Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-14. § * 

15. § (1) Ez a rendelet 2020. március 14-én lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezései a hatályba lépését megelőzően megállapított bérleti jogosultságokat nem érintik. A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott lakásbérleti kérelmekre, a hatályba lépését követően megállapítandó bérleti jogosultságokra, továbbá a hatályba lépését követően megkötendő szerződésekre alkalmazni kell.

(3) * 

Paks, 2020. március 13.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. március 13-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1-5. melléklet a 10/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez *