Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjáról * 

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

2. § (1) Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Paks, 2019. március 18.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. március 18-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 6/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

1. Gyermekek napközbeni ellátása (a díjak ÁFA nélkül értendők)
1.1 Bölcsőde 0 Ft
2. Gyermekétkeztetés (a díjak ÁFA nélkül értendők)
2.1.1. Bölcsőde (tízórai, ebéd, uzsonna) 340 Ft
2.1.2. napközi otthon
2.1.2.1. óvoda 415 Ft
2.1.2.2. iskola 478 Ft
2.1.2.3. kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) 786 Ft
2.1.3. csak ebéd
2.1.3.1. általános iskola 302 Ft
2.1.3.2. középiskola 371 Ft
3. Táplálék allergiás gyermekétkeztetés (a díjak ÁFA nélkül értendők)
3.1 csak ebéd
3.1.1. bölcsőde 342 Ft
3.1.2. óvoda 373 Ft
3.1.3. iskola 444 Ft
3.2. tízórai, ebéd, uzsonna
3.2.1. bölcsőde 379 Ft
3.2.2. óvoda 546 Ft
3.2.3. iskola 640 Ft
4. Szociális szakosított ellátás (a díjak ÁFA-val értendők)
4.1. Idősek otthona
4.1.1. napi 3 800 Ft
4.1.2. havi 114 000 Ft

  Vissza az oldal tetejére