Tivadar utca belterületi aszfaltút
62. 920/14 1 3110 Erkel Ferenc utca belterületi betonút
63. 920/19 1 1114 Semmelweis utca belterületi aszfaltút
64. 920/30 1 3954 Radnóti Miklós utca belterületi aszfaltút
65. 920/53 1 5761 Semmelweis utca belterületi aszfaltút
66. 920/56 1 913 Semmelweis köz belterületi földút
67. 920/69 1 1726 Radnóti u. 14. játszótér
68. 920/100 1 17075 Eötvös utca belterületi aszfaltút
69. 920/101 1 3819 Nincs utca neve vízfolyás
70. 920/119 1 1856 Madách tér belterületi aszfaltút
71. 921 1 2587 Nincs utca neve belterületi földút
72. 932/9 1 894 Erdősétány utca belterületi földút
73. 932/11 1 4053 Csille u. belterületi földút
74. 933/3 1 225 Tölgy u. vége belterületi földút
75. 935/2 1 1327 Balta utca belterületi földút
76. 935/8 1 668 Kültelek utca belterületi földút
77. 935/13 1 1054 Vértes utca belterületi földút
78. 935/21 1 66 Zsíroshegyi út belterületi földút
79. 935/24 1 673 Kültelek utca belterületi földút
80. 938/1 1 814 Lombos utca belterületi aszfaltút
81. 938/2 1 802 Lombos utca belterületi aszfaltút
82. 938/3 1 821 Lombos utca belterületi aszfaltút
83. 938/4 1 780 Lombos utca belterületi aszfaltút
84. 938/5 1 980 Lombos utca belterületi aszfaltút
85. 938/6 1 893 Lombos utca belterületi földút
86. 939/1 1 6379 Nagyszénás utca belterületi aszfaltút
87. 940 1 8097 Szeles utca belterületi aszfaltút
88. 941/4 1 204 Bánya köz belterületi földút
89. 942/16 1 1057 Szeles köz belterületi aszfaltút
90. 958/1 1 5229 Erdő utca belterületi betonút
91. 958/5 1 702 Erdő utca belterületi földút
92. 970/12 1 550 Rozmaring köz belterületi aszfaltút
93. 970/16 1 4995 Rozmaring utca belterületi aszfaltút
94. 1001/1 1 17125 Virágos sétány belterületi aszfaltút
95. 1007 1 1135 Tulipán utca belterületi földút
96. 1011 1 1268 Hérics utca belterületi aszfaltút
97. 1024 1 3641 Margaréta utca belterületi földút
98. 1051 1 1320 Viola utca belterületi aszfaltút
99. 1062 1 2599 Árvácska utca belterületi aszfaltút
100. 1089 1 2850 Muskátli utca belterületi aszfaltút
101. 1108 1 2208 Szegfű utca belterületi földút
102. 1125 1 2042 Gyöngyvirág utca belterületi földút
103. 1142 1 2092 Nefelejcs utca belterületi földút
104. 1148 1 3013 Kökörcsin utca belterületi aszfaltút
105. 1159 1 1987 Nefelejcs utca belterületi aszfaltút
106. 1177 1 2715 Gyöngyvirág utca belterületi aszfaltút
107. 1197 1 2513 Szegfű utca belterületi aszfaltút
108. 1218 1 1916 Tátika utca belterületi aszfaltút
109. 1219 1 5295 Nincs utca neve vízfolyás
110. 1220 1 1894 Tátika utca belterületi földút
111. 1255 1 3310 Búzavirág utca belterületi földút
112. 1276 1 2443 Pipacs utca belterületi földút
113. 1285 1 4448 Pitypang utca belterületi aszfaltút
114. 1305 1 2557 Hóvirág utca belterületi földút
115. 1313/1 1 1722 Ibolya utca belterületi földút
116. 1313/4 1 668 Ibolya utca belterületi földút
117. 1319 1 7014 Szeles utca belterületi aszfaltút
118. 1320 1 1780 Nincs utca neve árok
119. 1333 1 671 Tövis köz belterületi földút
120. 1337 1 749 Gyopár utca belterületi földút
121. 1345 1 535 Rózsa köz belterületi aszfaltút
122. 1347 1 110 Nincs utca neve zöldterület
123. 1350 1 5574 Rózsa utca belterületi aszfaltút
124. 1371 1 13743 Nincs utca neve vízfolyás
125. 1372 1 361 Bánya utca belterületi földút
126. 1376 1 2453 Gyümölcs utca belterületi földút
127. 1403 1 1900 Meggy utca belterületi aszfaltút
128. 1410 1 2142 Alma utca belterületi aszfaltút
129. 1434 1 3269 Körte utca belterületi földút
130. 1453 1 3870 Cseresznye utca belterületi aszfaltút
131. 1475 1 1184 Szilva és Cseresznye u. belterületi gyalogút
132. 1499 1 4280 Szilva utca belterületi aszfaltút
133. 1527 1 6102 Barack utca belterületi aszfaltút
134. 1552 1 9882 Forrás utca belterületi aszfaltút
135. 1555 1 554 Barack utca belterületi földút
136. 1563 1 928 Szilva köz belterületi földút
137. 1573 1 929 Tisza utca belterületi földút
138. 1579 1 929 Duna utca belterületi földút
139. 1590 1 902 Sajó utca belterületi földút
140. 1599 1 655 Rába utca belterületi földút
141. 1605 1 457 Gyümölcs köz belterületi földút
142. 1607 1 7661 Zsíroshegyi út belterületi aszfaltút
143. 1620 1 2260 Bogár u. belterületi földút
144. 1621 1 2190 Pók utca belterületi aszfaltút
145. 1633 1 1533 Cincér utca belterületi aszfaltút
146. 1654 1 1533 Katica utca belterületi földút
147. 1675 1 1533 Tücsök utca belterületi földút
148. 1684 1 831 Szent Flórián utca belterületi földút
149. 1688 1 812 Zsíroshegyi u. 2. zöldterület
150. 1694 1 1597 Halom utca belterületi földút
151. 1703 1 1080 Domb utca belterületi földút
152. 1704 1 2500 Erdősétány utca belterületi aszfaltút
153. 1715 1 687 Kőrös köz belterületi földút
154. 1716 1 2932 Körös-Gémeskút között zöldterület
155. 1717 1 1428 Kőrös utca belterületi aszfaltút
156. 1718/2 1 8679 Gémeskút utca belterületi aszfaltút
157. 1730 1 1771 Tölgy utca belterületi földút
158. 1750 1 840 Fenyő utca belterületi aszfaltút
159. 1764 1 445 Bokor utca belterületi földút
160. 1775 1 1938 Szamos utca belterületi aszfaltút
161. 1798 1 583 Balta utca belterületi földút
162. 1799 1 1294 Mogyoró utca belterületi aszfaltút
163. 1800/3 1 140 Tölgy u. vége belterületi földút
164. 1820 1 836 Fűrész utca belterületi földút
165. 1846 1 1231 Tölgy utca belterületi földút
166. 1872 1 1755 Erdész utca belterületi földút
167. 1911 1 2143 Bükk utca belterületi aszfaltút
168. 1941 1 1173 Gyertyán utca belterületi földút
169. 1962 1 606 Jegenye utca belterületi földút
170. 1975 1 254 Boróka utca belterületi földút
171. 1978/1 1 7166 Kút utca belterületi aszfaltút/földút
172. 1978/3 1 104 Muflon utca belterületi földút
173. 1978/5 1 104 Vaddisznó utca belterületi földút
174. 1978/7 1 106 Farkas utca belterületi földút
175. 1978/9 1 106 Medve utca belterületi földút
176. 1978/11 1 102 Róka utca belterületi földút
177. 1978/13 1 106 Nyúl utca belterületi földút
178. 1980/1 1 593 Zsíroshegyi út belterületi földút
179. 1980/4 1 734 Zsíroshegyi út belterületi földút
180. 1990 1 1367 Muflon utca belterületi földút
181. 2007 1 1367 Vaddisznó utca belterületi földút
182. 2024 1 1367 Farkas utca belterületi földút
183. 2041 1 1367 Medve utca belterületi aszfaltút
184. 2058 1 1406 Róka utca belterületi földút
185. 2075 1 1406 Nyúl utca belterületi földút
186. 2091 1 1288 Szarvas utca belterületi aszfaltút
187. 2104 1 1906 Őzike utca belterületi földút
188. 2119 1 7576 Erdősétány utca belterületi aszfaltút
189. 2121 1 1391 Bakony utca belterületi földút
190. 2137 1 2189 Mecsek utca belterületi aszfaltút
191. 2160 1 7806 Nincs utca neve vízfolyás
192. 2161 1 3184 Gerecse utca belterületi földút
193. 2190 1 4512 Mátra utca belterületi földút
194. 2196/1 1 7966 Vértes u. helyi közút
195. 2196/3 1 164 Vértes u. közterület
196. 2196/4 1 145 Vértes u. közterület
197. 2231 1 13009 Kálvária sétány belterületi aszfaltút/földút
198. 2241 1 3755 Ady E.u. vége belterületi földút
199. 2244 1 2168 Mátra utca belterületi földút
200. 2253 1 12458 Nincs utca neve vízfolyás
201. 2254 1 2964 Völgy utca belterületi földút
202. 2281 1 2397 Mecsek u. belterületi aszfaltút
203. 2300 1 1581 Bakony utca belterületi földút
204. 2308 1 6841 Turista út belterületi aszfaltút
205. 2312 1 620 Muflon utca belterületi aszfaltút
206. 2322 1 866 Vaddisznó utca belterületi földút
207. 2335 1 1007 Farkas utca belterületi földút
208. 2349 1 1427 Medve utca belterületi földút
209. 2367 1 1533 Róka utca belterületi földút
210. 2368 1 400 Róka u. fásított terület
211. 2390 1 1979 Nyúl utca belterületi földút
212. 2415 1 2231 Szarvas utca belterületi aszfaltút
213. 2441 1 3572 Őzike utca belterületi földút
214. 2475 1 5515 Erdősétány utca belterületi aszfaltút
215. 2575 1 4866 Pilis utca belterületi aszfaltút
216. 2618/1 1 6905 Kerekhegyi sétány belterületi földút
217. 2618/2 1 1587 Kerekhegyi sétány belterületi földút
218. 2619 1 8901 Hidegkúti út belterületi földút
219. 4002 1 687 Munkácsy Mihály utca belterületi földút
220. 4003 1 48 Telki út belterületi földút
221. 4004 1 2012 Telki út belterületi aszfaltút
222. 4030 1 3534 Károlyi Mihály utca belterületi aszfaltút
223. 4044 1 2082 Akácfa utca belterületi aszfaltút
224. 4057 1 4176 Tompa Mihály utca belterületi aszfaltút
225. 4076 1 5410 Bajcsy Zsilinszky utca belterületi aszfaltút
226. 4098 1 871 Rákóczi utca belterületi aszfaltút
227. 4145 1 2453 Erdőalja utca belterületi földút
228. 4151 1 7780 Temető utca belterületi földút
229. 4167 1 1308 Bánya utca belterületi földút
230. 4168 1 8835 Arany János u. belterületi aszfaltút
231. 4222 1 3711 Pók utca járda, zöldterület
232. 4224 1 6521 Pók utca belterületi aszfaltút
233. 4239 1 1245 Szent Márk utca belterületi aszfaltút
234. 4264 1 5363 Fejér György utca belterületi aszfaltút
235. 4285 1 1146 Szent Kinga utca belterületi aszfaltút
236. 4307 1 5983 Greszl Ferenc utca belterületi aszfaltút
237. 4308 1 4383 Szent Fábián utca belterületi aszfaltút
238. 4322 1 1182 Szent Margit utca belterületi aszfaltút
239. 4352/1 1 16470 Ady Endre utca belterületi aszfaltút
240. 4382 1 6472 Szent Flórián utca belterületi aszfaltút
241. 4390 1 316 Nincs utca neve belterületi földút
242. 4417 1 5311 Szent Lóránt utca belterületi aszfaltút
243. 4453 1 3538 Kalász utca belterületi aszfaltút
244. 4480 2 201 Lombos u. belterületi aszfaltút
245. 4481 1 3365 Boglya utca belterületi aszfaltút
246. 4505 1 4481 Széna utca belterületi aszfaltút
247. 4559 1 3605 Kaszáló utca belterületi aszfaltút
248. 4560 1 8578 Kazal utca belterületi aszfaltút
249. 4561/3 1 15 Bánya utca belterületi földút
250. 4561/10 1 229 Bánya utca belterületi aszfaltút
251. 4562 1 3551 Kaszáló utca belterületi aszfaltút
252. 4588 1 4406 Széna utca belterületi aszfaltút
253. 4615 1 3550 Boglya utca belterületi aszfaltút
254. 4636 1 3626 Kalász utca belterületi aszfaltút
255. 4682/1 2 1600 Lombos u. belterületi aszfaltút
256. 4682/2 1 2334 Lombos utca belterületi aszfaltút
257. 5115 1 216 Nincs utca neve belterületi földút
258. 5159 1 4076 Nincs utca neve belterületi földút
259. 5177 1 870 Nincs utca neve belterületi földút
260. 5187 1 3550 Nincs utca neve belterületi földút
261. 5202 1 1961 Nincs utca neve belterületi földút
262. 5203 1 1004 Nincs utca neve belterületi földút
263. 5228 1 3867 Nincs utca neve belterületi földút
264. 5256 1 12267 Nincs utca neve belterületi földút
265. 5257 1 8961 Nincs utca neve belterületi földút
266. 02 1 747 Telki út külterületi földút
267. 04 1 4034 Telki út mentén árok
268. 06/1 1 7869 Telki út külterületi földút
269. 06/2 1 767 Telki út külterületi földút
270. 09/2 1 255 Nincs utca neve külterületi földút
271. 013 1 1433 Nincs utca neve árok
272. 016 1 8788 Nincs utca neve külterületi földút
273. 021 1 7010 Nincs utca neve külterületi földút
274. 028/23 2 1372 Nincs utca neve szántó
275. 034 1 2075 Nincs utca neve külterületi földút
276. 037 1 22295 Nincs utca neve külterületi földút
277. 043 1 4471 Nincs utca neve vízfolyás
278. 051 1 10979 Nincs utca neve vízfolyás
279. 055 1 3273 Nincs utca neve külterületi földút
280. 068/1 1 858 Nincs utca neve külterületi földút
281. 091 1 8846 Nincs utca neve külterületi földút
282. 094 1 1421 Nincs utca neve külterületi földút
283. 097 1 5920 Nincs utca neve vízfolyás
284. 0121/63 1 1028 Nincs utca neve külterületi földút
285. 0126/1 1 1336 Nincs utca neve külterületi földút
286. 0126/2 1 67 Nincs utca neve külterületi földút
287. 0130 1 766 Nincs utca neve külterületi földút
288. 0136 1 3542 Nincs utca neve külterületi földút
289. 0138/1 1 2588 Nincs utca neve árok
290. 0140 1 4029 Nincs utca neve külterületi földút
291. 0141 1 667 Nincs utca neve külterületi földút
292. 0142 1 324 Nincs utca neve külterületi földút
293. 0143 1 3261 Nincs utca neve külterületi földút
294. 0148 1 1757 Nincs utca neve külterületi földút
295. 0155 1 2428 Nincs utca neve vízfolyás
296. 0158 1 6042 Nincs utca neve vízfolyás
297. 0160 1 25116 Nincs utca neve vízfolyás
298. 0161 1 5046 Nincs utca neve külterületi földút
299. 0164 1 3035 Nincs utca neve külterületi földút
300. 0165 1 3512 Nincs utca neve vízfolyás
301. 0168 1 13808 Nincs utca neve külterületi földút
302. 0170 1 22375 Nincs utca neve külterületi földút
303. 0172/1 1 892 Nincs utca neve külterületi földút
304. 0172/2 1 772 Nincs utca neve külterületi földút
305. 41 1 492 Remeteszőlős külterületi földút
306. 669 1 2107 Remeteszőlős árok
307. 04 1 6580 Remeteszőlős külterületi földút
308. 08 1 6564 Remeteszőlős árok
309. 0236 1 150 Remeteszőlős külterületi földút

2. Építmény

310. 455 1 Templom tér belter. közúti híd
311. 918 1 Erdő utca belter. közúti híd
312. 918 1 Kolozsvár tér belter. közúti híd
313. 918 1 Kolozsvár tér belter. közúti híd
314. 918 1 Diófa u. belter. közúti híd
315. 918 1 Kolozsvár tér belter. gyalogos híd
316. 918 1 Kastély köz külter. közúti híd
317. 04 1 Telki út mentén külter. közúti híd

2. melléklet a 23/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

1. Föld/föld + épület

Hrsz Forgalom-
képesség
kódja
Terület m2 Ingatlan címe Rendeltetés, funkció
1 133 3 11406 Kossuth u. 101. Általános iskola
2 167 3 1660 Kossuth u. 61. Polgármesteri Hivatal
3 218/3 4 604 Jókai Mór u. beépítetlen
4 220 3 6766 Sport u. beépítetlen (sporttelep)
5 279/3 3 719 Pók u. 58. Családsegítő, NATÜ
6 380 3 1158 Száva u. 7. Óvoda
7 384 3 766 Száva u. 4. Felnőtt orvosi rendelő
8 385 6 303 Kossuth u. 56. Fogorvosi rendelő, papírbolt
9 390 3 1176 Kossuth u. 64. Zeneiskola, 56-os emlékszoba
10 405 3 1843 Kossuth u. 78. inkubátorház, könyvtár
11 411 4 551 Kossuth L. u. 84. beépítetlen
12 412 4 440 Kossuth L. u. 86. beépítetlen
13 413 4 144 Kossuth L. u. 86./a beépítetlen
14 428 3 636 Tisza István tér 7. Faluház
15 602 4 302 Rákóczi u. vége beépítetlen
16 615 4 748 Rákóczi u. 66. Lakóház, udvar
17 721 3 3282 Dózsa Gy. u. 37. Óvoda
18 919/2 3 759 Ybl Miklós u. 919/2 Szt. Sebestyén kápolna
19 935/22 4 2562 Zsíroshegyi út beépítetlen (víztározó)
20 1321 4 1656 Rózsa u. folytatása erdő
21 1382 3 1013 Zsíroshegyi út 2. Közbiztonsági Központ
22 1549/1 4 363 Barack utca beépítetlen
23 1549/2 4 1149 Barack utca beépítetlen
24 1697 4 231 Halom u. beépítetlen
25 1698 4 1482 Erdősétány 6. beépítetlen (Kálvária)
26 1978/14 4 714 Kút u. beépítetlen
27 1980/2 4 817 Ism. u – Muflon u. beépítetlen
28 4166 4 4779 Arany János u. játszótér
29 4352/2 3 94 Ady E.u. beépítetlen (gázfogadó)
30 4420/115 3 5018 Kaszáló u. 12–14. Lenvirág Bölcsőde
31 4561/4 3 6000 Kaszáló u. 16–18. Óvoda
32 4561/7 4 12439 Lenvirág park beépítetlen
33 4698/2 4 777 Nincs utca neve szennyvízátemelő
34 03 3 3931 Telki út kivett vízmű
35 045/1 4 31565 Nincs utca neve erdő, legelő,külterületi földút
36 053/1 4 3297 Nincs utca neve gyep (legelő)
37 093/1 4 131900 Nincs utca neve gyep (rét)
38 0119 4 31319 Nincs utca neve gyep (rét)

2. Egyéb építmény

39. hrsz nélk 3 Vízhálózat
40. hrsz nélk 3 Csatorna hálózat

3. melléklet a 23/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

Forgalomképes üzleti vagyon

1. Föld + épület

Hrsz Forgalom-
képesség
kódja
Terület m2 Ingatlan címe Rendeltetés, funkció
1 147/1 5 264 Nincs utca neve beépítetlen
2 185/1 5 1711 Kossuth u. 45. régi gyógyszertár
3 400 5 339 Nincs utca neve beépítetlen
4 456 5 956 Rákóczi u. 1. beépítetlen
5 693/1 5 48 Szent Anna u. vége beépítetlen
6 870/3 5 559 Kolozsvár 48. beépítetlen
7 939/3 5 437 Dobos Károly tér beépítetlen
8 942/24 5 121 Bánya u. 1/a. beépítetlen
9 958/2 5 794 Erdő u. beépítetlen
10 1978/2 5 685 Kút u. 2. beépítetlen
11 2196/2 5 1990 Vértes u. beépítetlen terület
12 2203 5 986 Vértes utca beépítetlen
13 2626 5 715 Szeles u. – Bánya u. k. beépítetlen
14 4046 5 727 Tompa M. u. 6. lakóház
15 4209 5 712 Hanga utca beépítetlen
16 4210 5 905 Hanga utca beépítetlen
17 4397 5 1371 Vértes u. beépítetlen
18 4398 5 1370 Vértes u. beépítetlen
19 4399 5 1400 Vértes u. beépítetlen
20 4403 5 1400 Vértes u. beépítetlen
21 4404 5 1400 Vértes u. beépítetlen
22 4405 5 1400 Vértes u. beépítetlen
23 4410 5 1400 Vértes u. beépítetlen
24 4411 5 1400 Vértes u. beépítetlen
25 4538 5 163 Nagyszénás u.-Kaszáló u. beépítetlen
26 4561/2 5 5000 Dobos Károly tér 1. beépített (Református templom)
27 4561/5 5 10000 Kazal u. beépítetlen
28 4682/5 5 709 Lombos u. beépítetlen
29 4692 5 1516 Kossuth u. 1/A. ipari telephely, műhely
30 4699/2 5 304 Nincs utca neve beépítetlen
31 5101 5 3009 Kecskehát -nincs utcanév beépítetlen
32 5133 5 998 Kecskehát -nincs utcanév beépítetlen
33 5158 5 2000 Kecskehát -nincs utcanév beépítetlen
34 5160 5 408 Kecskehát -nincs utcanév beépítetlen
35 028/22 5 1169 Nincs utca neve szántó
36 028/32 5 1924 Nincs utca neve szántó
37 042/32 5 1683 Nincs utca neve gyümölcsös
38 042/33 5 1715 Nincs utca neve gyümölcsös
39 042/34 5 1645 Nincs utca neve gyümölcsös
40 47/2 5 7006 Rácski telep beépítetlen

2. Egyéb építmény

41. 212 5 Temető Szovjet hősi emlékmű
42. 212 5 Temető Emlékkereszt, díszkerítéssel
43. 212 5 Temető Emlékkő
44. 212 5 Temető Gulag emlékkő
45. 414 5 Tisza István tér Hősi emlékmű
46. 414 5 Tisza István tér díszkút+ivókút
47. 415 5 Kolozsvár tér Magyar – németek kitelepítési emlékműve
48. 415 5 Kolozsvár tér Felvidéki kitelepítési emlékmű
49. 415 5 Kolozsvár tér Bányász emlékmű
50. 608 5 Rákóczi u. Honfoglalási emlékmű
51. 1698 5 Erdősétány 6. Kálvária keresztek

4. melléklet a 23/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

Átminősített vagyonelemek

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi ingatlanokat az alábbi térmértékben az önkormányzati törzsvagyoni körből kivonja és az üzleti vagyoni körbe sorolja:

A B C D
Hrsz Megnevezés Eredeti térmérték
(m
2)
Kivonásra kerülő térmérték (m2)
1

2. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi ingatlanokat az alábbi térmértékben a forgalomképtelen önkormányzati vagyonból a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyoni körbe sorolja:

A B C D E F
Hrsz Megnevezés Eredeti
Forgalom-
képesség
szerinti
besorolás
Eredeti
térmérték
(m
2)
Átsorolást
követő
Forgalom-
képesség
szerinti
besorolás
Kivonásra
kerülő
térmérték
(m
2)
1

5. melléklet a 23/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

Versenyeztetési Keretszabályzat

I.

1. A versenyeztetési eljárás csak nyilvános eljárás lehet.

2. A versenyeztetési eljárás kétfordulós.

3. A kétfordulós versenyeztetési eljárás egy ajánlattételi szakaszt és egy versenytárgyalást foglal magában. A versenytárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki az ajánlattételi szakaszban érvényes, elfogadott ajánlatot tett.

4. A versenyeztetési eljárás kiírója az Önkormányzat.

5. Az elidegenítésről vagy hasznosításról rendelkező döntés kézhezvételét követően a kiíró köteles a versenytárgyalási hirdetményt egy heti- vagy napilapban legalább egy alkalommal, hivatalos honlapján pedig folyamatosan megjelentetni.

6. A közzétételnek a pályázat benyújtására megállapított határidőt, valamint többszöri közzététel esetén az utolsó közzétételnek a pályázat benyújtására megállapított határidejét legalább 15 naptári nappal meg kell előznie.

II.

7. Az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a kiíró szerv megnevezését, székhelyét,

b) a pályázat célját, jellegét (nyílt vagy zártkörű),

c) az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon megjelölését, összetételét, a lényeges műszaki, jogi, és egyéb tényeket, szükség esetén a vagyontárgy értékét,

d) a kiíró által elfogadható minimum árat vagy díjat, az értékesítés, hasznosítás feltételeit, beleértve az alkalmazható fizetési módot is,

e) a licitlépcső mértékét és azt, hogy annak meghatározása nettóban vagy bruttóban történik-e,

f) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét,

g) az ajánlati kötöttség időtartamát,

h) az eljárásra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölését, a helyszíni szemle lehetőségéről való tájékoztatást,

i) a pályázati ajánlatok bontási eljárásának helyét, időpontját, módját,

j) az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyonra vonatkozó részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának helyét, idejét, költségét,

k) az ajánlati biztosíték, illetve a bánatpénz megjelölését, rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját,

l) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a felhívást visszavonhatja, felfüggesztheti, valamint, hogy a pályázati eljárást érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja,

m) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult arra, hogy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést, és

n) a pályázati ajánlat érvénytelenségének feltételeit.

8. Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték fizetéséhez kell kötni, melynek mértéke értékesítés esetén a minimum ár 5%-a, hasznosítás esetén a forgalmi érték 5%-a, melyet az ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani.

9. Az ajánlati biztosítékot a kiíró köteles visszaadni annak az ajánlattevőnek, aki a pályázati eljárás során nem válik nyertes ajánlattevővé.

10. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték:

a) ha a kiírás szerint a szerződéskötési jogosultságról hozott döntést követően a vételárba, bérleti díjba, használati díjba beszámításra kerül,

b) ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy

c) a szerződés a szerződéskötésre jogosultnak felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsult meg.

III.

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

a) az ajánlattételi pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,

b) a vételár vagy díj összegére,

c) az ajánlati kötöttségre vonatkozóan, és

d) egyéb, kiíró által meghatározott kötelezettség vállalására.

12. Az ajánlattevőnek a pályázati feltételek elfogadása során nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlati biztosíték befizetésével egyidejűleg tudomásul veszi a 2.4 pontban foglaltakat, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a döntés napját követő naptól számított 30 napon belül szerződést köt.

13. Az elveszett ajánlati biztosíték az Önkormányzat költségvetését illeti meg.

14. A kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

15. A kiíró az ajánlattételi felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. A visszavonásra a közzétételnél irányadó szabályokat kell alkalmazni.

16. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

17. Az ajánlattevő az ajánlatához a pályázati kiírásában meghatározott időpontig, de legalább a kiíró által hozott döntés időpontjától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.

18. Az ajánlati biztosíték a kiíró által hozott döntés időpontját követően foglalónak minősül, mint szerződést biztosító mellékkötelezettség.

IV.

19. Az ajánlattevő az ajánlatát legalább egy példányban, magyar nyelven írva, lezárt borítékban, az ajánlattevő azonosíthatóságát kizáró módon, az adott eljárásra utaló jelzéssel, a benyújtásra nyitva álló időpontig személyesen köteles benyújtani.

20. Ajánlatot az ajánlattevő saját nevében, vagy meghatalmazott útján tehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

21. Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, illetve egy eljárásban csak egy ajánlattételben vehet részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként.

22. Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró rendelkezésére bocsátotta.

23. Az ajánlat beérkezése során a kiírót képviselő átvevő rávezeti az átvétel pontos időpontját az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra, egyúttal igazolja az átvétel tényét. Érkezteti és nyilvántartásba veszi az ajánlatot.

24. A beérkezett ajánlatok felbontása nyilvánosan, a kiíró képviselőjének, az ajánlattevőknek, illetve meghatalmazottjainak jelenlétében történik. A beérkezett ajánlatok felbontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét, vagy lakóhelyét, valamint a kiíró által meghatározott adatokat. A bontást azonnal követi a versenytárgyalási szakasz.

25. A pályázatok értékeléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

a) az eljárás rövid ismertetését,

b) a beérkező ajánlatok rövid értékelését,

c) azoknak a pályázóknak a megjelölését, akik a versenytárgyalási szakaszban részt vehetnek, és

d) az eljárás eredményének összefoglaló értékelését.

26. Az ajánlatok érvényességéről, az eljárás eredményességéről a kiíró jogosult és köteles dönteni.

27. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg az ajánlati kiírásban foglaltaknak.

28. Eredménytelen az eljárás, ha:

a) a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett,

b) a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a pályázati felhívás követelményeinek vagy

c) a kiíró a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánította.

V.

29. Az ajánlatok értékelését követően az ajánlattételi szakaszban érvényes, elfogadott ajánlatot tett ajánlattevők között a kiíró versenytárgyalást bonyolít le, melynek alapján a kiíró hirdeti ki az eljárás eredményét.

30. Az ajánlattevők a versenytárgyalás során korábbi ajánlatukhoz képest csak ugyanolyan, vagy a kiíró részére kedvezőbb ajánlatot tehetnek.

30.1. A versenytárgyaláson az ajánlattevőknek el kell fogadni, hogy

a) az induló ár, az írásos ajánlatokban érvényesen tett legmagasabb ajánlati ár, mely minimális vételárat, bérleti, használati díjat jelent, és

b) legalább az első fordulóban részükről vállalt és elfogadott kötelezettségeket, biztosítéki kört fenntartják.

31. Amennyiben a versenytárgyaláson csak egy ajánlattevő vesz részt, a vagyontárgyat az általa ajánlott áron jogosult megvásárolni vagy hasznosítani, több pályázó esetén licitálást kell lefolytatni.

32. Licitálás esetén az az ajánlat tekinthető érvényesnek, mely az előző ajánlatot legalább a licitlépcső összegével meghaladja. A licitlépcsőt az ajánlattételi felhívásban kell meghatározni.

33. A versenytárgyalás nyertese az az ajánlattevő, aki a legmagasabb összegű ajánlatot tette. A nyertes személyét a versenytárgyaláson nyilvánosan ki kell hirdetni. Az ajánlattevő dönthet úgy, hogy első és második helyezettet is kihirdet.

34. A versenytárgyalásról jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell felvenni, melyben rögzíteni kell:

a) a versenytárgyalás időpontját és helyét, az azon résztvevő személyeket,

b) a versenytárgyalás levezetője által adott tájékoztatásokat,

c) az elhangzott liciteket,

d) a nyertes személyét, a vételárat, a hasznosítás ellenértékét és

e) a versenytárgyalás levezetője vagy résztvevői által fontosnak tartott, jegyzőkönyvi rögzítést igénylő nyilatkozatokat, történéseket.

35. A jegyzőkönyv felvételére abban az esetben is sor kerül, amennyiben a versenytárgyaláson ajánlattevő nem jelent meg vagy nem tesz ajánlatot.

36. Amennyiben a versenytárgyalás nyertese az adásvételi szerződést vagy a hasznosítási szerződést nem köti meg, a szerződést a versenytárgyaláson résztvevő, második helyezettként kihirdetett ajánlattevővel lehet megkötni.

37. Amennyiben az ajánlattételi eljárás eredménytelennek minősül a kiírónak a hivatalos honlapján történő folyamatos hirdetés megjelentetésének útján kell megkísérelni az adott vagyontárgy hasznosítását, értékesítését.