Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról*

Paks Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet 2020. április 16-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell.

Paks, 2020. április 15.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. április 15-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére