Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A települési önkormányzat

1. § Paks települési önkormányzatának megnevezése:

Paks Város Önkormányzata.

2. § (1) Az önkormányzat székhelye: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

(2) Az önkormányzat működési területe Paks város közigazgatási területe.

2. Az önkormányzati jelképek és kitüntetések

3. § Az önkormányzati jelképek - a címer és a zászló - leírását és használatát külön önkormányzati rendelet szabályozza.

4. § Az önkormányzati kitüntetéseket és adományozásuk rendjét külön önkormányzati rendelet határozza meg.

II. Fejezet

Feladatok és hatáskörök

5. § Az önkormányzat kötelező feladat- és hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) II. fejezete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat önként vállalt feladatként látja el az egyes önkormányzati rendeletekben felvállalt feladatokat. A feladat vállalásáról szóló önkormányzati rendeletekben meg kell határozni a feladat ellátásának alapvető szabályait, így különösen a feladat felelősét, felelősségi körét, a feladatellátáshoz kapcsolódó határidőket, működési feltételeket.

7. § A képviselő-testület átruházott hatásköreit az 1. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A képviselő-testület működése

3. A képviselő-testület

8. § A megválasztott önkormányzati képviselők száma - a polgármester nélkül - 11 fő.

9. § A képviselő-testület hivatalos megnevezése: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete.

4. Az önkormányzati képviselő

10. § A képviselő köteles megtartani a tudomására jutott állami és szolgálati titkot, valamint köteles figyelembe venni az Alaptörvénynek, a Polgári Törvénykönyvnek és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a magántitok és a személyi adatok védelmére vonatkozó szabályait. A titoktartási kötelezettsége a megbízatás lejárta után is fennáll.

11. § Az önkormányzati képviselő köteles az önkormányzat jó hírnevéhez méltó, azt megőrző magatartást tanúsítani.

12. § Az önkormányzati képviselő előterjesztéseit a polgármesterhez nyújthatja be úgy, hogy azok a meghívó mellékleteként kiküldhetők legyenek.

13. § Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos szabályokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

14. § Az önkormányzati képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv. 32-33. §-a tartalmazza.

15. § (1) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján legfeljebb 25 százalékkal, és legfeljebb 12 havi időtartamra csökkentheti annak a képviselőnek a tiszteletdíját, aki

a) egymást követő három hónapot figyelembe véve a képviselő-testület rendes ülésén történő szavazások több mint egyharmadán nem vett részt,

b) nem tart kapcsolatot a választópolgárokkal.

(2) Amennyiben a képviselő az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt bármely kötelezettségszegést ismételten elköveti, úgy a képviselő tiszteletdíja 50 százalékos mértékben csökkenthető.

(3) Amennyiben a képviselő az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt bármely kötelezettségszegést három, vagy több alkalommal követi el, úgy a képviselő tiszteletdíja megvonható.

(4) A képviselő-testületi üléseken a részvétel igazolására az ülések jelenléti ívei, valamint a jelenlétet tanúsító szavazás gépi szavazó listája alapján készített nyilvántartás szolgál.

(5) A jegyző minden hónap 15. napjáig tájékoztatja a polgármestert a képviselő-testület tárgyhót megelőző három hónapban tartott rendes ülések szavazásaiban való részvétel adatairól.

(6) A képviselő a választópolgárokkal történő Mötv. 32. § (2) bekezdés k) pontjában előírt kapcsolattartási kötelezettségének teljesítéséről a tárgyévet követő év január 31. napjáig a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság részére írásban tájékoztatást ad. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a képviselő nyilatkozata alapján vizsgálja a kötelezettség teljesítését.

(7) Amennyiben megállapítható a kötelezettségszegés, a polgármester a tiszteletdíj csökkentésével vagy megvonásával kapcsolatos javaslatát a képviselő-testület soron következő rendes ülése elé terjeszti.

5. A képviselő-testület ülései

16. § (1) A képviselő-testület évente legalább hat ülést tart. Ünnepi alkalmakkor, kitüntetések átadásakor a képviselő testület ünnepi ülést tarthat, az önkormányzati választást követően az Mötv. 43. §-ában foglaltak szerint alakuló ülést tart.

(2) Amennyiben a megvitatandó előterjesztések mennyisége indokolja, a polgármester jogosult az ülések gyakoriságának növelésére vagy több napon át tartó ülésszak összehívására.

(3) A képviselő-testületet a polgármester előre nem tervezett időpontban is összehívhatja, ha azt testületi állásfoglalást igénylő probléma indokolja.

17. § (1) A képviselő-testület összehívását az Mötv. 45. §-a szabályozza.

(2) A polgármester távollétében feladatait a polgármester által kijelölt, a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester látja el.

(3) Amennyiben a képviselő-testületi ülésen a polgármester és az alpolgármester sem tud részt venni, az ülést lehetőség szerint el kell halasztani.

(4) Amennyiben valamelyik napirend megtárgyalása és határozat hozatala nem tűr halasztást, a képviselő-testület minősített többségű szavazással dönt az ülés megtartásáról. Az ülést a továbbiakban a jelenlévő képviselők korelnöke vezeti.

(5) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület üléseit a korelnök hívja össze és vezeti le.

18. § (1) A képviselő-testület ülésein az Mötv.-ben és más jogszabályokban foglaltakon túlmenően tanácskozási joggal részt vesznek:

1. az egyes napirendi pontok tárgyalásában érintett személyek, és a Paks város területén működő jelentősebb önszerveződő közösségek képviselője a polgármester külön meghívása alapján,

2. a bizottságok külső tagjai azon napirendi pontok tárgyalásánál, melyet a bizottság terjesztett elő, véleményezett vagy ellenőrzött.

(2) Paks város területén működő jelentősebb önszerveződő közösségek felsorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

19. § (1) Az ülések összehívása írásos meghívóval történik. Az ülések meghívóit a polgármester a meghívottak részére legkésőbb az ülést megelőző 12. napon kézbesíti.

(2) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés tervezett napirendjét.

(3) Meghívót kell küldeni a 18. § (1) bekezdésében írt személyeken túl az önkormányzati képviselőknek és az országgyűlési képviselőnek.

(4) Kivételt képeznek ez alól a sürgősen megtartandó rendkívüli ülések, melyek összehívása telefonon vagy futár útján is történhet.

20. § *  (1) A képviselő-testület ülésének az időpontjáról, tervezett napirendi pontjairól a lakosságot a 19. § (1) bekezdése szerinti határidőnek megfelelően tájékoztatni kell:

a) a meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével,

b) a www.paks.hu internetes honlapon való közzétételével,

c) hírközlési eszközökön keresztül közlemény kiküldésével.

(2) A honlapon közzé kell tenni - a zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés kivételével - a tervezett napirendi pont előterjesztését is.

21. § A testületi ülést megelőző 5. napon a jegyző köteles bizottsági összefoglalót postázni az önkormányzati képviselőknek, melynek tartalmaznia kell a bizottsági jegyzőkönyvekben szereplő, illetve a jegyzőhöz közvetlenül eljuttatott, az előterjesztett témákhoz kapcsolódó bizottsági vagy egyéni kérdés(eke)t és azokra adott előterjesztői válasz(oka)t akkor, ha azt a kérdést feltevő kéri, valamint a bizottsági vagy egyéni módosító javaslatokat és azokról az előterjesztő álláspontját.

6. A képviselő-testületi ülések napirendje

22. § (1) A polgármester a képviselő-testületi ülések napirendjére az állandó bizottságok elnökeivel és a jegyzővel közösen éves munkatervet készít, melyet a képviselő-testület hagy jóvá.

(2) A képviselő-testület munkatervére az önkormányzati képviselők, a településrészi önkormányzat, a helyben működő társadalmi szervezetek, valamint a gazdálkodó szervezetek a polgármesternél javaslatot tehetnek.

(3) A képviselő-testületi ülések napirendjét úgy kell összeállítani, hogy az ülés időtartama a hat órát lehetőleg ne haladja meg.

23. § (1) A képviselő-testületi ülések fő napirendi pontjai tárgyalásának alapját írásos előterjesztések képezik. Ezekben a tárgyalandó téma olyan mélységű elemzését kell adni, melyből az előterjesztői indítvány(ok) indokai kitűnnek.

(1a) *  A költségvetési és a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet-tervezethez, valamint ezek módosításaihoz módosító indítványt csak írásban, legkésőbb az ülés időpontját megelőzően negyvennyolc órával lehet benyújtani a polgármesterhez.

(2) A határozathozatal megkönnyítése érdekében az előterjesztésnek tartalmaznia kell az elfogadásra javasolt határozatok szövegét.

(3) Külön felkészülést nem igénylő témák a képviselő-testületi ülésen szóban is előterjeszthetők.

(4) Az írásos előterjesztés kereshető pdf file-formátumának elektronikus elérési útját (linkjét) meg kell megküldeni a képviselő-testület ülésein szavazási vagy tanácskozási joggal résztvevőknek.

(5) Az önkormányzati képviselő a rendelet megalkotására vagy határozat meghozatalára vonatkozó kezdeményezését írásban a polgármesternél nyújthatja be, melynek előzetes vizsgálatára a jegyző bevonásával kerül sor, majd a kezdeményezés alapján a rendeletnek megfelelő tartalmi és formai követelményeknek eleget tevő előterjesztés elkészítéséről a jegyző a kezdeményező képviselő bevonásával gondoskodik. A kezdeményezés benyújtásának határidejére az interpelláció benyújtására vonatkozó szabály alkalmazandó.

24. § (1) Valamely ügy sürgős tárgyalását bármely képviselő, bizottság és a jegyző indítványozhatja.

(2) A sürgősségi indítványt legkésőbb a képviselő-testületi ülés megnyitása után, de legkésőbb a napirend elfogadása előtt kell előterjeszteni.

(3) A sürgősségi indítvány elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(4) A sürgősségi indítvány elfogadása esetén az ügyet a képviselő-testület általában első napirendi pontként tárgyalja.

7. A képviselő-testületi ülések nyilvánossága

25. § (1) *  A képviselő-testületi ülések nyilvánosságára, a zárt ülés szabályaira az Mötv. 46. §-a az irányadó. Ha a zárt ülés tartásának törvényi feltételei fennállnak, a meghívón a napirendi pontnál fel kell tüntetni a „Zárt ülésen tárgyalandó” szöveget.

(2) A nyilvánosság biztosítása érdekében - a zárt ülések kivételével - az érdeklődők a képviselő-testületi ülésekre azok megkezdése előtt és a testület munkájának megzavarása nélkül az ülés megkezdése után is beléphetnek.

(3) A nyilvános képviselő-testületi üléseken lehetővé kell tenni a média részvételét.

(4) A nyilvános képviselő-testületi ülések előterjesztéseit, annak jegyzőkönyvét, illetve az önkormányzat határozatait, rendeleteit az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

8. A képviselő-testületi ülés levezetése

26. § Az ülés kezdetén a polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, felsorolja az előzetes bejelentés alapján, illetve a nélkül távol lévő képviselőket, majd határozatképesség esetén megnyitja az ülést. A képviselő-testület határozatképességére az Mötv. 47. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

27. § (1) A napirend elfogadása előtt a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ismertetésre kerülnek a korábban benyújtott interpellációkra adott írásos válaszok. Bejelenti a 32. § (1) bekezdése szerint beterjesztett interpellációkat, ezt követően az interpellációs válaszok ismertetésére kerül sor.

(2) Bejelenti a 34. § (2) bekezdése szerint benyújtott kérdéseket. Ezt követően az önkormányzati képviselők közérdekű információkat közölhetnek és bejelentéseket tehetnek képviselőnként maximum 2 perc időtartamban.

(3) Ezt követően a polgármester javaslatot tesz a napirendre, és ismerteti az esetleges sürgősségi indítványokat. A napirendet a képviselő-testület egyszerű többséggel fogadja el.

28. § (1) A polgármester a napirendi pontok sorrendjében levezeti az előterjesztések megtárgyalását.

(2) Amennyiben a képviselő-testület egyes napirendi pontokat nem tárgyal meg, határoznia kell azok megtárgyalásának időpontjáról.

(3) Az önkormányzati képviselőknek és az ülésen hozzászólóknak a napirend tárgyától eltérniük nem szabad. Erre szükség esetén a polgármesternek a hozzászólót figyelmeztetnie kell, majd tőle - ha a figyelmeztetés eredménytelen maradt - a szót meg kell vonnia.

(4) A képviselő-testületi ülés hallgatósága körében történő rendzavarás esetén a polgármester figyelmezteti a rendzavarót, majd - a rendzavarás ismétlődése esetén - őt a terem elhagyására kötelezheti.

(5) A polgármester az egyes napirendi pontok tárgyalása között, valamint a szavazás előtt szünetet rendelhet el.

9. A napirendi pontok vitája

29. § (1) A vita előtt az előterjesztő, valamint az előterjesztést véleményező bizottság elnöke az előterjesztéshez, illetve a bizottsági véleményhez szóbeli kiegészítéseket fűzhet.

(2) A vita során a polgármester a hozzászólókat jelentkezésük sorrendjében szólítja.

(3) A polgármester soron kívül köteles szót adni annak a képviselőnek, aki ügyrendi kérdésben kíván hozzászólni, vagy a napirendi pont vitája kapcsán személyét ért sérelemre kíván reagálni. Utóbbi esetben a hozzászólás időtartama 1 percnél nem lehet hosszabb.

30. § (1) A napirendi pont tárgyalása során, ha az előterjesztés postázása legkésőbb a testületi ülést megelőző 12. napon megtörtént, az önkormányzati képviselők két alkalommal kaphatnak szót. Az első alkalommal maximum 5 percben, a második alkalommal maximum 2 percben fogalmazhatnak meg kérdést, illetve fejthetik ki véleményüket.

(2) A napirendi pont tárgyalása során, ha az előterjesztés postázására a testületi ülést megelőző 12. napig nem került sor, illetve, ha az előterjesztő, illetve megbízottja a bizottsági ülésen nem jelent meg, az önkormányzati képviselők előbb két alkalommal kérdéseket tehetnek fel, majd ezt követően véleményük kifejtésére két alkalommal kaphatnak szót, első alkalommal 5 percre, második alkalommal 2 percre.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kérdést az előterjesztőhöz, a véleményező bizottság elnökéhez és a meghívott szakértőhöz lehet feltenni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak a napirendi pont előterjesztőjére és a jegyzőre - amennyiben a jegyző hozzászólása törvényességi észrevételre irányul - valamint a költségvetés és a költségvetési beszámoló elfogadására nem vonatkoznak.

(5) A jegyző a jogszabálysértő döntéseket, működést a képviselő-testület ülésén szóban jelzi, emellett pedig - amennyiben az ügy fontosságára tekintettel szükségesnek tartja - erre vonatkozó írásos feljegyzést is készít, melyet a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolni kell. A jegyzőt soron kívüli hozzászólás joga illeti meg, ha az törvényességgel kapcsolatos észrevétel közlésére irányul.

31. § (1) A vita lezárását a polgármester vagy bármelyik képviselő indítványozhatja, melyről a képviselő-testület minősített többségű szavazással, vita nélkül határoz. A vita lezárása előtt már hozzászólásra jelentkező képviselőknek a szót a jelentkezés sorrendjében meg kell adni.

(2) A határozathozatal előtt a polgármester szót ad az előterjesztőnek, majd összefoglalja a vitát.

10. Interpelláció

32. § (1) Interpellációt az önkormányzati képviselők önkormányzati ügyben a polgármesterhez, jegyzőhöz, bizottságok elnökeihez intézhetnek. Az interpellációt és az ezzel kapcsolatos tényleírást legkésőbb a testületi ülést megelőző 2. nap 12 óráig a polgármesternél kell benyújtani. E határidő elmulasztása esetén a benyújtó képviselő választása szerint vagy kérdésként nyújtható be - a 34. § (2) bekezdésében foglalt határidő betartása esetén - vagy interpellációként olyan képviselő-testületi ülésen adható elő, ahol a 2. nap 12 órai határidő teljesül.

(2) A polgármester az interpellációt annak címzettjéhez eljuttatja.

(3) Az interpellációra a hatáskörileg érintettnek kell válaszolnia.

(4) Az interpellációra az ülésen - vagy legkésőbb 30 napon belül írásban - érdemi választ kell adni.

33. § (1) A polgármester minden ülés elején a képviselő-testületnek bejelenti a beterjesztett interpellációkat.

(2) Ha az interpelláló képviselő az ülésen nincs jelen, az interpellációt elnapoltnak kell tekinteni.

(3) Az interpellálót az írásbeli bejelentés mellett a szóbeli előterjesztés joga is megilleti, amely 5 percnél hosszabb nem lehet.

(4) A válasz elhangzását követően - az írásban adott válasz esetében a képviselő-testület következő ülésén - az interpellálónak 2 perces viszontválaszra van joga, melynek keretében nyilatkozik arról, hogy a választ elfogadja-e. Ezt követően a képviselő-testület a válasz elfogadásáról vita nélkül határoz.

(5) Ha a képviselő-testület a választ nem fogadja el, vizsgálatot rendelhet el, meghatározva annak határidejét és a vizsgálatot végző szervet.

(6) A vizsgálatra kijelölt szerv jelentésének, valamint az interpellációt benyújtó képviselő véleményének meghallgatása után az interpelláció tárgyában vita nélkül szavaz a képviselő-testület.

11. Kérdés

34. § (1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármesterhez, jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez, önkormányzati ügyekben kérdést intézhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb 30 napon belül írásban - érdemi választ kell adni.

(2) A kérdésekre az interpellációra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kérdéseket a képviselő-testület ülésének kezdetéig a polgármesternél írásban kell benyújtani, a képviselő-testület a válasz elfogadásáról nem szavaz, és a képviselő viszontválaszra nem jogosult.

12. Döntéshozatali eljárás

35. § (1) A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást tarthat a Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben bármely képviselő javaslatára. A javaslat elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű többségű szavazással dönt.

(2) A nyílt szavazás a szavazatszámláló gép használatával, annak meghibásodása esetén kézfelemeléssel történik. A képviselő a szavazatoknak a szavazatszámlálón történő kijelzéséig jelezheti, ha szavazata leadásakor téves gombot nyomott le a szavazatszámlálón, ebben az esetben a szavazást meg kell ismételni.

(3) Az ülésvezető megállapítja a szavazás eredményét. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, bármely önkormányzati képviselő kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.

(4) A titkos szavazás szavazócédula urnába történő bedobásával történik, melynek technikai előkészítése, lebonyolítása, és az eredményének megállapítása a jegyző feladata.

(5) Testületi állásfoglalás csak egyszempontú, állító nyelvtani szerkezetű kijelentésről kérhető.

(6) A képviselő-testület döntéshozatalából történő kizárásra az Mötv. 49. §-a alkalmazandó.

(7) Az a képviselő, aki a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, annak alkalmanként a képviselői tiszteletdíja a következő hónapban 50%-kal csökkentésre kerül.

36. § (1) Az Mötv. 48. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően név szerinti szavazást kell tartani a költségvetés elfogadásáról, 10.000.000 Ft-nál nagyobb értékű önkormányzati vagyon eladásáról, valamint gazdasági társaságokban lévő önkormányzati vagyonrész eladásáról.

(2) A név szerinti szavazás módja: a polgármester az ülésteremben ülő képviselőket jobbról balra haladva sorban szólítja fel szavazásra. A képviselők egyenként igennel, nemmel, vagy tartózkodom válasszal szavaznak.

37. § (1) A határozathozatal során a polgármester először megszavaztatja a módosító indítványokat, majd a teljes - az elfogadott módosításokat már tartalmazó - határozati javaslatot. Az előterjesztő által támogatott módosító javaslatok az előterjesztés részévé válnak, így azokról szavazni nem kell.

(2) A módosító indítványok megszavaztatása azok logikai összefüggéseinek figyelembe vételével történik. Amennyiben a határozati javaslat egy pontjához több, azonos javaslatokat is tartalmazó módosító indítvány érkezett, a képviselő-testület először azok tartalmilag közös részének elfogadásáról határoz, majd ezután szavaz a módosító indítványok különböző, egymást már ténylegesen kizáró elemeiről.

38. § (1) Az egyszerű többségi döntéshozatal szabályait az Mötv. 47. § (2) bekezdése rögzíti.

(2) Minősített többségű szavazás szükséges a 17. § (4) bekezdésben, a 31. § (1) bekezdésben meghatározott ügyekben, továbbá a Mötv.-ben meghatározott ügyek elfogadásához.

39. § A szavazás eredményét a polgármester állapítja meg és ismerteti a döntést.

40. § (1) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester az ülés napirendi javaslatában felsorolt ügyekben - az át nem ruházható hatáskörbe tartozó ügyek kivételével - döntést hozhat.

(2) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó, pályázati önerőt igénylő önkormányzati ügyekben, feltéve, hogy az adott pályázati kiírás összhangban van a képviselő-testület korábbi döntésével elfogadott fejlesztési céljaival.

13. Az önkormányzati határozatok

41. § (1) Az önkormányzati határozatoknak két típusa van:

1. normatív határozat,

2. egyedi határozat.

(2) A normatív határozatokat az önkormányzati rendeletek kihirdetésére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával kell közzétenni.

42. § (1) A képviselő-testület határozatait év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal kell ellátni. A határozat megjelölése tartalmazza a sorszámot, a határozat elfogadásának évét, hónapját és napját.

(2) A képviselő-testületi határozatokról a jegyző sorszám szerinti és határidős nyilvántartást vezet.

14. Az önkormányzati rendeletalkotás

43. § (1) Az önkormányzati rendeleteket a jegyző tartja nyilván és kíséri figyelemmel hatályosságukat.

(2) A rendeleteket a képviselő-testület illetékes bizottságai a jegyző megkeresésére esetenként - a Paksi Polgármesteri Hivatallal együttműködve - felülvizsgálják.

44. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását, módosítását

1. az önkormányzati képviselő

2. a jegyző,

3. helyi társadalmi szervezet,

4. bármely paksi választópolgár,

5. az önkormányzathoz feladataihoz, tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodó szervezet

kezdeményezheti.

(2) A rendelet-tervezet megszövegezése a jegyző feladata.

(3) Az önkormányzati rendeletet a Paksi Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell kihirdetni, továbbá a kihirdetett önkormányzati rendeletet a www.paks.hu honlapon is elérhetővé kell tenni. A rendelet kihirdetésének napja megegyezik a kifüggesztés napjával.

45. § Az önkormányzati rendelet utólagos hatásvizsgálatának lefolytatásáról a jegyző gondoskodik.

46. § Az önkormányzati rendeletalkotásra egyebekben az Mötv. 51. §-ában foglaltak az irányadók.

15. Jegyzőkönyv

47. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az Mötv 52. § (1) bekezdésében foglaltak mellett tartalmazza: az előterjesztő szóbeli kiegészítése, az interpellációk, kérdések lényegét.

(2) A jegyzőkönyv mellékletét képezik:

1. a meghívó,

2. az írásos előterjesztések, hozzászólások és interpellációk,

3. a titkos szavazás jegyzőkönyve,

4. a név szerinti szavazás eredménye önkormányzati képviselőnként,

5. a jelenléti ív.

(3) A jegyzőkönyveket és csatolt dokumentumaikat - a zárt ülések jegyzőkönyveinek kivételével - az érdeklődők a Paksi Polgármesteri Hivatalban megtekinthetik.

(4) A zárt ülések jegyzőkönyveit a Paksi Polgármesteri Hivatalban a titkos ügykezelés szabályai szerint kell kezelni.

(5) A képviselő-testületi ülésen elfogadott önkormányzati határozatokat és önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza.

16. Közmeghallgatás

48. § (1) A közmeghallgatást falragaszokon és a helyi sajtóban, annak időpontja előtt legalább 15 nappal meg kell hirdetni.

(2) A közmeghallgatásra egyebekben az Mötv. 54. §-ában foglaltak alkalmazandók.

17. Városrészi tanácskozás

49. § Egy nagyobb településrészt érintő beruházásról szóló döntés előtt a polgármester az érintett terület önkormányzati képviselőjének bevonásával városrészi tanácskozást tart a településrész lakossága részére.

IV. Fejezet

A polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző

18. A polgármester

50. § A polgármester felelős az önkormányzat működési feltételeinek az önkormányzati rendeletek, egyéb jogszabályok és képviselő-testületi határozatok alapján történő biztosításáért.

51. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester minden hónap első keddi napján fogadónapot tart, melyen előzetes egyeztetés alapján fogadja az állampolgárokat.

51/A. § *  (1) A polgármester munkáját legfeljebb hat főből álló polgármesteri tanácsadó testület (a továbbiakban: tanácsadó testület) segíti, melynek tagjai az alpolgármesterek, továbbá a polgármester által írásban, legfeljebb a polgármester megbízatásának időtartamára megbízott, az önkormányzati működéshez, feladatellátáshoz, fejlesztésekhez kapcsolódó szakterületekben jártas szakemberek. A megbízás joga magában foglalja a megbízás visszavonásának jogát is.

(2) A tanácsadó testület a polgármester utasításai szerint vezetői tanácsadást végez a polgármester részére munkaszervezési, operatív önkormányzati feladatellátási, településüzemeltetési, kultúrával, turizmussal, sporttal, városmarketinggel, civil szervezetekkel, az önkormányzat nemzetközi és PR kapcsolataival kapcsolatos, valamint stratégiai településfejlesztési és gazdasági ügyekben. A tanácsadó testület tagjainak részletes feladatait a polgármester határozza meg az (1) bekezdésben foglalt keretek között.

(3) A tanácsadó testület a polgármester által meghatározott gyakorisággal egyeztetéseket tart. A tanácsadó testület működésének részletes szabályait egyebekben a tanácsadó testület tagjai a polgármesterrel együttesen határozzák meg.

52. § A polgármester alapvető feladatait az Mötv. 67. §-a tartalmazza.

19. Az alpolgármesterek

53. § (1) A képviselő-testület kettő alpolgármestert választ, az Mötv. 74. §-ában foglaltak szerint. A képviselő-testület az alpolgármestereket saját tagjai közül választja meg.

(2) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el a feladataikat.

54. § Az alpolgármesterek egyike főállásban, a másik alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.

55. § Az alpolgármester jogállására, feladataira az Mötv. 75-79. §-a alkalmazandó.

20. A jegyző

56. § A jegyző jogállására, feladataira az Mötv. 81-83. §-a az irányadó.

21. Az aljegyző

57. § Az aljegyző jogállására, feladataira az Mötv. 81-83. §-a az irányadó.

58. § A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén - legfeljebb hat hónap időtartamig - a hatósági osztályvezető látja el a jegyzői feladatokat.

V. Fejezet

Bizottságok, részönkormányzatok

22. A képviselő-testület bizottságai

59. § (1) A képviselő-testület részben jogszabályi kötelezés miatt, részben saját munkájának segítése és szakmai megalapozása érdekében állandó bizottságokat hoz létre.

(2) A bizottság elnökének feladata a bizottsági munka szervezése és a bizottság képviselete.

(3) Az állandó bizottságok létszáma a képviselő-testület döntésétől függően 3-9 fő között van.

(4) A bizottságok képviselő-testületi tagjaira és elnökére bármely önkormányzati képviselő, a nem képviselő testületi tagjaira a képviselő-testületi tagokon kívül a pártok, a paksi székhelyű társadalmi és gazdálkodó szervezetek, intézmények és bármely paksi választópolgár tehet javaslatot.

(5) A bizottságok elnökének és tagjainak megválasztása a jelölteknek a bizottsági munkában való részvételt vállaló nyilatkozata birtokában történik.

60. § (1) A bizottságok működési feltételeit a Polgármesteri Hivatal biztosítja. A jegyző a Paksi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül egy-egy főt jelöl ki a bizottságok mellé, a bizottságok működésének segítésére.

(2) A képviselő-testület egyedi ügyek előkészítésére ideiglenes bizottságokat, munkacsoportokat is létrehozhat. Az ideiglenes bizottságra az Mötv. és a rendelet állandó bizottságokra vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.

(3) Bizottsági tag vagy bizottság elnöke lemondását a képviselő-testület tudomásul veszi és helyére a lehető legrövidebb időn belül új tagot vagy bizottsági elnököt választ.

(4) *  Az állandó bizottság a képviselő-testület munkaterv szerinti ülésének előkészítéséhez kapcsolódó ülésére szóló írásbeli meghívót a bizottsági tagok részére legkésőbb a bizottság ülése előtti harmadik napon ki kell kézbesíteni, egyidejűleg az ülés napirendi javaslatában szereplő előterjesztéseket az előterjesztések kezelésére szolgáló elektronikus rendszeren meg kell jeleníteni.

(5) *  Az állandó bizottság ülésére a bizottság tagjain kívül meg kell hívni a napirendi pont előterjesztőjét, valamint az érintett önkormányzati tulajdonú cégek vezetőit. Az előterjesztő a bizottság ülésén a napirendi pont tárgyalásán tanácskozási joggal vesz részt, ha a bizottságnak nem a tagja.

(6) *  Az összeférhetetlenségi, a méltatlansági és a vagyonnyilatkozat ellenőrzésére irányuló, továbbá a kötelezettségszegés tényének a megállapítására vonatkozó eljárás esetén a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésére meg kell hívni az eljárással érintett polgármestert, képviselőt vagy az állandó bizottság nem képviselő tagját.

23. Állandó bizottságok és feladataik

61. § A képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságot hoz létre az önkormányzat egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatai ellátásának előkészítésére, végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére. E feladatának végrehajtása érdekében a bizottság az 1. mellékletben meghatározott átruházott hatásköröket gyakorolja.

62. § A képviselő-testület Gazdasági Bizottságot hoz létre az önkormányzat gazdasági, vagyongazdálkodási, közszolgáltatási, településfejlesztési és környezetvédelmi feladatai ellátásának előkészítésére, végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére. E feladatának végrehajtása érdekében a bizottság az 1. mellékletben meghatározott átruházott hatásköröket gyakorolja.

63. § A képviselő-testület Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot hoz létre az önkormányzat jogalkotási, más bizottság feladatköréhez nem kapcsolódó hatósági feladatai, a képviselő-testület és szervei szervezetéhez és működéséhez kapcsolódó feladatai, továbbá a költségvetési, pénzügyi feladatai ellátásának előkészítésére, végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére. E feladatának végrehajtása érdekében a bizottság az 1. mellékletben meghatározott átruházott hatásköröket gyakorolja.

64. § A képviselő-testület Városépítő Bizottságot hoz létre az önkormányzat jogalkotási, más bizottság feladatköréhez nem kapcsolódó hatósági feladatai, a képviselő-testület és szervei szervezetéhez és működéséhez kapcsolódó feladatai, továbbá a költségvetési, pénzügyi feladatai ellátásának előkészítésére, végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére. E feladatának végrehajtása érdekében a bizottság az 1. mellékletben meghatározott átruházott hatásköröket gyakorolja.

24. A bizottságok működése

65. § (1) A képviselő-testületnek - döntése előtt - az e rendeletben meghatározott ügyekben a rendelet szerint illetékes bizottság véleményét ki kell kérnie.

(2) A bizottságok tevékenységüket a képviselő-testület munkatervével összhangban, az ott meghatározott határidők betartásával végzik.

(3) A bizottságok a képviselő-testület eseti megbízatásainak 30 napon belül kötelesek eleget tenni.

(4) A bizottság évente a testület felkérésére beszámol munkájáról és az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselő-testületnek.

66. § (1) Ha a bizottságok tevékenységéhez a Paksi Polgármesteri Hivatal valamely szervezetének vagy dolgozójának támogatása szükséges, úgy tevékenységi szándékukat annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal korábban kötelesek bejelenteni a polgármesternek, aki a hivatal értesítéséről, valamint a munka jellegének megfelelő feltételek megteremtéséről gondoskodik.

(2) Ha a kérelmezett időpont elháríthatatlan akadály miatt nem megfelelő, úgy a bizottság vezetője az érintett szervezettel vagy személlyel a 3 napos időintervallumon belül, egyeztetés alapján állapodik meg a tevékenység időpontjában.

67. § (1) A bizottság a feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti.

(2) Ha a bizottság - feladatkörében - az önkormányzati intézmények, gazdálkodó szervezetek vagy állampolgárok jogsértő vagy az önkormányzat érdekeivel ellentétes tevékenységét észleli, a polgármester vagy a jegyző intézkedését kezdeményezheti.

(3) A polgármester, illetve a jegyző a megtett intézkedésről és annak eredményéről beszámol a képviselő-testület következő ülésén.

68. § (1) A bizottságok üléseik időpontját és napirendjét kötelesek a jegyzőnél bejelenteni.

(2) A Paksi Polgármesteri Hivatal az egyes önkormányzati képviselőket valamennyi bizottsági ülés időpontjáról és napirendjéről értesíti.

(3) A bizottsági tagok kérésére írásos hozzászólásukat a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell.

(4) A jegyzőkönyveket a Paksi Polgármesteri Hivatal bizottságonként gyűjti és az önkormányzati képviselőknek betekintésre átadja.

(5) A bizottság által átruházott hatáskörben hozott önkormányzati határozatokról nyilvántartást kell vezetni, melyről a jegyző gondoskodik.

69. § (1) A bizottságok önálló gazdálkodást nem folytatnak.

(2) A bizottságok működéséhez szükséges várható költségeket az önkormányzat költségvetésének tartalmazni kell.

(3) Az egyes bizottságok költségvetés-tervezetét a bizottságok elnökei terjesztik be a költségvetés összeállítását előkészítő szervezetnek.

70. § A bizottságok működésük rendjét az Mötv. 57-61. §-ában és jelen rendeletben foglaltak figyelembe vételével maguk határozzák meg.

25. Településrészi önkormányzat

71. § (1) A képviselő-testület önkormányzati képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból két településrészi önkormányzatot hozhat létre, egyet a dunakömlődi városrészen, valamint egyet Biritó, Csámpa, Cseresznyés, Gyapa, és Hegyes puszta településrészeken. A településrészi önkormányzati testület létszáma 5 tagnál kevesebb és 9 tagnál több - beleértve a településrészi önkormányzat vezetőjét is - nem lehet. A településrészi önkormányzati testület a tagok megválasztásával jön létre.

(2) A településrészi önkormányzat általános feladatai:

1. a városrész és a város érdekei közötti összhang megteremtése,

2. a lakosság közvetlen tájékoztatása az időszerű önkormányzati feladatokról,

3. állást foglal mindazon ügyben, amelyek tárgyában a képviselő-testület, vagy a képviselő-testület bizottsága dönt és a döntés érinti a településrész lakosságát.

72. § (1) A településrészi önkormányzatnak véleményezési joga és javaslattételi lehetősége van:

1. rendeletalkotásnál,

2. helyi népszavazás kiírásánál,

3. helyi tömegközlekedés kialakítása kapcsán,

4. óvodai, egészségügyi és szociális ügyekben,

5. a területén lévő önkormányzati intézmény megszűnésekor, alapításakor,

6. a területén lévő önkormányzati intézmény vezetői pályázat elbírálásánál,

7. a területén lévő önkormányzati vagyon hasznosításakor,

8. közösségi tér biztosítása,

9. helyi sportélet,

10. köztemető fenntartása,

11. településrészi sporttámogatás biztosítása,

12. közösségi helyiségek kialakítása és azok üzemeltetése,

13. településfejlesztési, településrendezési,

14. vízrendezés és csapadékvíz elvezetés kialakítása és fejlesztése,

15. csatornázási,

16. közvilágítás fejlesztése,

17. helyi utak, parkolók kialakítása,

18. a településrészen közterület elnevezése ügyekben,

19. emlékmű állítása esetén,

20. a településrészt érintő beruházás tervezése és végrehajtása,

21. a településrészt érintő állagmegóvási, fenntartási feladatok meghatározása ügyekben,

22. a településrészi helyi védelemmel kapcsolatos határozatoknál.

(2) A településrészi önkormányzatnak egyetértési joga van a településrészt érintő középtávú gazdasági koncepció kidolgozásában.

73. § (1) A településrészi önkormányzat testületének tagjait az érintett városrész választópolgárainak és civil szervezeteinek jelölése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület választja meg, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára.

(2) A településrészi önkormányzat tagjainak megbízatása megszűnik:

1. a településrészi önkormányzat megbízatásának megszűnésével,

2. lemondással,

3. a tag választójogának elvesztésével,

4. a tag halálával.

(3) A településrészi önkormányzat működésének szabályait maga állapítja meg.

74. § A településrészi önkormányzatra vonatkozó egyéb szabályokat az Mötv. 62. §-a rögzíti.

VI. Fejezet

A Polgármesteri Hivatal

75. § A polgármesteri hivatal elnevezése: Paksi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

76. § *  A Polgármesteri Hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagozódik:

1. Polgármesteri Titkársági Osztály

a) Polgármesteri Titkársági Csoport

b) Turisztikai, Városmarketing és Kommunikációs Csoport

c) Városfejlesztési és Várostervezési Csoport

2. Pénzügyi Osztály

a) Pénzügyi csoport

b) Tervezési Csoport

c) Társulási Csoport

3. Jegyzői Titkársági Osztály

a) Jegyzői Titkársági Csoport

b) Szervezési Csoport

4. Műszaki Osztály

a) Magasépítési Beruházási Csoport

b) Mélyépítési Beruházási Csoport

5. Pályázati Osztály

6. Hatósági Osztály

a) Adócsoport

b) Igazgatási Csoport

c) Közterület-felügyeleti Csoport

7. Humán Osztály

a) Szociális Csoport

b) Intézményfenntartó Csoport

8. Belső Ellenőrzési Csoport

77. § A Polgármesteri Hivatal munka és ügyfélfogadási rendjét a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület állapítja meg.

78. § A Polgármesteri Hivatal jogállására, feladataira az Mötv. 84. §-a irányadó.

79. § A Polgármesteri Hivatal - a rendeletben, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pakssal, valamint a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Paks, valamint a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon - köteles a nemzetiségi önkormányzatok munkáját segíteni, az alábbiak szerint:

a) *  Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) ingyenesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges - megfelelő infrastruktúrával ellátott - a Német Nemzetiségi Önkormányzat Paks vonatkozásában a Paks, Dózsa György út 2. épületrész, a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a Paksi Polgármesteri Hivatal épületében (Paks, Dózsa György út 55-61.) található 1 db földszinti irodahelyiség (volt PHG iroda) használatát. Az önkormányzat továbbá lehetővé teszi a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével. A képviselő-testület az éves önkormányzati költségvetési támogatáson keresztül biztosítja a nemzetiségi önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok költségeit, valamint a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

b) A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző, vagy a jegyző által megbízott („a jegyzővel azonos képesítési előírásokkal rendelkező”) köztisztviselő és a Polgármesteri Hivatal témafelelősei részt vesznek.

c) A nemzetiségi önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán keresztül biztosítja (a továbbiakban: Pénzügyi Osztály).

d) A nemzetiségi önkormányzatok üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a megbízott köztisztviselőn, és a nemzetiségi önkormányzat munkatársán keresztül biztosítja.

e) *  A jegyző vagy az általa megbízott köztisztviselő biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén a törvényességet, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, valamint a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget is nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.

f) A Pénzügyi Osztály ellátja a nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső szabályzataiban a Polgármesteri Hivatal nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat által fenntartott intézmények

80. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

VIII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása

81. § Az önkormányzat gazdálkodásának szabályozását külön önkormányzati rendeletek tartalmazzák. Ezen rendeletek meghatározzák:

1. a költségvetés tárgyalásának szabályait,

2. a költségvetési év mérlegének elkészítését, a revízió módját,

3. beruházási feladatok kötelező meghirdetésének szabályait,

4. ártárgyalások folytatásának szabályait,

5. telkek és ingatlanok vételi és eladási szabályait,

6. az ingatlankezelést,

7. az önkormányzat által végezhető gazdasági tevékenységeket, illetve ezek szabályozását,

8. az esetleges hitelfelvétel szabályozását.

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

82. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2019. december 1-jén lép hatályba.

(2) A 15. § (6) bekezdése 2020. február 1-jén lép hatályba.

(3) * 

Paks, 2019. november 27.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. november 27-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez * 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

1. BIZOTTSÁGOK

Humánpolitikai bizottság

Az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete alapján

Dönt a költségvetési rendeletben szereplő letelepedés támogatási keret felhasználásáról (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Rendelkezik a költségvetési rendeletben tervezett bizottsági támogatási keret tartaléka felett (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

A fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedésének helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján

Gyakorolja a fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedésének helyi támogatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört (a fiatal szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedésének helyi támogatásáról szóló 15/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés).

A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet alapján

A rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott lakások hasznosítási módjáról dönt (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1a) bekezdés).

A lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján

Dönt a lakásépítés, vásárlás és felújítás, valamint az első lakáshoz jutó fiatal házaspárok helyi támogatásáról (a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2/A. § (1) bekezdése).

Egyéb

Megosztja a munkáltatói kölcsönkeretet az illetékességi körébe tartozó intézmények között. (A Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és a Paks Város Önkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről szóló Szabályzat - 49/2013. (IV. 19.) önkormányzati határozat).

Évente kétszer beszámoltatja tevékenységéről a Települési Értéktár Bizottságot (a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján.)

Véleményezi az önkormányzat köznevelési, kulturális, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti intézményeinek költségvetési javaslatait azok beterjesztése előtt.

Ellátja az önkormányzat szociális támogatási rendszerével kapcsolatos javaslattételi tevékenységet.

Elbírálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Jóváhagyja az önkormányzat kulturális, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti intézményeinek szakmai programját.

Jóváhagyja az önkormányzat köznevelési, kulturális, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti intézményeinek éves munkatervét.

Egyetértését adja az önkormányzat köznevelési intézményei nevelési programja, szervezeti és működési szabályzata, házirendje azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul.

Jóváhagyja az önkormányzat kulturális, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti intézményeinek házirendjét.

Jóváhagyja a Paksi Gyógyászati Központ térítésköteles vizsgálatok szabályzatát.

Javaslatot tesz a város gyermek, ifjúsági, közbiztonsági és sport feladatainak ellátására.

Elfogadja az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet.

Jóváhagyja Paks Város Önkormányzata intézményfenntartói ellenőrzési és értékelési rendszerének modelljét, éves ellenőrzési tervét, és ellenőrzi annak megvalósulását.

Minden évben meghatározza a következő óvodai nevelési év beíratási rendjét.

Meghatározza az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények felvételi körzeteit.

Engedélyezi az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben a maximális csoportlétszámtól való eltérést.

Véleményezi a városban működő köznevelési, kulturális, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti intézményekkel kapcsolatos koncepciókat, fejlesztési terveket.

Meghatározza a következő nevelési évben indítható csoportok és álláshelyek számát az önkormányzati fenntartású óvodákban.

Elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését.Gazdasági Bizottság

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján

Dönt a termőföld haszonbérbe adása esetén a bérleti díjról (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 14. §).

Egyetértési jogot gyakorol a polgármester döntése során a vagyon tulajdonjogának kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése).

Egyetértési jogot gyakorol 10.000.000 Ft értékhatárig a polgármester döntése során az üzleti ingatlanvagyon vásárlásával kapcsolatosan (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdés).

Ha az elidegenítésre kijelölt vagyontárgy vonatkozásában nem áll fenn a versenyeztetési kötelezettség, egynél több vételi ajánlat esetében a vevőt, ingatlan értékesítésekor 10.000.001 Ft és Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben a nemzeti vagyon körében versenyeztetésre előírt értékhatárt el nem érő érték között ingatlanvagyon esetén kijelöli (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 24. § (9) bekezdés).

A nyertes ajánlattevő köteles a teljes vételárat a szerződés megkötésének időpontjáig megfizetni. Kivételesen a vételár megfizetésére legfeljebb 30 nap halasztás, illetőleg az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 24/A. § (3) bekezdésben foglaltak szerint részletfizetés engedélyezhető. A halasztás és részletfizetés engedélyezéséhez egyetértési jogot gyakorol (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 24/A. § (2) bekezdés).

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 28/B. § (3) bekezdés szerinti feladatokat - amennyiben a költségvetési rendelet szerint a fedezet biztosításáról jogosult dönteni- jóváhagyja (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 28/B. § (5) bekezdés).

Egyetértési jogot gyakorol 10.000.000 Ft értékhatárig pénzügyi követelés vagyoni megváltására, engedményezésre, tartozásátvállaláshoz való hozzájárulásra, faktorálási műveletre irányuló polgármesteri döntés során (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 30. § (3) bekezdés).

Az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete alapján

Rendelkezik a költségvetési rendeletben tervezett bizottsági támogatási keret tartaléka felett (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Dönt a költségvetési rendeletben tervezett környezetvédelmi alap tartalékának felhasználásáról (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Javaslatot tesz az alapítványok támogatására, alapítványi forrás átvételére a képviselő-testületnek (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Dönt a költségvetési rendeletben szereplő a költségvetés tervezésekor nem ismert, azonnali beavatkozást igénylő munkák, és egyéb felújítási munkák tényleges megkezdéséről a költségvetési rendeletben tervezett felhalmozási céltartalék felhasználásával (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet alapján

A nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok lakóingatlanának bírósági és közigazgatási végrehajtási árverésén, nyilvános pályázati értékesítése, valamint a lakóingatlan, mint zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése során elővásárlási joggal élhet, amennyiben a lakóingatlan Paks város közigazgatási határain belül fekszik, és beköltözhető állapotban van (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3/A. § (2) bekezdés).

Egyéb

Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására.

Véleményezi az önkormányzat elé kerülő gazdasági jellegű előterjesztéseket; helyi költségvetés, vagyon, adó, foglalkoztatás, gazdaságfejlesztés-politikai szempontból és vizsgálja azok kölcsönhatásait.

Közreműködik a több évre szóló elképzelések, valamint az éves költségvetés tervezésében.

Véleményezi a település-fejlesztési koncepciókat.

Javaslatot tesz a város környezetvédelmi programjára, valamint annak felülvizsgálatára.

Felkérés esetén felméri és véleményezi a városban lévő ipari és mezőgazdasági üzemek hulladékgazdálkodását.

Megállapítja az élelmezési nyersanyagnormát.

Megtárgyalja, elfogadja a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt-vel kötött Közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás 2. számú melléklete szerinti jelentést.

Dönt a PFV Zrt. Felügyelő Bizottsága által készített beszámoló elfogadásától.

Városépítő Bizottság

Az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete alapján

A költségvetési rendeletben tervezett választókerületi céltartalék felhasználásáról dönt. A céltartalék felhasználására - amennyiben a választókerületben az önkormányzati képviselői mandátum betöltött - a választókerületben mandátumot szerzett önkormányzati képviselő tesz javaslatot (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján

Dönt a védett épületek felújítási támogatására benyújtott pályázatok támogatásáról (a településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 41. § (6) bekezdése).

Alapítványok esetében javaslatot tesz a védett épületek felújítási támogatására benyújtott pályázatok támogatásáról (a településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 41. § (6) bekezdése).

A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapításról szóló önkormányzati rendelet alapján

A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása esetén a javaslatokat véleményezi (a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapításról szóló 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés).

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján

Végleges hálózatmódosulás esetén, vagy az adott viszonylat kapacitását lényegesen befolyásoló menetrendi változás esetén a Közlekedésszolgáltató köteles kikérni az érintettek véleményét. A Közlekedésszolgáltató által a véleményezési időszak lezárását követően előterjesztett módosítási javaslatokban szereplő módosítások bevezetéséről döntést hoz, tájékoztatja arról a Közlekedésszolgáltatót (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 28/H. § (3)-(4) bekezdés).

Egyéb

Átvizsgálja az érvényes településfejlesztési koncepciókat, és javaslatot tesz az esetleges változtatásra.

Véleményezi a településrendezési eszközöket.

Dönt a Közlekedésszolgáltató negyedéves jelentésének elfogadásáról.

Elfogadja, módosítja A CityOps városüzemeltető támogató rendszer Működési Kézikönyvét.

A CityOps városüzemeltető támogató rendszer Működési Kézikönyvének kiegészítésről, módosításról a jegyzőt évente egy alkalommal beszámoltatja.

Megtárgyalja, elfogadja a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt-vel megkötött általános működési támogatással finanszírozott közfeladat ellátási szerződés 1. számú melléklete szerinti feladatellátás időarányos teljesítéséről szóló jelentést és döntést hoz a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásáról vagy mellőzéséről.

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján

Az elidegenítésre, hasznosításra vonatkozó versenyeztetési eljárás során összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén véleményt nyilvánít (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 24/B. § (9) bekezdés).

Egyetértési jogot gyakorol a polgármester döntése során az 500.000 Ft és 3.000.000 Ft közötti követelésről történő lemondásról (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés).

Egyéb

Közreműködik az önkormányzati rendeletek megalkotásának előkészítésében, az önkormányzati rendeletek az állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.

Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket, valamint átveszi az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatokat.

Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatait, lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást.

Beszámoltatja a jegyzőt a felügyeleti ellenőrzésről.

Kivizsgálja a képviselők, bizottságok nem képviselő tagjai elleni méltatlansági kezdeményezéseket.

Véleményezi a belső ellenőrzés éves tervét és az éves összefoglaló jelentést.

2. TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK

Külső Városrészek Településrészi Önkormányzat

Az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete alapján

Dönt a költségvetési rendeletben jóváhagyott részönkormányzati tartalék felhasználásáról (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat

Az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete alapján

Dönt a költségvetési rendeletben jóváhagyott részönkormányzati tartalék felhasználásáról (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

3. POLGÁRMESTER

Önkormányzati vagyonnal, gazdálkodással kapcsolatos hatáskörök

Az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete alapján

Lebonyolítja az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésére vonatkozó szerződéseket, illetve pénzügyi műveleteket, az év közben létrejött hiányt folyószámla-hitel szerződéssel finanszírozhatja (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Dönt a költségvetési rendeletben tervezett általános tartalék felhasználásáról (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Dönt a nagyadózói céltartalékról (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Dönt a polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználásáról (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Dönt a koronavírus elleni védekezés keret felhasználásáról (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Dönt a Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. tartaléka keret felhasználásáról (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Megköti a támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében a szerződéseket (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Megteszi és aláírja a benyújtandó pályázatokhoz a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Kidolgozza a pályázati tartalék felhasználásának eljárási rendjét, a pályázatokhoz a saját forrásról szóló igazolásokat kiadja (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Amennyiben a rendelet, továbbá jogszabály másként nem rendelkezik, az önkormányzat költségvetése terhére az államháztartáson kívülre nyújtandó támogatások esetében a támogatási döntést meghozza és a támogatási szerződést megköti (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Hatáskörei gyakorlásához jogosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontja szerinti forrásfelhasználásra a jóváhagyott kiemelt előirányzatok keretein belül, azok mértékéig, továbbá a tartalékok vonatkozásában a rendeletben foglalt keretek mértékéig, és az ott szabályozott kivétellel (az önkormányzat aktuális évi költségvetési rendelete).

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján

Ha az önkormányzat vagyona új vagyontárggyal gyarapszik, akkor a vagyontárgy vagyonkategóriába történő besorolásáról - ha az a jogszabályi rendelkezések alapján egyértelmű - dönt (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdés.)

Ha a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet, vagy jogszabály másként nem rendelkezik, gyakorolja a tulajdonost illető nyilatkozattételi, hozzájárulási jogot, hatósági vagy bírósági eljárásokban az ügyfél vagy peres fél jogát, továbbá a rendeletben külön nem nevesített egyéb tulajdonosi jogokat.

Jogosult az önkormányzati vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó bármely külön nem nevesített megállapodás megkötésére, ha az

a) a 19. § (6) bekezdése szerinti ügyletek kivételével nem eredményezi az önkormányzat vagyonára vonatkozó tulajdonjog átruházását,

b) jogszabály vagy e rendelet alapján nem tartozik a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe, vagy a képviselő-testület más szervének hatáskörébe, és

c) térítésmentes vagy az önkormányzat ellenszolgáltatása nem haladja meg a 10 millió forint vagyonértéket.. (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 13. §).

Dönt a vagyon vagy vagyonra vonatkozó jog térítésmentes elfogadásáról, ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés).

A forgalomképtelen vagyon hasznosítása során eljárva gondoskodik a vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodások, szerződések megkötéséről, valamint a tulajdonosi jognyilatkozatok megtételéről (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés).

10.000.000 Ft értékhatárig, a Gazdasági Bizottság egyetértésével dönt az üzleti ingatlanvagyon vásárlásáról, arra vonatkozó egyéb jog megszerzéséről (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdés).

Dönt a selejtezett ingóvagyon értékesítésről (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 19. § (6) bekezdés).

Dönt az önkormányzat tulajdonában álló ingóság ingyenes átruházásáról 5 millió forint értékhatárig (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 19. § (6a) bekezdés).

Közzéteszi a nettó 5.000.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint a koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés).

Gyakorolja a gazdasági társaságokban képviselt önkormányzati üzletrészek, illetve részvénycsomagok feletti tulajdonosi jogokat (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés).

Rendelkezik az 500.000 Ft alatti egyedi követelésről történő lemondásról (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdés).

A csereszerződésnél figyelembe vehető mérték meghatározására, a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 15/A. § (2) bekezdés keretei között, jogügyeletenként jogosult (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 15/A. § (3) bekezdés).

Amennyiben nincsenek vagyonkezelésben, a korlátozottan forgalomképes vagyonba tartozó dolgok Nvt. 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti hasznosításáról - a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 17. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá a polgármesteri hivatal használatában lévő dolog kivételével - dönt (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdés).

Az állami köznevelési feladatok ellátásához vagyonkezelésbe adott ingatlanok önkormányzati feladatellátást szolgáló nem lakás célú helyiségnek minősülő ingatlanrészei tekintetében a nem lakás célú helyiségek bérbeadása esetében a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet helyiségbérletre vonatkozó szabályai alkalmazásával a bérlőkijelölési jog mellett a szolgáltató számára biztosított jogköröket is gyakorolja, továbbá ellátja a feladatokat (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 17. § (5b) bekezdés).

Amennyiben nincsen vagyonkezelésben, az üzleti vagyonba tartozó dolog Nvt. 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti hasznosításáról dönt (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 18. § (5) bekezdés).

A Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó földek bérleti, valamint használati szerződései tényleges időtartamát, ideértve a meghosszabbítást is, a Földforgalmi törvény keretei között a meghatározza (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 18. § (6) bekezdés).

Amennyiben az ingó vagyontárgy a vagyonkezelő szervnél feleslegessé válik, annak értékesítéséről határozhat (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés).

A selejtezett ingóvagyon értékesítéséről jogosult dönteni (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés).

Eredménytelen versenyeztetési eljárás után jogosult a vagyontárgyat a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 10. § szerinti érték alkalmanként legfeljebb 15-15%-ával csökkentett, de legalább 50%-át elérő értéken versenyeztetésre ismételten meghirdetni. A vagyontárgy értékének 50%-át el nem érő ellenértéken történő ismételt versenyeztetés meghirdetéséhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 24. § (6) bekezdés).

A szerződést versenyeztetés estén a licit hirdetményben meghatározott határidőn, egyéb esetben 30 napon belül meg kell kötni. Indokolt esetben a szerződéskötést legfeljebb 30 nappal bármely fél kérésére el lehet halasztani, a halasztáshoz egyetértési jogot gyakorol (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 24/A. § (1) bekezdés).

A nyertes ajánlattevő köteles a teljes vételárat a szerződés megkötésének időpontjáig megfizetni. Kivételesen a vételár megfizetésére legfeljebb 30 nap halasztás, illetőleg az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 24/A. § (3) bekezdésben foglaltak szerint részletfizetés engedélyezhető. A halasztás és részletfizetés engedélyezésére a Gazdasági Bizottság egyetértésével jogosult (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 24/A. § (2) bekezdés).

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (a továbbiakban: Társaság) ellátja a tulajdonosi képviseletet az alábbiak szerint:

a) a Társaság alapszabályában meghatározott alapítói döntést igénylő kérdésekben és a Társaság vezető tisztségviselőivel, a felügyelő bizottsági tagokkal és a könyvvizsgálóval kapcsolatos személyi kérdésekben a képviselő-testület határozata szerint jár el,

b) az egyéb tulajdonosi döntéseket szabadon hozza meg, az önkormányzati érdekekkel és célokkal összhangban (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 28/A. §).

Dönt az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 28/B. § (3) bekezdése szerint jóváhagyott feladatok végrehajtásával összefüggő projektszerződések megkötéséről, valamint a tárgyévi költségvetési rendelet alapján az (1) bekezdés szerint kizárólagosan ellátott feladatok meghatározásáról, továbbá ellátásának, előkészítésének - a Társaság kapacitásának függvényében - a Társaság és a Paksi Polgármesteri Hivatal közötti megosztásáról (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 28/B. § (5) bekezdés).

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság egyetértésével rendelkezi az 500.000 Ft és 3.000.000 Ft közötti követelésről történő lemondásról (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés).

Pénzügyi követelés vagyoni megváltására, engedményezésre, tartozásátvállaláshoz való hozzájárulásra, faktorálási műveletre 10.000.000 Ft értékhatárig a Gazdasági Bizottság egyetértésével jogosult. (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 30. § (3) bekezdés).

A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet alapján

Gyakorolja a bérbeadói jogokat a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésének figyelembevételével (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés).

Értesíti a kérelmezőt a szociális helyzet alapján, az előtakarékossághoz igényelt bérlakásra vonatkozó kérelem nyilvántartásba vételéről (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) pont, 22. § (4) bekezdés).

Amennyiben a kérelem nem felel meg a feltételeknek, úgy a nyilvántartásba vételt elutasítja, melyről kérelmezőt értesíti, megjelölve azt az okot, amiért nem lehet nyilvántartásba venni a kérelmet (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés b) pont, 22. § (5) bekezdés).

Amennyiben a szolgáltató bérbe adható lakásról értesíti, úgy a bérlőkijelölésről dönt, az általa működtetett szakmai bizottság javaslatának figyelembevételével (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés).

A bérlőkijelölésről értesíti a nyilvántartásban szereplő kijelölt kérelmezőt, valamint a szolgáltatót (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés).

Amennyiben a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdésben szabályozott szociális jogosultság - a (2) bekezdésben meghatározott eltérés figyelembevételével - az éves felülvizsgálat eredményeképpen már nem áll fenn, a bérlőkijelölést visszavonja és a szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondja (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdés).

Amennyiben a 17. § (1) bekezdésben szabályozott szociális jogosultság - a (2) bekezdésben meghatározott eltérés figyelembevételével - és a lakás rendeltetésszerű használata az éves felülvizsgálat során is fennáll, úgy értesíti a szolgáltatót, aki az (1) bekezdésben meghatározott bérleti szerződést újabb egy évre megköti (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdés).

Amennyiben az előtakarékosság teljesítése folyamatos, és a betétben a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, úgy a döntésről értesíti a nyilvántartásban szereplő kijelölt kérelmezőt, valamint a szolgáltatót (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés).

A lakáscélú betétszerződést az illetékes pénzintézetnél a bérlakás használatának időtartamára zároltatja (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. § (6) bekezdés).

Amennyiben a szolgáltató bérbe adható költség alapon meghatározott lakbérű lakásról értesíti, úgy a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet szerinti pályázati hirdetményt és adatlapot a helyben szokásos módon közzéteszi (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés).

A költség alapon meghatározott lakbérű lakás bérleti jogának odaítéléséről dönt, az általa működtetett - a rendelet 19. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti tagokból álló - szakmai bizottság javaslatának figyelembe vételével (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 28. § (4) bekezdés).

Közérdekű lakáselhelyezésre a bérlő kijelöléséről dönt (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 30. § (1)-(2) bekezdés).

A helyiségbérlet estén a kijelölői jogokat gyakorolja (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 33. §).

A helyiséget odaítéli a licit eredményének figyelembevételével, kivéve, ha a Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete 17. § (6) bekezdésében foglalt eset fennáll (a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdés).

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet alapján

Az eladási ajánlat érvényességét - helyiség elidegenítés esetén -, ha a bérlő közösségi célú, nem üzleti tevékenységet folytat, határozatlan időben is megszabhatja (az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet 17/1994. (VI. 30.) 5. § (5) bekezdés).

Paks város önkormányzata beszerzési szabályzata alapján

Döntéshozó Paks Város Önkormányzata beszerzései esetében (a 10/2016. (II. 17.) határozattal elfogadott Paks város önkormányzata beszerzések lebonyolításának szabályzata 3.1 pont).

Paks város önkormányzata közbeszerzési szabályzata alapján

Dönt Paks Város Önkormányzata által kezdeményezett közbeszerzési eljárásokban a bírálóbizottság kijelöléséről (a 17/2019. (II. 20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks város önkormányzata közbeszerzési szabályzata 2.3.1. pont).

Dönt az eljárás eredményéről (a 17/2019. (II. 20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks város önkormányzata közbeszerzési szabályzata 2.9.1. pont).

Dönt Paks Város Önkormányzata által kezdeményezett közbeszerzési eljárásokban a közbenső eljárási kérdésekben (a 17/2019. (II. 20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks város önkormányzata közbeszerzési szabályzata 2.9.2 pont).

A közbeszerzési terv elfogadása kivételével teljes jogkörben gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit (a 17/2019. (II. 20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks város önkormányzata közbeszerzési szabályzata 3.2 pont).

Paks város önkormányzata pályázati szabályzata alapján

Összeállítja a projektmenedzsmentet, kijelöli a projektmenedzsert, gondoskodik a pályázati célú együttműködési megállapodások előkészítéséről, megkötéséről, dönt a pályázat benyújtásáról, ha a projekt összköltsége nem haladja meg a 25 millió forintot, dönt ezen pályázatokhoz a pályázati tartalék terhére történő önrész biztosításáról (a 24/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks város önkormányzata pályázati szabályzata 7. pont)

Dönt arról, hogy az aktuális pályázati lehetőségek közül mely lehetőségekkel éljen az önkormányzat (a 24/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks város önkormányzata pályázati szabályzata 23. pont).

Dönt arról, hogy a pályázat összeállítását projektmenedzsment, vagy külső pályázatíró megbízott végzi-e (a 24/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks város önkormányzata pályázati szabályzata 25. pont).

Belső ellenőrzés útján ellenőrizteti az uniós támogatások elszámolását, amennyiben könyvvizsgáló alkalmazása nem kötelező (a 24/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks város önkormányzata pályázati szabályzata 35. pont).

Településfejlesztés, településrendezés

Felkéri a tervtanácsban való részvételre a tervtanácsi tagokat (a településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 52. § (5) bekezdés).

Az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet alapján

A pályázat szempontjából figyelmen kívül hagyható ingatlan esetében a mellőzésről bármely érintett tulajdonos, vagy a mellőzendő ingatlan tulajdonosának kérelmére dönt (az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló 23/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. § 5. pont).

A kivitelezési szerződést jóváhagyó záradékkal látja el (az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló 23/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pont).

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján fizetendő hozzájárulással összefüggésben részletfizetést engedélyez (az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló 23/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés).

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet alapján

A partnerek részéről beérkezett vélemények tisztázása érdekében a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni (a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdés).

Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2019. (III. 18.) önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésben dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett (a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés).

A feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján, gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.paks.hu honlapon (a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelet 12. §).

Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a főépítész útján gondoskodik (a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelet 13. §).

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján

A szakmai konzultáció során a polgármester vagy az általa megbízott főépítész javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára. (a településkép vádelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 43. § (4) bekezdés)

A szakmai konzultációról készült emlékeztetőt a polgármester, vagy az általa megbízott főépítész aláírva 15 napon belül postai úton, vagy elektronikus üzenetben megküld a kérelmezőnek. (településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 43. § (5) bekezdése)

Amennyiben a polgármester vagy az általa megbízott főépítész szükségesnek tartja a szakmai konzultáció megismétlését, akkor arra az emlékeztetőben javaslatot tesz. (településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 43. § (6) bekezdése)

Az ügy elbírálását akadályozó, hiányos dokumentáció esetén, amennyiben annak pótlása a kitűzött határidőig nem kerül benyújtásra az eljárást a polgármester megszünteti. (A településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 44. § (8) bekezdés)

A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le a jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkára vonatkozó építési vagy fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően. (A településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 46. § (1) bekezdés)

A polgármester a településképi véleményét a települési főépítész vagy a helyi építészeti műszaki tervtanács szakmai állásfoglalására alapozva hozza meg. (A településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése)

Az ügy elbírálását akadályozó, hiányos dokumentáció esetén hiánypótlási kötelezettségre szólítja fel a kérelmezőt a polgármester, melyre 8 napos hiánypótlási határidőt határoz meg. (a településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 46. § (7) bekezdés)

A polgármester a településképi véleménye kialakításához az önkormányzati főépítész szakmai véleményét kéri ki. (a településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 46. § (8) bekezdése)

Településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre feltétel nélkül javasolja, feltétellel javasolja, nem javasolja. (A településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 46. § (10) bekezdés)

A polgármester a településképi véleményt és a záradékolt tervdokumentációt a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül megküldi a kérelmezőnek. (A településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 46. § (11) bekezdés)

A polgármester a rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében - hivatalból vagy kérelemre - kötelezési eljárást folytat le, az alábbi esetekben:

a) településképi követelmények megszegése esetén.

b) településképi véleményben foglalt feltétel megszegése esetén,

c) településképi bejelentés tudomásulvétele nélkül, vagy a tudomásulvétel megtagadása ellenére folytatott településképi bejelentéshez kötött tevékenységek esetén. (A településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdés)

Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, a polgármester felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére. (A településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdés)

A fenti határidő eredménytelen eltelte esetén, a polgármester településképi kötelezés formájában a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására, egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére kötelezi. (A településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 48. § (3) bekezdés)

A településkép-védelmi bírság kiszabása esetén a polgármester a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvény alapján dönt a bírság összegéről. (A településkép védelméről szóló 40/2020. (XII. 11.) önkormányzati rendelet 49. § (3) bekezdés)

Támogatások, kedvezmények, mentességek

A hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján

A hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatási pályázata során Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) nevében eljár (a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 11/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés.)

Az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján

Az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatási pályázata során Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) nevében eljár (az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 10/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés.).

Pakson, a Gesztenyés úton időszakosan üzemeltetett műjégpálya belépődíjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet alapján

Eseti kedvezményt adhat a díjjal kapcsolatosan (Pakson, a Gesztenyés úton időszakosan üzemeltetett műjégpálya belépődíjainak megállapításáról szóló 30/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. §).

A rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről szóló önkormányzati rendelet alapján

A vis maior miatt benyújtott támogatásokat elbírálja (a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről szóló 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelet).

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló önkormányzati rendelet alapján

Az idősotthoni ellátásban részesülő személy vonatkozásában pert indít a tartásra köteles és képes gyermek ellen az intézményi térítési díj és az ellátott által megfizetett személyi térítési díj különbözetének megfizetésére (a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 56/A. § a) pont).

Az idősotthoni ellátásban részesülő személy vonatkozásában jelzálogbejegyzést kezdeményez az ellátásban részesülő személy ingatlantulajdonára a fennálló díjhátralékának erejéig (a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 56/A. § b) pont).

A lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján

A Polgármesteri Hivatal előterjesztése alapján határozattal dönt a lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás összegéről, a visszafizetés módjáról és az egyéb feltételekről (a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2/A. § (2) bekezdés.)

Jognyilatkozatot tesz a lakáscélú helyi támogatásokhoz kapcsolódó elidegenítési tilalom és jelzálogjog törlése, ranghelycseréje tekintetében (a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2/A. § (3) bekezdés.)

Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján

A törvényes képviselő kérelmére, egyszeri önkormányzati életkezdési támogatásban részesíti azt a paksi újszülöttet, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és az azt megelőző legalább 1 éve folyamatosan Paks Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a gyermekkel közös háztartásban, Pakson él (az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló 29/2018. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés).

Címek, kitüntetések, elismerések

A város saját halottjává nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet alapján

A város saját halottjává nyilváníthatja azt, aki kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli (gazdasági, műszaki, tudományos, művészeti stb.) vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó (a város saját halottjává nyilvánításról szóló 14/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése).

Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alapján

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított kitüntetéseket, elismerő címeket és a díszpolgári címet a képviselő-testület elé terjeszti (az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 49/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése).

A kitüntetés véleményezésére bizottságot hoz létre (az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 49/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése).

Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 49/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendeletben alapított kitüntetéseket ünnepélyes keretek között átadja (az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 49/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése).

Településüzemeltetés

A mezőőri szolgálatról szóló önkormányzati rendelet alapján

A termőföldek hatékony őrzésének érdekében vegyes minősítésű területek őrzésére a szakszemélyzetet foglalkoztató vagy foglalkoztatására feljogosított szervezetekkel együttműködési megállapodást köt. (A mezőőri szolgálatról szóló 18/1998. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés).

A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet alapján

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a polgármester örök temetkezési hely céljára díszsírhelyet adományoz (a temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2000. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés).

A temetési szertartás hozzátartozók általi elvégzését engedélyezi (a temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2000. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés).

A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján

Gyakorolja közterület-használattal kapcsolatos hatásköröket (a közterületek használatáról szóló 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés).

A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos, a mozgógépről szóló 2004. évi II. törvényben a települési önkormányzatnak biztosított hatásköröket a polgármester gyakorolja. (a közterületek használatáról szóló 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 10/A. § (8) bekezdés)

A város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről, valamint a várakozóhelyek igénybevételeiről szóló önkormányzati rendelet alapján

Megköti a parkolóhelyek megváltására vonatkozó megállapodást (a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről, valamint a várakozóhelyek igénybevételeiről szóló 29/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdés).

Az orvosi ügyeletet ellátó orvos számára várakozóhely kizárólagos használatát, valamint a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 30 napot meg nem haladó tárolást engedélyezi (a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről, valamint a várakozóhelyek igénybevételeiről szóló 29/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés).

Az egészségügyi dolgozók számára engedélyezi a korlátozott várakozási övezetben a 90 percet meghaladó várakozást (a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről, valamint a várakozóhelyek igénybevételeiről szóló 29/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés).

A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapításról szóló önkormányzati rendelet alapján

Megállapítja a házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve annak a személynek a kérelmére, akinek ehhez jogos érdeke fűződik (a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapításról szóló 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés).

Amennyiben házszámtábla elhelyezési kötelezettségének nem tesz eleget, a tulajdonos terhére a felhelyezést elrendelheti (a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapításról szóló 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés).

A polgármesteri hivatalban vezetett házszámtábla nyilvántartással nem egyező, vagy nem a megfelelő módon felszerelt házszámtáblák cserélését a tulajdonosok terhére elrendelheti (a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapításról szóló 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés).

A város címeréről, zászlajáról és logójáról, valamint a város jelképeinek és nevének használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján

A városcímer a város címeréről, zászlajáról és logójáról, valamint a város jelképeinek és nevének használatáról szóló 31/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c), e), f) pontjában és az 5. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott célra történő előállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát engedélyezi (a város címeréről, zászlajáról és logójáról, valamint a város jelképeinek és nevének használatáról szóló 31/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés).

A város címeréről, zászlajáról és logójáról, valamint a város jelképeinek és nevének használatáról szóló 31/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 13. § (6) és a (8) bekezdés szerinti esetekben a városlogó az engedélyével állítható elő és használható fel (a város címeréről, zászlajáról és logójáról, valamint a város jelképeinek és nevének használatáról szóló 31/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés).

Különösen indokolt esetben felmentést adhat a város címeréről, zászlajáról és logójáról, valamint a város jelképeinek és nevének használatáról szóló 31/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak alól abban az esetben, ha a kérelmező tevékenysége kifejezetten Paks városához kötődik, illetve a város érdekében végzi tevékenységét. A tevékenységtől függően további iratok bekérésével vizsgálhatja a kérelmező tevékenységének Paks városhoz való kötődését (a város címeréről, zászlajáról és logójáról, valamint a város jelképeinek és nevének használatáról szóló 31/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés).

A névhasználat engedélyezéséről, valamint az engedély visszavonásáról dönt (a város címeréről, zászlajáról és logójáról, valamint a város jelképeinek és nevének használatáról szóló 31/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés).

Egyéb

Az egészségügyi alapellátási körzetek ellátása vonatkozásában egészségügyi tevékenység végzésére kötött feladat-ellátási szerződések technikai módosítását aláírja.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Ejsztv.) 4. § (1) bekezdése, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti további jogviszony létesítését engedélyezi.

Az Ejsztv. 11. § (1) bekezdés szerinti kirendelésről és a 12. § (4) bekezdése szerinti áthelyezésről dönt.

A Paksi Gyógyászati Központ vezetője illetményének az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése szerinti egyoldalú módosításáról dönt.

Az ügyeleti díj mértékét az intézmény tekintetében - az intézmény betegforgalmának és progresszivitási szintjének figyelembevételével - a főigazgató javaslatára 10%-kal megemelheti, határozott időre, a tárgyévet követő év január hónap végéig. (A Paksi Gyógyászati Központ önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjazásáról és vezetői juttatásairól, valamint az egészségügyi szolgáltatás üzemeltetési feladatait végző munkaviszonyban álló személyek egyéb juttatásairól és támogatásáról szóló szabályzat 3.1.3. pont).

A szakterületi pótlékra jogosító feltételeket (intézményi besorolás, szakterület, munkakör) és a szakterületi pótlék mértékét - az intézmény betegforgalmának és progresszivitási szintjének figyelembevételével - a főigazgató által készített javaslata alapján a tárgyév január hónap végéig meghatározza. (A Paksi Gyógyászati Központ önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjazásáról és vezetői juttatásairól, valamint az egészségügyi szolgáltatás üzemeltetési feladatait végző munkaviszonyban álló személyek egyéb juttatásairól és támogatásáról szóló szabályzat 3.4.2. pont).

A szakterületi pótlékra jogosító feltételeket évente felülvizsgálja, a főigazgató javaslata alapján. A Paksi Gyógyászati Központ önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjazásáról és vezetői juttatásairól, valamint az egészségügyi szolgáltatás üzemeltetési feladatait végző munkaviszonyban álló személyek egyéb juttatásairól és támogatásáról szóló szabályzat 3.4.3. pont).

A műszakpótlék mértékét az egészségügyi intézmény főigazgatójának az intézmény betegforgalmának és progresszivitási szintjének figyelembevételével készített javaslatára a legfeljebb 10%-kal megemelheti, határozott időre, a tárgyévet követő év január hónap végéig. A Paksi Gyógyászati Központ önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjazásáról és vezetői juttatásairól, valamint az egészségügyi szolgáltatás üzemeltetési feladatait végző munkaviszonyban álló személyek egyéb juttatásairól és támogatásáról szóló szabályzat 3.6.3. pont).

A fix díjból származó juttatás feltételeit és annak mértékét az intézmény főigazgatójának- az intézmény betegforgalmának és progresszivitási szintjének figyelembevételével készült - javaslatára tárgyév január hónap végéig meghatározza. A Paksi Gyógyászati Központ önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjazásáról és vezetői juttatásairól, valamint az egészségügyi szolgáltatás üzemeltetési feladatait végző munkaviszonyban álló személyek egyéb juttatásairól és támogatásáról szóló szabályzat 4.1.3. pont).

A szakterületi támogatásra jogosító feltételeket és a szakterületi támogatás mértékét az intézmény főigazgatójának - az intézmény betegforgalmának és progresszivitási szintjének figyelembevételével készült-javaslatára az polgármester határozza meg tárgyév január hónap végéig. A Paksi Gyógyászati Központ önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjazásáról és vezetői juttatásairól, valamint az egészségügyi szolgáltatás üzemeltetési feladatait végző munkaviszonyban álló személyek egyéb juttatásairól és támogatásáról szóló szabályzat 4.1.4. pont).

A külföldiek ingatlanszerzéséhez megkeresés esetén nyilatkozik az önkormányzati érdek sérelméről, vagy annak hiányáról.

Módosítja az önkormányzati rendeletben meghatározott feladatkijelöléshez kapcsolódó közszolgáltatási szerződéseket az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, a szerződések fennállása alatt.

Az önkormányzat tulajdonában lévő adatállományokhoz vagy a szerzői jog hatálya alá tartozó művekhez történő hozzáférést engedélyező megállapodásokat megköti.

Az önkormányzat károkozása esetén, vagy az önkormányzatnak történő károkozás esetén megköti a kártérítési megállapodást 5 millió forint értékhatárig.

Az önkormányzat közfeladatainak ellátását segítő együttműködési megállapodásokat megköti, amennyiben az nem tartozik a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe és nem eredményez az önkormányzat részéről fedezetigényt.

A közműkiváltással kapcsolatos megállapodásokat megköti, amennyiben az azt szükségessé tévő beruházás költségvetési fedezete a képviselő-testület vagy a Gazdasági Bizottság által biztosítva lett.

Megköti a településrendezési szerződéseket, továbbá meghozza a településrendezéshez kapcsolódó olyan döntéseket, amelyek nem tartoznak a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe.

4. JEGYZŐ

Vagyongazdálkodás, gazdálkodás

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján

Amennyiben nincsenek vagyonkezelésben, a korlátozottan forgalomképes vagyonba tartozó dolgok Nvt. 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti hasznosításáról a polgármesteri hivatal használatában lévő dolog esetén dönt. A polgármesteri hivatal használatában lévő nem lakás célú helyiségek bérbeadása esetén a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet helyiségbérletre vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a szerződést a jegyző köti meg, továbbá a szolgáltató számára biztosított jogokat és előírt feladatokat a jegyző gyakorolja (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdés).

Jegyzői utasításban szabályozza a versenyeztetési eljárás szabályait (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 24. § (7) bekezdés).

A szerződést versenyeztetés estén a licit hirdetményben meghatározott határidőn, egyéb esetben 30 napon belül meg kell kötni. Indokolt esetben a szerződéskötést legfeljebb 30 nappal bármely fél kérésére el lehet halasztani, a halasztást a polgármester egyetértésével jóváhagyja (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 24/A. § (1) bekezdés).

Megbízza a licitről felvett jegyzőkönyvet vezető személyt (az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 1. melléklet 6. pont).

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet alapján

Önkormányzati lakás vásárlása esetén, ha a vevő szociális helyzete indokolja -kérelmére - a részletfizetést legfeljebb 3 évre felfüggesztheti (az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 17/1994. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés).

Paks város önkormányzata beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján

Paks Város Önkormányzata által kezdeményezett beszerzési eljárások vonatkozásában gyakorolja a 10/2016. (II. 17.) határozattal elfogadott Paks város önkormányzata beszerzések lebonyolításának szabályzata 3.2 pontjában részletezett hatásköröket.

Paks város önkormányzata közbeszerzési szabályzata alapján

Dönt Paks Város Önkormányzata által kezdeményezett közbeszerzési eljárásokban az eljárás megindításáról, az eljárás lebonyolítására szakértő személy, szervezet bevonásáról, az eljáró ügyintézők kiválasztásáról (a 17/2019. (II. 20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks város önkormányzata közbeszerzési szabályzata 2.2 pont).

Összehangolja a közbeszerzések során a polgármesteri hivatal szakembereinek munkáját, ellenőrzi az egyes közbeszerzési eljárási cselekmények szakszerű, határidőben történő végrehajtását, kijelöli az adott közbeszerzési eljárásban eljáró ügyintézőt/ügyintézőket (a 17/2019. (II. 20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks város önkormányzata közbeszerzési szabályzata 3.3 pont).

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzésére, esetenként célvizsgálatok lefolytatására jogosult ellenőrző személyt (személyeket) megbízni (a 17/2019. (II. 20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks város önkormányzata közbeszerzési szabályzata 5.3 pont).

Környezetvédelem, közterületek rendje

A növények telepítési távolságáról és a növények fenntartásáról szóló 21/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet alapján

Gyakorolja a növények telepítési távolságára és a növények fenntartására vonatkozó önkormányzati rendeletben szabályozott hatásköröket. (A növények telepítési távolságáról és a növények fenntartásáról szóló 21/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés).

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet alapján

Eljár a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben (a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §).

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet alapján

Ellátja a rendeletben meghatározott szociális és gyermekjóléti ellátással kapcsolatos hatásköröket (a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §).

Településüzemeltetés

A mezőőri szolgálatról szóló önkormányzati rendelet alapján

Utasításban szabályozza a mezőőr feladatát. (A mezőőri szolgálatról szóló 18/1998. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés).

Kiadja a mezőőri szolgálat működési és szolgálati szabályzatát (A mezőőri szolgálatról szóló 18/1998. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés).

A távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján

Környezetvédelmi okból - ha a korlátozás oka más eszközökkel nem szüntethető meg, és az önkéntes korlátozás sem eredményes - elrendeli a távhőszolgáltatás korlátozását (a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés).

A korlátozási sorrend tervezetét jóváhagyásra a Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti (a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdés).

A közutak kezelésével kapcsolatos egyes hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet alapján

Gyakorolja az 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, a 7. § (3) bekezdésében, a 12. § (5) bekezdésében, a 14. § (1) bekezdés a) pontjában, a 34. § (2) bekezdésében, a 36. § (1), (3) és (4) bekezdéseiben, a 39. §-ban, a 41. § (2) bekezdésében, a 42. § (3) bekezdésében és a 42/A. § (1) és (3) bekezdésben nevesített hatásköröket (a közutak kezelésével kapcsolatos egyes hatáskörök átruházásáról szóló 11/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a).

A vásárokról és a piacokról szóló önkormányzati rendelet alapján

A piac központi területére a gépjárművel történő behajtás lehetőségét közútkezelői intézkedéssel biztosítja a forgalmi rend kialakításával, 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű, valamint időbeli behajtási tilalom elrendelésével (a vásárokról és a piacokról szóló 10/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés).

A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján

Igazolást ad ki a 60 literes hulladékgyűjtő edényre való jogosultság bizonyításához (a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés).

Igazolást ad ki a 80 literes hulladékgyűjtő edényre való jogosultság bizonyításához (a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (3a) bekezdés).

Címek, kitüntetések, elismerések

Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alapján

A „PRO URBE” kitüntetés adományozását az erre a célra rendszeresített albumban nyilvántartja (az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 49/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés).

Anyakönyvi és családi események

Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az alkalmazott szolgáltatási díjakról szóló önkormányzati rendelet alapján

A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi eseményekért fizetendő díjmentességet megalapozó rendkívüli körülmény megítélésére jogosult (az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az alkalmazott szolgáltatási díjakról szóló 30/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdés).

Az egyes családi eseményekről és az azokért fizetendő szolgáltatási díjakról szóló önkormányzati rendelet alapján

A családi esemény tartását engedélyezi (egyes családi eseményekről és az azokért fizetendő szolgáltatási díjakról szóló 32/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés).

Amennyiben a családi esemény megtartása elmarad és azt a felek az ünnepséget megelőzően legalább 2 nappal az anyakönyvvezetőnek bejelentik, a szolgáltatási díjat - kérelemre - a Polgármesteri Hivatal útján, a bejelentéstől számított 15 munkanapon belül visszafizeti (egyes családi eseményekről és az azokért fizetendő szolgáltatási díjakról szóló 32/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdés).

Amennyiben az anyakönyvi esemény megtartása elmarad és azt a felek az ünnepséget megelőzően legalább 2 nappal az anyakönyvvezetőnek bejelentik, a szolgáltatási díjat - kérelemre - a Polgármesteri Hivatal útján, a bejelentéstől számított 15 munkanapon belül visszafizeti (az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az alkalmazott szolgáltatási díjakról szóló 30/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdés).

A város címeréről, zászlajáról és logójáról, valamint a város jelképeinek és nevének használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján

A városcímer meghatározott célra történő előállítására, felhasználására, forgalomba hozatalára kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet (a város címeréről, zászlajáról és logójáról, valamint a város jelképeinek és nevének használatáról szóló 31/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdés).

Az engedélyezett névhasználat ellenőrzéséről gondoskodik (a város címeréről, zászlajáról és logójáról, valamint a város jelképeinek és nevének használatáról szóló 31/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés).

Településfejlesztés

Az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet alapján

Az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló 23/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés szerinti részletfizetési döntéseket végrehajtja (az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló 23/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés).

Az útépítés és közműfejlesztés támogatásának igényléséhez kapcsolódó pályázatokat formailag és tartalmilag megvizsgálja, a hiánytalan pályázatokat befogadja, a hiányos pályázatok esetében hiánypótlást rendel el (az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről szóló 23/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés).

Egyéb

A CityOps városüzemeltető támogató rendszer Működési Kézikönyvét aláírja, szükség esetén a rendszerben végrehajtandó szerződésekkel kiegészíti, a polgármester előzetes véleményének kikérése után egyéb okból módosítja, a kiegészítéseket, módosításokat átvezeti.

5. TÁRSULÁSOK

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
(A Társulási Megállapodás alapján)

Gyakorolja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32-34. §-ában foglalt, a hulladékgazdálkodást végző közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó hatásköröket.

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
(A Társulási Megállapodás alapján)

Véleményt nyilvánít a megyei fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően.

Képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben.

Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.

Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás
(A Társulási Megállapodás alapján)

Paks város és Paks II. beruházás számára szükséges kommunális vízigények biztosítása, biztonságos csapadékvíz-elvezetés kiépítése, mindezek megvalósításához a tervezési feladatok elvégzése, amely a következő feladatokat tartalmazza:

1. projektterület geodéziai felmérése,

2. talajvizsgálati jelentések,

3. költség-haszon elemzés (CBA),

4. megvalósíthatósági tanulmány (MT),

5. közreműködés az engedélyezési eljárásokban, engedélyeztetési tevékenységek elvégzése:

- környezetvédelmi,

- vízjogi létesítési tervdokumentáció elkészítése, megszerzése,

- építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, megszerzése,

- kiviteli tervdokumentáció,

- szennyvízelvezetési-agglomeráció módosítása (Paks, Dunaszentgyörgy, Gerjen).

2. melléklet a 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. Általános szabályok

1.1. Az önkormányzati képviselő az Mötv 39. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályok szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni.

1.2. Az Mötv. 72. § (4) bekezdése értelmében a polgármesterre is alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat.

1.3. A polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képviselők (továbbiakban együtt: önkormányzati képviselők) vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos feladatokat Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) látja el. E feladata ellátásához kapcsolódó ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi.

2. A vagyonnyilatkozat-tételt előkészítő feladatok

2.1. Az önkormányzati képviselők tájékoztatása a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, a leadás határidejéről, helyéről és az átvevő személyéről.

2.2. Igénybejelentés alapján részükre kiadni a szükséges mennyiségű, az Mötv. 2. melléklete szerinti „Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára” című nyomtatványokat.

2.3. A képviselők tájékoztatása a vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatvány kitöltésének szabályairól kitöltési útmutató átadásával.

3. A vagyonnyilatkozatok átvétele, nyilvántartása, tárolása

3.1. A vagyonnyilatkozatokat 2 példányban kell benyújtani a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottsághoz. A vagyonnyilatkozatból egy példány a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál kerül megőrzésre a 3.7. pontban foglaltak szerint, a másik példányt vissza kell adni az önkormányzati képviselőnek. A tárgyévi vagyonnyilatkozat átvételéről igazolást kell kiállítani, mely tartalmazza a soron következő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esedékességét.

3.2. A vagyonnyilatkozatokat, és a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatban keletkezett egyéb iratokat az iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell iktatni. Az iktatás során keletkezett iktatószám a vagyonnyilatkozat adott évi nyilvántartási száma.

3.3. Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának tárolása névvel és a képviselő nyilvántartási számával ellátott borítékban történik.

3.4. A vagyonnyilatkozat megtekintését a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság elnökénél lehet kezdeményezni. A megtekintésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a betekintés időpontját, helyét, a betekintő nevét, lakcímét, valamint a betekintés alatt jelenlévő személyek adatait. Betekintés esetén ki kell tölteni a betekintési nyilvántartást. A betekintési jog gyakorlása szükségszerűen nem von maga után ellenőrzési eljárást.

3.5. A képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozata névvel és nyilvántartási számmal ellátott, zárt - az átvételkor a lezárásra szolgáló felületen lepecsételt és a nyilatkozattevő és az átvevő aláírásával ellátott - borítékban történik.

3.6. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozatába való betekintést az Mötv. 39. § (3) bekezdése szabályozza.

3.7. A vagyonnyilatkozatok tárolása a Polgármesteri Hivatal épületében, egyéb iratoktól elkülönítetten, zárható irodában, biztonsági zárral ellátott páncélszekrényben történik.

4. A vagyonnyilatkozatok visszaadásával kapcsolatos feladatok

4.1. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának átvételével egyidejűleg, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatokat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja.

A vagyonnyilatkozatok visszaadása igazolás kiállításával történik.

4.2. Ha a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett képviselő a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnak írásban bejelenti valamely közös háztartásban élő hozzátartozója esetében a közös háztartásban élés megszűnését, a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság köteles haladéktalanul intézkedni az általa kezelt hozzátartozói vagyonnyilatkozat visszaadásáról.

4.3. Amennyiben az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a volt képviselő saját és hozzátartozói vagyonnyilatkozatait haladéktalanul vissza kell adni az érintett részére. Amennyiben az érintett 15 napon belül a vagyonnyilatkozatokat nem veszi át, úgy azok kézbesítése az érintettnek a hivatalos iratok kézbesítésének szabályai szerint történik.

4.4. A vagyonnyilatkozatok visszaadása igazolás kiállításával történik.

4.5. Ha a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek személyesen nem lehet visszaadni a vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozatot-vizsgáló bizottság gondoskodik a vagyonnyilatkozat megsemmisítéséről. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

4.6. Ha az önkormányzati képviselő újraválasztásra kerül, a tárolt vagyonnyilatkozatok visszaadása az új vagyonnyilatkozat benyújtásával egyidejűleg történik.

5. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás szabályai

5.1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás szabályait az Mötv. 39. § (4)-(5) bekezdése tartalmazza.

5.2. Eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 5 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.

5.3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállítás nélküli - ismételt kezdeményezést a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

5.4. A vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság eljárására a képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5.5. A vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság az eljárás lefolytatásáról, a meghallgatásokról és a megállapításairól jegyzőkönyvet készít.

5.6. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tájékoztatja a soron következő ülésén a képviselő-testületet.

3. melléklet az 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Paks Város területén működő jelentősebb önszerveződő közösségek

1. Magyar Vöröskereszt Paks Városi Szervezete 7030 Paks, Dózsa György út 23.
2. Paksi Sporthorgászok Egyesülete 7030 Paks, Deák Ferenc u. 5.
3. Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatala 7030 Paks, Kossuth Lajos utca 29.
4. Paksi Református Egyházközség 7030 Paks, Bajcsy-Zsilinszky utca 8.
5. Római Katolikus Plébánia 7030 Paks, Szent István tér 16.
6. Baptista Gyülekezet 7030 Paks, Móra F. utca 33.
7. Paksi Pünkösdi Gyülekezet 7030 Paks, Kereszt utca 28.
8. Paksi Sportegyesület 7030 Paks, Fehérvári út 29.
9. Atomerőmű Sportegyesület 7030 Paks, Gesztenyés utca 2.
10. Hit Gyülekezete Paks 7030 Paks, Szent István tér 10/a.

4. melléklet a 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek

1. Paks Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
1.1. Paksi Polgármesteri Hivatal 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
1.2. Paksi Gyógyászati Központ 7030 Paks, Táncsics Mihály utca 13.
2. Paks Város Önkormányzata önállóan működő költségvetési szervei:
2.1. Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha 7030 Paks, Ifjúság útja 4.
2.2 Paks Életfa Idősek Otthona 7030 Paks, Kishegyi út 46-48.
2.3. Paksi Napsugár Óvoda 7030 Paks, Vörösmarty utca 9-11.
2.4. Paksi Benedek Elek Óvoda 7030 Paks, Ifjúság útja 1/B.
2.5. Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 7030 Paks, Villany utca 1.
2.6. Paksi Városi Múzeum 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.

5. melléklet a 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez * 

A TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

1. Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. 7030 Paks, Gagarin utca 2.
2. TELEPAKS Médiacentrum Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa György út 51-53.
3. MEZŐFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű Kft. 7030 Paks, Kölesdi út 46.
4. Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
5. DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. 7030 Paks, Kölesdi út 46.
6. Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
8. Protheus Holding Zrt. 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
9. Paksi Közlekedési Kft. 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

  Vissza az oldal tetejére