Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján felhatalmazást ad Paks város polgármesterének, hogy az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje.

2. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazást ad Paks város polgármesterének, hogy az önkormányzat kiadásait a 3. §-ban foglaltak szerint teljesítse.

3. § (1) A polgármester jogosult az igazgatási és a területi igazgatási feladatok, az önkormányzati valamint a városüzemeltetési feladatok tekintetében a működési kiadások időarányos teljesítésére a 2018. évi eredeti előirányzatokon belül.

(2) A személyi kiadások teljesítése az ágazati szabályok és kötelezettségek alapján történhet, a megbízási szerződéssel dolgozók esetében a 2018. évi szerződések alapján történhet kifizetés.

(3) A polgármester jogosult az önkormányzat fennálló (többéves) szerződései alapján történő kifizetésekre.

(4) A szociális ellátások a határozatok alapján kifizethetők, új jogosultság a szociális rendelet alapján megállapítható.

(5) A polgármester jogosult a támogatások kifizetésére az áthúzódó bizottsági támogatások esetében a szerződések alapján, a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft., Paksi Sportegyesület, a Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft., és a Városi Nyugdíjas Klub esetében pedig a 2018. évi költségvetési eredeti előirányzati keretein belül legfeljebb 2 havi összegben.

(6) A polgármester jogosult a gazdaságfejlesztéshez, településfejlesztéshez kapcsolódó szakmai koncepciók kidolgozására kötelezettséget vállalni, különös tekintettel az erőmű bővítésre.

(7) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt felhalmozási kiadások teljesítésére a 2018. évi szerződésekből fakadó feladatok kivételével nincs lehetőség.

4. § Az 1-3. §-ban foglalt felhatalmazások a város költségvetési intézményei vonatkozásában az intézmény vezetőjét illetik meg.

5. § (1) A jelen rendeletben foglalt felhatalmazás a város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(2) A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

6. § E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Paks, 2018. december 14.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. december 14-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

Melléklet a 40/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére