Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 49/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok

1. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított kitüntetéseket, elismerő címeket és a díszpolgári címet a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület adományozza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kitüntetés és elismerő cím egy azon személynek, csak egy alkalommal adományozható.

(3) Azon személyek, akik „PRO URBE” kitüntetésben, vagy „Paks Város Díszpolgára” címben részesültek, további szakmacsoportok díjaira nem terjeszthetőek fel.

2. § (1) A kitüntetések adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyű jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

(2) A javaslatok benyújtásának időpontjáról a kitüntetések átadása előtt 90 nappal a helyi médiákban felhívást kell közzétenni, 30 nap beadási határidővel.

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesítményét, mely a javaslat szerint méltóvá teszi a kitüntetésre. A javaslatnak legalább egy oldal terjedelműnek kell lenni.

(4) A javaslatot a jegyzőhöz kell benyújtani, zárt borítékban.

(5) A kitüntetési javaslatot a polgármester által létrehozott három fős bizottság véleményezi.

3. § (1) *  A „PRO URBE” kitüntetés adományozásával a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő pénzjutalom, vagy annak megfelelő mértékű tárgyjutalom jár.

(2) A 4-11. alcímben szabályozott kitüntetésekkel az adományozást tanúsító oklevél és a köztisztviselői illetményalap négyszeresének megfelelő összegű pénzjutalom jár.

(3) A 12. alcímben szabályozott „Tisztes Polgár” kitüntetés tárgyi elismeréssel jár, amelynek értéke maximum a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosa.

(4) Az e rendeletben alapított kitüntetéseket ünnepélyes keretek között a polgármester, vagy személyes megbízottja adja át.

(5) A kitüntetések adományozásával járó nyilvántartási, ügyviteli, szervezési feladatokat a jegyző által kijelölt személy látja le.

(6) A kitüntetések adományozásával járó felmerülő költségek a város költségvetését terhelik.

(7) A rendelet 2-11. alcímében szabályozott kitüntetések évenként adható számától a képviselő-testület egyedi döntése alapján - különleges ok miatt, vagy esemény alkalmával - eltérhet.

2. „Paks Város Díszpolgára” cím

4. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város érdekében kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelete elismeréseként „Paks Város Díszpolgára” címet alapít.

(2) A díszpolgári cím azoknak a - tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő - személyeknek adományozható, akik:

a) származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Paks városához, illetve

b) tevékenységük Paks város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt.

5. § (1) A díszpolgári címben részesültek részére az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen:

a) egyedi szövegezésű díszes oklevél, és

b) a város címerét tartalmazó legfeljebb 20 grammos, 14 karátos arany pecsétgyűrű, valamint irat kerül átadására.

(2) A nem magyar nemzetiségű kitüntetett részére a díszoklevelet a kitüntetett anyanyelvére lefordított külön lenyomatban is át kell adni.

(3) A díszpolgári cím adományozását Paks Város Díszkönyvébe be kell jegyezni.

3. „PRO URBE” kitüntetés

6. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete „PRO URBE” elnevezéssel kitüntetést alapít.

7. § A kitüntetés azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik, illetve amelyek tevékenysége a város gazdasági- kulturális- és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult.

8. § (1) A kitüntetett részére az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen „PRO URBE” felirattal, Paks város címerével, a város történelmi folyamatosságára utaló ábrázolással ellátott - az adományozást tanúsító - oklevél kerül átadásra.

(2) A kitüntetés adományozását a jegyző az erre a célra rendszeresített albumban tartja nyilván.

(3) *  A képviselő-testület naptári évenként legfeljebb három kitüntetést adományoz.

4. „Gyermekeinkért” kitüntetés

9. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az oktató-nevelő munkát végző pedagógusoknak és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátóknak a gyermekek harmonikus személyiség formálásában huzamosan végzett munkájuk elismerésére „Gyermekeinkért” kitüntetést alapít.

10. § (1) A kitüntetés adományozható a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátóknak.

(2) A kitüntetésben évente 2 személy részesülhet.

11. § A kitüntetés átadására a Pedagógus Napja (június első vasárnapja) alkalmából szervezett városi ünnepségen kerül sor.

5. „Paks Kultúrájáért” kitüntetés

12. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város kulturális életében dolgozó azon személyek részére, akik a város kultúrájáért, a város hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak, „Paks Kultúrájáért” kitüntetést alapít.

13. § (1) A kitüntetésben kétévente 1 fő részesülhet.

(2) A kitüntetés odaítélésére először 2017-ben kerül sor.

14. § A kitüntetés átadására az átadás évében a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából megrendezett városi ünnepségen kerül sor.

6. „Pongrácz Sándor” kitüntetés

15. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete azok részére, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak Paks város egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez - az e tevékenység során elért kimagasló teljesítmény, vagy eredmény elismerésére - „Pongrácz Sándor” kitüntetést alapít.

16. § A kitüntetésben évente 1 fő részesülhet, páros évben orvos, páratlan évben szakmai munkát segítő dolgozó.

17. § A kitüntetés átadására az átadás évében a Semmelweis-nap (július 1.) alakalmából megrendezett városi ünnepségen kerül sor.

7. „Segítő Kéz” kitüntetés

18. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete azon személyek részére, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy e tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak „Segítő Kéz” kitüntetést alapít.

19. § (1) A kitüntetésben kétévente 1 fő részesülhet.

(2) A kitüntetés odaítélésére első ízben 2017. évben kerül sor.

20. § A kitüntetés átadására az átadás évében a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából megrendezett ünnepségen kerül sor.

8. „Deák Ferenc” kitüntetés

21. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Paksi Polgármesteri Hivatalban legalább 5 éve alkalmazásban álló - kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők munkájának elismeréseként „Deák Ferenc” kitüntetést alapít.

(2) A „Deák Ferenc” kitüntetés azon köztisztviselők részére adományozható, akik

a) kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a város közigazgatási tevékenysége szakmai színvonalának növeléséhez, a lakosság ügyeinek kulturált intézéséhez,

b) magas színvonalú előkészítő és végrehajtó tevékenységükkel segítették a képviselő-testület munkáját.

22. § (1) A kitüntetésben kétévente 1 fő részesülhet.

(2) A kitüntetés odaítélésére első ízben 2018-ban kerül sor.

23. § A kitüntetés átadására az átadás évében a Közszolgálati Tisztviselők Napja (július 1.) alkalmából megrendezett ünnepségen kerül sor.

9. „Paks Város Közbiztonságáért” kitüntetés”

24. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Paks Város Közbiztonságáért” kitüntetést alapít.

(2) A „Paks Város Közbiztonságáért” kitüntetés annak a személynek adományozható, aki

a) a rendőrség állományának hivatásos vagy közalkalmazott tagja - hivatásosként vagy közalkalmazottként - ezen belül a Paksi Rendőrkapitányság tagjaként vagy a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Paksi Vízirendészeti Rendőrőrse állományában teljesít szolgálatot, vagy a Terrorelhárítási Központ Paksi Készenléti Csoportjának,

b) a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és az alárendeltségébe tartozó szervezetek állományának a tagja,

c) az Önkormányzat Mezőőri Szolgálatának tagja,

d) a Paksi Polgárőr Egyesület tagja, és

munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi.

25. § (1) A kitüntetésben kétévente 1 fő részesülhet.

(2) A kitüntetés odaítélésére először 2018-ban kerül sor.

(3) A kitüntetés átadása az átadás évében a „Paks Város Közbiztonságáért” megrendezett kitüntetés átadó ünnepségen (május 4.) kerül sor.

10. „Paks Város Sportjáért” kitüntetés

26. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város sport életében dolgozó azon személyek részére, akik a város sportjáért, a város hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak „Paks Város Sportjáért” kitüntetést alapít.

27. § (1) A kitüntetésben kétévente 1 fő részesülhet. A kitüntetés odaítélésére először 2018-ban kerül sor.

(2) A kitüntetés átadására az átadás évében a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

11. „Paks Város Környezetéért” kitüntetés

28. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete azon személyek részére, akik munkájukkal hozzájárultak a város környezetének megóvásához és fejlesztéséhez - az e tevékenység során elért teljesítmény, vagy eredmény elismerésére - „Paks Város Környezetéért” kitüntetést alapít.

29. § (1) A kitüntetésben kétévente 1 fő részesülhet.

(2) A kitüntetés odaítélésére első ízben 2018-ban kerül sor.

(3) A kitüntetés átadására az átadás évében a Föld Napja (április 22.) alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

12. „Tisztes Polgár” kitüntetés

30. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város életében jelentős szerepet betöltő, több mint 20 éve paksi lakhelyű, köztiszteletben álló személyek részére, akik személyes emberi példamutatásuk és életpályájuk révén a város megbecsült polgárai „Tisztes Polgár” kitüntetést alapít.

31. § (1) A kitüntetésben évente 2 fő részesülhet.

(2) A kitüntetés átadására minden évben március 15-én, a városi ünnepségen kerül sor.

13. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet 2016. december 15-én 9 órakor lép hatályba.

(2) * 

Paks, 2016. december 15.

Süli János
polgármester
Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. december 15-én 8:30 órakor kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére