Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2013. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológiával épült lakóházak energia-megtakarítást eredményező beruházásainak támogatására nyilvános pályázati rendszert működtet, mellyel kapcsolatosan az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Paks város közigazgatási területén lévő, 1992. július 01. előtt kiadott építési engedély alapján a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológiával (a továbbiakban: iparosított technológiával) épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítására, gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítására és korszerűsítésére.

(2) A rendelet személyi hatálya az iparosított technológiával épült lakóépületek lakásainak tulajdonosaira, valamint társasházi és lakásszövetkezeti saját tulajdonú épületeik tulajdonosi közösségére terjed ki (a továbbiakban: pályázó).

(3) A rendelet időbeli hatálya a 2013. évben kiírt pályázatok benyújtási feltételeire, benyújtására, elbírálására, végrehajtására és ellenőrzésére terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § 1. benyújtás napja: a pályázatot tartalmazó boríték, csomag beadásának dátuma, év/hónap/nap;

2. iparosított technológiával épített lakóépület: a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológiával épített lakóépület;

3. lakás: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerint kialakított lakóépület vagy épületrész;

4. lakóépület: olyan épület, amelyben lakásnak minősülő, önálló rendeltetési egységű helyiség található;

5. lakóközösség: a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 2. §-a szerinti lakásszövetkezetek, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti társasház tulajdonostársainak közösségei;

6. per- és igénymentesség:

permentesség: nincs folyamatban az ingatlannal, az ingatlanra vonatkozó joggal kapcsolatos per, így különösen törlési és kiigazítási, az ingatlan tulajdonjogát érintő, a jelzáloggal biztosított, illetőleg önálló zálogjogba foglalt követelés érvényesítése iránti per, valamint a bejegyzéssel vagy az alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt nem indult büntetőeljárás, a perindítás ténye az ingatlan tulajdoni lapjára nincs feljegyezve;

igénymentesség: azt jelenti, hogy senkinek nincs az ingatlanra vonatkozó, akár a jelenben, akár a jövőben esedékes olyan, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett igénye, amely az ingatlan tulajdonosát vagy tulajdonjogának megszerzőjét az ingatlanhoz fűződő tulajdonosi és rendelkezési jogainak gyakorlásában bármilyen olyan módon és mértékben akadályozná, korlátozná, hogy az a pályázati rendszer működését, célját, a kötendő illetve megkötött Támogatási szerződésbe foglalt kötelezettségek teljesítését jelentős mértékben korlátozza, illetve akadályozza. Különösen, de nem kizárólagos jelleggel az alábbi a tulajdoni lapon bejegyzett jogok, illetve tények akadályozzák, korlátozzák, a pályázati rendszer működését, célját, a kötendő, illetve megkötött Támogatási szerződésbe foglalt kötelezettségek teljesítését:

Igénynek minősül például, ha az ingatlan tulajdoni lapján az alábbi bejegyzések találhatóak:

a) visszavásárlási jog;

b) vételi jog (amennyiben a tulajdoni lapon vételi jog szerepel, szükséges csatolni a jogosult elvi hozzájárulását a vételi jog törléshez);

c) végrehajtási jog;

d) a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás;

e) bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás, kivéve ha a pályázó csatolja a szükséges igazolásokat;

f) kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának a ténye;

g) árverés kitűzésének ténye;

h) zárlat;

i) tulajdonjog fenntartással történő eladás;

j) az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye;

k) jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege.

Amennyiben a tulajdoni lap a fent felsorolt bejegyzések valamelyikét tartalmazza, abban az esetben az önkormányzat pozitív döntés esetén a szerződéskötésnek további feltételeket szabhat, igazolásokat, okiratokat kérhet be.

Nem minősülnek igénynek a tulajdoni lapon bejegyzett terhek, így különösen a jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom, a szolgalmak és haszonélvezeti jog.

7. természetes személy: iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, amennyiben magyar állampolgárok, illetőleg Európai Unió tagállamának állampolgárai, egyéb külföldiek esetében legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó, magyar adóazonosító jellel rendelkező külföldi, aki a korszerűsítéssel érintett lakóingatlan tulajdonosa.

A támogatási keret forrása, a támogatás elnyerésének módja

3. § (1) A támogatási keret forrása Paks város 2013. évi költségvetésében a Képviselő-testület által e célra elkülönített összeg.

(2) A pályázó a lakossági energia-megtakarítás támogatására a vissza nem térítendő támogatást pályázat útján nyerheti el.

(3) A pályázat során Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) nevében a polgármester jár el.

Támogatottak és a pályázatból kizártak köre

4. § (1) Pályázatot nyújthatnak be, támogatás adható:

a) természetes személyek;

b) lakásszövetkezetek;

c) társasházak

részére a lakás, a teljes épület vagy dilatációval határolt épületrész esetében, ha az elvégezni kívánt munkák kimutatható energia-megtakarítást eredményeznek.

(2) A támogatás iránti pályázat aláírására a tulajdonos, a lakóközösség jogszabályban meghatározott felhatalmazása alapján a lakásszövetkezet képviselője, a társasház közös képviselője jogosult.

(3) Nem nyújthat be pályázatot, nem adható támogatás azon pályázó részére:

a) aki az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak körébe nem tartozik;

b) akinek a pályázata a befogadást megelőzően megkezdett beruházás megvalósítására irányul;

c) aki a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor és az hitelt érdemlően bebizonyosodik;

d) aki magyar adóazonosító jellel vagy adószámmal nem rendelkezik, azon lakásszövetkezeti házak, társasházak, amelyek nem rendelkeznek önálló adószámmal, ha a pályázatban szereplő lakások tulajdonosai közül akár egy is nem rendelkezik adóazonosító jellel vagy adószámmal;

e) aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott valamely okból nem jogosult a támogatásra;

f) aki nem rendelkezik paksi lakcímmel, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel;

g) aki lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó helyi adó- vagy helyi adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve ha, az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

h) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;

i) aki a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes;

j) aki a pályázathoz mellékelendő tulajdoni lapon tulajdonosként nem szerepel;

k) aki - ha szükséges - a beruházás elvégzéséhez jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

l) akinek a pályázata nem felel meg e rendeletben és a pályázati kiírásban előírt formai és tartalmi követelményeknek;

m) akinek a pályázatában megjelölt lakást nem a tulajdonos vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója használja;

n) aki a pályázatában megjelölt lakást nem lakás céljára használja.

(4) Azon pályázatok, amelyek a jogosultság ellenőrzése során nem felelnek meg az (1)-(3) bekezdésben meghatározott követelményeknek, kizárásra kerülnek.

A pályázat kiírása

5. § (1) A pályázat kiírásáról a 4. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási céllal a Képviselő-testület dönt.

(2) A pályázati kiírást a helyben szokásos módon és a helyi médiumok útján kell közzétenni.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) az állami pályázat kiírására történő figyelemfelkeltést, abban az esetben, ha az önkormányzati pályázat kiírása időpontjában állami pályázati kiírás jelent meg;

b) a pályázók és a pályázatból kizártak körét;

c) a támogatási célokat;

d) a költségvetésben rendelkezésre álló pályázati keret nagyságát és a lakásonként elnyerhető maximális támogatás összegét;

e) a pályázatok benyújtásának feltételeit, dokumentumait;

f) az elbírálás szempontjait és módszerét;

g) a benyújtási határidőt;

h) a hiánypótlás lehetőségéről szóló tájékoztatást;

i) a pályázat elbírálási határidejét.

(4) *  A pályázatok benyújtására 2013. július 15-től van lehetőség.

(5) A benyújtott pályázatok száma és az igényelt összes támogatási összeg alapján a pályázatok benyújtását a kiíró évközben leállíthatja.

(6) Ha a kiíró leállítja a pályázatok befogadását, arról a lakosságot a helyben szokásos módon, a helyi médiumok útján értesíti.

A pályázat benyújtása

6. § (1) A pályázatot 1 eredeti példányban összefűzve, „Iparosított épületek pályázat” felirattal ellátott zárt borítékban kell benyújtani Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. földszintjén. A pályázat benyújtásáért díjat nem kell fizetni.

(2) A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

a) a rendelet 1. mellékletében foglalt nyilatkozatot;

b) a rendelet 3. mellékletében foglalt nyilatkozatot;

c) érintettség esetén a rendelet 4. mellékletében foglalt nyilatkozatot;

d) a munkák elvégzését jóváhagyó tűzoltósági állásfoglalást;

e) a kiírásban meghatározott egyéb igazoló dokumentumokat.

(3) A pályázattal kapcsolatosan szükségessé váló kapcsolattartás a kiíró és a pályázó között a pályázó részéről a tulajdonos, lakásszövetkezetek, társasházak esetén jogszabályban meghatározott felhatalmazása alapján a közös képviselője útján történik.

(4) *  Ugyanazon, megegyező helyrajzi szám alatti lakás, társasházi, szövetkezeti lakóépület ugyanazon - e rendelet szerinti, vagy a korábbi évek rendeletei szerinti energia-megtakarítást eredményező - munkáira sikeres pályázat esetén, valamint ha a pályázó kimerítette a tárgyévi pályázat maximálisan elnyerhető támogatás összegét, a pályázat benyújtását követő évtől számított 15 év elteltével lehet ismételten pályázatot benyújtani.

(5) A beérkezett pályázatot a kiíró átvizsgálja és ha azzal kapcsolatosan hiányosságot tapasztal, a pályázót a pályázat önkormányzathoz történő beérkezését követő 20 munkanapon belül, határidő megjelölésével, hiánypótlás benyújtására szólítja fel.

(6) A hiánypótlási felszólításban megjelölt határidő jogvesztő, annak elmulasztása vagy nem teljes körű hiánypótlás estén a kiíró a pályázatot nem fogadja be, azt nem tudja támogatni.

(7) A kiíró a határidőben benyújtott és hiánytalan pályázatot befogadja, amelyről a pályázati anyagában szereplő értesítési címen értesíti a pályázót. A befogadás nem jelenti a támogatás megítélését.

Támogatható célok, elszámolható és el nem számolható költségek, a pénzügyi támogatás mértéke

7. § (1) *  Támogatási célok:

a) lakóépületek lakáscélú helyiségei - ideértve a lépcsőházat is - homlokzati nyílászárói cseréje korszerű hőszigetelő nyílászáróra árnyékoló, redőny vagy spaletta szerkezettel vagy anélkül társasházi, szövetkezeti lakóépület egy-egy lakása esetében vagy az összes lakás vonatkozásában;

b) az összes homlokzat - kivéve lábazati falak - egyidejű utólagos hőszigetelése a társasházi, szövetkezeti lakóépület vonatkozásában, ha a társasházi, szövetkezeti lakóépület nyílászárói cseréje vagy a pályázati felhívás alapján benyújtott pályázat keretében vagy ezt megelőzően a lakások 90%-ban megtörténik vagy már megtörtént;

c) zárófödém utólagos hő- és vízszigetelése a társasházi, szövetkezeti lakóépület vonatkozásában;

d) az épület korábban elvégzett hő- és vízszigetelési munkákkal nem érintett homlokzata esetén egy vagy több homlokzatának utólagos hőszigetelése, amennyiben azzal megvalósul az épület összes homlokzatának hőszigetelése a társasházi, szövetkezeti lakóépület vonatkozásában, ha a társasházi, szövetkezeti lakóépület nyílászárói cseréje vagy a pályázati felhívás alapján benyújtott pályázat keretében vagy ezt megelőzően a lakások 90%-ban megtörténik vagy már megtörtént;

e) társasházi, szövetkezeti lakóépület b) pont szerinti homlokzati utólagos hőszigetelésével együtt végzett lábazati fal festése;

f) társasházi, szövetkezeti lakóépület b) pont szerinti homlokzati utólagos hőszigetelésével együtt végzett lábazati fal szigetelése vagy társasházi, szövetkezeti lakóépület alagsor feletti födém utólagos hőszigetelése;

g) meglévő fűtési, használati melegvíz rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása társasházi, szövetkezeti lakóépület vonatkozásában.

(2) Nem támogatható célok:

a) ha a tervezett munka nem felel meg a környezetvédelmi és egyéb hatósági előírásoknak;

b) ha a tervezett munka nem eredményez energia-megtakarítást;

c) ha a pályázat nem lakás, lakóépület energetikai korszerűsítésére irányul;

d) ha a lakóépületben lévő önálló rendeltetési egység tulajdoni lapján nem lakás bejegyzés szerepel.

(3) A beruházás költségvetésében csak az árajánlattal alátámasztott azon költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a beruházás végrehajtásához. A munkák elvégzése során kereskedelmi forgalomban kapható, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező új anyagok, szerkezetek, berendezések építhetők, üzemelhetők be.

(4) Nem számolható el a beruházás költségvetésében a beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül nem szükséges munkák költsége. Nem számolhatók el a beruházás utáni helyreállítási költségek, az átépítések, átalakítások, bővítések költségei, a szakértői és tervezői díjak, az energia-megtakarítást nem eredményező anyag és munkadíjak, korszerűtlen eszközök, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásainak nem megfelelő nyílászárók beépítése, a megújuló energiafelhasználás növelése, a hővisszanyerő szellőzőrendszer telepítése.

(5) Az önkormányzati támogatás mértéke:

a) az (1) bekezdésben felsorolt célok közül egy cél esetén a támogatás szempontjából elismerhető munkák beruházási költségének legfeljebb 50%-a, amely nem haladhatja meg a lakásonkénti maximum 300.000 Ft-ot a 6. § (4) bekezdésében rögzített időintervallumra vonatkozóan;

b) az (1) bekezdésben felsorolt célok közül kettő vagy több cél esetén a támogatás szempontjából elismerhető munkák beruházási költségének legfeljebb 50%-a, amely nem haladhatja meg a lakásonkénti maximum 600.000 Ft-ot a 6. § (4) bekezdésében rögzített időintervallumra vonatkozóan.

A pályázatok nyilvántartása, az elbírálás

8. § (1) A beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Társulási és Pályázati osztálya tartja nyilván és kezeli az iratkezelési előírások betartásával.

(2) Amennyiben a pályázat költségvetésében megjelölt valamely árat az elbíráló az általános árszínvonal figyelembevételével túlzottnak minősíti, úgy jogosult a pályázótól - határidő tűzésével - indokolást kérni. Amennyiben a pályázó az előírt határidőn belül indokolást nem nyújt be vagy az elbíráló az indokolást nem tartja a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek, úgy jogosult a pályázatban igényelt támogatás mértékét az ár túlzott mértékével arányosan csökkenteni.

(3) Az elbírálás, a támogatás odaítélése a beérkezés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig. A pályázatok elbírálásának eredményéről a kiíró nevében eljáró polgármester a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül írásban értesíti a pályázókat.

Pénzügyi rendelkezés, a felhasználás ellenőrzése

9. § (1) Az elnyert támogatás a nyertes pályázó részére Támogatási szerződés keretében, a pályázatban szereplő munkák elvégzését követően kerül kifizetésre az alábbiak szerint:

Ha a pályázó a 7. § (1) bekezdésében felsorolt célok közül egy célt kíván megvalósítani, akkor a munkák teljes körű elvégzését követően kerül kifizetésre az elnyert támogatás, amennyiben a pályázó a 7. § (1) bekezdésében felsorolt célok közül kettő vagy több célt kíván megvalósítani, abban az esetben 50%-os teljesítésnél van lehetősége részelszámolásra.

(2) Az elnyert támogatás felhasználására a nyertes pályázónak legkésőbb 2014. november 30-ig van lehetősége.

(3) A Támogatási szerződést a döntés közlésének kézhezvételétől számítottan legkésőbb 90 napon belül meg kell kötni.

(4) Ha a Támogatási szerződés megkötése a (3) bekezdésben megadott időn belül a pályázó hibájából nem jön létre, a megítélt támogatás igénybevételének jogosultságát a pályázó elveszíti.

(5) A nyertes pályázónak, ha fennáll a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerint a részben vagy egészben támogatásból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési kötelezettség, gondoskodnia kell a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Ez esetben a támogatás folyósításának feltétele a közbeszerzési eljárás dokumentumai 1 másolati példánya kiírónak történő átadása.

(6) A pályázatban szereplő munkák elvégzése csak arra jogosultsággal rendelkező cég(ek), szakember(ek) közreműködésével lehetséges.

(7) A pályázó köteles minden engedélyt, hozzájárulást beszerezni, szükséges bejelentéseket megtenni, amely a munkák elvégzéséhez szükséges. Ennek mulasztásából származó minden felelősség a pályázót terheli.

(8) A pályázatban szereplő munkák elvégzése során kereskedelmi forgalomban kapható, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező új anyagok, szerkezetek berendezések építhetők be, helyezhetők üzembe.

(9) Ha az elszámolás során a pályázó által benyújtott számlán szereplő összeg nem éri el a pályázatban megadott elszámolható költséget, de a megvalósult műszaki tartalom megegyezik a pályázat műszaki tartalmával, a megvalósítás során a kivitelezés költsége alacsonyabb lett, mint a pályázatban szereplő elszámolható költség, a Támogatási szerződésben szereplő összeg az eltérés arányában csökkentésre kerül és az így csökkentett összeg kerül kifizetésre a pályázónak.

(10) Ha az elszámolás során bizonyítást nyer, hogy a pályázatban megadott műszaki tartalom a megvalósítás során csökkentésre került, a meg nem valósult részre jutó támogatás a pályázónak nem fizethető ki.

(11) Amennyiben az elvégzett munkák értéke meghaladja a pályázatban megadott elszámolható költséget, de a megvalósult műszaki tartalom megegyezik a pályázat műszaki tartalmával, a többlet pénzforrás biztosításáról a pályázónak kell gondoskodnia, a támogatás összege nem módosul.

(12) Kiíró a Támogatási szerződésben megnevezett képviselője útján jogosult és köteles a munkák ellenőrzésére, ideértve az utóellenőrzéseket is.

(13) Az elnyert támogatás rendeltetésszerű felhasználásának igazolása - a teljes vagy a pályázó által megvalósított csökkentett műszaki tartalom beruházási költségre, anyag- és munkadíjra vonatkozóan - a pályázó nevére kiállított számla másolatának, valamint a pályázó e rendelet 2. melléklete szerinti, eredeti nyilatkozata kiíró részére történő megküldésével történik. Utólagos homlokzati hőszigeteléssel együtt megvalósítandó nyílászáró-csere esetében a nyílászárók cseréje során a műszaki tartalom, illetve a mennyiség csökkentése nem hagyható jóvá.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2013. június 04-én lép hatályba.

(2) A személyes adatok kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló törvény előírásai alapján történik.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

(4) * 

Paks, 2013. május 31.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 20/2013. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ______________________________ név _______________________ szám alatti lakos, mint pályázó, felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 20/2013. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik személyemre, illetve pályázatomra.

A pályázatban megadott műszaki tartalom energia-megtakarítást eredményez.

Paks, _________________ év ___________ hó ________ nap

___________________________
pályázó saját kezű aláírása

Társasház, szövetkezeti ház esetében minden lakástulajdonosnak külön-külön kell a nyilatkozatot csatolni.

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. 2.
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

2. melléklet a 20/2013. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ______________________________ név _________________________ szám alatti lakos, mint pályázó (támogatott), felelősségem tudatában, a 20/2013. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 9. § (13) bekezdésével összefüggésben nyilatkozom, hogy a támogatás felhasználása a pályázatban szereplő adatok, tények, műszaki tartalom és a munkák teljes körű/csökkentett *  műszaki tartalmú elvégzése, valamint a fenti rendelet előírásainak megfelelően történt meg.

A nyilatkozathoz csatolom a beruházásra (a fenti műszaki tartalomra vonatkozóan anyag- és munkadíj bontásban) vonatkozó számlák másolatát.

Paks, _________________ év ___________ hó ________ nap

___________________________
pályázó saját kezű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. 2.
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

3. melléklet a 20/2013. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ... pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ... pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt.:

______________________________
aláírás/cégszerű aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. 2.
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

4. melléklet a 20/2013. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségéről

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

........................................................................................................................................

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- vezető tisztségviselője,

- az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

- vagy társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indoklás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

........................................................................................................................................

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

........................................................................................................................................

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt.:

______________________________
aláírás/cégszerű aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. 2.
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

  Vissza az oldal tetejére