Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2000. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú munkáltatói támogatásról

A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 106/1988. (XII. 26.) MT rendeletben foglaltak figyelembe vételével a lakáscélú munkáltatói támogatásról az alábbi rendeletet alkotja: * 

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinél határozatlan időre kinevezett közalkalmazottakra terjed ki.

II. Fejezet

A támogatás forrásai

2. § *  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézményeinél dolgozó munkavállalók részére lakásgondjuk megoldásának elősegítése érdekében lakáscélú munkáltatói alapot tart fenn.

3. § (1) A lakáscélú munkáltatói alap forrásai:

a) az önkormányzatnak e célra a tárgyévi költségvetésben biztosított előirányzata.

b) a lakáscélú munkáltatói támogatásban (továbbiakban támogatás) részesített dolgozók által visszafizetett törlesztések összege és az esetleges késedelmi kamat.

c) a támogatásban részesült dolgozó új munkáltatója által megtérített támogatás összege.

(2) A lakáscélú munkáltatói alap kezelője Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere.

III. Fejezet

A támogatás odaítélésének feltételei

4. § (1) Támogatásban részesíthető a dolgozó a következő feltételek együttes fennállása esetén ha:

a) az építeni, vásárolni, korszerűsíteni, cserélni kívánt lakás nagysága nem haladja meg a 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet 1. § (7) bekezdésében meghatározott méltányolható lakásigény mértékét, illetőleg a lakásépítési költsége, illetve a vásárolni kívánt lakás ára nem haladja meg a Pénzügyminisztérium által évente meghatározott és közzétett összeget,

b) a támogatás felhasználásával épített, korszerűsített, vásárolt lakástulajdon megszerzésével saját lakáshelyzetét rendezi,

c) vállalja, hogy a támogatás összegét jelen rendeletben meghatározott célra fordítja,

d) hozzájárul, hogy az ingatlanra a támogatást nyújtó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata javára - a támogatás visszafizetésének teljesítéséig - az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre,

e) vállalja a támogatást folyósító pénzintézet által felszámított kezelési költség és a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos költségek megfizetését,

f) vállalja a támogatást biztosító és jelen rendelet 1. számú mellékletét képező megállapodásban meghatározott feltételek teljesítését,

g) nincs korábban kapott, még vissza nem fizetett támogatásból fennálló tartozása,

h) a támogatási igény előterjesztésekor a rendelet hatálya alá tartozó szervezetnél legalább egy éves munkaviszonya van.

(2) A támogatás kamatmentes.

(3) A dolgozó korábbi munkahelyétől kapott, hasonló célú támogatás csak e rendeletben foglaltaknak megfelelő feltételekkel és mértékben vállalható át.

IV. Fejezet

A támogatás mértéke

5. § A támogatás felső határa:

lakásépítés, vásárlás, csere esetén 500.000,- Ft

lakásbővítés, komfortfokozatot növelő

korszerűsítés esetén 300.000,- Ft

A visszafizetés feltételei:

6. § (1) A támogatás visszafizetésének időtartama:

lakásépítés, vásárlás, csere esetén legfeljebb tíz év;

lakásbővítés, komfortfokozatot növelő

korszerűsítés esetén legfeljebb nyolc év.

(2) Amennyiben a dolgozó nyugdíjazásának éve a (2) bekezdésben meghatározott futamidő lejártát megelőzi, a visszafizetés határideje a nyugdíjkorhatár elérésének éve.

(3) A támogatást a kezelési költséggel együtt a pénzintézet által meghatározott részletekben kell visszafizetni. A havi törlesztés összege nem lehet kevesebb 3.000,- Ft-nál. A visszafizetés kezdő időpontja a pénzintézettel megkötött szerződésben rögzített időpont.

Tilalmak

7. § Az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a lakást csak az alap kezelőjének írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. Az elidegenítési engedély akkor adható meg, ha:

a) a támogatásban részesített személy a lakás elidegenítésével egyidejűleg vállalja a támogatás még vissza nem fizetett részének egyösszegben történő visszafizetését,

b) vagy az elidegenítés olyan dolgozó javára történik, aki a támogatás átvállalására jogosult és a támogatás még vissza nem fizetett részének visszafizetését átvállalja,

c) vagy a támogatás felhasználásával épített, vásárolt, bővített, korszerűsített lakást úgy cseréli el, illetőleg adás-vételi szerződéssel vagy építés folytán tulajdonába kerülő újabb lakást oly módon szerez, hogy a jelzálogjog, valamint annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom a megszerzendő lakásra átjegyezhető és ez a lakás is megfelel jelen rendelet 4. § (1) bek. a) pontjában foglaltaknak.

Az elbírálás módja

8. § (1) A támogatás iránti kérelmet erre a célra rendszeresített nyomtatványon a munkáltatói jogkör gyakorlójához, illetve a munkahelyi vezetőhöz kell benyújtani. A nyomtatvány a rendelet 2. sz. mellékletét képezi. A kérelemhez csatolni kell:

- építés, bővítés esetén a jogerős építési engedélyt,

- építési engedélyezéshez kötött komfortfokozatot növelő korszerűsítés esetén a korszerűsítést engedélyező első fokú határozatot, vagy a tervezői költségvetést vagy előszámlát,

- vásárlás, csere esetén a tulajdonjogot keletkeztető előszerződést, szerződést.

(2) A támogatás igénylője a kérelemben és mellékleteiben az általa közölt adatok valódiságáért felelősséggel tartozik.

(3) Az igénylő a támogatási kérelem benyújtása és a támogatás folyósításának megkezdése közötti időszakban is köteles bejelenteni, ha körülményeiben olyan változások következtek be, melyek támogatásra való jogosultságát érintik.

(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a munkahelyi vezető a támogatási kérelmet véleményezi és javaslattal látja el. A támogatás iránti kérelmet - ha a kérelmező szakszervezeti tag - a szakszervezettel is véleményeztetni kell. Mindkét véleményt a támogatás iránti kérelemre fel kell vezetni.

(5) Ha a támogatást kérő közalkalmazott, munkáltatója a szakszervezettel is véleményeztetett kérelmeket rangsorolva továbbítja a polgármesteri hivatal szakmai felügyeletet ellátó főosztály vezetőjéhez.

(6) *  Ha a támogatást kérő köztisztviselő, munkahelyi vezetője a szakszervezettel is véleményeztetett kérelmeket rangsorolva a Szervezési és Jogi Főosztály Humán Erőforrás Csoportjához továbbítja.

9. § (1) *  A szakmai felügyeletet ellátó főosztály, illetve a Humán Erőforrás Csoport vezetője által megbízott személy a véleményezett és jelen rendelet 8. § (4), (5), (6) bekezdésében meghatározott módon rangsorolt kérelmeket megvizsgálja és összeállítja a támogatásra jogosultak jegyzékét, melyet jóváhagyásra a polgármester elé terjeszt.

(2) A kölcsönkérelmek teljesítéséről minden év június 15., illetve november 15. napjáig a polgármester dönt.

(3) A polgármester a jegyző útján gondoskodik a döntésnek az érintettel történő közléséről, a megállapodás megkötéséről és az egyéb feladatok - a támogatást folyósító pénzintézet értesítése, a támogatás összegének átutalása, a támogatás nyilvántartásba vétele, a törlesztések ellenőrzése - ellátásáról.

10. § A támogatási kérelmek elbírálása során az alábbi kielégítési sorrendet kell figyelembe venni:

a) önálló lakással még nem rendelkező igénylő,

b) a lakásigény mértéke alsó határát el nem érő lakással rendelkező igénylő,

c) bővítés, valamint komfortfokozatot növelő korszerűsítés.

Támogatás visszavonása, kölcsönszerződés felmondása

11. § (1) Vissza kell vonni a támogatást attól a dolgozótól:

a) aki a pénzintézettel a kölcsönszerződést a támogatás összegének a pénzintézethez történő átutalásától számított négy hónapon belül nem köti meg,

b) aki a támogatás iránti kérelemben valótlan adatot közölt, vagy valamely körülményt, tényt elhallgatott,

c) akinek munkaviszonya - e rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a pénzintézettel kötendő kölcsönszerződés aláírása előtt megszűnik.

12. § (1) A pénzintézettel már megkötött kölcsönszerződést fel kell mondani, ha a dolgozó:

a) támogatási kérelmében valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott s ennek következtében jogtalanul jutott a támogatáshoz,

b) ha a pénzintézet által megállapított törlesztési kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget,

c) akinek munkaviszonya jelen § (2) bekezdésében foglaltak kivételével szűnik meg,

d) a támogatást nem a célnak megfelelően használja fel.

(2) Nem kell felmondani a már megkötött kölcsönszerződést és a támogatás összegét az adós változatlan havi törlesztő részletekben fizetheti vissza, ha munkaviszonya:

a) rokkantsági, vagy korkedvezményes nyugdíjba helyezéssel,

b) átszervezés,

c) egészségügyi alkalmatlanság miatt szűnik meg,

d) illetve e rendelet hatálya alá tartozó szervhez áthelyezik.

13. § (1) A szerződés felmondása idején még fennálló tartozás a pénzintézet által felszámított kezelési költséggel együtt, egyösszegben, azonnal esedékessé válik.

(2) A szerződés felmondásával egyösszegben esedékessé vált tartozás késedelmes megfizetése esetén az adós a tartozás még fennálló összege után évi 20%-os késedelmi kamatot köteles fizetni.

14. § A támogatásban részesített dolgozó halála esetén örököse, túlélő házastársa, élettársa - írásbeli kérelmére - a tartozás még fennálló részét a kölcsönszerződésben meghatározott feltételekkel fizetheti vissza, feltéve, hogy a dolgozó halálának időpontjában vele együtt lakott.

15. § (1) A támogatási megállapodást a polgármester mondja fel. Felmondásáról a kölcsönt folyósító pénzintézetet értesíti.

(2) A támogatási megállapodás alapján folyósított kölcsön átvállalásával, a megállapodás esetleges módosításával, a jelzálogjog átjegyzésével kapcsolatos kérelmeket a polgármester bírálja el.

V. Fejezet

Értelmező rendelkezések

16. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) lakásvásárlás, lakásépítés: a dolgozó tulajdonába kerülő lakás vásárlása, illetőleg építése, beleértve az önálló lakást eredményező emeletráépítést, tetőtérbeépítést, a lakás műszaki megosztását, vagyonközösség megszüntetése érdekében történő tulajdonrész vásárlást, szobaszám növekedését jelentő bővítést, toldaléképítést és nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakítását,

b) lakáskorszerűsítés: a központi fűtő melegvíz szolgáltató berendezésnek az energia racionalizálása, illetőleg a levegő tisztaságvédelemmel összefüggő átalakítása, továbbá egyedi gáz, vagy elektromos fűtő vagy melegvíz szolgáltató berendezések felszerelése és a lakás komfortfokozatát növelő egyéb építési - közművesítés - szerelési munkák elvégzése, amennyiben az a lakás komfortfokozatát növeli.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet 2000. június 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a 2000. január 1. után benyújtott lakáscélú munkáltatói támogatás iránti kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidőben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének - a lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló - 1995. évi 22. sz. önkormányzati rendelete hatályát veszti.

dr. Toller László dr. Papp Judit
polgármester jegyző

1. sz. melléklet

MUNKÁLTATÓI LAKÁSÉPÍTÉS - VÁSÁRLÁS - KÖLCSÖNTÁMOGATÁSHOZ
K É R E L E M

1. Kérelmező neve: .........................................................................................

szül. hely, idő: ...............................................................................................

lakcíme:.......................................................................................................

munkahelye: ...............................................................................................

munkaviszonyának kezdete jelenlegi munkahelyén év

beosztása: .................................................................................................

havi keresete (nettó): ................................................................................Ft

egyébjövedelme: ..........................................................................................

2. Házastársa (élettársa) neve: ..........................................................................

szül. hely, idő: ................................................................................................

lakcíme:..........................................................................................................

munkahelye: ...................................................................................................

munkaviszonyának kezdete jelenlegi munkahelyén év

beosztása: ......................................................................................................

havi keresete (nettó): ..................................................................................Ft

egyéb jövedelme: ...........................................................................................

Kért, illetve kapott-e munkahelyi kölcsönt: .....................................................

ennek összege: ............................................Ft

folyósítás kezdő időpontja: ..............................

3. Kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek:

NÉV Életkor Családi
kapcsolata
Havi
jövedelme
............................. ..................... ............................. .......................
............................. ..................... ............................. .......................
............................. ..................... ............................. .......................
............................. ..................... ............................. .......................
............................. ..................... ............................. .......................

4. A család egy főre eső (nettó) jövedelme: Ft

5. Jelenlegi lakáskörülményei:

a) Milyen jogcímen lakik a lakásban: ...................................

(tulajdonos, családtag, szolgálati lakás, albérlet, főbérlet)

b) a lakás alapterülete: ........................................m2

c) komfortfokozata: ..............................................................

(komfortnélküli, komfortos, félkomfortos, összkomfortos)

6. Kijelentem, hogy házastársamnak (élettársamnak) együtt költöző családtagoknak ingatlanunk, lakásunk van - nincs.

Ha van: lakóház, öröklakás, bérlakás, szolgálati lakás, egyéb ingatlan, részingatlan, építési telek, üdülőtelek, szántó, zártkert, egyéb.

Kérem, hogy részemre az előzőekben ismertetett körülményeim, az alábbi indokaim, valamint a csatolt iratok alapján

.................................... város (község) ....................................út ........hsz. ............................hrsz. alatt felvett ingatlanra történő felhasználás céljából

- a tulajdonomba kerülő lakás

- építéséhez, (családi ház, társasházi lakás)

- vásárlásához,

- önkormányzati bérlakás megvásárlásához,

- önálló lakást eredményező

- emeletráépítéshez,

- tetőtérbeépítéshez

- nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához,

- bővítéshez (mellyel a lakás legalább egy lakószobával bővül),

- lakás korszerűsítéséhez, közművesítéséhez,

...................................... Ft összegű

munkáltatói támogatást biztosítani szíveskedjenek.

7. Kérelem indokolása:

8. Tudomásul veszem, hogy a kölcsönkérelemben és a mellékleteiben közölt adatokért Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ....) 2000. .... sz. önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint felelősséggel tartozom, a kérelem benyújtása után a körülményeimben bekövetkezett változásokat köteles vagyok haladéktalanul bejelenteni.

P é c s, ......év .................... hó .... nap

......................................
kérelmező

2. sz. melléklet

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pécs, Széchenyi tér 1. Pf.: 58. 7601

M E G Á L L A P O D Á S

mely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ..................... hivatala, intézménye, mint munkáltató,

másrészről: ..................................................... szül. hely, idő: ............................... lakása: ................................... (város, község, utca, házszám) támogatásra kijelölt dolgozó (továbbiakban: munkavállaló) között Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló ..... /2000. (...) sz. Önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) alapján az alábbiak szerint:

1. A munkáltató fent nevezett munkavállaló részére .......................... Ft, azaz: ....................................................... forint összegű kamatmentes kölcsönt nyújt a .......................................................... (város, község, utca, házszám) ............ hrsz. alatt felvett ingatlanra történő felhasználás céljából a tulajdonába kerülő, illetve lévő lakás

a) építéséhez (családi ház, családi ház újjáépítéséhez, tetőtérbeépítéshez, emeletráépítéshez),

b) vásárláshoz,

c) cseréhez, bővítéshez,

d) korszerűsítéshez,

e) korábbi munkáltatótól átvállaláshoz,

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által az OTP Kereskedelmi Bank Rt. Baranya Megyei Igazgatóságánál (továbbiakban: OTP) vezetett Lakásépítési Alapból.

A kölcsön összegét a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi- Gazdasági Irodája az OTP Rt-n keresztül utalja át a munkavállaló javára.

2. Munkavállaló vállalja, hogy a Munkáltató által nyújtott kölcsönt kamatmentesen, az OTP által megállapított havi részletekben ..... hó alatt a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Lakásépítési Alap számlájára - az OTP útján - visszafizeti. A kölcsön törlesztésének kezdő időpontja a kölcsönszerződés megkötését követő hónap 1. napja.

Munkavállaló tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén köteles évi 20%-os késedelmi kamatot fizetni.

3. Munkavállaló vállalja, hogy a munkáltatói kölcsön teljes összegét kizárólag a megállapodás 1. pontjában megjelölt célra használja fel.

4. Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a kölcsön összege után az OTP kezelési költséget számít fel.

5. Munkavállaló feltétel nélkül beleegyezését adja ahhoz, hogy az 1. pontban leírt ingatlanra a munkáltatói hitel visszafizetésének biztosítására a hitel teljes visszafizetéséig az elidegenítési, terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztessék. Az ezzel kapcsolatos költséget a munkavállaló viseli.

6. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkáltatói támogatással létesülő, tulajdonában álló lakást csak a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a lebonyolító OTP fiók együttes előzetes hozzájárulásával idegenítheti el, vagy terhelheti meg a kölcsöntartozás fennállásának ideje alatt.

7. Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkáltatói támogatás egészének vagy egy részének a megállapodásban rögzített céltól eltérő felhasználása, illetve a megállapodás céljának lehetetlenülése esetén a munkáltató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Azonnali hatályú felmondás esetén a kölcsöntartozás még meg nem fizetett összege egy összegben esedékessé válik.

8. Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatóval határozatlan időre létesített munkaviszonyának megszüntetését a kölcsönösszeg igénybevételétől számított .... évig nem kezdeményezi.

9. Munkavállaló a megállapodás aláírását követő egy hónapon belül tartozik a pénzügyi lebonyolításhoz szükséges adatokat, iratokat, valamint a megállapodás egy példányát az OTP fiók rendelkezésére bocsátani.

10. Munkavállaló köteles a megállapodásban vállalt fenti kötelezettségei teljesítését érintő körülményeket munkáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

11. Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkáltató a kölcsön ki nem egyenlített részének megfizetését jogosult egy összegben azonnali hatállyal visszakövetelni a következő esetekben:

a) a megállapodásnak az Ör. 12. §-ában foglalt felbontása esetén;

b) ha a munkavállaló munkaviszonyát a 8. pontban vállalt kötelezettsége ellenére szünteti meg,

c) ha a munkavállaló munkaviszonya fegyelmi elbocsátással szűnik meg.

d) a munkáltatói támogatással létesülő lakás 6. pontban meghatározott korlátozás ellenére történő elidegenítése, vagy megterhelése esetén.

12. Megállapodó felek rögzítik, hogy igénybevevő munkaviszonyának a munkáltató részéről történő felmondása esetén a kölcsön hátralévő része változatlan feltételek mellett törleszthető. Rögzítik továbbá, hogy igénybevevő elhalálozása esetén örököse, túlélő házastársa a kölcsön hátralévő részét változatlan feltételek mellett törlesztheti. Amennyiben az igénybevevő vagy fent jelzett személy visszafizetési kötelezettségét neki felróható okból határidőre nem teljesíti, a munkáltató jogosult a még ki nem egyenlített kölcsönösszeget azonnali hatállyal egy összegben visszakövetelni.

13. Munkavállaló házastársa (élettársa) .................................................. név, szül. hely, idő: ...................................... munkahelye: ...................beosztása: ..................................................... lakása: ............................................... kijelenti, hogy a munkavállaló vállalt kötelezettségeiért a munkáltatóval szemben személyes adósi minőségben - a fentiek szerint - egyetemlegesen kötelezettséget vállal.

14. Felek egyetértően rögzítik, hogy a megállapodásban nem szabályozott rendelkezésekre a Ptk. rendelkezései irányadók.

15. Felek jelen megállapodást elolvasták, a benne foglaltakat megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, tanúk előtt aláírták.

P é c s, 2000. ....................... hó .... nap

.........................................
munkáltató szerv vezetője

..........................................

igénylő

..........................................

lakcíme

..........................................

igénylő házastársa, élettársa

..........................................

lakcíme

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. ..............................................

név

...............................................

lakcím

2. ..............................................

név

...............................................

lakcím


  Vissza az oldal tetejére