Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (3) bekezdésében, valamint a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 3/2011. (01. 28.) Ktth. számú kijelölő határozatában kapott felhatalmazás - alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ (a továbbiakban: intézmény) által nyújtott személyes gondoskodási formákat, azok igénybevételét és a fizetendő térítési díjakat egységesen szabályozza.

2. A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet hatálya kiterjed Bikács, Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Harc, Kajdacs, Kistormás, Kölesd, Madocsa, Medina, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, Sióagárd és Tengelic közigazgatási területén életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 3. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.

3. Általános szabályok

3. § Az ellátások igénybevételére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletet, a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletet, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet kell alkalmazni.

4. § (1) Az intézmény szükség esetén környezettanulmányt, szükségletfelmérést végez, tájékozódik a kérelmező szociális helyzetéről, egészségi állapotáról.

(2) Ha a szociális ellátás biztosításának időtartama alatt a támogatott anyagi, szociális körülményeiben változás következik, azt 15 napon belül be kell jelenteni.

(3) Valótlan adatok szolgáltatásából, vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredően jogosulatlanul nyújtott ellátást meg kell szüntetni, és a jogosulatlanul igénybevevőt az Szt. 17. §-a szerinti megtérítésre kell kötelezni.

II. Fejezet

Szociális és gyermekjóléti ellátások

4. Az alapellátások formái

5. § (1) *  Az intézmény keretein belül biztosított alapellátásban az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és az idősek, fogyatékosok és hajléktalanok nappali ellátása valamint a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, az e rendeletben meghatározott kivételekkel.

(2) Bölcske, Dunaföldvár, Madocsa településeken kizárólag helyettes szülői szolgáltatást biztosít az intézmény.

(3) Helyettes szülői szolgáltatást Kölesd, Kistormás, Medina és Tengelic településeken nem biztosít az intézmény.

(4) Györköny településen étkeztetés szolgáltatást nem biztosít az intézmény.

(5) *  Medina településen kizárólag családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít az intézmény.

(5a) *  Tengelic településen kizárólag családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít az intézmény.

(6) *  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc településeken biztosít az intézmény.

(7) *  Támogató szolgáltatást, fogyatékosok, valamint hajléktalanok nappali ellátását kizárólag Paks településen biztosít az intézmény.

(8) *  Harc településen kizárólag családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít az intézmény.

(9) *  Sióagárd településen kizárólag házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít az intézmény.

5. Étkeztetés

6. § (1) Az Szt. 62. §-ában meghatározottak szerint napi egyszeri meleg étel biztosítása azoknak a szociálisan rászorultaknak a számára, akik azt önmaguk vagy eltartottjaik részére más módon nem képesek biztosítani.

(2) Szociálisan rászorult az a személy aki

a) nyugdíjas vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül,

b) egészségi állapota alapján napi egyszeri étkezése csak így biztosítható,

c) fogyatékos, pszichiátriai- vagy szenvedélybeteg, vagy hajléktalan.

(3) Étkeztetést házhozszállítással kizárólag akkor lehet biztosítani, ha a házhozszállításra az igénylő egészségi állapotánál fogva rászorul.

(4) Azt a személyt, aki egészségi állapota miatt az ebéd házhozszállítására, vagy házi segítségnyújtásra szorul, az étkezésre szociálisan rászorultnak kell tekinteni.

6. Házi segítségnyújtás

7. § *  (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Szt. 63. §-ában meghatározott személyekről. Az igénybe vevő saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében a szükséges ellátást.

(2) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Az intézményvezető végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, melynek keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.

(3) Ha a gondozási szükséglet III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

7. Családsegítés

8. § *  A családsegítő szolgáltatás az Szt. 64. §-a és 64/A. §-a szerinti általános és speciális szolgáltatás keretében nyújt segítséget az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, életvezetési képesség megőrzése céljából.

8. Gyermekjóléti szolgálat

9. § *  A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Ennek érdekében

a) ellátja a Gyvt. 39. §-ában és 39/A. §-ában foglaltakat,

b) szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez a Gyvt. 40. §-ában és 40/A. §-ában meghatározottak szerint.

9. Helyettes szülő

10. § A helyettes szülő a Gyvt. 45-49. §-ában foglaltak szerinti gyermekek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja.

10. Nappali ellátás

11. § *  Az Szt. 65/F. §-ában meghatározott, az idősek nappali ellátását nyújtó intézmény (Idősek Klubja) elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, illetve a fogyatékosok nappali ellátását nyújtó intézmény (Fogyatékosok Klubja) a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek, továbbá a hajléktalanok nappali ellátását nyújtó intézmény (Nappali Melegedő) a hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

11. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

12. § *  (1) Az Szt. 65. §-a szerinti napi 24 órás készenléti szolgálat biztosításával történő gondoskodás azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek.

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

(a) az ellátott személy otthonában való haladéktalan megjelenést segélyhívása esetén,

(b) a szükséges azonnali intézkedések megtételét,

(c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

12. Támogató szolgáltatás

13. § *  (1) Az Szt. 65/C. §-ában meghatározottak alapján támogató szolgáltatás megszervezésével biztosított a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, illetve a más szolgáltatáshoz való hozzájutása.

(2) A támogató szolgálat személyi segítő szolgálat és szállító szolgálat szervezésével teljesíti igénybe vevői ellátási feladatait.

(3) A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő - ezt jogszabályban meghatározottak szerint igazoló - személy.

14. § * 

III. Fejezet

Intézményi jogviszony

14. Általános szabályok

15. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele - ha jogszabály másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet, az intézmény telephelyein, vagy székhelyén az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani.

(3) A kérelemről az intézményvezető dönt.

(3a) *  Az intézményvezető saját hatáskörben külön eljárás nélkül köteles biztosítani az 5. § szerinti alapellátást, amennyiben

a) a kérelmező élete vagy testi épsége veszélybe kerül,

b) a kérelmező önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, és nincs olyan hozzátartozója, aki az ellátásáról gondoskodna.

(3b) *  A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére irányuló kérelem elbírálásának szempontjai

a) üres szolgáltatási helyek megléte,

b) jogosultsági feltételek megléte,

c) elhelyezés sürgőssége, krízis jellege,

d) speciális ellátási igények.

(4) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem elutasításának közlésétől számított 8 napon belül a kérelmező a döntés ellen a fenntartóhoz fordulhat.

16. § *  (1) Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor a Szt. 94/C. §-ában meghatározott írásbeli megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével.

(2) A megállapodást felmondhatja írásban

a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,

b) az intézményvezető indokolással, ha

ba) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt, vagy

bb) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, vagy

bc) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díj- fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

bd) az ellátott jogosultsága megszűnik.

17. § (1) A jogosultak érdekvédelmére vonatkozó részletes szabályokat az intézmény szakmai programja határozza meg.

(2) Az intézményi jogviszony megszűnésére, illetve megszüntetésére az Szt. 100-101. és 104. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) *  A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

d) a megállapodás felmondásával.

IV. Fejezet

15. Térítési díjak

18. § (1) Az intézményben nyújtott egyes ellátásokért - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - térítési díjat kell fizetni.

(2) *  Térítésmentes a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői ellátás, hajléktalanok nappali ellátása igénybevétele.

19. § (1) Az intézmény által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díját a fenntartó kijelölése alapján az illetékes önkormányzatok véleményének kikérésével Paks Város Önkormányzatának képviselő-testülete állapítja meg.

(2) *  A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.

(3) * 

(4) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló jogszabályban foglaltak szerint.

(5) Személyi térítési díj felső határát a vonatkozó hatályos jogszabályok illetve paksi tartózkodási helyű ellátott esetén Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletét is figyelembe véve kell meghatározni.

20. § (1) Az igénybevett szolgáltatásokért megállapított személyi térítési díj mérsékelhető, illetve elengedhető, a hátralék befizetésére részletfizetési kedvezmény állapítható meg, ha a személyi térítési díj kifizetése az ellátásban részesülő napi megélhetését veszélyezteti.

(2) A kérelem elbírálása a fenntartó hatáskörébe tartozik.

(3) A napi megélhetése különösen annak a személynek veszélyeztetett, akinek rendkívüli kiadása volt vagy közüzemi hátralékot halmozott fel.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba, a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22. § * 

Paks, 2015. április 24.

Süli János
polgármester
Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. április 24.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

1. melléklet a 12/2015. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja

BIKÁCS

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) nincs
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 0.-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

DUNASZENTGYÖRGY

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) 551.-Ft+ÁFA
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 850.-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

GERJEN

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) 590.-Ft+ÁFA
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 600.-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

GYÖRKÖNY

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) nincs
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 0 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

HARC

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) nincs
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 260.-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

KAJDACS

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) 575.-FT+ÁFA
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 0.-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) 20.-Ft

KISTORMÁS

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) 354.-Ft+ÁFA
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 100.-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

KÖLESD

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) 354.-FT+ÁFA
1.2 Étkeztetés házhozszállítással (adag) 433.-FT+ÁFA
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 55-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

NAGYDOROG

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) 472.-FT+ÁFA
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 150.-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) 0.-Ft

NÉMETKÉR

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) 528.-FT+ÁFA
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 700.-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

PAKS

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) 709.-FT+ÁFA
1.2 Étkezetés házhozszállítással (adag) 890.-FT+ÁFA
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 760.-Ft
1.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 75.-Ft
1.4 Idősek nappali ellátása 0.-Ft
1.5 Fogyatékosok nappali ellátása - csak tartózkodás esetén 0.-Ft
- étkeztetés igénylése esetén 441.-FT+ÁFA
1.6 Támogató szolgáltatás - személyi segítés 730.-Ft
- szállítás 118.-FT+ÁFA

PÁLFA

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) 642.-FT+ÁFA
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 300.-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

PUSZTAHENCSE

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) 551.-FT+ÁFA
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 100.-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

SÁRSZENTLŐRINC

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) 571.-FT+ÁFA
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 75.-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

SIÓAGÁRD

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) nincs
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 0.-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

TENGELIC

1. Szociális alapellátás keretében
1.1 Étkeztetés (adag) nincs
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 250.-Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

2. melléklet a 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére