Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról, valamint a közutak kezelésével kapcsolatos egyes hatáskörök átruházásáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az Önkormányzat kezelésében levő valamennyi helyi közútra, a helyi közút felbontására, annak területén, az alatt vagy felett építmény, más létesítmény elhelyezésére, a közút területének egyéb nem közlekedési célú igénybevételére (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel).

2. § (1) A helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - más jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - igénybevételi díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni, amelynek beszedéséről a közútkezelő köteles gondoskodni.

(2) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele során fizetendő díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2 egésznek számít. Az 1. mellékletben előírt egységárak tovább nem bonthatóak.

(4) Aki ugyanazon tevékenysége miatt többféle kategóriában lenne díjfizetésre kötelezett, a legmagasabb díjtételt eredményező kategória szerint kell a díjat teljesíteni.

(5) A díjat a közútkezelői hozzájárulásban meghatározottak szerint legkésőbb az úthasználat megkezdését megelőző napon kell Paks Város Önkormányzata részére megfizetni.

3. § A Képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározott, a helyi közutak kezelésével kapcsolatos hatáskörét - a Törvény 45. §-ában szabályozott hatáskör kivételével - a jegyzőre ruházza át.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a közutak kezelésével kapcsolatos egyes hatáskörök átruházásáról szóló 11/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelet.

Paks, 2022. november 18.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. november 18-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 25/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak

A. Területalapú díjtétel mértéke

A B C D
1. Főút Ft/m2/nap
2. Átlagos napi forgalom (Egységjármű/nap) kulturális rendezvény vásár, egyéb építési munkaterület
3. 0-4000 5 10 25
4. 4001-8000 10 20 50
5. 8001-12000 15 25 75
6. 12000 felett 20 30 100
7. Mellékút Ft/m2/nap
8. Átlagos napi forgalom (Egységjármű/nap) kulturális rendezvény vásár, egyéb építési munkaterület
9. 0-4000 2 5 10
10. 4001-8000 5 10 20
11. 8001-12000 8 12 40
12. 12000 felett 10 15 50

B. Sportrendezvény által érintett útszakasz hosszán alapuló díjtétel mértéke:

Főút: 5.000,- Ft/km/nap

Mellékút: 1.000,- Ft/km/nap

Függelék

A helyi közúthálózat útosztályba sorolásának nyilvántartása


  Vissza az oldal tetejére