Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2002. (III. 5.) önkormányzati rendelete

kitüntetések és szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kitüntetéseket és szakmai kitüntető díjakat alapít.

Preambulum

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

A kitüntetések és szakmai kitüntető díjak megnevezése

1. § (1) *  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Pécs Megyei Jogú Város Díszpolgára” címet, és „Pécs Város Kulturális Nagydíja – Le Grand Prix culturel de la Ville de Pécs”, „Pro Civitate”Díj, „Pro Communitate” Díj, Szabadság Díj valamint „Városháza Emlékérem”, elnevezésű kitüntetést alapít (a továbbiakban: díszpolgári cím, nagydíj, díj, emlékérem).

(2) *  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

a) Abay Nemes Oszkár-díj – Pécs Város Sportdíja,

b) Aidinger János-díj – Pécs Város Közszolgálati Díja,

c) Breuer Marcell-díj – Pécs Város Műszaki Díja,

d) Csikor Kálmán-díj – Pécs Város Közbiztonsági Díja,

e) Csonka Ferenc-díj – Pécs Város Ifjúsági Díja,

f) Csorba Győző-díj – Pécs Város Közművelődési Díja,

g) *  „Balikó Zoltán-díj – Pécs Város Szociális és Társadalmi Felelősségvállalás Díja,

h) Faluhelyi Ferenc-díj – Pécs Város Nemzetisége Díja,

i) Kalmár Rózsa-díj – Pécs Város Humanitárius Díja,

j) Márk Tamás-díj – Pécs Város Fiatal Tehetsége Díja,

k) Rajczi Péter-díj – Pécs Város Oktatási Díja,

l) Várady Ferenc-díj – Pécs Város Sajtó Díja,

m) Victor Vasarely-díj – Pécs Város Művészeti Díja,

n) Vilmos püspök-díj – Pécs Város Tudományos Díja,

o) Zsolnay Vilmos-díj – Pécs Város Képző- és Iparművészeti Díja,

p) „Év Rendőre” és

q) „Év Tűzoltója,

r) *  „Bogdán János-díj – Pécs Város Roma Közösségért Díja”

elnevezésű szakmai kitüntető díjakat (a továbbiakban: szakmai kitüntető díj) alapít.

(3) *  A kitüntetésekkel adományozásra kerülő emléktárgyak leírást és fotóját az 1. melléklet, a szakmai kitüntető díjakkal adományozásra kerülő emlékérem és emléktárgy leírását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) *  A kitüntetések és szakmai kitüntető díjak adományozásáról szóló oklevelek szövegét a 3. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet * 

Pécs Megyei Jogú Város Díszpolgára” cím , valamint „Pécs Város Kulturális Nagydíja – Le Grand Prix culturel de la Ville de Pécs” kitüntetés adományozása * 

2. § *  (1) Díszpolgári cím adományozható annak az élő vagy elhunyt magyar, és külföldi állampolgárságú személynek, aki munkásságával gyarapította Pécs város gazdasági, tudományos, kulturális és művészeti értékeit, vagy jelentősen közreműködött ezen értékek megőrzésében, valamint a város közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

(2) A díszpolgári cím adományozására az önkormányzat tisztségviselői, a Közgyűlés bizottságai és bármely, Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésébe megválasztott önkormányzati képviselő tehet javaslatot.

(3) Évente egy díszpolgári cím adható.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon felül a Közgyűlés megbízatásának – négy éves – időtartama alatt legfeljebb két külföldi állampolgár részére adományozható díszpolgári cím.

(5) A díszpolgári cím adományozására ünnepi közgyűlésen, Pécs város ünnepnapján, minden év szeptember 1-jén kerül sor.

(6) Nagydíj adományozható annak az élő vagy elhunyt magyar, és/vagy külföldi állampolgárságú személynek vagy közösségnek, aki munkásságával, kimagasló alkotó-, vagy előadóművészeti teljesítményével gyarapította, nemzetközi szinten ismertté tette Pécs város kulturális értékeit, tevékenyen segítette, támogatta a város kulturális értékeinek megőrzését, vagy közreműködött annak megóvásában.

(7) Nagydíj adományozására az önkormányzat tisztségviselői, a Köz-gyűlés bizottságai és bármely, Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésébe megválasztott önkormányzati képviselő tehet javaslatot.

(8) *  A Nagydíj átadására évente egy alkalommal kerül sor. Az átadás időpontjáról a díj odaítélésekor dönt az adományozó.

3. § *  (1) *  A díszpolgári cím adományozása esetén a díszpolgár díszpolgári oklevelet, „Pro Civitate” díjat és 300.000,- Ft pénzjutalmat vehet át Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterétől.

(2) Nagydíj adományozásával oklevél és emléktárgy jár. Az oklevélen és az emléktárgyon feltüntetésre kerül a kitüntetés francia nyelvű elnevezése is.

(3) Ha a díszpolgári cím, nagydíj adományozása nem magyar állam-polgár részére történik, a díszpolgári és a nagydíjjal járó oklevelet a díszpolgár anyanyelvére, ha ez nem lehetséges, akkor német, angol vagy francia nyelvre is le kell fordítani.

(4) *  A Posztumusz díszpolgári cím, nagydíj adományozásakor, a díszpolgársági oklevelet és a „Pro Civitate” díjat, valamint a nagydíjjal járó oklevelet és emléktárgyat az elhunyt túlélő házastársának vagy gyermekeinek kell átadni. Ha az elhunytnak nincs túlélő házastársa vagy gyermeke, legközelebbi élő hozzátartozói vehetik át a kitüntetést.

Ha nincs az elhunyt családjában olyan közeli hozzátartozó, aki a díszpolgári cím, nagydíj átvételére jogosult, az oklevelet és az díjat, valamint az emléktárgyat a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Várostörténeti Múzeumában kell elhelyezni.

4. § *  (1) Pécs Megyei Jogú Város díszpolgárát és a nagydíj birtokosát az Ön-kormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni, részére az ünnepségeken megfelelő helyet kell biztosítani.

Pécs Megyei Jogú Város díszpolgára és a nagydíj birtokosa

a) díjtalanul látogathatja az Önkormányzat által alapított művészeti és közművelődési intézmények rendezvényeit,

b) a Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vehet,

c) a Közgyűlés határozata alapján a Pécs várost képviselő delegáció tagjául felkérhető,

d) Pécs Megyei Jogú Város díszpolgárát és a nagydíj birtokosát halála esetén ingyenes díszsírhely illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságok gyakorlásának biztosításáért a polgármester felelős.

5. § *  (1) A díszpolgári címet és az ezzel járó díjat, valamint a nagydíjat és az emléktárgyat a kitüntetés adományozásának kezdeményezésére jogosultak javaslata alapján akkor lehet visszavonni, ha a kitüntetésre a díszpolgár, a nagydíj birtokosa méltatlanná vált.

(2) Méltatlan a kitüntetésre az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek.

III. Fejezet

Pro Civitate” díj adományozása * 

6. § *  A „Pro Civitate” díj – a díszpolgári címhez történő adományozáson túl – általában egy életmű elismeréseként annak a polgárnak adható, aki a város gazdasági, tudományos, kulturális, művészeti, oktatási, sportéletében, vagy a közélet egyéb területein hosszú ideig, kimagasló tevékenységet végzett.

7. § (1) *  Az díj adományozásáról szóló javaslatot e rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározottak kezdeményezése alapján a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

(2) *  Az díj adományozására ünnepi közgyűlésen Pécs város ünnepnapján minden év szeptember 1-jén kerül sor.

(3) *  Évente három díj adományozható. A Közgyűlés megbízatása lejártának évében négy díj adományozható, melyből kettőt a Város gazdasági életének fejlődése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó polgárnak lehet odaítélni.

(4) *  Az díj adományozásával oklevél és 300.000,- Ft pénzjutalom jár.

(5) Az adományozás határozattal történik, a határozatban fel kell tüntetni az adományozott nevét, foglalkozását, az adományozás indokolását és időpontját.

(6) *  A „Pro Civitate” díjjal kitüntetett személyeket az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni.

(7) *  A „Pro Civitate” díj visszavonása esetén e rendelet 5. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

IV. Fejezet

Pro Communitate” díj adományozása * 

8. § (1) *  A „Pro Communitate” díj annak a polgárnak, polgárok közösségének, jogi személynek, egyéb szervezetnek adományozható, aki, vagy amely a város rangját emelő, hírnevét öregbítő egyszeri aktuális, vagy kiemelkedő folyamatos, egyéni vagy kollektív teljesítményt nyújtott.

(2) *  Az díj adományozásáról szóló javaslatot e rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározottak javaslata alapján a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

(3) *  Évente három díj adományozható. A Közgyűlés megbízatása lejártának évében hat díj adományozható, melyből hármat a város gazdasági életének fejlődése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó polgárnak, illetve közösségnek lehet odaítélni.

(4) *  Az díj adományozásával oklevél és 250.000,- Ft pénzjutalom jár.

(5) *  A „Pro Communitate” díj adományozására ünnepi közgyűlésen, Pécs város ünnepnapján, minden év szeptember 1-jén kerül sor.

(6) *  Magánszemélyek közössége részére történő adományozás esetén az díjjal járó pénzjutalom összege nem haladhatja meg a (4) bekezdésben foglalt összeg négyszeresét.

(7) *  Az díj adományozásával kapcsolatos eljárás tekintetében e rendelet 7. § (5) bekezdésében foglaltakat, visszavonása esetén a 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

IV/A. Fejezet * 

„Szabadság Díj” adományozása * 

8/A. § *  (1) A „Szabadság Díj” annak a polgárnak, polgárok közösségének, jogi személynek, egyéb szervezetnek adományozható, aki, vagy amely szabadságszeretetét az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeiségének megőrzésében, ápolásában – a társadalmi, a kulturális, vagy a tudományos élet bármely területén – megnyilvánuló, kimagasló tevékenységével kifejezte.

(2) A díj adományozására az önkormányzat tisztségviselői, a Közgyűlés bizottságai és bármely, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésébe megválasztott önkormányzati képviselő tehet javaslatot.

(3) A díj adományozásáról szóló javaslatot a (2) bekezdésében meghatározottak kezdeményezése alapján a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

(4) *  A díj adományozására – a Közgyűlés eseti, eltérő döntése hiányában – minden év október 23-án kerül sor.

(5) Évente egy díj adományozható. A díj adományozásával oklevél jár.

(6) Az adományozás határozattal történik, a határozatban fel kell tüntetni az adományozott nevét, foglalkozását, az adományozás indokolását és időpontját.

(7) A „Szabadság Díjjal” kitüntetett személyeket, szervezeteket az Önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni.

(8) A „Szabadság Díj” visszavonása esetén az 5. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

V. Fejezet

„Városháza Emlékérem” adományozása

9. § (1) A Közgyűlés azon polgároknak, akik a köz érdekében végzett tevékenységükkel szolgálták a civitast, „Városháza Emlékérem” kitüntetést adományoz.

(2) *  Évente öt emlékérem adományozható.

(3) *  A „Városháza Emlékérem” adományozásával oklevél és 200.000,- Ft pénzjutalom jár.

(4) A „Városháza Emlékérem” adományozására ünnepi közgyűlésen Pécs város ünnepnapján, minden év szeptember 1-jén kerül sor.

(5) *  A „Városháza Emlékérem” adományozására e rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározottak tehetnek javaslatot. Az emlékérem adományozásával kapcsolatos eljárás tekintetében e rendelet 7. § (5) bekezdésében foglaltakat, visszavonása esetén a 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

VI. Fejezet

Szakmai kitüntető díjak adományozása

10. § (1) *  A város életében kimagasló szakmai teljesítményt nyújtó polgárok és közösségek részére, érdemeik elismeréseként e rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt szakmai kitüntető díjak adományozhatok.

(2) A kitüntető díjak adományozására – az „Év Tűzoltója” és az „Év Rendőre” szakmai kitüntető díjakat kivéve – szóló javaslattétel a (3) bekezdésben foglaltak szerint történik:

(3) *  Valamennyi kitüntető díj adományozására javaslatot tehet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztségviselői és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésébe megválasztott önkormányzati képviselő. Javaslatot tehetnek továbbá a Közgyűlés bizottságai, a szakmai kamarák és szövetségek, egyesületek, érdekvédelmi szervezetek, tudományos, felső-, közép-, alsófokú oktatási intézmények vezetői, sportegyesületek vezetői, és az ifjúsági szervezetek vezetői, a tevékenységi körüket érintő szakmai kitüntetési díj adományozására. A nemzetiségi díj adományozására javaslatot tehet bármely pécsi nemzetiségi önkormányzat is. E javaslat érvényességéhez a Pécsi Nemzetiségi Önkormányzatok Nemzetiségi Tanácsának az egyetértése szükséges. A roma közösségért díj adományozására javaslatot tehet a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is.

(4) A szakmai kitüntető díjak adományozásáról szóló javaslatot a Közgyűlés illetékes szakbizottsága terjeszti a Közgyűlés elé.

(5) *  A Csonka Ferenc-díj – Pécs Város Ifjúsági Díja adományozására vonatkozó szakbizottsági javaslathoz előzetesen be kell szerezni a Pécsi Ifjúsági Kerekasztal véleményét.

(6) *  A szakmai kitüntető díjat ünnepélyes keretek között a polgármester, vagy az általa megbízott személy adja át.

A díjak átadására az alábbi időpontokban kerül sor:

a) Abay Nemes Oszkár-díj – Pécs Város Sportdíja

a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. éves sportágválasztó rendezvényén,

b) Aidinger János-díj – Pécs Város Közszolgálati Díja

a köztisztviselők napján minden év július 1-jén,

c) Breuer Marcell-díj – Pécs Város Műszaki Díja,

a Pollack Expo nyitórendezvényén

d) Csikor Kálmán-díj – Pécs Város Közbiztonsági Díja

a Rendőrség Napja és a Tűzoltóság Napja alkalmával,

e) Csonka Ferenc-díj – Pécs Város Ifjúsági Díja

az ünnepélyes tanévnyitó rendezvényen,

f) Csorba Győző-díj – Pécs Város Közművelődési Díja

a múzeumok éjszakája program keretében,

g) *  „Balikó Zoltán-díj – Pécs Város Szociális és Társadalmi Felelősségvállalás Díja”: a szociális munka napján,

h) Faluhelyi Ferenc-díj – Pécs Város Nemzetisége Díja

a nemzetiségek napján,

i) Kalmár Rózsa-díj – Pécs Város Humanitárius Díja

a szociális munka napján,

j) Márk Tamás-díj – Pécs Város Fiatal Tehetsége Díja

az ünnepélyes tanévnyitó rendezvényen,

k) Rajczi Péter-díj – Pécs Város Oktatási Díja

az ünnepélyes tanévnyitó rendezvényen,

l) Várady Ferenc-díj – Pécs Város Sajtó Díja

a Nemzeti Ünnep alkalmával, március 15-én,

m) Victor Vasarely-díj – Pécs Város Művészeti Díja

a múzeumok éjszakája program keretében,

n) Vilmos püspök-díj – Pécs Város Tudományos Díja

a Zsolnay Fesztivál, vagy a Pécsi Egyetemi Napok keretében,

o) Zsolnay Vilmos-díj – Pécs Város Képző- és Iparművészeti Díja,

a Zsolnay Fesztivál, vagy a Pécsi Egyetemi Napok keretében.

p) *  „Bogdán János-díj – Pécs Város Roma Közösségért Díja”: romák világnapja alkalmával, április 8-án.

(7) *  A szakmai kitüntető díjakból évente díjanként egy-egy adományozható.

10/A. § *  (1) *  A Márk Tamás-díj – Pécs Város Fiatal Tehetsége Díja évente egy alkalommal, összesen három személy részére adományozható. A Díj annak a 25. életévét be nem töltött személynek adományozható, aki pécsi lakos, tanulmányait Pécsett folytatja, és kiemelkedő teljesítményt nyújt a tudomány, a művészet vagy a sport területén.

(2) A kitüntetés adományozására a 10. § (3) bekezdésében felsorolt személyek tehetnek javaslatot.

(3) * 

11. § (1) *  A kitüntető díjak adományozásakor – kivéve a Várady Ferenc-díjat – a kitüntetett emlékérmet, az adományozásról szóló oklevelet és ezzel egyidejűleg 150.000 Ft pénzjutalmat vesz át.

A Várady Ferenc-díj adományozásakor a kitüntetett emléktárgyat, az adományozásról szóló oklevelet és ezzel egyidejűleg 150.000 Ft pénzjutalmat vesz át.

(2) *  A szakmai kitüntető díjak adományozására e rendelet 7. § (5) bekezdésében foglaltak visszavonására a 5. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

VII. Fejezet

„Az ÉV RENDŐRE” szakmai kitüntető díj adományozása

12. § (1) Az „Év Rendőre” szakmai kitüntető díj adományozható annak a személynek, aki * 

a) a rendőrség hivatásos állományának tagja és a Pécs Városi Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot,

b) huzamosabb ideje tartós és kiemelkedő munkát végez,

c) helytállásával a város polgáraiban a rendőrség tekintélyét és a rendőrségbe vetett bizalmat erősíti, és

d) életvitele, magánélete a rendőri hivatáshoz méltó.

(2) Évente egy díj adományozható. A díjat az (1) bekezdésben felsoroltak közül a bűnügyi vagy közrendvédelmi vagy közlekedési szakszolgálat állományába tartozó személy kaphatja.

Az adományozás rendje

13. § (1) Az „Év Rendőre” díj adományozását a (2) bekezdésben meghatározott munkabizottság, mint szakmai zsűri készíti elő közgyűlési megvitatásra és elfogadásra.

(2) A munkabizottság tagjai:

a) Pécs Város rendőrkapitánya,

b) * 

c) *  a polgármester által erre a feladatra kijelölt alpolgármester, aki egyben a munkabizottság elnöke,

d) Pécs város jegyzője, aki egyben a munkabizottság titkára.

(3) Az „Év Rendőre” díj adományozására javaslatot tehet:

a) a Pécs Városi Rendőrkapitányság hivatásos dolgozója;

b) a Közgyűlés bizottsága és tisztségviselője;

c) bármely magyar állampolgár, aki a város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, feltéve, hogy nem áll közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt;

d) bármely társadalmi szervezet – a pártok kivételével –, alapítvány, közhasznú szervezet, lakóközösség.

14. § (1) *  A díj adományozására vonatkozó javaslatokat írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton a munkabizottság titkárához kell benyújtani.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javaslattevő nevét,

b) a díj adományozására javasolt személy nevét és szolgálati helyét, és

c) a díj adományozására javasolt személy életútját, munkásságát,

d) *  a Pécs Városi Rendőrkapitányságon működő szakszervezetek véleményét.

(3) A díjra nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

15. § (1) A javaslatok előterjesztési határideje minden év március hó 10. napja. A javaslatokat a munkabizottság elnöke terjeszti a Közgyűlés elé.

(2) *  A díj átadásának időpontja a kitüntetés adományozására vonatkozó közgyűlési döntést követő rendes közgyűlési ülés napja.

A díj átadása

16. § (1) A díjat ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

(2) *  A díjjal együtt járó pénzjutalom mértéke 150.000,- Ft, amelyet az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(3) A díj átadásáról szóló okiratot a polgármester és a jegyző írja alá.

A díj átadásának nyilvánosságra hozatala

17. § (1) *  A kitüntetett személy nevét az adományozást követően nyilvánosságra kell hozni. A díj adományozásáról a város lakosságát a helyt sajtó útján tájékoztatni kell.

(2) *  A munkabizottság titkára a kitüntetett személyekről nyilvántartást vezet.

A díj visszavonása

18. § (1) *  A kitüntetett az „Év Rendőre” díjra érdemtelenné válik, ha

a) az adományozás évében fegyelmileg elbocsátották a testülettől,

b) szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték; vagy

c) a rendőrség tekintélyét csorbító, rendőrhöz méltatlan magatartást tanúsít.

(2) Az „Év Rendőre” díjra érdemtelenné vált személytől az elismerést a Közgyűlés visszavonja.

(3) A díj visszavonásáról a város lakosságát a helyi sajtó útján tájékoztatni kell.

VIII. Fejezet

Az „Év Tűzoltója” szakmai kitüntető díj adományozása * 

19. § (1) *  Az „Év Tűzoltója” szakmai kitüntető díj adományozható annak a személynek, aki

a) *  a tűzoltóság hivatásos állományának tagja és Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságán teljesít szolgálatot és

b) huzamosabb ideje tartós és kiemelkedő munkát végez.

(2) *  Évente egy díj adományozható.

Az adományozás rendje

20. § (1) *  Az „Év Tűzoltója” díj adományozását a Közgyűlés által felkért munkabizottság, mint szakmai zsűri készíti elő közgyűlési megvitatásra és elfogadási a.

(2) A munkabizottság tagjai:

a) *  a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,

b) * 

c) *  a polgármester által erre a feladatra kijelölt alpolgármester, aki egyben a munkabizottság elnöke,

d) *  Pécs Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, aki egyben a munkabizottság titkára.

(3) *  Az „Év Tűzoltója” díj adományozására javaslatot tehet:

a) *  a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,

b) Pécs M.J. Város Önkormányzat Közgyűlésének bizottsága és tisztségviselője,

c) *  bármely társadalmi szervezet, alapítvány, lakóközösség Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője egyetértésével.

21. § (1) *  A díj adományozására vonatkozó javaslatokat írásban a munkabizottság titkárához kell benyújtani.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javaslattevő nevét,

b) *  a díj adományozására javasolt személy nevét, szolgálati helyét, valamint életútját és munkásságát,

c) *  a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pécsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságán működő szakszervezetek véleményét.

(3) *  A díjra nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

22. § (1) A javaslatok előterjesztési határideje minden év március 1. napja. A javaslatokat a munkabizottság elnöke terjeszti a Közgyűlés elé.

(2) *  A díj átadásának időpontja a kitüntetés adományozására vonatkozó közgyűlési döntést követő rendes közgyűlési ülés napja.

A díj átadása * 

23. § (1) *  A díjat ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

(2) *  A díjjal együtt járó pénzjutalom mértéke 150.000,- Ft, amelyet az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(3) *  A díj átadásáról szóló okiratot a polgármester és a jegyző írja alá.

A díj átadásának nyilvánosságra hozatala * 

24. § (1) *  A kitüntetett személy nevét az adományozást követően nyilvánosságra kell hozni. A díj adományozásáról a város lakosságát a helyi sajtó útján tájékoztatni kell.

(2) *  A munkabizottság titkára a kitüntetett személyekről nyilvántartást vezet.

(3) * 

A díj visszavonása * 

25. § *  (1) A kitüntetett az „Év Tűzoltója” díjra érdemtelenné válik, ha

a) az adományozás évében fegyelmileg elbocsátották a testülettől,

b) szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték.

(2) Az „Év Tűzoltója” díjra érdemtelenné vált személytől az elismerést a Közgyűlés visszavonja.

(3) A díj visszavonásáról a Város lakosságát a helyi sajtó útján tájékoztatni kell.

IX. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

26. § (1) *  Jelen rendelet 1. §-ának (1) és (2) bekezdésében megjelölt kitüntetések, illetve szakmai kitüntető díjak valamelyikéből évente egy posztumusz kitüntetés, illetve szakmai kitüntető díj adományozható.

(2) *  Rendkívüli esetben e rendelet 2. § (3) és (8); 7. § (3); 8. § (3); 9. § (2); 10. § (6); 12. § (2); és 19. § (2) bekezdésében meghatározott számú kitüntetésen, illetve szakmai kitüntető díjon felül, kitüntetésenként, illetve szakmai kitüntető díjanként évente további kitüntetés, illetve szakmai kitüntető díj adományozható feltéve, hogy a kitüntetéssel, illetve a szakmai kitüntető díjjal elismerendő kiemelkedő teljesítmény vagy más, a közérdekében végzett tevékenység elismerése az évi rendes adományozásról hozott döntést követően válik indokolttá.

27. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Díszpolgári Cím”, „Pro Civitate”, „Pro Communitate”, „Városháza Emlékérem”, valamint szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 1991. évi 13. sz. rendelete, valamint e rendelet módosításáról szóló 1992. évi 9. sz. önkormányzati rendelet, 1992. évi 10. sz. önkormányzati rendelet, 1995. évi 39. sz. önkormányzati rendelet, 1996. évi 45. sz. önkormányzati rendelet, 25/1998. (09. 20.) önkormányzati rendelet, 28/1999. (07. 15.) önkormányzati rendelet, az „Év Tűzoltója” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1996. évi 21. sz. önkormányzati rendelet és az „Év Rendőre” díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2001. (03. 30.) sz. önkormányzati rendelet.

dr. Toller László dr. Papp Judit
polgármester jegyző

1. melléklet az 5/2002. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

A Kitüntetésekkel adományozásra kerülő emléktárgyak leírása

2. melléklet az 5/2002. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

A szakmai kitüntető díjak leírása

A B
1. A szakmai kitüntető díj A szakmai kitüntető díjjal adományozandó emléktárgy leírása
2. *  Abay Nemes Oszkár-díj – Pécs Város Sportdíja
Aidinger János-díj – Pécs Város Közszolgálati Díja
Breuer Marcell-díj – Pécs Város Műszaki Díja
Csikor Kálmán-díj – Pécs Város Közbiztonsági Díja
Csonka Ferenc-díj – Pécs Város Ifjúsági Díja
Csorba Győző-díj – Pécs Város Közművelődési Díja
Balikó Zoltán-díj – Pécs Város Szociális és Társadalmi Felelősségvállalás Díja
Faluhelyi Ferenc-díj – Pécs Város Nemzetisége Díja
Kalmár Rózsa-díj – Pécs Város Humanitárius Díja
Márk Tamás-díj – Pécs Város Fiatal Tehetsége Díja
Rajczi Péter-díj – Pécs Város Oktatási Díja
Victor Vasarely-díj – Pécs Város Művészeti Díja
Vilmos püspök-díj – Pécs Város Tudományos Díja
Zsolnay Vilmos-díj – Pécs Város Képző- és Iparművészeti Díja
Bogdán János-díj – Pécs Város Roma Közösségért Díja
A szakmai kitüntető díjak – a Sajtódíj kivételével – 80 mm átmérőjű, tenyérbe illő, fényes, bronz kavicsszerű formájú érmek.
Előlapjukon Pécs Megyei Jogú Város pecsétjének lenyomata látható.
A hátoldalakon szögletes mélyedésben, plasztikus betűkkel a szakmai díj megnevezése.
A szakmai kitüntető díjak Asszonyi Tamás szobrászművész alkotásai.
3. Várady Ferenc-díj – Pécs Város Sajtó Díja
A sajtódíj egy 30x50x50 mm-es zöld márvány posztamensen álló, stilizált kezet ábrázoló lapos plasztika, amely a két ujja közé fogva Pécs Megyei Jogú Város pecsétlenyomatát ábrázoló kis kétoldalas érmet tart.
Csuklóján: Pécs Város Sajtó- díja felirat.

A bronzplasztika méretei 205x110x8 mm.

Doboza: Barna anyaggal behúzott, belül barna bársonnyal bélelt, elől kétfelé nyíló 280x150x70 mm-es szekrényke, aranyozott veretekkel.
A Sajtódíj Asszonyi Tamás szobrászművész alkotása

3. melléklet az 5/2002. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 

A kitüntetésekkel és szakmai kitüntető díjakkal adományozásra kerülő oklevelek szövegének leírása

A B
1. A kitüntetések és szakmai kitüntető díjak megnevezése A kitüntetésekkel és szakmai kitüntető díjakkal adományozásra kerülő oklevelek szövege leírása
2. kitüntetések
3. Pécs Megyei Jogú Város Díszpolgára Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése /............................../ részére a /Pécs Megyei Jogú Város / Díszpolgára /kitüntető címet adományozta /........(évszám)
Az oklevelet a jegyző az oklevél baloldalán és a polgármester az oklevél jobboldalán írja alá.
Az oklevél része a város viaszpecsétjének lenyomata.
Az oklevél felületén a fenti tartalom középre szedetten jelenik meg, az önálló sorokat a „/” jelek jelzik.
Az aláírásoknál nyomtatott formában a jegyző és a polgármester nevét / tisztségét is meg kell jeleníteni.
4. Pécs Város Kulturális nagydíja - Le Grand Prix culturel de la Ville de Pécs Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése / ............... / részére a Pécs Város Kulturális Nagydíja / Le Grand Prix culturel de la Ville de Pécs / kitüntetést adományozta / ..... évszám
Az oklevelet a jegyző az oklevél baloldalán és a polgármester az oklevél jobboldalán írja alá.
Az oklevél része a város viaszpecsétjének lenyomata.
Az oklevél felületén a fenti tartalom középre szedetten jelenik meg, az önálló sorokat a „/” jelek jelzik.
Az aláírásoknál nyomtatott formában a jegyző és a polgármester nevét / tisztségét is meg kell jeleníteni.
5. Pro Civitate díj Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése /............................../részére a /Pro Civitate / kitüntetést adományozta / ........... (évszám)
Az oklevelet a jegyző az oklevél baloldalán és a polgármester az oklevél jobboldalán írja alá.
Az oklevél része a város viaszpecsétjének lenyomata.
Az oklevél felületén a fenti tartalom középre szedetten jelenik meg, az önálló sorokat a „/” jelek jelzik.
Az aláírásoknál nyomtatott formában a jegyző és a polgármester nevét / tisztségét is meg kell jeleníteni.
6. Pro Communitate díj Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése /............................/ részére a / Pro Communitate / kitüntetést adományozta / ......... (évszám)
Az oklevelet a jegyző az oklevél baloldalán és a polgármester az oklevél jobboldalán írja alá.
Az oklevél része a város viaszpecsétjének lenyomata.
Az oklevél felületén a fenti tartalom középre szedetten jelenik meg, az önálló sorokat a „/” jelek jelzik.
Az aláírásoknál nyomtatott formában a jegyző és a polgármester nevét / tisztségét is meg kell jeleníteni.
7. Városháza Emlékérem Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése /............................./ részére a / Városháza Emlékérem / kitüntetést adományozta / ......... (évszám)
Az oklevelet a jegyző az oklevél baloldalán és a polgármester az oklevél jobboldalán írja alá.
Az oklevél része a város viaszpecsétjének lenyomata.
Az oklevél felületén a fenti tartalom középre szedetten jelenik meg, az önálló sorokat a „/” jelek jelzik.
Az aláírásoknál nyomtatott formában a jegyző és a polgármester nevét / tisztségét is meg kell jeleníteni.
7/A. *  „Szabadság Díj” Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése / ............... / részére
az ’56-os forradalom és szabadságharc eszmeiségének megőrzésében, ápolásában a társadalmi/kulturális/tudományos élet területén megnyilvánuló kimagasló tevékenységéért / „Szabadság Díj” / kitüntetést és oklevelet adományozta. / ..... évszám
Az oklevelet a jegyző az oklevél baloldalán és a polgármester az oklevél jobboldalán írja alá.
Az oklevél része a Város viaszpecsétjének lenyomata. Az oklevél felületén a fenti tartalom középre szedetten jelenik meg, az önálló sorokat a „/” jelek jelzik.
Az aláírásoknál nyomtatott formában a jegyző és a polgármester nevét / tisztségét is meg kell jeleníteni.
8. Szakmai kitüntető díjak
9. Abay Nemes Oszkár-díj – Pécs Város Sportdíja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése/............................... (név) / .................. (szükség esetén a rendfokozata, beosztása is) / részére a /
10. Aidinger János-díj – Pécs Város Közszolgálati Díja .................................. (szakmai kitüntető díj elnevezése) / szakmai kitüntető díjat adományoztuk / és ennek tanúságául kiadtuk ezen aláírt / és Önkormányzatunk címerével ellátott / okiratot / Kelt Pécsett, / a.......................... (az évszám betűvel) év / ................ havának ............. napján
11. Breuer Marcell-díj – Pécs Város Műszaki Díja /Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának /Közgyűlése nevében:
12. Csikor Kálmán-díj – Pécs Város Közbiztonsági Díja
13. Csonka Ferenc-díj – Pécs Város Ifjúsági Díja, Az oklevelet a jegyző az oklevél baloldalán és a polgármester az oklevél jobboldalán írja alá. Az oklevél része a város színes, nyomtatott címere.
14. Csorba Győző-díj – Pécs Város Közművelődési Díja
15. *  Balikó Zoltán-díj – Pécs Város Szociális és Társadalmi Felelősségvállalás Díja
16. Faluhelyi Ferenc-díj – Pécs Város Nemzetisége Díja
17. Kalmár Rózsa-díj – Pécs Város Humanitárius Díja Az aláírásoknál nyomtatott formában a jegyző és a polgármester nevét / tisztségét is meg kell jeleníteni.
18. Márk Tamás-díj – Pécs Város Fiatal Tehetsége Díja
19. Rajczi Péter-díj – Pécs Város Oktatási Díja
20. Victor Vasarely-díj – Pécs Város Művészeti Díja
21. Vilmos püspök-díj – Pécs Város Tudományos Díja
22. Zsolnay Vilmos-díj – Pécs Város Képző- és Iparművészeti Díja
23. Várady Ferenc-díj – Pécs Város Sajtó Díja
24. Év Rendőre Díj
25. Év Tűzoltója Díj
26. *  Bogdán János-díj – Pécs Város Roma Közösségért Díja