Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjáról * 

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

2. § (1) Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Paks, 2018. március 19.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. március 20-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja

1. Gyermekek napközbeni ellátása (a díjak ÁFA nélkül értendők)
1.1 Bölcsőde 0 Ft
2. Gyermekétkeztetés (a díjak ÁFA nélkül értendők)
2.1.1. Bölcsőde (tízórai, ebéd, uzsonna) 330 Ft
2.1.2. napközi otthon
2.1.2.1. óvoda 403 Ft
2.1.2.2. iskola 464 Ft
2.1.2.3. kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) 763 Ft
2.1.3. csak ebéd
2.1.3.1. általános iskola 293 Ft
2.1.3.2. középiskola 360 Ft
3. Táplálék allergiás gyermekétkeztetés (a díjak ÁFA nélkül értendők)
3.1 csak ebéd
3.1.1. bölcsőde 332 Ft
3.1.2. óvoda 362 Ft
3.1.3. iskola 431 Ft
3.2. tízórai, ebéd, uzsonna
3.2.1. bölcsőde 368 Ft
3.2.2. óvoda 530 Ft
3.2.3. iskola 621 Ft
3. Szociális szakosított ellátás (a díjak ÁFA-val értendők)
3.1. Idősek otthona
4.1.1. napi 3 700 Ft
4.1.2. havi 111 000 Ft

  Vissza az oldal tetejére