Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Paks Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre.

(2) *  A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

II. Fejezet

A lakásbérlet szabályai

2. A bérbeadói jogok gyakorlása

2. § (1) A bérbeadói jogokat a polgármester gyakorolja, a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével.

(2) *  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e rendeletben meghatározottak szerint a bérbeadói kötelezettségek teljesítéséről a DC Dunakom Zrt.-vel (a továbbiakban: szolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés útján gondoskodjon.

(3) *  A Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztály Szociális Csoportja (a továbbiakban: Szociális Csoport) folyamatos nyilvántartást vezet a szociális helyzet alapján bérbe adható, az előtakarékossághoz kötött bérlakások, valamint a közérdekű elhelyezésre szolgáló lakások bérleti szándékára beadott kérelmekről, míg a szolgáltató az önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosítható lakásokról és helyiségekről vezet nyilvántartást.

(4) *  Amennyiben bérlakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség üresedik, úgy a szolgáltató 5 naptári napon belül írásban értesíti a polgármestert, megjelölve, hogy a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség mikortól adható ismételten bérbe.

2/A. § *  Az e rendeletben szabályozott eljárásokban az ügyfélnek küldött iratokat hivatalos irat formában kell közölni. Ha a postai kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat”nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik napon kézbesítettnek kell tekinteni.

3. § (1) A bérbeadásra kerülő lakások köre hasznosításuk módja szerint az alábbi:

a) szociális helyzet alapján bérbe adott lakások,

b) előtakarékossághoz kötött bérlakások,

c) költségalapon meghatározott lakbérű lakások,

d) közérdekű elhelyezésre szolgáló lakások,

e) szükséglakások,

f) *  eseti döntés alapján előtakarossághoz kötött, valamint szociális helyzet alapján is bérbe adható lakások.

(1a) *  Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott lakások hasznosítási módjáról megüresedésük esetén átruházott hatáskörben a Humánpolitikai Bizottság dönt. A bizottság döntésétől függően ezen lakások a szociális helyzet alapján történő bérbeadás vagy az előtakarékossághoz kötött bérlakáshoz juttatás szabályai szerint adhatók bérbe.

(1b) *  A közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakás típusba tartozó valamennyi lakás foglaltsága esetén a Babits Mihály utca 6. szám alatti előtakarékossághoz kötött bérlakások közérdekű elhelyezés céljára is kiadhatók.

(2) A bérbeadásra kerülő lakások felsorolását az (1) bekezdés szerinti csoportosításban a rendelet mellékletei tartalmazzák:

a) a szociális helyzet alapján bérbe adható lakásokat az 1. melléklet

b) az előtakarékossághoz kötött bérlakásokat a 2. melléklet

c) költségalapon meghatározott lakbérű lakásokat a 3. melléklet

d) a közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakásokat a 4. melléklet

e) a szükséglakásokat az 5. melléklet.

f) *  az eseti döntés alapján előtakarossághoz kötött, valamint szociális helyzet alapján is bérbe adható lakásokat a 11. melléklet.

(3) *  A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles eleget tenni lakcím bejelentési kötelezettségének, köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni. Ezen rendelkezés a bérleti szerződés kötelező tartalmi eleme.

(3a) *  A bérlő 3 hónapot meghaladó távolléte után a bérbeadó jogosult a szerződést felmondani, kivéve a különös méltánylás esete, amelyre vonatkozóan igazolás szükséges. Különös méltánylásra okot adó körülmény így különösen a bérlő tartós gyógykezelése, a hozzátartozójának ápolása. A különös méltánylásra okot adó körülmény fennállásának elbírálásáról a polgármester által létrehozott eseti bizottság dönt.

(4) *  A bérlő a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos díjfizetési kötelezettségének a közüzemi szolgáltatóval kötött külön megállapodás szerint köteles eleget tenni.

(5) *  Közüzemi szolgáltatással kapcsolatos díjfizetési kötelezettség az energia-szolgáltatás (villamosenergia-, gázszolgáltatás), vízellátás, csatornahasználat, távhő-és melegvíz-szolgáltatás, hulladékszállítás igénybevételével kapcsolatban terheli a bérlőt.

(6) *  A bérlő díjfizetési kötelezettségét a bérleti szerződés tartalmazza.

(7) *  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdésében szabályozott kérelem benyújtására az önkormányzat nevében a bérleti szerződés megkötésével egy időben a szolgáltató jogosult.

(8) *  A bérleti és közüzemi díjak fizetésének elmaradása, jogszabályban vagy szerződésben meghatározott egyéb bérlői kötelezettség megsértése, továbbá magatartási kifogás esetén az Ltv. 25. § (1) bekezdésében, az Ltv. 25. § (3) bekezdésben, valamint a Ptk.-ban meghatározott módon a szolgáltató felmondja a bérleti szerződést.

3/A. § *  (1) Az önkormányzat a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok lakóingatlanának bírósági és közigazgatási végrehajtási árverésén, nyilvános pályázati értékesítése, valamint a lakóingatlan, mint zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése során elővásárlási joggal élhet, amennyiben a lakóingatlan Paks város közigazgatási határain belül fekszik, és beköltözhető állapotban van.

(2) Az elővásárlási jogot átruházott hatáskörben a Gazdasági Bizottság gyakorolja.

(3) Az adós vagy a zálogkötelezettek részére - amennyiben a lakóingatlanban életvitelszerűen laknak - a lakást határozatlan időre kell bérbe adni, a bérbeadásra az Ltv.-ben és e rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

3/B. § *  (1) Nem köthető bérleti szerződés - közérdekű lakáselhelyezés kivételével - a korábbi bérlővel és vele együtt költöző nagykorú családtagokkal az e rendeletben meghatározott leghosszabb bérleti időtartamot meghaladóan. Továbbá nem köthető bérleti szerződés azzal a bérlővel és vele együtt költöző nagykorú családtagjaival, akiknek az előző bérleti szerződése nekik felróható okból szűnt meg.

(2) Az egyes önkormányzati tulajdonú bérlakásokban bérlőként vagy együtt költöző nagykorú családtagként eltöltött időt össze kell számítani.

(3) E rendelet szempontjából együtt költöző családtagok azok a családtagok, akik befogadásához nem szükséges a bérbeadó hozzájárulása, továbbá az élettárs.

3. A felek jogai és kötelezettségei

4. § (1) *  A szolgáltató a bérlővel a Ltv-ben, valamint a rendeletben foglaltak szerinti bérleti szerződést közjegyzői okirat formájában köti meg. A bérleti szerződés egy példányát a Szociális Csoportnak megküldi.

(1a) *  Amennyiben a bérlő a bérlőkijelölés kézhezvételét követő 15 napon belül nem jelentkezik a szolgáltatónál szerződéskötésre, a bérlőkijelölés érvényességét és hatályát veszti.

(2) *  A szolgáltató a lakás rendeltetésszerű használatát, valamint a lakásbérleti szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer, legkésőbb a szerződés megkötését követő tizenegyedik hónapban ellenőrzi. Az ellenőrzés várható időpontjáról a bérlőt írásban értesíti.

(3) *  Az ellenőrzés során talált esetleges hiányosságra a szolgáltató írásban felhívja a bérlő figyelmét és határidő kitűzésével, valamint az esetleges jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel felszólítja a teljesítésre. A teljesítést a szolgáltató a határidő lejártát követő három munkanapon belül ellenőrizni köteles.

(4) *  Amennyiben a bérleti jogviszony megkezdésétől a vizsgálat időpontjáig terjedő időszakban a bérlő és a vele együtt lakó családtagok magatartásával kapcsolatban kifogás nem merül fel, továbbá a jogszabályban vagy bérleti szerződésben foglalt kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, a bérleti szerződés a rendeletben meghatározottak szerint hosszabbítható meg.

(5) *  Amennyiben a bérlő a bérleti díj vagy közüzemi díj fizetéssel év közben 2 hónapnál hosszabb ideig elmarad, és erről a bérbeadó tudomást szerez, úgy a (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzés azonnal esedékessé válik.

5. § A szolgáltató a lakást a komfortfokozatának megfelelő - a Ltv. 91/A. § 16. pontja szerinti - lakásberendezésekkel együtt, a bérleti szerződésben megjelölt időpontban rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át a bérlőnek.

6. § Ha a felek megállapodnak abban, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a szerződés megkötésekor a megállapodásban rögzíteni kell:

a) az elvégzendő munkákat,

b) a kezdés és befejezés időpontját,

c) mindkét fél által elfogadott szakértő által készített költségvetés szerinti összeget,

d) a bérlő nyilatkozatát arról, hogy ráfordításait kizárólag a rendelet 7. §-ban szereplő módon kéri a szolgáltatótól és a bérleti szerződés bármely okból való megszűnése után esetlegesen fennmaradó követelésétől eláll.

7. § A bérlőt a 6. § c) pontjában meghatározott számlával igazolt költségei erejéig bérleti díj beszámítás illeti meg. A beszámítás havonta történik, mely a havi lakbér 50%-át nem haladhatja meg

8. § *  (1) A szolgáltató köteles gondoskodni:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.

(2) A bérlő köteles gondoskodni a bérlakás

a) tisztántartásáról,

b) nyílászáróinak karbantartásáról, felújításáról,

c) a burkolatainak, berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról és cseréjéről, valamint

d) a forgó, kopó, nyíló szerkezek meghibásodása esetén a cseréről. Például: zárak, kilincsek, pántok, ablaküveg, izzók, szaniterek tartozékai (wc ülőke, csapok és alkatrészeik, zuhanyfej).

(3) A szolgáltató és a bérlő - a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően - megállapodhatnak arról, hogy a munkálatokat a bérlő helyett a szolgáltató végzi el. Ebben az esetben a bérlő a lakbéren felül köteles megfizetni a szolgáltatónak a megállapodásban átvállalt munka költségét. A megállapodásnak tartalmaznia kell az átvállalt munka tételes felsorolását, a teljesítés módját és esedékességét, valamint az igazolt költségeit.

(4) A bérlakások nyílászáróinak felülvizsgálatát a szolgáltató végzi el évente egy alkalommal a bérlő költségére. A szolgáltató az éves felülvizsgálat tervezett időpontjáról a bérlőt előzetesen írásban értesíti.

9. § * 

10. § (1) * 

(2) A lakás nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a bérlő köteles a szolgáltató részére megtéríteni, a lakás tartozékai körébe tartozó megrongált tárgyak és berendezések javításáról és pótlásáról a bérlő köteles gondoskodni.

11. § (1) *  A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a szolgáltatónak visszaadni. A bérlő köteles a lakás visszaadásának időpontja előtt 10 munkanappal a szolgáltatót írásban értesíteni a 10. melléklet szerinti lakásleadási nyilatkozat megküldésével.

(2) Felek a szerződéskötéskor megállapodnak abban, hogy a lakás visszaadásakor a lakást és a lakásberendezéseket a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá.

(3) *  A lakásleadási nyilatkozat alapján a szolgáltató állapotfelmérést végez. A lakás leadásakor elvégzendő munkákat a szolgáltató a szükséges mértékben határozza meg.

12. § (1) *  A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a bérlővel történő megállapodás tartalmát a szolgáltató határozza meg.

(2) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletével kapcsolatban az érintett állampolgárnak a személyes adataira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség körében:

a) *  nyilatkoznia kell személyi adatairól: név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, családi állapota, ha jövedelemigazolással nem rendelkezik, jövedelmi viszonyairól,

b) hozzá kell járulnia, hogy az önkormányzat hivatali egysége személyi adatait a népesség nyilvántartótól megkérje, és az adatok valódiságát ellenőrizhesse.

13. § *  (1) Az a személy, aki a lakást jogcím nélkül használja, a jogcím nélküli használat kezdetétől a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű használati díjat köteles a szolgáltató részére fizetni.

(2) *  A lakáshasználati díjat a jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével - ha a jogcím nélküli lakáshasználó másik lakásra nem tarthat igényt - a kétszeresére kell emelni. A lakáshasználati díj összegének emeléséről a szolgáltató intézkedik, amelyről a jogcím nélküli lakáshasználót három munkanapon belül írásban tájékoztatja.

(3) Ha a jogcím nélküli lakáshasználónak - a vele együtt lakókra tekintettel meghatározott - egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, továbbá a létfenntartáshoz szükséges mértéken felül ingó-, valamint forgalomképes ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, kérésére a használati díj mértékét csökkenteni kell. A csökkentett használati díj sem lehet azonban kevesebb a lakás lakbérének összegénél.

(4) A szolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott eset felmerülését követő 30 napon belül köteles a lakás kiürítése iránti peres eljárást megindítani.

14. § A bérlő az Ltv-ben meghatározott eseteken kívül a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával csak élettársát fogadhatja be, ha az lakástulajdonnal, lakásbérlettel, vagy állandó lakáshasználattal nem rendelkezik.

4. A lakásbérlet megszűnése

15. § Az önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszűnésekor a bérlő igényt tarthat alacsonyabb lakbérű cserelakás biztosítására, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelel és a leadott lakásban lakbér és közüzemi hátraléka nincs. Pénzbeli térítést az önkormányzat nem biztosít.

5. Lakbér mértéke

16. § A lakbérek mértékét külön önkormányzati rendelet szabályozza.

III. Fejezet

Az egyes jogcímeken bérbe adható lakások és helyiségek bérbe adására vonatkozó külön szabályok

6. Szociális helyzet alapján történő bérbeadás

17. § (1) Szociális helyzet alapján jogosultak az önkormányzati lakásra azok a nagykorú állampolgárok, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek:

a) *  akinek a családjában - a vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori nyugdíjminimum másfélszeresét, de nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát.

b) *  akinek, illetve együtt költöző családtagjainak külön-külön, vagy együttesen számítva jelentős vagyona nincs, valamint nincs lakóingatlan a kérelmező és a vele együtt költözők tulajdonában, vagy kizárólag olyan lakóingatlannal rendelkeznek, amelyben a kérelmezőn és a vele együtt költöző családtagokon kívül harmadik személy is tulajdoni hányaddal rendelkezik, vagy az érintett ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, és

c) aki legalább öt éve paksi lakóhellyel, vagy öt éve paksi munkahellyel és paksi tartózkodási hellyel rendelkezik, és

d) életvitelszerűen Paks város közigazgatási területén él, és

e) * 

(2) Jelentős vagyonnak kell tekinteni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyont.

(3) *  Az egy főre jutó jövedelem kiszámításánál az Szt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A család jövedelmének vizsgálatánál a kérelmező és a vele együtt költöző családtagok jövedelmét kell figyelembe venni.

(4) * 

(5) *  A szociális helyzet alapján történő önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésének szempontjai különösen a kérelmező

a) nyilvántartásba vett kérelmeinek száma,

b) jövedelmi viszonya,

c) gyermekeinek száma,

d) lakhatási körülményei,

e) bejelentett paksi lakhelyének kezdő időpontja,

f) családi állapota,

g) családjában tartósan beteg, fogyatékossági támogatásban részesülő vagy rokkant személy él.

18. § (1) *  A szociális helyzet alapján igényelt bérlakásra a kérelmet a Szociális Csoportnál a 6. melléklet szerinti nyomtatványon lehet beadni.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelmező és együttköltöző családtagjai 30 napnál nem régebbi jövedelem igazolásait,

b) a 7. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot.

(3) *  A Szociális Csoport ügyintézője a kérelmet tartalmi szempontból ellenőrzi.

a) Amennyiben a kérelem megfelel a feltételeknek, egy évre nyilvántartásba veszi, melyről kérelmezőt a polgármester értesíti, egyben felhívja a figyelmét, hogy a nyilvántartás egy évre szól és az egy év elteltével a nyilvántartásból törlésre kerül.

b) Amennyiben a kérelem nem felel meg a feltételeknek, úgy a nyilvántartásba vételt a polgármester elutasítja, melyről kérelmezőt értesíti, megjelölve azt az okot, amiért nem lehet nyilvántartásba venni a kérelmet.

(4) *  A polgármesteri hivatal megvizsgálja a kérelmező lakhatási körülményeit.

19. § (1) Amennyiben a szolgáltató bérbe adható lakásról értesíti a polgármestert, úgy a bérlőkijelölésről a polgármester dönt, az általa működtetett szakmai bizottság javaslatának figyelembe vételével.

(2) *  A szakmai bizottság tagjai:

a) * 

b) Humán Osztály vezetője,

c) Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója,

d) szolgáltató által kijelölt személy.

(3) A polgármester a döntésről értesíti a nyilvántartásban szereplő kijelölt kérelmezőt valamint a szolgáltatót.

(4) * 

20. § (1) *  Szociális helyzet alapján meghatározott bérleti jogosultság négy évre szól. Ezen belül a bérleti szerződést évente - egy éves időtartamra - köti meg a szolgáltató a bérlővel.

(2) *  A Szociális Csoport a bérleti szerződés lejártát megelőző három hónappal felülvizsgálati eljárást indít, melyben az 17. §-ban meghatározott szociális helyzet meglétét vizsgálja azzal az eltéréssel, hogy a 17. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum négyszeresét, egyedülálló esetén nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum hatszorosát.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során a Szociális Csoport a szolgáltatóval együtt meggyőződik arról, hogy bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja, lakbér és közüzemi tartozása nincsen, magatartásával kapcsolatban kifogás nem merül fel, továbbá a jogszabályban vagy bérleti szerződésben foglalt kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. A lakásellenőrzés várható időpontjáról a bérlőt a Szociális Csoport írásban értesíti.

(4) *  Amennyiben a 17. § (1) bekezdésben szabályozott szociális jogosultság - a (2) bekezdésben meghatározott eltérés figyelembevételével - az éves felülvizsgálat eredményeképpen már nem áll fenn, vagy a 20. § (3) bekezdésben foglalt feltételek nem teljesülnek, vagy a bérlő a felülvizsgálat során nem működik együtt, a polgármester a bérlőkijelölést visszavonja, és a szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondja. Az együttműködési kötelezettség önhibán kívüli elmulasztásának esetére a bérlőkijelölés visszavonásának kézhezvételétől számított 15 napon belül igazolási kérelemnek van helye, amelynek elfogadásáról a polgármester dönt.

(5) *  Amennyiben a 17. § (1) bekezdésben szabályozott szociális jogosultság - a (2) bekezdésben meghatározott eltérés figyelembevételével - az éves felülvizsgálat során is fennáll, és a 20. § (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek, úgy a polgármester értesíti a szolgáltatót, aki az (1) bekezdésben meghatározott bérleti szerződést újabb egy évre megköti.

(6) *  A bérlő a négy év leteltét megelőző három hónapig kérelmet nyújthat be a lakáskijelölés meghosszabbítására. A határidő elmulasztása jogvesztő. A benyújtott kérelem alapján indított felülvizsgálati eljárás során, ha a jogosult szociális helyzetében kedvező változás a bérlőkijelöléstől számított négy év elteltével sem áll be, úgy a felülvizsgálatnál a bérlőkijelölés további három évvel meghosszabbítható, abban az esetben, ha a bérlőnek lakbér és közüzemi tartozása nincs, a lakást rendeltetésszerűen használja, magatartásával kapcsolatban kifogás nem merül fel, továbbá a jogszabályban vagy bérleti szerződésben foglalt kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, és a 17. § (1) bekezdésében szabályozott szociális jogosultság fennáll. E bekezdés alkalmazásánál a (2) bekezdésben meghatározott eltérést nem lehet figyelembe venni, kivéve, ha előtakarékos bérlakást igényelhet a bérlő. Ebben az esetben az adott lakásra átmenetileg a 21-26. §-t kell megfelelően alkalmazni.

(6a) *  A bérleti jogosultság újabb hároméves időszakán belül a bérleti szerződést évente - egy éves időtartamra - köti meg a szolgáltató a bérlővel.

(7) * 

7. Előtakarékossághoz kötött bérlakáshoz juttatás

21. § (1) Előtakarékossághoz kötött önkormányzati bérlakásra jogosultak azok a nagykorú állampolgárok, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek akik:

a) egy éve paksi lakóhellyel vagy egy éve paksi munkahellyel rendelkeznek, és

b) *  lakhatásuk más módon nem biztosított, valamint nincs lakóingatlan a kérelmező és a vele együtt költözők tulajdonában, vagy kizárólag olyan lakóingatlannal rendelkeznek, amelyben a kérelmezőn és a vele együtt költöző családtagokon kívül harmadik személy is tulajdoni hányaddal rendelkezik, vagy az érintett ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, és

c) akik a jövedelmi helyzetüknél fogva az előtakarékossághoz kötött feltételeket teljesíteni tudják.

(2) *  Az előtakarékossághoz kötött feltételeket az tudja teljesíteni, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum háromszorosát meghaladja, és lakáscélú betétszerződéssel rendelkezik.

22. § (1) *  Előtakarékosság alapján igényelt bérlakásra a kérelmet a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztály Szociális Csoportjánál a 8. melléklet szerinti nyomtatványon lehet beadni.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelmező és együttköltöző családtagjai 30 napnál nem régebben kelt jövedelem igazolásait,

b) a 7. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot

c) a lakáscélú betétszerződést.

(3) *  A Szociális Csoport ügyintézője a kérelmet tartalmi szempontból ellenőrzi.

(4) *  Amennyiben a kérelem megfelel a 21. §-ban meghatározott feltételeknek egy évre nyilvántartásba veszi, melyről kérelmezőt a polgármester értesíti, egyben felhívja a figyelmét, hogy a nyilvántartás egy évre szól és az egy év elteltével a nyilvántartásból törlésre kerül.

(5) *  Amennyiben a kérelem nem felel meg a 21. §-ban meghatározott feltételeknek, úgy a nyilvántartásba vételt a polgármester elutasítja, melyről kérelmezőt értesíti, megjelölve azt az okot, amiért nem lehet nyilvántartásba venni a kérelmet.

23. § (1) *  Amennyiben a szolgáltató bérbe adható lakásról értesíti a polgármestert, úgy a bérlőkijelölésről a polgármester dönt, az általa működtetett - a rendelet 19. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti tagokból álló - szakmai bizottság javaslatának figyelembe vételével.

(1a) *  Amennyiben a bérlőkijelölésről szóló döntéshez nem áll rendelkezésre elegendő információ, a Szociális Csoport megvizsgálja a kérelmező jelenlegi lakhatási körülményeit.

(2) *  A polgármester által kijelölt kérelmező esetében a Szociális Csoport ügyintézője bekéri az előtakarékosság elszámolását, és vizsgálja, hogy kérelmező a lakáscélú betétben rendelkezik-e vagy kiegészítette-e legalább az alábbi összegre:

a) 1 szobás összkomfortos lakás igénylése esetén 50.000,- Ft

b) 1,5 szobás összkomfortos lakás igénylése esetén 70.000,- Ft

c) 2 szobás összkomfortos lakás igénylése esetén 90.000,- Ft

d) 2,5 szobás összkomfortos lakás igénylése esetén 110.000,- Ft

továbbá vállalnia kell, hogy a lakáscélú megtakarítás minimum 15.000,- Ft/hó.

(3) *  Az előtakarékossághoz kötött önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésének szempontjai különösen a kérelmező

a) nyilvántartásba vett kérelmeinek száma,

b) jövedelmi viszonyai,

c) gyermekeinek száma,

d) lakhatási körülményei,

e) bejelentett paksi lakhelyének kezdőidőpontja,

f) családi állapota,

g) családjában tartósan beteg, fogyatékossági támogatásban részesülő vagy rokkant személy él,

h) közérdekű feladat ellátása.

(4) Amennyiben az előtakarékosság teljesítése folyamatos, és a betétben a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek, úgy a polgármester a döntésről értesíti a nyilvántartásban szereplő kijelölt kérelmezőt, valamint a szolgáltatót.

(5) * 

(6) A lakáscélú betétszerződést a polgármester az illetékes pénzintézetnél a bérlakás használatának időtartamára zároltatja.

(7) *  A lakáscélú betétszerződést a polgármester az illetékes pénzintézetnél feloldja

a) a lakásbérleti szerződés megszűnésekor vagy

b) amennyiben a bérlő lakóingatlan vásárlására adásvételi szerződést vagy adásvételi előszerződét kötött.

(8) *  Amennyiben a lakáscélú betétszerződés feloldása a 23. § (7) bekezdés b) pontja alapján történik, a feloldást követő 6 hónapon belül a bérlő köteles a lakást elhagyni.

24. § (1) *  Az előtakarékossághoz kötött önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogosultság négy évre szól. Ezen belül a bérleti szerződést évente - egy éves időtartamra - köti meg a szolgáltató a bérlővel.

(2) *  A Szociális Csoport a bérleti szerződés lejártát megelőző három hónappal felülvizsgálati eljárást indít, melyben az előtakarékosság rendszerességét vizsgálja. A felülvizsgálat során a Szociális Csoport a szolgáltatóval együtt meggyőződik arról, hogy a bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja, lakbér és közüzemi tartozása nincsen, magatartásával kapcsolatban kifogás nem merül fel, továbbá a jogszabályban vagy bérleti szerződésben foglalt kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. A lakásellenőrzés várható időpontjáról a bérlőt a Szociális Csoport írásban értesíti.

(3) *  Az előtakarékosság elmaradása esetén a 3. § (8) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(4) * 

(5) *  Amennyiben az éves felülvizsgálat eredményeképpen a 24. § (2) bekezdésben foglalt feltételek nem teljesülnek, vagy a bérlő a felülvizsgálat során nem működik együtt, a polgármester a bérlőkijelölést visszavonja, és a szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondja. Az együttműködési kötelezettség önhibán kívüli elmulasztásának esetére a bérlőkijelölés visszavonásának kézhezvételétől számított 15 napon belül igazolási kérelemnek van helye, amelynek elfogadásáról a polgármester dönt.

(6) *  Amennyiben az éves felülvizsgálat során a bérlő a 24. § (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, úgy a polgármester értesíti a szolgáltatót, aki a bérleti szerződést újabb egy évre megköti.

25. § *  Azoknak a gyermekes házaspároknak és gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, akik kisebb szobaszámú lakásra kötöttek bérleti szerződést, kérelmükre engedélyezhető, hogy nagyobb szobaszámú, előtakarékossághoz kötött önkormányzati bérlakáshoz jussanak az eredeti bérleti szerződés lejártáig, feltéve, hogy magatartásukkal kapcsolatban kifogás nem merült fel, bérleti díj, közüzemi és előtakarékossági hátralékuk nincs és a lakást rendeltetésszerűen használták, továbbá a jogszabályban vagy bérleti szerződésben foglalt kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek.

26. § (1) *  A bérlő a négy év leteltét megelőző három hónapig kérelmet nyújthat be a lakáskijelölés meghosszabbítására. A határidő elmulasztása jogvesztő. Ha a benyújtott kérelem alapján indított felülvizsgálati eljárás során a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek, úgy a bérlőkijelölés további három évvel meghosszabbítható.

(2) *  A bérleti szerződés hosszabbításának feltétele:

a) nincs bérleti díj, közüzemi tartozás, és

b) az előtakarékossági szerződés rendszeresen teljesül, és

c) az előtakarékosság összegét legalább havi 5 ezer forinttal megemeli, és

d) a bérlő magatartásával kapcsolatban kifogás nem merül fel, a lakást rendeltetésszerűen használja, továbbá a jogszabályban vagy bérleti szerződésben foglalt kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, és

e) nincs lakóingatlan a lakásban élők tulajdonában vagy kizárólag olyan lakóingatlannal rendelkeznek, amelyben a kérelmezőn és a vele együtt költöző családtagokon kívül harmadik személy is tulajdoni hányaddal rendelkezik, vagy az érintett ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt.

(3) *  A bérleti jogosultság újabb hároméves időszakán belül a bérleti szerződést évente - egy éves időtartamra - köti meg a szolgáltató a bérlővel.

8. Költségalapon meghatározott lakbérű lakáshoz juttatás

27. § Költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásnak minősül az a lakás, amelynek lakbére úgy kerül megállapításra, hogy az fedezze az adott bérlakás üzemeltetésének, fenntartásának, felújításának költségeit.

27/A. § *  Költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra pályázatot jogosultak benyújtani azok a nagykorú állampolgárok, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek akik:

a) egy éve paksi lakóhellyel vagy egy éve paksi munkahellyel rendelkeznek, és

b) *  nincs lakóingatlan a pályázó és a vele együtt költözők tulajdonában, vagy kizárólag olyan lakóingatlannal rendelkeznek, amelyben a kérelmezőn és a vele együtt költöző családtagokon kívül harmadik személy is tulajdoni hányaddal rendelkezik, vagy az érintett ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt.

28. § *  (1) Amennyiben a szolgáltató bérbe adható lakásról értesíti a polgármestert, úgy a polgármester a 9. melléklet szerinti pályázati hirdetményt és adatlapot a helyben szokásos módon közzéteszi.

(2) A bérleti jogviszonyra szóló bérleti ajánlatok beérkezési határidejét konkrét napban kell meghatározni azzal, hogy az a felhívás megjelenését követő 30 napnál korábbi nem lehet.

(3) *  A pályázatokat a Szociális Csoport fogadja és a pályázati határidő lejártát követően döntésre előkészíti.

(4) *  A lakás bérleti jogának odaítéléséről a polgármester dönt, az általa működtetett - a rendelet 19. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti tagokból álló - szakmai bizottság javaslatának figyelembe vételével.

29. § (1) *  Költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakásra csak határozott idejű - legfeljebb öt évre szóló - bérleti szerződés köthető. Ezen belül a bérleti szerződést évente - egy éves időtartamra - köti meg a szolgáltató a bérlővel.

(2)-(4) * 

(5) * 

29/A. § *  (1) A Szociális Csoport a bérleti szerződés lejártát megelőző három hónappal felülvizsgálati eljárást indít, melyben a szolgáltatóval együtt meggyőződik arról, hogy bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja, lakbér és közüzemi tartozása nincsen, magatartásával kapcsolatban kifogás nem merül fel, továbbá a jogszabályban vagy bérleti szerződésben foglalt kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. A lakásellenőrzés várható időpontjáról a bérlőt a Szociális Csoport írásban értesíti.

(2) Amennyiben az éves felülvizsgálat során a bérlő az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, úgy a polgármester értesíti a szolgáltatót, aki a bérleti szerződést újabb egy évre megköti.

(3) Amennyiben az éves felülvizsgálat eredményeképpen az (1) bekezdésben foglalt feltételek nem teljesülnek, vagy a bérlő a felülvizsgálat során nem működik együtt, a polgármester a bérlőkijelölést visszavonja, és a szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondja. Az együttműködési kötelezettség önhibán kívüli elmulasztásának esetére a bérlőkijelölés visszavonásának kézhezvételétől számított 15 napon belül igazolási kérelemnek van helye, amelynek elfogadásáról a polgármester dönt.

9. Közérdekű lakáselhelyezés

30. § (1) *  Közérdekből bérlakás határozott időre, feltétel bekövetkezéséig vagy meghatározott munkakört betöltő személy részére a munkaviszony fennállásáig adható bérbe. Közérdekű lakáselhelyezésre az önkormányzat által fenntartott intézményeknél közalkalmazotti, a Paksi Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló, illetve közszolgálatot ellátó személlyel köthető bérleti szerződés.

(2) A bérlő kijelöléséről a polgármester dönt.

(3) *  A kijelöléshez a közalkalmazott, köztisztviselő, munkavállaló esetében a közvetlen felettesének előzetes véleményét ki kell kérni.

(4) *  A bérleti szerződés határozott időre, 5 évre szól.

(5) *  A közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy a munkaviszony megszűnését követően 30 napon belül a bérlő köteles a közérdekű bérlakást kiürítve, tisztán, beköltözhető állapotban visszaadni.

(6) *  E rendelet szempontjából közszolgálatot ellátó személy: rendőrség, katasztrófavédelem, egészségügyi alapellátásban foglalkoztatott személy.

(7) *  Közérdekű lakáselhelyezésre a kérelmet a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztály Szociális Csoportjánál a 12. melléklet szerinti nyomtatványon lehet beadni. A kérelmet a Szociális Csoport nyilvántartásba veszi, melyről a kérelmezőt a polgármester értesíti.

10. Szükséglakásban való elhelyezés

31. § (1) Ha a bérlakás elemi csapás, vagy más - a bérlőnek fel nem róható - ok következtében megsemmisült, illetve az építésügyi hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el, de az önkormányzat nem tud a fennálló bérleti szerződés szerinti ugyanolyan szobaszámú, komfortfokozatú cserelakást biztosítani és a bérlő az elhelyezéséről önmaga sem tud gondoskodni, akkor az önkormányzat a bérlőt átmeneti jelleggel, határozott idejű, legfeljebb hat hónapig terjedő bérleti szerződéssel szükséglakásban helyezheti el.

(2) Ha a határozott időre szóló, illetőleg valamely feltétel bekövetkezéséig tartó lakásbérleti jog a szerződésben meghatározott idő elteltével, illetőleg feltétel bekövetkezésekor szűnik meg és a kisgyermekes bérlő lakáshelyzetét önerőből megoldani nem képes, számára az önkormányzat ideiglenes jelleggel szükséglakást ajánlhat fel.

11. A helyiségbérlet szabályai

32. § A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére az Ltv-ben, illetve a rendeletben előírt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

33. § A helyiségbérlet estén a kijelölői jogokat a polgármester, a szerződésekkel kapcsolatos jogokat a szolgáltató gyakorolja.

34. § A szolgáltató nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható helyiségekről.

35. § *  (1) *  Üres helyiség bérbeadása céljából a szolgáltató meghirdeti és lefolytatja a nyilvános licitálási eljárást, kivéve, ha az önkormányzat érdeke, a helyiség jellege és rendeltetése mást indokol.

(2) A helyiség odaítélése a licit eredményének figyelembe vételével a polgármester hatáskörébe tartozik, kivéve, ha a Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete 17. § (6) bekezdésében foglalt eset fennáll.

(3) A szolgáltató a helyiségre a pályázat nyertesével általában határozott időre, maximum öt évre szóló bérleti szerződést köt. Kivételesen határozatlan időre is köthető bérleti szerződés, ha a bérlő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott ellátási feladatokhoz kapcsolódó célra kívánja a helyiséget bérbe venni.

36. § (1) Önkormányzati helyiségre bérlőtársi szerződés köthető, ha:

a) a pályázatra két vagy több igénylő együttesen nyújtott be pályázati ajánlatot és abban nyilatkoztak, hogy a pályázat elnyerése esetén a helyiséget bérlőtársakként kívánják bérbe venni,

b) a bérleti szerződés megkötése után a felek közös kérelmére bérlőtársi szerződés akkor köthető, ha a két fél által egy helyiségben gyakorolni kívánt tevékenységnek a jogszabályban előírt feltételei biztosíthatók.

(2) Amennyiben a bérlőtársak közül az egyiknek bérlőtársi jogviszonya megszűnik, a visszamaradt bérlő, bérlőtárs kérheti az egész helyiség részére történő bérbeadását.

37. § Önkormányzati helyiségbe más személy befogadásához hozzájárulás nem adható.

38. § Önkormányzati helyiség bérleti jogának átruházásához vagy cseréjéhez, illetőleg a helyiség albérletbe adásához hozzájárulás nem adható.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő kérelmekre is alkalmazni kell.

(3)-(4) * 

(5) * 

40. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Paks, 2015. február 12.

Süli János
polgármester
Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. február 13.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

1. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Szociális helyzet alapján bérbe adható lakások

Sor- Lakás címe Szoba Félszoba Komfortfokozat Terület
sz. m2
1. Anna u. 17/1. 1 0 komfortos 22
2. Anna u. 17/2. 1 0 komfortos 30
3. Anna u. 17/3. 2 0 komfortos 33
4. Anna u. 17/4. 1 0 komfortos 23
5. Anna u. 17/5. 1 0 komfortos 56
6. Anna u. 17/6. 1 0 komfortos 42
7. Anna u. 33/1. 1 0 komfortos 54
8. Anna u. 33/2. 1 0 komfortos 52
9. Béke u. 10/1. 1 0 komfortos 49
10. Béke u. 10/2. 1 0 komfortos 62
11. Béke u. 10/3. 1 0 komfortos 42
12. Béke u. 18. 2 0 komfortos 50
13. Dankó Pista u. 4. 1 3 komfortos 62
14. Dankó Pista u. 10. 1 1 komfortos 45
15. Dankó Pista u. 14. 1 1 komfortos 43
16. Dankó Pista u. 15. 2 0 komfortos 56
17. Dankó Pista u. 23. 2 0 komfortos 56
18. Deák Ferenc u. 18/1. 1 0 komfortos 75
19. Deák Ferenc u. 18/2. 1 0 komfortos 57
20. Deák Ferenc u. 18/3. 1 0 komfortos 27
21. Deák Ferenc u. 20. 1 0 összkomfortos 41
22. Fehérvári u. 4/b/1. 2 0 komfortos 50
23. Fehérvári u. 4/b/2. 1 0 komfortos 42
24. Fenyves u. 15. fsz./1. 2 0 összkomfortos 50
25. Fenyves u. 15. fsz./2. 2 0 összkomfortos 48
26. Fenyves u. 15. fsz./3. 2 1 összkomfortos 59
27. Fenyves u. 15. 1/4. 2 0 összkomfortos 50
28. Fenyves u. 15. 1/5. 2 0 összkomfortos 48
29. Fenyves u. 15. 1/6. 2 1 összkomfortos 59
30. Fenyves u. 15. 2/7. 2 0 összkomfortos 50
31. Fenyves u. 15. 2/8. 2 0 összkomfortos 48
32. Fenyves u. 15. 2/9. 2 1 összkomfortos 59
33. Fenyves u. 15. 3/10. 2 0 összkomfortos 50
34. Fenyves u. 15. 3/11. 2 0 összkomfortos 48
35. Fenyves u. 15. 3/12. 2 1 összkomfortos 59
36. Fenyves u. 15. 4/13. 2 0 összkomfortos 50
37. Fenyves u. 15. 4/14. 2 0 összkomfortos 48
39. Fenyves u. 15. 4/15. 2 1 összkomfortos 59
39. Haladás u. 32/a. 1 0 komfortos 55
40. Haladás u. 32/b. 0 2 komfortos 30
41. Kinizsi u. 39. 2 0 félkomfortos 50
42. Kossuth Lajos u. 10. 2 0 összkomfortos 42
43. Petőfi Sándor u. 11/1. 1 0 komfortos 40
44. Petőfi Sándor u. 11/2. 1 0 komfortos 57
45. Petőfi Sándor u. 11/3. 1 0 komfortos 49
46. Síp u. 3. 1 2 komfortos 55
47. Síp u. 4. 1 0 komfortos 35
48. Síp u. 5. 1 2 komfortos 55
49. Síp u. 8. 1 0 komfortos 35
50. Szabadság u. 4/1. 1 0 komfort nélküli 56
51. Szabadság u. 4/2. 1 0 komfortos 54
52. Szentháromság tér 1. 2 0 összkomfortos 53

2. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Előtakarékossághoz kötött bérlakások

Sor- Lakás címe Szoba Félszoba Komfortfokozat Terület
sz. m2
1. Babits Mihály u. 6. fsz./1. 2 0 összkomfortos 52
2. Babits Mihály u. 6. fsz./2. 1 1 összkomfortos 40
3. Babits Mihály u. 6. fsz./3. 2 0 összkomfortos 52
4. Babits Mihály u. 6. fsz./4. 1 1 összkomfortos 40
5. Babits Mihály u. 6. 1/5. 2 0 összkomfortos 52
6. Babits Mihály u. 6. 1/6. 1 1 összkomfortos 40
7. Babits Mihály u. 6. 1/7. 2 0 összkomfortos 52
8. Babits Mihály u. 6. 1/8. 1 1 összkomfortos 40
9. Babits Mihály u. 6. 2/9. 2 0 összkomfortos 52
10. Babits Mihály u. 6. 2/10. 1 1 összkomfortos 40
11. Babits Mihály u. 6. 2/11. 2 0 összkomfortos 52
12. Babits Mihály u. 6. 2/12. 1 1 összkomfortos 40
13. Babits Mihály u. 6. 3/13. 2 0 összkomfortos 52
14. Babits Mihály u. 6. 3/14. 1 1 összkomfortos 40
15. Babits Mihály u. 6. 3/15. 2 0 összkomfortos 52
16. Babits Mihály u. 6. 3/16. 1 1 összkomfortos 40
17. Babits Mihály u. 6. 4/17. 2 0 összkomfortos 52
18. Babits Mihály u. 6. 4/18. 1 1 összkomfortos 40
19. Babits Mihály u. 6. 4/19. 2 0 összkomfortos 52
20. Babits Mihály u. 6. 4/20. 1 1 összkomfortos 40
21. Gesztenyés u. 13. fsz./1. 2 0 összkomfortos 50
22. Gesztenyés u. 13. fsz./2. 2 0 összkomfortos 48
23. Gesztenyés u. 13. fsz./3. 2 1 összkomfortos 59
24. Gesztenyés u. 13. 1/4. 2 0 összkomfortos 50
25. Gesztenyés u. 13. 1/5. 2 0 összkomfortos 48
26. Gesztenyés u. 13. 1/6. 2 1 összkomfortos 59
27. Gesztenyés u. 13. 2/7. 2 0 összkomfortos 50
28. Gesztenyés u. 13. 2/8. 2 0 összkomfortos 48
29. Gesztenyés u. 13. 2/9. 2 1 összkomfortos 59
30. Gesztenyés u. 13. 3/10. 2 0 összkomfortos 50
31. Gesztenyés u. 13. 3/11. 2 0 összkomfortos 48
32. Gesztenyés u. 13. 3/12. 2 1 összkomfortos 59
33. Gesztenyés u. 13. 4/13. 2 0 összkomfortos 50
34. Gesztenyés u. 13. 4/14. 2 0 összkomfortos 48
35. Gesztenyés u. 13. 4/15. 2 1 összkomfortos 59

3. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Költségalapon meghatározott lakbérű lakások

Sor- Lakás címe Szoba Félszoba Komfortfokozat Terület
sz. m2
1. Fenyves u. 12. fsz./1. 2 0 összkomfortos 50
2. Fenyves u. 12. fsz./2. 2 0 összkomfortos 48
3. Fenyves u. 12. fsz./3. 2 1 összkomfortos 59
4. Fenyves u. 12. 1/4. 2 0 összkomfortos 50
5. Fenyves u. 12. 1/5. 2 0 összkomfortos 48
6. Fenyves u. 12. 1/6. 2 1 összkomfortos 59
7. Fenyves u. 12. 2/7. 2 0 összkomfortos 50
8. Fenyves u. 12. 2/8. 2 0 összkomfortos 48
9. Fenyves u. 12. 2/9. 2 1 összkomfortos 59
10. Fenyves u. 12. 3/10. 2 0 összkomfortos 50
11. Fenyves u. 12. 3/11. 2 0 összkomfortos 48
12. Fenyves u. 12. 3/12. 2 1 összkomfortos 59
13. Fenyves u. 12. 4/13. 2 0 összkomfortos 50
14. Fenyves u. 12. 4/14. 2 0 összkomfortos 48
15. Fenyves u. 12. 4/15. 2 1 összkomfortos 59

4. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások

Sor- Lakás címe Szoba Félszoba Komfortfokozat Terület
sz. m2
1. Barátság u. 8. fsz./1. 2 0 összkomfortos 54
2. Barátság u. 8. fsz./2. 2 0 összkomfortos 51
3. Barátság u. 8. fsz./3. 2 0 összkomfortos 54
4. Barátság u. 8. 1/4. 2 0 összkomfortos 54
5. Barátság u. 8. 1/5. 2 0 összkomfortos 51
6. Barátság u. 8. 1/6. 2 0 összkomfortos 54
7. Barátság u. 8. 2/7. 2 0 összkomfortos 54
8. Barátság u. 8. 2/8. 2 0 összkomfortos 51
9. Barátság u. 8. 2/9. 2 0 összkomfortos 54
10. Barátság u. 8. 3/10. 2 0 összkomfortos 54
11. Barátság u. 8. 3/11. 2 0 összkomfortos 51
12. Barátság u. 8. 3/12. 2 0 összkomfortos 54
13. Barátság u. 8. 4/13. 2 0 összkomfortos 54
14. Barátság u. 8. 4/14. 2 0 összkomfortos 51
15. Barátság u. 8. 4/15. 2 0 összkomfortos 54

5. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Szükséglakások

Sor Lakás címe Szoba Félszoba Komfortfokozat Terület
sz. m2

6. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
szociális helyzet alapján bérbe adható bérlakásra

1. Kérelmező adatai:
Neve: ...................................................................................................................................................
Születési neve: ......................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ....................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................
□ Bejelentett lakóhelye: .......................................................................................................................
Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................................................
□ Tartózkodási helye: ..........................................................................................................................
Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................................................
(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)
Állampolgársága: ...................................................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)
Munkahelye: ..........................................................................................................................................
Foglalkozása: .........................................................................................................................................
Jelenlegi munkaviszonya fennállásának kezdete: .......................................................................................
Korábbi munkahelye(i) és a munkaviszony(ok) fennállásának időtartama:
(Amennyiben a jelenlegi munkaviszonyának fennállása kevesebb mint öt év)
..............................................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma: ........................................................................................................
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: ............................................................................................
Családi állapota: .....................................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................................................................................................................
E-mail címe: ...........................................................................................................................................
2. Kérelmező házastársa/élettársa adatai:
Neve: ......................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hónap, nap): .......................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................................
□ Bejelentett lakóhelye: ..........................................................................................................................
Bejelentkezés ideje: ..................................................................................................................................
□ Tartózkodási helye: ..............................................................................................................................
Bejelentkezés ideje:
(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)
Munkahelye: .............................................................................................................................................
Foglalkozása: ............................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma: ...........................................................................................................
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: ...............................................................................................
Telefonszáma: ...........................................................................................................................................
3. Kérelmezővel együtt költöző családtagok adatai:
Név
(születési név is)
Születési helye,
ideje
Anyja neve Rokonsági kapcsolat
1.
2.
3.
4.
4. A lakás adatai (ahol a kérelmező jelenleg életvitelszerűen lakik):
A lakás (lakóház) kategóriája:
személyi tulajdonú lakás, családi ház bérlakás, szolgálati lakás, (aláhúzással jelölje)
A kérelmező lakáshasználatának jogcíme:
tulajdonos, albérlő, családtag, szívességi lakáshasználó, bérlő,
egyéb: .......................................
Albérlet esetén:
az albérleti jogviszony mióta áll fenn (év, hó, nap): .......................................
albérleti díj összege: .......................................Ft
A lakás alapterülete: .......................................m2
Szobák száma: .......................................db
A lakásba bejelentkezett, együtt élők száma: ....................................... fő
A lakás komfortfokozata:
összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás
(aláhúzással jelölje)
5. A kérelem indokolása:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6. Kérelmező nyilatkozatai:
a) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
b) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak Paks Város Önkormányzata és a DC. Dunakom Zrt. (szolgáltató) által történő felhasználásához és ellenőrzéséhez.
Paks, .......................................
.......................................................
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolni kell:
- a kérelmező és együtt költöző családtagjai 30 napnál nem régebbi jövedelem igazolása
- 7. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozat

7. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

JÖVEDELEM ÉS VAGYONNYILATKOZAT

A. Személyi adatok:
I. Kérelmező adatai:
Neve: ...........................................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ............................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................................
□ Bejelentett lakóhelye: ...............................................................................................................................
□ Tartózkodási helye: ..................................................................................................................................
(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|
II. Kérelmezővel együtt költöző családtagok adatai:
Név
(születési név)
Születési helye, ideje Anyja neve TAJ szám Rokoni kapcsolat
1.
2.
3.
4.
B. Vagyonnyilatkozat (A kérelmezőre és a vele együtt költöző családtagokra vonatkozóan):
I. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: .......................................................................................................................................................
alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: .............., a szerzés ideje: .............. év.
becsült forgalmi érték: ............................ Ft.
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: ........................................................................................................................................................
alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: .............., a szerzés ideje: .............. év.
becsült forgalmi érték: ............................ Ft.
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ..................................................................................................................
címe: ........................................................................................................................................................
alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: .............., a szerzés ideje: .............. év.
becsült forgalmi érték: ............................. Ft.
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ...........................................................................
címe: ........................................................................................................................................................
alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: .............., a szerzés ideje: .............. év.
becsült forgalmi érték: ............................ Ft.
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni):
a) Személygépkocsi:
típusa: ................................................................................. rendszám: .....................................................
szerzés ideje: .................................................................... gyártás éve: .....................................................
becsült forgalmi érték: ............................ Ft.
b) Tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:
típusa: ................................................................................. rendszám: .....................................................
szerzés ideje: .................................................................... gyártás éve: .....................................................
becsült forgalmi érték: ............................ Ft.
III. Összes vagyontárgy (Ügyintéző tölti ki!)
A háztartás (család) összes vagyonának becsült forgalmi értéke:
............................ Forint
Egy főre jutó forgalmi érték: ............................ Forint
C. Jövedelemnyilatkozat
Forintban
A jövedelmek típusai Nyilatkozó jövedelme Nyilatkozóval együtt költöző házastárs (élettárs) jövedelme Nyilatkozóval együtt költöző családtagok jövedelme Összesen
1. Munkaviszony munkavégzés foglalkoztatási irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott munkaképessé személyek ellátásai (például rokkantsági, rehabilitációs ellátás), egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartás árvaellátás)
A jövedelmek típusai Nyilatkozó jövedelme Nyilatkozóval együtt költöző házastárs (élettárs) jövedelme Nyilatkozóval együtt költöző családtagok jövedelme Összesen
5. Önkormányzat járási hivatal és az állami foglalkoztatási szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, ingó, ingatlan vagyontárgy értékesítésébe származó, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb.)
7. A család összes nettó jövedelem
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (Ügyintéző tölti ki!): ......................................... Ft/hó.
D. Egyéb nyilatkozatok:
a) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
b) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak Paks Város Önkormányzata és a DC. Dunakom Zrt. (szolgáltató) által történő felhasználásához és ellenőrzéséhez.
Paks,
...........................................................
kérelmező aláírása
...........................................................
cselekvőképes együtt költöző
nagykorú családtag
aláírása
...........................................................
cselekvőképes együtt költöző
nagykorú családtag
aláírása

8. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
előtakarékossághoz kötött bérlakásra

1. Kérelmező adatai:
Neve: .....................................................................................................................................................................
Születési neve: ........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ....................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................................................
□ Bejelentett lakóhelye: .........................................................................................................................................
Bejelentkezés ideje: ................................................................................................................................................
□ Tartózkodási helye: ............................................................................................................................................
Bejelentkezés ideje: .................................................................................................................................................
(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)
Állampolgársága: .....................................................................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)
Munkahelye: ...........................................................................................................................................................
Foglalkozása: ..........................................................................................................................................................
Jelenlegi munkaviszonya fennállásának kezdete: ........................................................................................................
Korábbi munkahelye(i) és a munkaviszony(ok) fennállásának időtartama: ..................................................................
(Amennyiben a jelenlegi munkaviszonyának fennállása kevesebb mint egy év)
................................................................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma: .........................................................................................................................
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: .............................................................................................................
Családi állapota: .......................................................................................................................................................
Telefonszáma: ..........................................................................................................................................................
E-mail címe: .............................................................................................................................................................
2. Kérelmező házastársa/élettársa adatai:
Neve: ......................................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hónap, nap): .....................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................................................
□ Bejelentett lakóhelye: ..........................................................................................................................................
Bejelentkezés ideje: .................................................................................................................................................
□ Tartózkodási helye: .............................................................................................................................................
Bejelentkezés ideje: ..................................................................................................................................................
(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)
Munkahelye: ............................................................................................................................................................
Foglalkozása: ...........................................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma: .........................................................................................................................
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: .............................................................................................................
Telefonszáma: ..........................................................................................................................................................
3. Kérelmezővel együtt költöző családtagok adatai:
Név
(születési név is)
Születési helye, ideje Anyja neve Rokoni kapcsolat
1.
2.
3.
4.
4. A lakás adatai (ahol a kérelmező jelenleg életvitelszerűen lakik):
A lakás (lakóház) kategóriája:
személyi tulajdonú lakás, családi ház bérlakás, szolgálati lakás, (aláhúzással jelölje)
A kérelmező lakáshasználatának jogcíme:
tulajdonos, albérlő, családtag, szívességi lakáshasználó, bérlő,
egyéb: ........................................................
Albérlet esetén:
az albérleti jogviszony mióta áll fenn (év, hó, nap): ........................................................
albérleti díj összege: ........................................................ Ft
A lakás alapterülete: .............................................................. m2
Szobák száma: ...................................................................... db
A lakásba bejelentkezett, együtt élők száma: .......................... fő
A lakás komfortfokozata:
összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás
(aláhúzással jelölje)
5. Az igényelt lakás nagysága:
garzon
1,5 szobás
2 szobás
2,5 szobás
6. Kérelmező nyilatkozatai:
a) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
b) Kijelentem, hogy lakáscélú betéttel rendelkezem, illetve vállalom, hogy beköltözés előtt a Rendelet 23. § (2) bekezdésében meghatározott összeggel a betétben rendelkezni fogok. A betétbe havi előtakarékosság címén legalább 15.000 Ft összegű havi részletet fogok fizetni.
c) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak Paks Város Önkormányzata és a DC. Dunakom Zrt. (szolgáltató) által történő felhasználásához és ellenőrzéséhez.
Paks, ...........................................................
...........................................................
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolni kell:
- a kérelmező és együtt költöző családtagjai 30 napnál nem régebbi jövedelem igazolása
- 7. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozat
- Lakástakarék-betét szerződés másolata

9. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Paks Város Önkormányzata pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű lakás bérleti jogviszonyára

Pályázatot nyújthatnak be azok a paksi lakosok, akik vállalják a költségalapon megállapított lakbér és a lakás közüzemi díjainak megfizetését.
A bérleti szerződés meghatározott időtartamra - legfeljebb 5 évre - köthető a pályázat elfogadása esetén.
A lakás címe: .................................................................................................................................................................
nagysága: .................................. m2
szobaszáma: ..................................
A lakás bérleti díjának jelenleg érvényes mértéke: .................................. Ft/m2/hó.
A pályázati nyomtatványt a pályázati hirdetmény tartalmazza, de átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztálya Szociális Csoportjánál is.
A pályázat beadásának határideje és helye: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
A pályázatnak legkésőbb .................................... napjáig kell beérkeznie a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztálya Szociális Csoportjához
(Paks, Dózsa György út 55-61.).
Paks, ........................................................
........................................................
polgármester aláírása

PÁLYÁZAT
költségalapon meghatározott lakbérű lakás bérleti jogviszonyára

1. Pályázó adatai:
Neve: ..........................................................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hónap, nap): .........................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................................................
□ Bejelentett lakóhelye: ...............................................................................................................................................
Bejelentkezés ideje: .....................................................................................................................................................
□ Tartózkodási helye: ..................................................................................................................................................
Bejelentkezés ideje: .....................................................................................................................................................
(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)
Állampolgársága: .........................................................................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)
Munkahelye: ................................................................................................................................................................
Foglalkozása: ...............................................................................................................................................................
Jelenlegi munkaviszonya fennállásának kezdete: .............................................................................................................
Korábbi munkahelye(i) és a munkaviszony(ok) fennállásának időtartama: .......................................................................
(Amennyiben a jelenlegi munkaviszonyának fennállása kevesebb mint egy év)
.....................................................................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma: ..............................................................................................................................
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: ..................................................................................................................
Családi állapota: ............................................................................................................................................................
Telefonszáma: ................................................................................................................................................................
E-mail címe: ...................................................................................................................................................................
2. Pályázóval együtt költöző családtagok adatai:
Név
(születési név is)
Születési helye,
ideje
Anyja neve Rokonsági kapcsolat
1.
2.
3.
4.
3. Pályázó jelenlegi lakáskörülménye:
tulajdonos
családtag
albérlet
szívességi lakáshasználó
egyéb: ..........................................................
4. Kérelmező nyilatkozatai:
a) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
b) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak Paks Város Önkormányzata és a DC. Dunakom Zrt. (szolgáltató) által történő felhasználásához és ellenőrzéséhez.
Paks, ..................................................
..................................................
pályázó aláírása
A pályázathoz csatolni kell:
- a kérelmező és együtt költöző családtagjai 30 napnál nem régebbi jövedelem igazolása
- Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete 7. melléklete szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozat

10. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Lakásleadási nyilatkozat

1. A bérlő adatai:

Név: ____________________________________________________________________

Születéskori név: __________________________________________________________

Születési hely: ____________________________________________________________

Születési idő: _____________________________________________________________

Anyja születési neve: _______________________________________________________

Lakóhelye: _______________________________________________________________

Személyi igazolvány száma: _________________________________________________

Adóazonosító jel: __________________________________________________________

Telefonszám: _____________________________________________________________

2. Bérelt ingatlan adatai:

Cím: ____________________________________________________________________

Komfortfokozat: ___________________________________________________________

Szobák száma: ____________________________________________________________

3. Lakás állapota:

Nagyszoba: _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Kis szoba: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Félszoba: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Konyha: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Fürdőszoba: _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

WC: _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Egyéb: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: __________________________

_______________________
Bérlő aláírása

ÁLLAPOTFELMÉRÉS:

A nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek / nem felelnek meg.

Eltérések a következők:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

A rendeltetésszerű használat visszaállításából eredő költségek az ingatlant leadó bérlőt terhelik Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II. 13.) önkormányzatai rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 11. § (1)-(2) bekezdése alapján.

Kelt: ___________________________

_____________________________
DC Dunakom Zrt.

11. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Eseti döntés alapján előtakarossághoz kötött, valamint szociális helyzet alapján is bérbe adható lakások

Sor- Lakás címe Szoba Félszoba Komfortfokozat Terület
sz. m2
1. Építők útja 20. fsz./1. 1 0 összkomfortos 27
2. Építők útja 20. fsz./2. 1 0 összkomfortos 27
3. Építők útja 20. fsz./3. 1 0 összkomfortos 27
4. Építők útja 20. fsz./4. 1 0 összkomfortos 27
5. Építők útja 20. fsz./5. 1 0 összkomfortos 27
6. Építők útja 20. fsz./6. 1 1 összkomfortos 33
7. Építők útja 20. fsz./7. 1 1 összkomfortos 33
8. Építők útja 20. fsz./8. 1 0 összkomfortos 27
9. Építők útja 20. fsz./9. 1 0 összkomfortos 27
10. Építők útja 20. fsz./10. 1 0 összkomfortos 27
11. Építők útja 20. 1/1. 1 0 összkomfortos 27
12. Építők útja 20. 1/2. 1 0 összkomfortos 27
13. Építők útja 20. 1/3. 1 0 összkomfortos 27
14. Építők útja 20. 1/4. 1 0 összkomfortos 27
15. Építők útja 20. 1/5. 1 0 összkomfortos 27
16. Építők útja 20. 1/6. 1 1 összkomfortos 33
17. Építők útja 20. 1/7. 1 1 összkomfortos 33
18. Építők útja 20. 1/8. 1 0 összkomfortos 27
19. Építők útja 20. 1/9. 1 0 összkomfortos 27
20. Építők útja 20. 1/10. 1 0 összkomfortos 27
21. Építők útja 20. 2/1. 1 0 összkomfortos 27
22. Építők útja 20. 2/2. 1 0 összkomfortos 27
23. Építők útja 20. 2/3. 1 0 összkomfortos 27
24. Építők útja 20. 2/4. 1 0 összkomfortos 27
25. Építők útja 20. 2/5. 1 0 összkomfortos 27
26. Építők útja 20. 2/6. 1 1 összkomfortos 33
27. Építők útja 20. 2/7. 1 1 összkomfortos 33
28. Építők útja 20. 2/8. 1 0 összkomfortos 27
29. Építők útja 20. 2/9. 1 0 összkomfortos 27
30. Építők útja 20. 2/10. 1 0 összkomfortos 27
31. Építők útja 20. 3/1. 1 0 összkomfortos 27
32. Építők útja 20. 3/2. 1 0 összkomfortos 27
33. Építők útja 20. 3/3. 1 0 összkomfortos 27
34. Építők útja 20. 3/4. 1 0 összkomfortos 27
35. Építők útja 20. 3/5. 1 0 összkomfortos 27
36. Építők útja 20. 3/6. 1 1 összkomfortos 33
37. Építők útja 20. 3/7. 1 1 összkomfortos 33
38. Építők útja 20. 3/8. 1 0 összkomfortos 27
39. Építők útja 20. 3/9. 1 0 összkomfortos 27
40. Építők útja 20. 3/10. 1 0 összkomfortos 27
41. Fenyves u. 10. fsz./1. 2 0 összkomfortos 50
42. Fenyves u. 10. fsz./2. 2 0 összkomfortos 48
43. Fenyves u. 10. fsz./3. 2 1 összkomfortos 59
44. Fenyves u. 10. 1/4. 2 0 összkomfortos 50
45. Fenyves u. 10. 1/5. 2 0 összkomfortos 48
46. Fenyves u. 10. 1/6. 2 1 összkomfortos 59
47. Fenyves u. 10. 2/7. 2 0 összkomfortos 50
48. Fenyves u. 10. 2/8. 2 0 összkomfortos 48
49. Fenyves u. 10. 2/9. 2 1 összkomfortos 59
50. Fenyves u. 10. 3/10. 2 0 összkomfortos 50
51. Fenyves u. 10. 3/11. 2 0 összkomfortos 48
52. Fenyves u. 10. 3/12. 2 1 összkomfortos 59
53. Fenyves u. 10. 4/13. 2 0 összkomfortos 50
54. Fenyves u. 10. 4/14. 2 0 összkomfortos 48
55. Fenyves u. 10. 4/15. 2 1 összkomfortos 59

12. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
közérdekű lakáselhelyezésre

1. Kérelmező adatai:
Név: ............................................................................................................................................................................
Születési név: ...............................................................................................................................................................
Születési hely és idő: .....................................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................................................
Lakóhelye: ...................................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ......................................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma: .............................................................................................................................
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: .................................................................................................................
Munkahelye: ................................................................................................................................................................
Foglalkozása: ...............................................................................................................................................................
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: ............................................................................................................................
E-mail cím: ...................................................................................................................................................................
Telefonszám: ................................................................................................................................................................
2. Kérelmezővel együtt költöző családtagok:
Név
(születési név is)
Születési helye,
ideje
Anyja neve
1.
2.
3.
4.
3. Kérelem indoklása:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Paks, ______________________
......................................................
kérelmező aláírása
A kérelmező közvetlen felettesének véleménye a kérelemről:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Paks, ________________________
......................................................
munkahelyi vezető
aláírása

  Vissza az oldal tetejére