Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje, továbbá az önkormányzat kiadásait a 2. §-ban foglaltak szerint teljesítse.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetőjét illeti meg.

(3) A felhatalmazás alapján beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe (a továbbiakban: költségvetésről szóló rendelet) kell beilleszteni.

2. § (1) A polgármester jogosult az igazgatási feladatok, az önkormányzati, valamint a városüzemeltetési feladatok tekintetében a működési kiadások időarányos teljesítésére a 2022. évi eredeti előirányzatokon belül.

(2) A személyi kiadások teljesítése az ágazati szabályok és kötelezettségek alapján történhet, a megbízási szerződések esetében a 2022. évi szerződések alapján történhet kifizetés.

(3) A polgármester jogosult az önkormányzat fennálló, többéves szerződései alapján történő kifizetésekre.

(4) A szociális ellátások a határozatok alapján kifizethetők, új jogosultság a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján megállapítható.

(5) A polgármester jogosult a támogatások kifizetésére:

a) az áthúzódó bizottsági támogatások esetében a szerződések alapján,

b) a Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2022. évi költségvetés módosított előirányzati keretén belül legfeljebb 2 havi összegben, továbbá

c) a Paksi Közlekedési Kft. részére a 2022. évi finanszírozási szerződés alapján.

(6) A polgármester jogosult a gazdaságfejlesztéshez, településfejlesztéshez kapcsolódó szakmai koncepciók kidolgozására kötelezettséget vállalni, különös tekintettel az atomerőmű bővítésre.

(7) A felhalmozási kiadások közül csak a 2022. évi szerződésekből fakadó feladatokhoz kapcsolódó kifizetések teljesíthetők. A rendelet hatálya alatt teljesíthető kifizetéseket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a költségvetési rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti.

Paks, 2022. december 16.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. december 16-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 28/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Áthúzódó felhalmozási kiadások 2023. január 01-től a 2023. évi költségvetés hatálybalépéséig teljesíthető kifizetések (e Ft-ban)
Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése 3 356
Dunapart Gesztenyefasor és környezete felújításának tervezése 55 600
Virág u. alsó szakasz ivóvíz nyomásfokozó tervezése 12 000
Új lakóterületek útépítése és közművesítése 64 602
Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása 14 320
Madocsa Regionális Rendszer 3 704
Víziközmű felújítások 55 123
Paks, Templom u. és Attila u. felújítás tervezése 17 500
Gyapai közösségi ház részleges felújítása 18 295
Kápolna u. bölcsőde felújítása 175 576
Nyitott Paks 100 000
Települési közösségi terek fejlesztése 60 000
Paks Duna-part fejlesztése 135 997
Paks Város fejlesztése 500 000
Ebrendészeti telep létesítése I. ütem 46 500
Közterületi fejlesztések tervezési munkái 18 669
Fő utca felújításához kapcsolódó tervdokumentáció 171 371
Csengey D. Kulturális Központ tervezés és előkészítés 260 195
Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése 4 718
Klasszikusok Pakson 4 270
Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója 300 000
Györkönyi utca korszerűsítés és a városi zöldítési program 320 000
Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szvízelvezetésének kiépítése 450 000
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 75 985
Ár- és belvízvédelmi, csapadékvíz elvezető rendszer 25 000
Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 15 000
Strand fejlesztése 5 761
2022. évi tervezések 38 000
Azonnali beavatkozást igénylő munkák 50 000
Pince 5 858
Pályázati tartalék 30 000
Bérlakás felújítás 68 600
Intézmények felújítása 10 000
Városüzemeltetési feladatok 10 000
Részönkormányzati tartalékból megvalósuló munkák 10 000
Választókerületi tartalékból megvalósuló munkák 22 000
Fogorvosi szék beszerzése 8 000
ÖSSZESEN 3 166 000

  Vissza az oldal tetejére
//