Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/1996. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati tulajdonú viziközmű üzemeltetőjére és az önkormányzati tulajdonú viziközmű üzemeltetőjének szolgáltatását igénybevevő fogyasztókra.

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. *  Szolgáltató: a Tettye Forrásház Zrt. (Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

2. Fogyasztó: a víziközmű hálózatba bekötött ingatlan tulajdonosa, illetőleg egyéb jogcímen használója, hiteles bekötési vízmérővel nem rendelkező ingatlanoknál az ingatlan tulajdonosa, valamint a szolgáltató nyilvántartásában szereplő költségmegosztó célú mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználati hely tulajdonosa, illetőleg egyéb jogcímen használója.

a) Lakossági fogyasztó: minden természetes személy, kivéve azt, aki bármely jogi formában vállalkozási tevékenységet folytat

b) Nem lakossági fogyasztó: a lakossági fogyasztónak nem minősülő fogyasztó.

c) Nem lakossági nagyfogyasztó: az a nem lakossági fogyasztó akinek a vízfelhasználása meghaladja a 3000 köbméter/hó mennyiséget

3. § (1) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz és az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű szolgáltatásért az 1. számú mellékletben megállapított díjat kell fizetni.

(2) *  A rendelet 1. számú mellékletében megállapított díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

4. § (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiséget vízmérővel kell meghatározni, ettől eltérni csak műszakilag indokolt esetben lehet. Vízmérő hiányában a 2. számú melléklet szerinti átalánnyal kell megállapítani a díjfizetés alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget.

(2) A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a (3)-(4) bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás stb.) nem csökkenthető.

(3) Ha a vízhasználó saját szennyvízelvezető művel rendelkezik a csatornadíj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abban elvezetett szennyvíz mennyiségével csökkenteni kell.

(4) Ha a hatósági intézkedés miatt a vállalkozó a gazdasági tevékenységéből keletkezett szennyvizet a közcsatornába nem vezetheti be, a gazdasági tevékenységéhez felhasznált vízmennyiséggel csökkenteni kell a csatornadíj megállapításánál figyelembe vett vízmennyiséget.

5. § (1) A szolgáltató a 4. §-ban meghatározottak alapján lehetőség szerint a nem lakossági nagyfogyasztónak havonta, a többi fogyasztónak kéthavonta; de évente legalább egyszer köteles elszámolást küldeni.

(2) A szolgáltató jogosult két elszámolás közötti időszakban az előző időszak átlagfogyasztása alapján számlát kibocsátani.

(3) Abban az esetben, ha a díjváltozás időpontja és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló ivó-, ill. szennyvíz mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.

6. § *  (1) Amennyiben a fogyasztó vagy fogyasztók azonos fogyasztási helyen lakossági és nem lakossági célú víz-és / vagy csatorna szolgáltatást is igénybe vesz vagy vesznek, úgy a lakossági és nem lakossági vízfogyasztás elkülönített méréséről a fogyasztónak gondoskodnia kell, kivéve, ha a vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges bármely hatósági engedély megadásának nem feltétele a víz-és/vagy csatorna szolgáltatás, és a folytatott tevékenység a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozik, ebben az esetben a szolgáltató a teljes fogyasztást lakossági célú fogyasztás szerint számolja el.

(2) Amennyiben az azonos fogyasztási helyen igénybe vett lakossági és nem lakossági célú vízszolgáltatás elkülönített mérése nem oldható meg, vagy aránytalan költségráfordítással oldható meg, és:

a) a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély megadásának feltétele a víz-és / vagy csatorna szolgáltatás, és a folytatott tevékenység a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, úgy a szolgáltató jogosult a teljes fogyasztást 60% nem lakossági és 40% lakossági célú fogyasztás arányban megosztani.

b) a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély megadásának feltétele a víz-és / vagy csatorna szolgáltatás, és a folytatott tevékenység a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozik, úgy a szolgáltató jogosult a teljes fogyasztást 40% nem lakossági és 60% lakossági célú fogyasztás arányban megosztani.

7. § *  (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közműves ivóvíz ellátásról és a közműves szennyvíz elvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. sz. rendelet rendelkezései az irányadók.

(2) *  A gazdálkodó szervek által a szolgáltatónak fizetendő és a 38/1995. (IV. 5.) Korm. sz. rendelet 4. § (2) bekezdésben előírt viziközmű fejlesztési hozzájárulás megállapításánál ivóvízközmű esetében 102 eFt/m3/nap, szennyvízközmű fejlesztés esetében 143 eFt/m3/nap, ipari víz fejlesztési hozzájárulás esetében 40 eFt/m3/nap mértéket kell figyelembe venni.

A közműfejlesztési hozzájárulás összegét a szolgáltató állapítja meg és köteles azt a közműtulajdonos által meghatározott viziközmű fejlesztésre fordítani. A közműtulajdonos Önkormányzat víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználására vonatkozó döntési hatáskörét a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság gyakorolja.

8. § *  (1) Ez a rendelet kihirdetését követően 1995. július 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 1994. évi 31. számú és a módosítására kiadott 1995. évi 11. és az 1996. évi 1. számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

(2) *  A Rendelet 6. § (2) (a)-(b) bekezdése alá tartozó fogyasztók e rendelet hatályba lépésétől, illetve a vállalkozási tevékenység megkezdésétől számított 30 napon belül kötelesek tevékenységüket a szolgáltatónál bejelenteni. Amennyiben ennek a kötelezettségének a fogyasztó nem tesz eleget , és erről a szolgáltató hitelt érdemlően tudomást szerez, úgy a szolgáltató jogosult a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit alkalmazni a díjkülönbözet - lakossági és nem lakossági víz-és csatornadíj - érvényesítésére.

9. § *  (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Papp Béla s. k. dr. Farkas Károly s. k.
alpolgármester jegyző

1. melléklet a 38/1996. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Közüzemi víz- és csatornahálózat díjai

1. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmű által felszámítható ivóvíz és csatornahasználat legmagasabb díja Pécs város csatornázott területein:

A B C
sorszám
1. fogyasztók díjtételek
2. Lakossági fogyasztók ivóvíz díja: 460,96 Ft/m3
3. Lakossági fogyasztók csatorna díja: 330,72 Ft/m3
4. Lakossági fogyasztók ivóvíz és csatorna díja együtt: 791,68 Ft/m3
5. Nem lakossági fogyasztók ivóvíz díja: 506,32 Ft/m3
6. Nem lakossági fogyasztók csatornadíja: 387,79 Ft/m3
7. Nem lakossági fogyasztók ivóvíz és csatornadíja együtt: 894,11 Ft/m3

2. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmű által felszámítható ivóvíz és csatornahasználat legmagasabb díja Pécs város nem csatornázott területein:

A B C
sorszám
1. fogyasztók díjtételek
2. Lakossági fogyasztók ivóvíz díja: 460,96 Ft/m3
3. Nem lakossági fogyasztók ivóvíz díja: 506,32 Ft/m3

2. sz. melléklet

I. Lakó- üdülőingatlanok vízfogyasztásnak figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. Beépített ingatlanok
1.1. udvari csappal 40 l/fő/nap
1.2. épületeken belüli, de lakásokon kívüli vízcsappal 60 l/fő/nap
1.3. mint 1.2, de lakáson kívüli vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap
1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 l/fő/nap
1.5. mint 1.4, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap
1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap
1.7. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap
1.8. mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap
1.9. mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap
2. házikeri locsolás 1 l/m2/nap
Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának alapul vételével
3. gépkocsi mosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó
4. állatállomány itatása számos állatonként 40 l/db/nap
5. közkifolyókon fogyasztott víz átalány mennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap
6. a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikeriek esetében az I/1.-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen 5 hónapra (május-szeptember hónapokra) kell a díjat felszámítani.

II. Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. kórházak, szülőotthonok betegágyanként 400 l/nap
2. kórházak, szülőotthonok mosodaüzemmel betegágyanként 600 l/nap
3. szanatóriumok betegágyanként 200 l/nap
4. szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónként további 120 l/nap
5. szakorvosi rendelőintézetek, orvosi munkahelyenként 440 l/nap
6. a./ felnőtt körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként 250 l/nap
b./ gyermek körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként 280 l/nap
7. gyógyszertárak munkahelyenként 80 l/nap
8. szociális otthonok férőhelyenként 210 l/nap
9. bölcsődék férőhelyenként 135 l/nap
10. óvodák férőhelyenként 90 l/nap
11. fogászati rendelők, orvosi munkahelyenként 520 l/nap

III. Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. általános- és középiskolák, szakmunkásképző intézetek tantermenként
1.1. zuhanyozó nélkül 150 l/nap
1.2. zuhanyozóval 600 l/nap
2. napközi otthon gyermekenként 50 l/fő/nap
3. diákétterem, menza
3.1. konyha nélkül csak ételmelegítéssel adagonként 50 l/nap
3.2. konyha étteremmel adagonként 120 l/nap
4. diákszálló étkeztetés nélkül bentlakóként 150 l/nap

IV. Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. filmszínházak férőhelyenként 8 l/nap
2. színházak férőhelyenként 18 l/nap
3. kultúrházak
3.1. állandó üzemmel, büfével férőhelyenként 22 l/nap
3.2. időszakos üzemmel, büfé nélkül férőhelyenként 15 l/nap
4. közkönyvtárak, látogatónként 10 l/fő/nap
5. múzeum, kiállítás látogatónként 8 l/fő/nap

V. Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

1. szállodák, üdülők ágyanként
1.1. egycsillagos 60 l/nap
1.2. kétcsillagos 90 l/nap
1.3. háromcsillagos 210 l/nap
1.4. négycsillagos 350 l/nap
1.5. ötcsillagos 500 l/nap
2. kemping férőhelyenként
2.1. egycsillagos 50 l/nap
2.2. kétcsillagos 70 l/nap
2.3. háromcsillagos 100 l/nap
2.4. négycsillagos 200 l/nap
3. motel férőhelyenként 150 l/nap
4. éttermek
4.1. melegkonyha étkeztetés nélkül 50 l/adag/nap
4.2. hidegkonyha étkeztetés nélkül 12 l/adag/nap
4.3. étterem konyha nélkül 75 l/adag/nap
4.4. étterem konyhával 90 l/adag/nap
5. italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó vendégenként 4 l/nap

VI. Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. sportolók létszáma szerint 30 l/nap
2. locsolás 3 l/m2/nap
3. befogadóképesség (közönség) szerint 3 l/fő/nap

VII. Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalány-mennyiségei

1. iroda, hivatal 30 l/m2/nap
2. közterületek tisztántartása esetenként
2.1 burkolt közlekedési felületek locsolása 3 l/m2
2.2 a 2.1 alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek 5 l/m2
2.3 zöld területek locsolása 3 l/m2

A nem lakossági vízhasználó tulajdonában lévő ingatlanok esetében az I. és V. fejezetben írt átalány-mennyiségek vízfogyasztásának díjmeghatározásánál idényjellegű használat esetén a tényleges használat időtartamára kell számítani.

Az I/1-I/9. pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/6. pont alattit pedig a férőhelyek száma szerint kell meghatározni. Az átalány mennyiségek kiszámításához szükséges adatokat a szolgáltató jogosult évenként egy alkalommal a fogyasztótól bekérni.

A csak időszakosan, valamint időszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető átalányfogyasztását a II-III-IV, valamint a VI-VII. csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell a szolgáltatónak meghatározni.

A fel nem sorolt - és nem mért - vízfogyasztások mennyiségét a szolgáltatónak műszakilag megalapozott számítással kell meghatároznia. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető.


  Vissza az oldal tetejére