Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 77/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja a város környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítését szolgáló elkülönített helyi pénzalap létrehozása és a felhasználás szabályozása.

(2) Az alap megnevezése: Pécs Városi Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap)

Az Alap forrásai

2. § *  (1) *  Az Alap bevételi forrásai:

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezet- és természetvédelmi bírság teljes összege,

b) a területi környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások,

f) az Alap javára teljesített visszafizetések és ezek kamatai,

g) a széndioxid-kibocsátási különbözet után fizetendő díj,

h) egyéb bevételek.

(2) *  Az Alap év végi maradványa el nem vonható, a következő költségvetési évre átvihető.

Az Alap felhasználása és kezelése

3. § (1) Az Alapot Pécs közigazgatási területén kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, különösen

a) a környezet károsodásának megelőzésére;

b) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítására, helyreállítására,

c) levegőtisztaság-védelmi célokra

d) vízminőség-védelmi célokra

e) talajvédelmi célokra,

f) zajvédelmi célokra,

g) hulladékgazdálkodási célokra

h) a környezeti nevelés, oktatás és tájékoztatás céljaira,

i) környezetvédelmi felmérések, elemzések, tanulmányok készíttetésére,

j) környezetvédelmi célú pályázatok finanszírozására,

k) természetvédelmi célokra

l) környezetminőség javítását célzó energia racionalizálási feladatokra

(2) *  Az Alap pénzeszközeinek legfeljebb 80%-át lehet infrastrukturális beruházásokra felhasználni.

(3) *  A környezetvédelmi célú pályázatokra az Alapra előző év december 31-ig befolyt környezetvédelmi bírság összegének legalább 10%-át, de minimum 1,5 mFt-ot kell felhasználni. A pályázat rendjét a melléklet tartalmazza.

(4) *  Az Alap pénzeszközeinek legalább 10%-át környezetvédelmi vonatkozású szakmai anyagok, tervek elkészítésére, fejlesztésére, meglévő dokumentációk aktualizálására lehet felhasználni.

4. § (1) *  Az Alap felhasználásáról a Közgyűlésnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie. Az Alapra előző évben befolyt bevételek felhasználásáról - átruházott hatáskörben - a Kommunális Bizottság dönt.

(2) *  Az Alap átruházott hatáskörben történt felhasználásáról a Kommunális Bizottság a Képviselőtestületnek legalább évente egyszer beszámol.

(3) Az Alap felhasználása során a Város- és Környezetfejlesztési Bizottság a Közgyűlésnek legalább évente egyszer beszámol, és az 5 millió Ft feletti döntésekről soron kívül tájékoztatja a Közgyűlést.

5. § (1) Az Alapba történő befizetéseket a Polgármesteri Hivatal elkülönítetten kezeli.

(2) *  Az Alap átruházott hatáskörben történt felhasználásáról szóló döntések végrehajtását a Kommunális Bizottság ellenőrzi.

(3) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

6. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Papp Béla sk. Dr Farkas Károly sk.
alpolgármester jegyző

Melléklet * 

„Pécs Városi Környezetvédelmi Alap”-hoz benyújtandó pályázatok rendje

Pécs Városi Környezetvédelmi Alap bevételeinek terhére (továbbiakban együtt: programok) környezetvédelmi szemlélet erősítését szolgáló intézkedések, akciók (továbbiakban együtt: programok) megvalósításához az alábbiakban meghatározott pályázati rend szerint adható támogatás.

A pályázat útján adható támogatások

I.

1. *  A fejlesztések megvalósításához benyújtott pályázat révén elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás.

2. *  A nyújtott támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt környezetvédelmi célt szolgáló fejlesztés költségeire fordítható.

II.

1. *  Az I. 1. pontban foglalt támogatást jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó kaphat.

2. A támogatás egyszeri, folyamatosan és működési célra nem nyújtható.

3. *  Támogatás kizárólag arra a fejlesztésre nyújtható, amelynek kivitelezése a pályázat benyújtásának időpontjában még nem kezdődött meg.

4. *  A támogatás folyósítása előfinanszírozásban történik, a támogatás felhasználásáról el kell számolni.

III.

1. *  A pályázatokat a tárgyévben legfeljebb kétszer a Kommunális Bizottság megbízása alapján május 31-ig és szeptember 15-ig közzétett felhívásban meghatározottak szerint kell benyújtani.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó megnevezését, címét,

b) a megvalósítandó fejlesztés célját, a vele elérhető környezetvédelmi hatást,

c) a fejlesztés részletes leírását, bemutatását,

d) a fejlesztés költségvetését,

e) az önrész fedezetigazolásának eredeti példányát.

3. *  A pályázatot a Kommunális Bizottság bírálja el, legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30. napon, és hozza meg a támogatásról szóló döntést. Alapítvány esetén a Kommunális Bizottság döntését követően a támogatást a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.

4. *  A döntésről és annak indokáról a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztálya értesíti a pályázót és az érdekelteket.

5. Ugyanazon célra elutasított pályázat újra csak akkor nyújtható be, ha az elutasítás indoka fedezethiány volt.

A támogatás igénybevétele

IV.

1. *  A támogatásra vonatkozó szerződést Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata vagy általa megbízott szervezet köti meg a támogatásban részesülővel (továbbiakban: kedvezményezett).

2. *  A szerződésben foglalt környezetvédelmi követelmények teljesülésének, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának szakmai ellenőrzéséről a Kommunális Bizottság felkérése alapján a Városüzemeltetési Főosztály gondoskodik, míg a pénzügyi elszámolás ellenőrzését az Önkormányzat Támogatási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzés végzi.

3. *  Ha a kedvezményezett a szerződésben meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a támogatást a Kommunális Bizottság részben, vagy egészben visszavonhatja. Erről valamennyi érdekeltet tájékoztatni kell.

4. A támogatás visszavonása esetén a már igénybevett összeget lejárt követelésként kell kezelni és a támogatás visszavonásának időpontjától számított késedelmi kamattal együtt a kedvezményezett köteles visszafizetni.

Pécs, 1996.


  Vissza az oldal tetejére