Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében, a 7. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, melyek a városképi, városrendezési, környezetvédelmi, ellátási, kulturális és közlekedésbiztonsági szempontokat alapul véve, az önkormányzat és a közterületet használó érdekeinek összhangját megteremti és a közterület-kezelő segítségével a közterület-használaton keresztül ezt érvényesíti.

2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre,

b) az önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, illetőleg építmény közhasználatra átadott részére,

c) az önkormányzat tulajdonában álló közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételére,

d) az a)–c) pontokban meghatározott ingatlanokon – a jogszabályok által nem kötelező jelleggel előírt – mobil és immobil felépítményekre és berendezésekre, valamint azok használatára,

e) az Önkormányzat tulajdonában álló közparkolókra, ha azokat nem parkolási célból veszik igénybe.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a piacokra, a vásárcsarnokokra és a vásártérre,

b) a 27. §-ban foglaltak kivételével a parkerdőkre.

c) *  a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatálya alá tartózó közterület használatra.

d) *  a közterületi gépjármű vagy elektromos roller parkolókra,

e) *  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek felbontásának és a közúton folytatott munkálatok szabályairól szóló 16/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete hatálya alá tartozó közterületi tevékenységekre,

f) *  az 5. mellékletben meghatározott utasvárókra.

Értelmező rendelkezések

3. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. adománygyűjtés: létesítő okirattal rendelkező civil és egyéb szervezetek számára – a létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatni kívánt dolog előteremtése, valamint a nyújtani kívánt szolgáltatás érdekében végzett tevékenység,

2. bútorzat: a kitelepült árusítás vagy vendéglátó előkert működtetése esetén a közterületre tartósan kihelyezett, a tevekénység folytatásához szükséges vagy ahhoz kapcsolódó tárgyak és eszközök összessége (többek között: asztal, pult, ülőbútorzat, árnyékoló eszköz, növénytartó, terasz, dobogó, podeszt, korlát, kerítés, fagylaltpult, hűtő, sörcsapló, jégkása készítő berendezés, hőgomba és egyéb mobiliák), továbbá a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján a kijelölt dohányzóhelyekre és a köztisztaságról szóló 44/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályok szerint a közterületre kihelyezendő gyűjtőedényzet,

3. cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 1. pont b) alpontjában meghatározott épülettartozék,

4. elektromos töltőállomás: az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet 1. § 1. pontja szerinti fogalom,

5. elektromos töltőhely: az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerinti fogalom,

6. food truck: fogyasztásra kész meleg ételeket árusító jármű,

7. helykijelölési dokumentáció: az arra jogosított tervező által készített műszaki dokumentáció, amely a pavilon- elhelyezést városképi, építészeti, közlekedési, közmű- és zöldfelületi szempontból bemutatja, kapcsolatát a közterület elemeivel tisztázza, megoldja,

8. hirdetmény: a reklámnak nem minősülő, reklámhordozó útján közzétett minden más információ,

9. idegenforgalom számára jelentős közterületek: a történelmi belváros (Rákóczi út, Klimó György utca, Aradi vértanúk útja, Kálvária utca, Alsóhavi utca, Márton utca, Lánc utca által határolt terület), továbbá a városfalon belüli terület és a Városfal melletti járdaszakaszok, valamint mindazon közterület, amelyet a Pécsi Építési Szabályzat annak nyilvánít,

10. ideiglenes alkalmi árusítás: ünnepekhez kötődő rendezvények és társadalmi események idején 20 napot meg nem haladó ideig tartó közterületi árusítás többek között: karácsonyi, szilveszteri termékek, fenyőfa értékesítése, a halottak napjához kapcsolódó virág- és kegytárgy- értékesítés),

11. ideiglenes idényjellegű árusítás: az időszakonként megismétlődő szezonális termékek közterületi árusítása (többek között: zöldség, gyümölcs, virág),

12. *  ingatlan működtetését segítő közterület-használat: az ingatlantól 300 méter sugarú körben lévő olyan közterület, amely közterületet az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával az ingatlan tulajdonosa alakította ki, vagy azon fejlesztést hajtott végre, és amelynek a használata nagy mértékben hozzájárul az ingatlan működtetéséhez, vagy más módon segíti az abban folyó gazdasági tevékenységet,

13. járműtárolás: a rendelet hatálya alá tartozó közterületen a közúti járművel a folyamatos le- és felrakáshoz, az okmánykezeléshez, továbbá indulás előtt vagy érkezés után a gépjárművezető 4 órás pihenőideje alatti tartózkodáshoz szükséges időn túli egyhelyben maradás,

14. kiállítás: olyan termelési, beruházási, művészeti és fogyasztási cikkek közönség számára közterületen történő magas színvonalú bemutatása, amely nem jár ellentételezésért végzett vendéglátási, szórakoztatási és árusítás tevékenységgel,

15. kitelepült árusítás: a közterülettel határos üzletek közterületen történő árusítása, mely árusító hely az üzlet homlokzati síkjától mért 2 méter széles területnagyságot nem haladhatja meg,

16. kitelepült vendéglátás: a közterülettel határos vendéglátóipari egységek közterületen történő vendéglátóipari tevékenysége,

17. konténer: építési törmelék és egyéb – nem kommunális – hulladék elszállítására szolgáló berendezés. Ide kell érteni a meghatározott tárgyak, anyagok, vagy írásos vélemények gyűjtésére közterületre kihelyezett fém, fa, vagy papír anyagú ládákat, vagy ahhoz hasonló berendezéseke,

18. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott ingatlan,

19. közterület kezelője: a BIOKOM Nonprofit Kft. (székhelye: 7632 Pécs, Siklósi út 52.) a közte és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött közfeladat-ellátási keretszerződés alapján,

20. közút, közút része: közúti járművek és a gyalogosok számára szolgáló terület, járda, útpadka és járdasziget,

21. közúti jármű: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § c) pontjában meghatározott jármű,

22. mikromobilitási eszközök: elektromos roller, elektromos motorkerékpár,

23. mozgóárusítás: mozgással járó, de mozgóboltnak (kosár, tricikli, fagylaltoskocsi) nem minősülő közterületen folytatott kereskedelmi tevékenység,

24. mozgóbolt: önjáró, vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusítóhely,

25. reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3. pontjában meghatározott reklámfogalom,

26. reklámhordozó: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 4. pontjában meghatározott eszköz, berendezés, létesítmény

a) *  cégtotem: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 20/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Tkr.) 2. § 2. pontjában meghatározott műtárgy,

b) információs vagy más célú berendezés: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § 4. pontjában meghatározott berendezés,

c) kioszk: a Korm. rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott építmény,

d) közművelődési célú hirdetőoszlop: a Korm. rendelet 1. § 6. pontjában meghatározott hirdetőoszlop,

e) *  meghatározott időszakra kihelyezhető reklámok és reklám-berendezések: a Tkr. 36. § (1) bekezdése szerint létesített, és a Tkr. 36. § (2) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott reklámhordozók,

f) reklámcélú berendezés: a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklámcélú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott berendezés,

27. rendeltetésszerű közterület-használat: a 2. § a) pontjában meghatározott ingatlanoknak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (4) és (5) bekezdésben meghatározott szabályok szerinti használata,

28. szervező: aki a közterület-használatra vonatkozó kérelmet vagy bejelentést előterjeszti, vagy teszi. Nem természetes személy esetén a szervezet törvényes képviselője,

29. tartós elárusítóhely (pavilon): a Pécs Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben megjelölt műszaki paramétereknek megfelelő földszintes építmény,

30. taxiállomás: a közterületnek olyan kijelölt része, amely a taxi-szolgáltatást végző személygépkocsik utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál,

31. tömegrendezvény: közterület-használattal járó olyan kulturális, szabadidős, sport, továbbá karitatív, vagy egyéb társadalmi rendezvény, amelyen a résztvevők száma – a terület adottságaira is figyelemmel – várhatóan meghaladja az 1000 főt, és amelynek a megtartására nem a gyülekezési jogról vagy a sportról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni,

32. utcai zenélés közterületen: közterületi zenélés, ha az igénybe vett terület a 2 m2-t nem haladja meg, vagy ha a zene szolgáltatásához hangosító berendezést nem használnak,

33. üzemen kívül helyezett jármű: a hatósági engedéllyel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak külön hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

34. *  utcabútor: a Korm. rendelet 1. § 19. pontjában meghatározott bútorok,

35. *  közterületi ingóság: a bútorzat és az utcabútor fogalmába nem sorolható egyéb, a közterületen elhelyezett ingóság.

A közterület-használat létrejötte

4. § *  (1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra – az erre vonatkozó jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő közterület-használat az e rendeletben meghatározott szabályok szerint az igénybe vevő közterület-kezelővel kötött megállapodása alapján, vagy e rendeletben és más jogszabályokban meghatározott esetekben a közterület-kezelőhöz történt előzetes bejelentést követően, a közterület-használat megkezdésével jön létre.

(3) *  Építési engedélyhez kötött közterület-használat esetén a közterület-kezelő közterület-használati megállapodást csak az illetékes építési hatóság véglegessé vált engedélyező határozata alapján, az abban meghatározott feltételekkel köthet.

(4) *  Reklám vagy reklámhordozó közterületi elhelyezésére a Tkr.-ben meghatározott feltételek szerint, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

Közterület-használati megállapodás

5. § (1) *  A közterület-használati megállapodást a közterület kezelő saját nevében, saját cégneve alatt, mint használatba adó köti meg az igénybe vevővel, mint használóval és a szerződésből eredő követeléseket saját nevében érvényesíti. Közterület-használati jogosultságot keletkeztet a kezelő által az időszakos árusításra nagy számban a használók részére díjazás fejében kiadott – a közterület-használati jogosítványt igazoló és az ere vonatkozó megállapodást helyettesítő – okirat, vagy egyéb jelzés (többek között a matrica, vignyetta).

(2) *  Közterület-használati megállapodást kell kötni:

1. a 3. § 25. és 26. pontjában meghatározott reklámcélú közterület-használatokra, ideértve bármely kép vagy reklám közterületen történő vetítését és az erre a célra szolgáló berendezések közterületen történő elhelyezését, kivéve a 3. § 26. pont e) alpontjában meghatározott azon eseteket, amikor az Önkormányzat saját rendezvényét népszerűsíti, vagy a rendezvény belépődíj, vagy egyéb ellenszolgáltatás nélkül látogatható,

2. a 22. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak kivételével a tulajdonos önkormányzat által közterület alá engedélyezett építési-szerelési munkák esetén,

3. a közúti közlekedési szolgáltatást végző 3,5 t-nál nagyobb járművek közterületi tárolására,

4. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34–35. §-a hatálya alá nem tartozó filmforgatásra, valamint televíziós felvételre, ha azok időtartama az 1 órát meghaladja,

5. elektromos töltőállomás, elektromos töltőhely közterületi telepítésére, üzemeltetésére,

6. építési munkával kapcsolatos állvány, munkagépek, építőanyag és törmelék, föld elhelyezésére (közút, járda, egyéb közterület igénybevételével),

7. fizető övezeten kívüli, kizárólagos használatú közterületi parkolóhely céljára,

8. hangosító berendezés használatára közterületen és közúti járműre szerelt esetben,

9. ingatlan működtetését segítő közterület-használatra,

10. képzőművészeti tevékenység (portrékészítés) üzleti célú folytatása céljából,

11. kereskedelmi célú szórólapozásra,

12. kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, árubemutatás, tűzijáték megtartására, kivéve a 6. § (1) bekezdésében meghatározott rendezvényeken folytatott ilyen jellegű tevékenységhez kapcsolódó közúti személyszállítást végző járművek (taxiállomás) állomáshelyének használatára,

13. konténer kihelyezésére, kivéve közterület-fenntartási, köztisztasági rendeltetésű, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolódó konténer-kihelyezést,

14. kölcsönzési célú elektromos motorkerékpár elhelyezésére,

15. mozgóboltra és mozgó vagy ideiglenes elárusító helyre, food truck-ra, árusító és bankautomaták, valamint csomagautomaták elhelyezésére,

16. tartós elárusító hely (pavilon) létesítésére, valamint kitelepült elárusítóhely elhelyezésére,

17. taxiállomás használatára,

18. *  bútorzat, utcabútor, reklámberendezésnek nem minősülő figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra kivetítő- és videófal elhelyezésére,

19. városnéző jármű, járműszerelvény – mely elektromos, vagy más gépi meghajtású, valamint emberi erővel meghajtott, továbbá lóvontatású lehet – használatára és állomáshelyének igénybevételére,

20. vendéglátóipari előkert céljára.

(2a) *  Információs vagy más célú berendezés esetén a közterület-használati megállapodás megkötésének előfeltétele, hogy a berendezésen megjelenített közérdekű tartalomra és annak megjelenítési idősávjára, időtartamára vonatkozóan a berendezés üzemeltetője az Önkormányzattal megállapodást köt. A megállapodás megkötéséről a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság dönt, döntéséről a közterület-kezelőt értesíti.

(3) *  Nem köthető közterület-használati megállapodás:

a) a városi főúthálózathoz tartozó közutak használatára, kivéve, ha a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (többek között: építési munka végzése),

b) a városképi, műemléki és környezeti követelményeket ki nem elégítő közterület-használatra,

c) a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott, kizárólag üzletben árusítható termékek forgalomba hozatalára,

d) a közlekedés biztonságát zavaró (többek között az utak és útkereszteződések, csomópontok beláthatóságát, közúti jelzőlámpákat takaró) berendezések és anyagok elhelyezésére,

e) az idegenforgalom számára jelentős közterületen kereskedelmi tevékenység végzésére, kivéve a 14. § (1), (2) és (6) bekezdésben meghatározott eseteket,

f) azokkal a személyekkel, akiknek a közterület-kezelővel szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn, a tartozás teljes összegének a megfizetéséig,

g) állatforgalmazási tevékenységre,

h) beton, mobil, valamint sátorgarázs elhelyezésére,

i) * 

j) ha a közterület-használat iránti kérelmet elutasították, az elutasítás közlésétől számított hat hónapon belül ugyanannak a kérelmezőnek, ugyanazon feltételek alapján, ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan,

k) jármű iparszerű javítására,

l) olyan létesítmények, objektumok közterületi elhelyezésére, amelyek szabályszerű működéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges energia-és vízellátás, valamint a jogszabályoknak megfelelő szennyvíz-elvezetés és hulladéktárolás,

m) olyan tevékenység gyakorlásához, amely környezetre káros lenne a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

n) szeszesital forgalmazására, kivéve a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. §-ában meghatározott feltételek szerinti árusítást.

Közterület-használati megállapodás nélküli közterület-használat:

6. § (1) A közterület kezelőhöz tett előzetes bejelentés alapján létrejövő közterület-használat esetei:

a) *  autóbuszmegállóban lévő fedett várakozóhely, távbeszélőfülke, postai hírlapszekrény, a közterületbe benyúló védőtető (előtető) és ernyőszerkezet,

b) *  köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak, továbbá a szelektív hulladékgyűjtés eszközeinek elhelyezése, valamint a nevelési, oktatási intézmény papírhulladék-gyűjtése és a kereskedelmi üzletek csomagolási hulladékának az átvétele, ha ezek nem rendelkeznek a gyűjtéshez, vagy az átvételhez szükséges saját területtel.

c) *  szobor, emlékmű, vízmedence, alapzatos zászlórúd, valamint köztárgyak, berendezések (beleértve a bútorzatot, az ivó- és a szökőkutakat) elhelyezése,

d) közérdekűnek minősített országos és városi rendezvényre vonatkozó figyelemfelhívó kifeszített molinó elhelyezése

e) *  az önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, az önkormányzat intézményei, valamint az önkormányzat 100%-os gazdasági társaságai a tevékenységi körükhöz tartozó és általuk szervezett kulturális és sportrendezvények megtartása és a rendezvényekre szóló jegyek értékesítése, kivéve az adott rendezvényhez a szervezővel kötött megállapodással kapcsolódó belépődíjjal, vagy más ellentételezéssel járó vendéglátási, szórakoztatási, árusítási és reklámozási célú közterület-használat,

f) *  a 3. § 1. pontja szerinti adománygyűjtés.

g) térítésmentes újság közterületi terjesztése és az utcai zenélés,

h) Pécs város területén tevékenykedő közhasznú szervezetek által – az alapító okiratban foglalt tevékenységi körük szerinti – szociális, karitatív,vagy kulturális rendezvények megtartásához szükséges használat, amennyiben ezen rendezvények közönség általi megtekintése nem kötődik belépődíjhoz, vagy más ellentételezéshez,

i) *  az önkormányzat kulturális intézményei és az önkormányzat 100%-os gazdasági társaságai a tevékenységi körükhöz tartozó, általuk szervezett és a közönség számára ingyenesen látogatható – éves szinten összesen legfeljebb 8 – saját tevékenységét reklámozó, valamint kulturális és sportrendezvény esetében, a rendezvényhez a szervezővel kötött külön megállapodással kapcsolódó, vendéglátási, szórakoztatási, árusítási és reklámozási célú közterület-használat. A 8 rendezvényt a Kulturális Bizottság határozza meg. Erről a döntéséről a bizottság a közterület-kezelőt értesíti,

j) ingatlanon (épületen) elhelyezett 1 m2–nél nem nagyobb cégér,

k) *  az üzlet bejárata mellett reklámot nem tartalmazó legfeljebb 2 db hamutartó, továbbá legfeljebb 2 db virágtartó edény kihelyezése,

l) rokkant-rámpa, előlépcső, ha az eredeti falsíktól az a közterületbe (bármely pontját vizsgálva) 20 cm-en túl nem nyúlik be,

m) *  előtető, erkély, loggia,

n) az üzletenként 1 db cégjelzés, cégfelirat, amennyiben az összfelülete 1 m2-t nem haladja meg.

o) *  a kistermelők,őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségének a biztosítására szervezett piacok

p) * 

(2) *  Az (1) bekezdés d)i) és o)p) pontjában meghatározott közterület-használatot a kihelyezés, vagy a használat megkezdése előtt legalább 30 nappal, az a)c) és az m) pontjában meghatározott közterület-használatot legalább 15 nappal korábban be kell jelenteni a közterület-kezelőnek. Az f) és g) pontban meghatározott közterület-használat esetén a közterület- kezelő a tevékenység végzésére az adott közterület egy meghatározott részét jelölheti ki.

(2a) *  Az (1) bekezdés f) pontja szerinti bejelentésről a közterület kezelője legkésőbb az adománygyűjtés megkezdésére a bejelentésben megjelölt napig igazolást állít ki, amit az adománygyűjtő köteles az adománygyűjtés során végig magánál tartani, s az erre jogosult számára bemutatni. Az adománygyűjtés csak az igazolás birtokában kezdhető meg.

(3) *  A közterület kezelője a (2) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség elmulasztása, a (2a) bekezdésben foglaltak megsértése, valamint a (6) bekezdés szerinti szakmai utasításokkal ellentétes közterület-használat esetén – a szabálytalan közterület-használat megszüntetése érdekében – bírósági vagy más hatósági eljárást, ideértve az abban foglalt esetekben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete szerinti hatósági eljárást, kezdeményez.

(4) * 

(5) *  Az (1) bekezdésben foglalt bejelentéshez kötött rendezvényekhez kapcsolódó termékértékesítés a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történhet.

(6) *  Az (1) bekezdésben felsorolt esetekben a közterület használója a közterületet – amennyiben ez a rendezvények és a közterületi tevékenységek koordinálása, továbbá a rendezvények jellege miatt szükséges – a közterület kezelőjének a rendezvény elhelyezésével, lebonyolításával kapcsolatos írásban kiadott forgalomtechnikai, köz- és vagyonbiztonsági szempontjai szerint és e rendelet 18. § és 22. § (2) bekezdésében foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával használhatja.

(7) *  A (6) bekezdésben foglalt szabályok betartását a közterület kezelője a közterületi rendezvény előkészítése és lefolytatása során ellenőrzi.

Abban az esetben, ha a közterület kezelője a rendezvény előkészítésekor, vagy annak lefolytatása alatt azt észleli, hogy a közterület-használó az e rendeletben és az általa előírt szabályokat nem tartja be, és ezzel a közterület és tartozékainak állagát veszélyezteti, vagy abban kárt okoz – a károkozás megelőzése, vagy a további károkozás megszüntetése érdekében – a rendezvény megtartását vagy lefolytatását hatósági vagy egyéb törvényes út igénybevételével megakadályozza.

(8) *  Az (1) bekezdés e), i), o) és p) pontja szerinti közterület-használat esetében a rendezvény szervezésére jogosult csak olyan termékértékesítést (árusítást), vagy egyéb tevékenységet kapcsolhat az adott rendezvényhez, amelyek folytatói megfelelnek a 17. § (1) bekezdés d) és i) pontjában foglalt feltételeknek.

A közterületen elhelyezhető árusítóhelyek létesítési szabályai

7. § (1) Tartós elárusítóhely (pavilon) elhelyezésére pályázati eljárás lefolytatása útján vagy kérelemre köthető közterület-használati megállapodás.

(2) Pályázati eljárást a Pécsi Építési Szabályzatban kijelölt helyre elhelyezhető tartós elárusítóhely (pavilon) létesítésére kell kiírni. A pályázati eljárás szabályait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) *  Tartós elárusító helyet (pavilon) kérelemre, elfogadott helykijelölési dokumentációban megjelölt helyen lehet létesíteni. A helykijelölési dokumentáció elfogadásáról a városi főépítész előterjesztése alapján a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság dönt.

(4) *  Tartós elárusítóhely (pavilon) létesítésére a közterületi-használati megállapodást határozatlan időtartamra lehet kötni.

8. § *  (1) * 

(2) Mozgó árusítással vagy mozgóbolttal kapcsolatos hang-, vagy fényreklámot közterületen munkaszüneti nap kivételével, hétfőtől péntekig 8 órától 18 óráig, továbbá szombaton 9 órától 13 óráig lehet alkalmazni.

9. § Idény-jellegű kitelepüléssel történő közterület-használatra csak egy szezonra köthető közterület-használati megállapodás.

10. § (1) A közút területének közlekedésre szolgáló részén – a járda kivételével – kereskedelmi és egyéb nem közlekedési célú tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.

(2) *  A vállalkozó (kereskedő) közterületen az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – a közterület kezelővel megkötött közterület-használati megállapodás alapján – a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott termékeket forgalmazhat.

(3) *  Az üzlettel rendelkező vállalkozó /kereskedő/ árukészletét – közterület-használati megállapodással – az üzlet homlokzatával érintkező közterületen, illetve idényjelleggel árusíthatja.

(4) *  Az üzlettel rendelkező vállalkozóval /kereskedővel/ az üzlet homlokzatát meghaladó területre, továbbá a közterületre nyíló kapualjba, vagy udvarra is köthető közterület-használati megállapodás, amennyiben a kérelem az alap-profillal megegyező tevékenység folytatására irányul és ehhez az érintett (szomszédos) üzlettulajdonosok hozzájárulnak.

(5) *  Az üzlettel nem rendelkező vállalkozó (kereskedő) közterületen az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – a közterület kezelőjével megkötött közterület-használati megállapodás alapján – a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott termékeket értékesíthet.

(6) *  Az üzlettel nem rendelkező vállalkozóval /kereskedővel/ üzletportál előtti közterületen – 5 m-en belül – továbbá a közterületre nyíló kapualj előtt vagy udvarban az érintett /szomszédos/ üzlettulajdonosoktól eltérő profilban csak akkor köthető közterület-használati megállapodás, ha ahhoz az érintett (szomszédos) tulajdonosok, üzlettulajdonosok hozzájárultak.

(7) *  Közterületen dohányáru és szeszesital árusítása csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10/A. §, 15. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint és csak az engedélyben foglaltaknak megfelelően folytatható.

11. § (1) *  Taxis személyszállító tevékenység folytatása céljából Pécs közútjain és közterein a közterület-kezelő által kialakított taxiállomások vehetők igénybe, amelyek használatára az engedélyt a közterület kezelője adja ki.

(2) *  A közterület-kezelő, vagy a közlekedés-szervező forgalomtechnikai, közbiztonsági, környezetvédelmi és városüzemeltetési szempontok mérlegelése alapján tett javaslatára a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság – átruházott hatáskörben hozott döntésével – meghatározhatja a taxis személyszállító tevékenység folytatása céljából Pécs Város közigazgatási területének közútjain és közterein a jövőben kijelölendő taxiállomások számát, azok helyét és az ezekre kiadható használati engedélyek számát. A Kommunális Bizottság ezen döntését az érintett taxis érdekvédelmi szervek véleményének ismeretében hozza meg.

(3) *  A taxiállomások száma Pécs Város közigazgatási területén csak forgalomtechnikai, közbiztonsági, környezetvédelmi és városüzemeltetési okokból lehet kevesebb az előző évinél. A taxiállomások számának esetleges csökkentése a korábban váltott engedélyek érvényességét nem érinti.

(4) *  A (2), (3) bekezdések szerint taxiállomásokra vonatkozóan Pécs Város közigazgatási területére az adott évben meghatározott számúnál több közterület-használati megállapodás nem köthető.

(5) *  A taxiállomásokat csak személyszállítást végző személygépkocsik használhatják utasfelvétel céljából történő várakozásra. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem vehetik igénybe.

(6) *  A taxi-gépkocsit üzemeltető vállalkozónak csak olyan gépkocsija tartózkodhat a taxiállomáson, amelyre vonatkozóan taxiállomás használati megállapodást kötöttek és a díjat megfizették.

(7) *  A taxiállomásokon a gépkocsik zárt sorban, érkezési sorrendben, világító „szabad” jelzővel várakozhatnak.

(8) *  Utasfelvételre való felkészülés érdekében világító „szabad” jelzővel taxi-gépkocsi csak a kijelölt taxiállomásokon várakozhat.

7. *  Közterület filmforgatási célú használata

11/A. § *  (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 34. § (1) bekezdése szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás) engedélyezésére

a) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény,

b) *  a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény végrehajtására kiadott, az önkormányzatok tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú közterületek használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet rendelkezéseit,

c) e rendelet szabályait

a 11/A. §–11/B. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő – az Mktv.-ben meghatározott – közgyűlési a polgármester gyakorolja a közterület kezelőjének közreműködésével.

(3) A filmforgatásra irányuló közterület-használati hatósági szerződést a polgármester abban az esetben hagyja jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) *  az igénybe vett közterületeken az eredeti állapot helyreállítását, a közterületi ingóságokban és a burkolatokban bekövetkezett károk, továbbá a filmforgatás miatti, vagy azzal összefüggésben harmadik személy által az Önkormányzat felé érvényesített károk megtérítését,

b) *  a forgatás engedélyezett ideje alatt a közterületi ingóságok, szobrok, egyéb közcélú berendezések és kihelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállítását,

d) filmforgatással érintett lakosság, intézmények és vállalkozások tájé-koztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában,

f) az adott közterület jellegétől függően mindazon előírások teljesítését, amely az filmforgatással kapcsolatban a közútkezelői hozzájárulásban, (zöldterület kezelői hozzájárulásban) a jóváhagyott forgalomtechnikai tervben szerepel, vagy a közterület használattal kapcsolatban bármely szerv kötelezően előír,

g) a parkolási közszolgáltatás és a menetrend szerinti helyi autóbusszal történő személyszállítás átszervezéséből adódó költségek megtérítését. Erre vonatkozóan az érintett közszolgáltatókkal megállapodást kell kötni.

(4) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az Önkormányzat az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást, vagy helyreállítást követő 8 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.

(5) Nem adható közterületen történő filmforgatáshoz hozzájárulás:

a) ha a hatósági szerződés nem tartalmazza a filmforgatással érintett ingatlanok gyalogos, vagy gépkocsival történő megközelíthetőségét,

b) olyan közterületre, amelyre vonatkozóan a hatósági szerződésnek a közterület-kezelőhöz történő megérkezésekor érvényes közterület- használati szerződés van, és az ebben foglalt használattal a filmforgatás nem egyeztethető össze,

c) ha a kérelmező fél a megelőző 3 éven belül a közterületet engedély nélkül használta, vagy a használatra irányuló engedélye azért szűnt meg, mert a közterületet a megállapodásban foglaltaktól eltérően használta, vagy a díjfizetési kötelezettségét nem teljesítette,

d) vasárnapra és ünnepnapra,

e) iskolák, óvodák előtti kedvezményes parkolás időtartamára,

f) egészségügyi intézményeknél lévő azon parkolók használatára, amelyeket az egészségügyi területi ellátási kötelezettség teljesítése céljából, kedvezményes bérlettel rendelkező házi-, gyermek- és fogorvosok vehetnek igénybe,

g) mozgássérültek gépkocsival történő várakozására szolgáló parkolókra.

(6) A filmforgatási célú közterület-használat

a) nem haladhatja meg a 30 napot. Az (5) bekezdés d) pontja szerinti napok ebbe az időtartamba nem számítanak be.

b) naponta 8-tól 22 óráig szólhat,

c) a 3. mellékletben felsorolt turisztikailag kiemelt központi területeken nem haladhatja meg az 500 m2-t, beleértve a technikai stábot és a parkolást is.

(7) A filmforgatási célú közterület használatnak a hatósági szerződésben, valamint a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott időtartama – a (4) bekezdésben meghatározott körülmények beállta nélkül is – további 10 nappal meghosszabbítható, ha a kérelmező igazolja, hogy erre a produkció befejezése érdekében annak ellenére szükség van, hogy az engedélyezett időszak alatt a forgatás folyamatosan történt.

(8) A filmforgatási célú közterület-használat csak a díj egy összegben a közterület-kezelő számlájára megérkezését követően kezdhető meg.

11/B. § *  (1) A filmforgatási célú közterület-használatáért fizetendő közterület-használat díjai – e rendelet 2. mellékletében meghatározott díjaktól eltérően – megegyeznek az Mktv. 3. mellékletében a megyei jogú városokra megállapított díjtételek mindenkori legmagasabb mértékével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közterület-használati díj megállapításához az e rendelet alkalmazásában a turisztikailag kiemelt és a díszburkolattal ellátott központi közterületek felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Mentesül a kérelmező az (1) bekezdés szerinti közterület- használati díj megfizetése alól, ha a filmalkotás olyan közérdekű célt szolgál, amelyet az Önkormányzat, az Önkormányzat intézménye, az Önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ezek tulajdonában lévő gazdasági társaság megbízásából Pécs Várost népszerűsíti és nem a közvetlen profitszerzés érdekében termék, vagy szolgáltatás forgalmazására irányul.

(4) A (3) bekezdés alapján a vállalkozások részére nyújtott kedvezmény mértékének (vagyoni juttatásnak) meg kell felelnie az Európai Közösségek Bizottsága EK–Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimális) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK rendeletében foglalt szabályoknak.

12. § (1) *  A közterület-használat során a közterületi műalkotások, szobrok az adott tevékenység folytatására nem használhatóak.

(2) * 

(3) A használó köteles a közterület-használati megállapodást, valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket (többek között: vállalkozói, működési engedély) a helyszínen tartani és azokat az önkormányzat ellenőrzéssel megbízott szerve, a szakhatóságok, vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.

(4)–(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

8. *  Az elektromos töltőberendezés, töltőhely létesítésének és üzemeltetésének szabályai közterületen

12/A. § *  (1) Az elektromos töltőberendezések, töltőhelyek létesítése az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint történhet.

(2) A közterületen tervezett elektromos töltőberendezés, töltőhely telepítéséhez annak tulajdonosa a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság egyetértő határozatát köteles beszerezni. A közterület-használati megállapodás csak e határozat birtokában köthető meg.

(3) Az önkormányzati tulajdonú, közterületen létesített elektromos töltőberendezések, töltőhelyek üzemeltetését a közterület kezelője végzi.

(4) Az elektromos töltőberendezés, töltőhely létesítésére a közterületi-használati megállapodást legfeljebb 5 évre lehet kötni, mely időtartam Városfejlesztési és Kommunális Bizottság döntése alapján – indokolt esetben – öt évvel meghosszabbítható.

(5) A 2. melléklet szerinti közterület-használati díj területfoglalási díjszabás alapján kerül meghatározásra.

8/A. *  A fizető övezeten kívüli, kizárólagos használatú közterületi parkolóhelyek

13. § *  (1) A működési engedélyük szerint egészségügyi tevékenységet végző szolgáltatók részére közterület-használati megállapodás megkötésével maximum 2 parkolóhelyre biztosítható fizető övezeten kívüli, kizárólagos közterület-használat.

(2) A kizárólagos használatú parkolóhelyek a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság egyetértő határozata alapján jelölhetők ki, és a 2. melléklet szerinti díj befizetése után vehetők igénybe.

11/A. *  A közterületek díjövezeti besorolása

20/A. § *  (1) E rendeletben meghatározott közterület-használatért felszámítható díjak szempontjából a rendelet hatálya alá tartozó közterületek

a) I.: fokozottan kiemelt,

b) II.: kiemelt,

c) III.: általános elbírálású

közterületi díjövezeti kategóriába tartoznak.

(2) Az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi díjövezeti kategóriába tartozó közterületeket az 3. melléklet tartalmazza. A III. közterületi övezeti kategóriába tartoznak mindazok a közterületek, amelyek az 3. mellékletben nincsenek felsorolva.

(3) Az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi övezeti kategóriába tartozó közterületek használatáért – a III. (általános elbírálású) közterületi övezeti kategóriába tartozó közterületekhez képest – progresszív díjszabást kell alkalmazni.

(4) A III. (általános elbírálású) díjövezeti kategóriába tartozó közterület-használatra a 2. mellékletben meghatározott alapdíjakat kell alkalmazni.

13. § * 

A belvárosban lévő és az idegenforgalom számára jelentős közterületek használatára vonatkozó speciális szabályok * 

14. § (1) Idegenforgalom számára jelentős közterületen tartós elárusító hely /pavilon/ kizárólag hírlap, idegenforgalmi kiadvány és zsűrizett népművészeti, népi iparművészeti, iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti, kézműves termékek árusítására létesíthető.

(2) Idegenforgalom számára jelentős közterületen kitelepült árusítás céljából csak az adott területen, illetve az abból nyíló kapualjban, udvarban telephellyel rendelkező kereskedelmi vállalkozók, (üzlettulajdonos, üzemeltető, bérlő, stb.) köthetnek közterület-használati megállapodást csak az üzletben forgalmazott termékek árusítása céljából.

(3) * 

(4) *  Az idegenforgalom számára jelentős közterületekre kitelepült árusítás, továbbá kitelepült vendéglátó-ipari tevékenység esetén az engedélyezett területet díszítő növényzetet, az átalakítással érintett üzletportált, a homlokzatra kihelyezett üzletfeliratot és cégért, a vállalkozást népszerűsítő grafikai megjelenítést (logó, embléma), a téliesített előkert építményét, valamint a bútorzatot a közterület-használati megállapodás megkötését megelőzően és a kitelepüléstől számítva 5 évenként, a kitelepülést igénylő helyszínt és a bútorzatot bemutató műszaki tervdokumentációt tartalmazó kérelme alapján a Városfejlesztési és Kommunális Bizottsággal zsűriztetni kell.

A Bizottság a zsűri eredményeként kiadott engedélyében meghatározott szabályok megszegése esetén az engedélyt visszavonhatja.

(4a) *  A vendéglátó-ipari tevékenység kitelepülése során a (4) bekezdésben meghatározott engedélyezés a függeléket képező „Pécs város vendéglátó előkert és portál kialakítási kézikönyv” (a továbbiakban: kézikönyv) ajánlásaira figyelemmel, az egyedi adottságoknak megfelelő engedélyfeltételek meghatározásával történik. A kézikönyv elfogadásáról és módosításáról a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság dönt. A kézikönyvet a közterület kezelője a honlapján teszi közzé.

(4b) *  A belvárosban és az idegenforgalom számára jelentős közterületeken e rendelet és a köztisztaságról szóló 44/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendeletnek megfelelően elhelyezett hamutartó porszórt fekete színű és legfeljebb 45x45x90 cm befoglaló méretű lehet.

(5) Az idegenforgalom számára jelentős közterületen belül fokozott védelmet élvez a Széchenyi tér, a Szent István tér, a Dóm tér, Színház tér, a Kossuth és Jókai tér, valamint a Citrom utca, a Fellbach és Graz tér.

(6) Az idegenforgalom számára jelentős közterületeken indokolt esetben, 20 napnál nem hosszabb időre kulturális, sport, politikai célú rendezvények, valamint térítésmentes szórólaposztás engedélyezhető.

(7) *  Az idegenforgalom számára jelentős közterületen tervezett rendezvény megtartásához a közterület kezelője a Kulturális Bizottság, a Közgyűlés nyári szünetének időszaka alatt a polgármester egyetértő határozatát köteles beszerezni. A közterület-használati megállapodás csak e határozat birtokában köthető meg.

Ha a Bizottság vagy a polgármester határozata a rendezvénynek a tervezettől eltérő közterületen történő megtartását teszi lehetővé, a rendező a kérelmét a közterület-kezelőnél módosíthatja.

A nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzati intézmények által szervezett kulturális és sportrendezvények mentesülnek az egyetértő határozat beszerzése alól.

(8) A közterület kezelője az idegenforgalom számára jelentős közterületeken belül is fokozott védelmet élvező (14. § (5) bek.) közterületek helyett más, a rendezvény megtartására alkalmas közterületet ajánlhat fel vagy magánterületet javasolhat a rendezvény szervezőjének.

(9) *  Az idegenforgalom számára jelentős és fokozott védelmet élvező közterületen, illetve a fizetőparkolókban tartandó rendezvények megtartásához a kérelmet a tervezett időpont előtt 30 nappal kell benyújtani a közterület-kezelőhöz.

(10) * 

(10a) * 

(11) *  A 3. § 9. pontjában meghatározott idegenforgalom számára jelentős közterületen megtartott rendezvény esetén a területen keletkező hulladékok szakszerű elszállítását, a burkolatok megfelelő technológiával történő takarítását kizárólag a közterület kezelője végezheti el. E feladatok ellátására a rendezvény szervezője az 5. § szerint a közterült-használati megállapodás megkötésekor – a megállapodás részeként –, továbbá a 6. § (2) bekezdésben meghatározott bejelentéssel egyidejűleg a közterület kezelőjével írásban megállapodik. Amennyiben a rendezvény szervezője a hulladék elszállítását, a burkolatok takarítását a közterületi használattal egyidejűleg nem igényelte, vagy a közterület használati megállapodás megkötésére a rendezvényt megelőző hét napon belül kerül sor, a közterület kezelője a takarítási díj másfélszeresét jogosult kiszámlázni.

A tömegrendezvények közterület-használatára vonatkozó speciális szabályok * 

14/A. § *  (1) *  A szervező a tömegrendezvény megtartására vonatkozó kérelmét vagy bejelentését köteles a közterület kezelőjének a tervezett időpont előtt legalább 30 nappal írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton bejelenteni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a szervező, nem természetes személy esetén a képviseletére jogosult személy nevét és elérhetőségét,

b) a tömegrendezvény megnevezését, kezdési és befejezési időpontját, valamint a programmal és a várható létszámmal kapcsolatos előzetes adatokat,

c) az igénybe venni kívánt közterület nagyságát a helyszín pontos megjelölésével.

(2) A kérelemhez, vagy a bejelentéshez csatolni kell a tömegrendezvény biztonsági tervét, amely tartalmazza:

a) a tömegrendezvény adatait, jellegét, a helyszín leírását, illetve vázlatrajzát, a biztonsági veszélyek értékelését,

b) a helyszínre való belépés rendjét, a bebocsátható maximális létszámot, és azon szabályokat, amelyek miatt a belépés megtagadható,

c) a belső rendre vonatkozó biztonsági rendszabályokat, a résztvevők tájékoztatásának módját, továbbá azon magatartásokat, amelyek tanúsítója a rendezvényről eltávolítható,

d) a rendezvény biztosítását ellátó rendező szerv nevét, címét, a biztosításért felelős vezető nevét és elérhetőségét, a rendezők (biztonsági őrök) számát és feladatait, valamint az alkalmazni kívánt technikai-védelmi berendezéseket,

e) a rendezvényhelyszín baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét.

(3) Tömegrendezvény csak olyan közterületen szervezhető, ahol a rendezvény a résztvevők személyét és vagyonát, valamint a környezetet nem veszélyezteti.

(4) A szervező köteles meghatározni a rendezvényen való részvétel feltételeit, a be nem vihető tárgyak körét, a belső rendre vonatkozó egyéb szabályokat, amelyeket a résztvevők tudomására kell hoznia.

(5) A szervező köteles a veszélyes időjárási hatások következtében esetleg előálló katasztrófahelyzet megelőzéséről intézkedni. Ennek érdekében folyamatosan tájékozódnia kell az Országos Meteorológiai Szolgálatnál a térségre irányadó előrejelzési adatokról, és második szintű (narancs) veszélyességi fokozat esetén megfelelő óvintézkedéseket kell bevezetnie.

Harmadik szintű (piros) veszélyességi fokozat esetén a résztvevők tájékoztatása és megfelelő óvintézkedések mellett a szervező a rendezvényt megszakíthatja vagy berekesztheti.

(6) Ha a tömegrendezvény résztvevőinek magatartása annak biztonságos megtartását veszélyezteti és a megbomlott rend másként nem állítható helyre, továbbá, ha pánikhelyzet alakul ki, a rendező köteles a szükséges és elégséges személyi- és vagyonvédelmi intézkedések megtétele mellett a rendezvényt megszakítani vagy berekeszteni.

A közterület-használati kérelem, a közterület-használati megállapodás tartalma

15. § (1) A közterület-használati kérelmet annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, a kérelmet a kivitelezőnek kell előterjesztenie.

(3) A taxiállomás használatára a taxi-engedélyért igazoltan folyamodó személy köt szerződést a rendeletben meghatározott feltételekkel, díjfizetés ellenében. Más esetekben szerződés azzal a személyszállítóval köthető, akinek nincs díjhátraléka. A szerződés meglétét és az adott éves használati díj befizetését az engedéllyel rendelkező droszt-használó ellenőrzéskor köteles bemutatni az erre jogosult szervezetnek.

(4) *  A közterületre az 5. § (2) bekezdés 14. pontjában meghatározott konténer kihelyezésére vonatkozó közterület-használati megállapodás megkötése iránti kérelmet a konténer tulajdonosa terjeszti elő a közterület-kezelőnél.

(5) *  A (4) bekezdésben foglaltak alapján kihelyezendő konténereket a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a burkolatban, vagy a közterület egyéb tartozékában sérülést, vagy más kárt ne okozzon. A konténer kihelyezésére jogosult használó a közterület használata során köteles a 12. § (1) bekezdésében meghatározott követelménynek eleget tenni, a konténert – a kérelmében általa meghatározott és ez alapján a megállapodásban szereplő – azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni, azon a kihelyező adatait (név, telefonszám, egyéb azonosító) jól látható módon feltüntetni.

(6) *  Az 5. § (2) bekezdés 15. pontja szerinti közterület-használatra a kérelmet az ingatlan tulajdonosa, használója, vagy az ingatlanban gazdasági tevékenységet végző vállalkozás képviselője terjeszti elő, és köti meg a megállapodást a közterület kezelőjével.

(7) *  A tartós elárusítóhely (pavilon) tulajdonosa vagy bérlője személyében bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni a közterület-kezelő részére. A bejelentésnek tartalmaznia kell a közterület-használati megállapodás megszüntetésére vonatkozó kérelmet és az új közterület használati megállapodás megkötéséhez szükséges adatokat.

16. § (1) A közterület-használatra vonatkozó kérelmet a közterület kezelőjéhez kell benyújtani. A kezelő a közterület-használati megállapodás megkötéséről – vagy annak megtagadásáról – a kérelem benyújtásától, illetve a jogerős építési engedély megadásától számított 30 napon belül köteles dönteni.

(2) *  A véglegessé vált építési engedélyt a közterület kezelőjéhez kell benyújtani.

(3) * 

17. § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedély kérő nevét, és lakóhelyének (szék- vagy telephelyének) címét, bankszámlaszerződési kötelezettség alá eső személyek (jogi személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, stb.) bankszámlaszámát és a számlavezető pénzintézet nevét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, az igénybe venni kívánt közterület nagyságát, helyét és a használatának módját, a napi árusítás időtartamának pontos meghatározását,

c) zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó megrendelő egy példányát,

d) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység gyakorlására való jogosultság hitelt érdemlő igazolását,

e) *  forgalmat befolyásoló közterület-használat esetén csatolni kell egy M = 1: 1000, vagy M = 1: 500-as méretarányú forgalomterelési tervet írásban két példányban vagy, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton.

f) közterületen történő felépítmény elhelyezése esetén a felépítmény konkrét helyének megállapítására alkalmas, lehetőleg szakember által készített M=1:250-es (esetleg M=1:1000-es) méretarányú helyszínrajzot, illetve a megjelenést ábrázoló tervet vagy fényképet.

g) kulturális rendezvény, vásár, mutatványos tevékenység, vagy egyéb, több ember részvételével járó hasonló rendezvény esetében a terület takarítására vonatkozó megrendelést, szerződést, vagy nyilatkozatot kell csatolni.

h) a 6. § (1) bekezdés h) és i) pontjaiban meghatározott kulturális, karitatív és szociális célú közterület-használat kivételével, az ilyen tárgyú használati kérelemhez csatolni kell a rendezvény programját.

i) a magasabb szintű jogszabályokban engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más ilyen tevékenység folytatására vonatkozó kérelemhez csatolni kell kérelmezőnek az ezen engedélyek, bizonyítványok, stb. meglétéről szóló nyilatkozatát.

j) *  tartós elárusító hely (pavilon) esetében a felépítmény tulajdonjogát vagy használati jogcímét igazoló okiratot vagy okirat kivonatot.

(2) *  A közterület kezelője a közterület-használati megállapodást a használatra irányuló kérelmet a 15. §–16. §-ban meghatározottak szerint előterjesztő személlyel, vagy szervezettel köti meg.

18. § (1) A közterület-használat megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a használó nevét és állandó lakóhelye /telephelye/ címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) a szükséges szakhatósági hozzájárulásokban foglalt előírásokat,

e) építési engedély köteles közterület-használat esetében a jogerős építési engedély kibocsátójának megnevezését, az engedély keltét és ügyiratszámát,

f) a megállapodás használatba adó részéről történő azonnali felmondása eseteit és az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

g) a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját,

h) a közterületen szervezett rendezvény jellegétől függően a szükséges pótlólagos mobil szeméttárolók és -illemhelyek elhelyezésére vonatkozó előírást.

(2) Építési munka végzésére kötött közterület-használati megállapodásban a használatba adónak ki kell kötnie:

a) a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjáró létesítését és szükség szerinti kivilágítását, amennyiben a használó a járdát teljes egészében elfoglalja és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át,

b) a közlekedés útjában álló oszlopok és ezek alátéteinek fehérre való festését,

c) a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok, stb. kímélését, továbbá a közterület folyamatos tisztántartásának és visszaadás előtti feltakarításának kötelezettségét,

d) az idegenforgalom számára jelentős területeken a törmelék konténerben történő tárolását,

e) szükség szerint a városképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését.

(3) *  Vendéglátóipari egységek kitelepülése, valamint bármilyen más tárgy, berendezés, tárolóedény – előzetes közterület használati megállapodás alapján, vagy a 6. §-ban foglalt szabályok szerint – közterületre történő kihelyezésekor, továbbá rendezvények lebonyolításakor a használónak úgy kell gondoskodnia az adott közterület (tér, utca) burkolatának és tartozékainak, valamint a kihelyezett közterületi ingóságok szükséges lefedéséről és védelméről, hogy abban ne keletkezhessen szennyeződés, rongálás, vagy egyéb kár és feleljen meg az adott városrész jellegének, ne rontsa annak arculatát.

(4) *  A (3) bekezdésben meghatározott tevékenységek esetében, ha ezek jellege miatt fennáll a közterületi burkolatok és egyéb tartozékok sérülésének veszélye a közterület használója ennek elkerülése érdekében köteles megfelelő takarást, továbbá erre rendszeresített speciális berendezéseket és eszközöket alkalmazni.

(5) *  A közterület kezelője a (3), (4) bekezdésekben meghatározott szabályok betartását a kitelepüléskor, a rendezvény megkezdésekor és ezen használatok időtartama alatt ellenőrzi és a közterület és tartozékai állagának károsodása, vagy annak közvetlen veszélye esetén a használatot megszünteti és a kár elhárítására, valamint annak megtéríttetése iránt intézkedik.

A (3), (4) bekezdésekben meghatározott szabályokat tartalmazó közterület-használati megállapodásra a Ptk. 5:95. §-át is alkalmazni kell.

(6) *  A közterületeken tartandó rendezvények esetén a közterület-kezelő a zajszint-mérést a közterület-használati megállapodás feltételeként határozhatja meg.

(7) *  Amennyiben közterületeken tartandó rendezvényen illemhelyek telepítése szükséges, a közterület-használati megállapodásban elő kell írni, hogy a rendezvényen az egyidejű résztvevők száma alapján 1 000 főre vetítve legalább egy akadálymentesített illemhely kihelyezése is kötelező.

19. § (1) Adott közterület használatára – a pályázati eljárás, illetve a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a használatba adás feltételeinek megléte esetén az elsőként kérelmező élvez elsőbbséget.

(2) A közterület használója a közterület-használat újbóli kérelmezésekor – a pályázati eljárást, illetve a (3) és (4) bekezdésben foglaltakat kivéve – elsőbbséget élvez.

(3) Meghatározott eseményhez kapcsolódó ideiglenes árusítás esetén – amennyiben a közterület-használati kérelmek száma meghaladja az igényelhető árusítóhelyek számát vagy a már kijelölt árusítóhelyre több kérelem érkezik – a közterületek használóinak kiválasztása – a pályázati eljárást kivéve – sorsolás útján történik.

(4) A (3) bekezdés szerinti sorsolást az eseményt megelőző 30 napon belül a közterület kezelője folytatja le. A sorsolás részletes szabályait a közterület kezelője az érdekeltek számára hozzáférhető szabályzatban állapítja meg.

20. § (1) A közterület használatára kötött megállapodást meg kell küldeni a használatra jogosultnak, továbbá a közterület-használat ellenőrzésre e rendelet 25. §-a szerint jogosult szervezeteknek.

(2) *  A taxiállomások használatára vonatkozó megállapodás megkötéséről, módosításáról vagy megszűnéséről – tájékoztatás céljából értesítést kap a Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztálya.

Közterület-használati díj

21. § *  (1) A közterület-használati megállapodáshoz kötött közterület-használatért a közterület-használó a szerződéskötéskor, naptári évenként előre díjat köteles fizetni. A díj mértékét – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. melléklet 45. sorában meghatározott taxidroszt-használat kivételével az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi övezeti kategóriába tartozó közterület-használatáért – a III. (általános elbírálású) közterületi övezeti kategóriába tartozó közterületekhez képest – a következő progresszív díjszabást kell alkalmazni:

a) *  az I. (fokozottan kiemelt) közterületi övezeti kategóriába tartozó közterületek díjköteles használata esetén a használat díja a 2. mellékletben meghatározott, vonatkozó díjtétel két és félszerese,

b) a II. (kiemelt) közterületi övezeti kategóriába tartozó közterületek díjköteles használata esetén a használat díja a 2. mellékletben meghatározott, vonatkozó díjtétel kétszerese.

(3) Pályázat kiírása során a 2. mellékletben meghatározott díjtételeknél magasabb összeg is megállapítható.

(4) A közterület-használati díjat ÁFA terheli.

(5) A tárgyévre vonatkozó díj egy összegben fizetendő. Amennyiben a jogosult közterület-használattal kapcsolatos tevékenysége azt indokolja, a közterület-kezelő – ezen indokokat valószínűsítő írásbeli kérelem alapján – a díj részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

(6) A közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületen elfoglalt területét, a használathoz szükséges csatlakozó területet és hirdető-berendezés esetén annak reklámfelületét együttesen kell figyelembe venni.

(7) A közterület-használati díj megállapítása szempontjából minden kezdett év, hónap, nap, óra, m² és fm egésznek számít. Ezen díjegységekkel számított közterület-használati díjak nem arányosíthatók.

(8) A közterület-használó a közterület-használati díjat a tényleges üzemeltetésre tekintet nélkül köteles megfizetni.

(9) Mozgóárusítással és ideiglenes árusítással meghatározott legkisebb területként – a díjfizetés szempontjából – 2 m2-t kell figyelembe venni.

(10) A 2. melléklet mozgóboltra vonatkozó díjtétele 1 db mozgóboltra vonatkozik.

(11) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, a mozgatható vitrin, árubemutató állvány és portál, valamint a próbababa helyfoglalásáért a kitelepült árusítás díjfeltételeit kell alkalmazni (2. melléklet VI. címe).

(12) Tartós elárusítóhely (pavilon) használatára vonatkozó díjtételt kell alkalmazni a falazott vagy előre gyártott elemekből készült tartós elárusítóhelyekre és az 1997 előtt épült 12 m2-nél nagyobb pavilonra is.

(13) *  Az 5. § (2) bekezdés 9. pontjában meghatározott, ingatlan működtetését segítő közterület-használat díjába a közterület-használó a terület kialakításának – az egyedi megállapodásban meghatározottak szerinti – igazolt költségeit beszámíthatja, kivéve azokat a költségeit, amelyek a Pécsi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervben, valamint más jogszabályokban előírt parkoló-létesítési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban keletkeztek. A közterület-használati díj beszámítása legfeljebb a megállapodás megkötésétől számított 5 év időtartamra szólhat. A közterület-használati megállapodás 5 éven belüli megszűnése estén a közterület-használó további beszámításra, térítésre nem tarthat igényt. Amennyiben az ingatlan tulajdonos az érintett közterületen újabb beruházást, fejlesztést kíván végrehajtani, ahhoz ismételten az Önkormányzat előzetes hozzájárulását kell kérnie. Az Önkormányzat újabb hozzájárulásával végrehajtott további beruházás, fejlesztés esetén egy alkalommal, igazolt költségei beszámításával, maximum 5 év időtartamra ismételt ingatlan használatát segítő közterület-használatra jogosult. Az Önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül végzett beruházás vagy fejlesztés költségét az ingatlan tulajdonosa a közterület-használat díjába nem számíthatja be.

(14) *  Amennyiben a 2. melléklet nem tartalmazza a közterület-használati megállapodáshoz kötött tevékenység konkrét esetéhez tartozó díjtételt, a 2. mellékletnek a konkrét közterület-használat jellegének megfelelő díjnormáját kell alkalmazni.

13. *  Díjmentességek és díjkedvezmények

22. § *  (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére,

b) közműveknek (elektromos-, gáz-, távfűtő-, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági, postai és távközlési tevékenységgel foglalkozó szerveknek üzemviteli feladatok ellátását szolgáló közérdekű berendezések elhelyezésére,

c) az országos és helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti-, vízi- és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére a taxiállomások kivételével,

d) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, továbbá – reklámozási célú zászlók kivételével – alapzatos zászlórudak és a köztárgyak elhelyezésére,

e) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területhasználat után,

f) a 6. § (1) bekezdésében meghatározott, előzetes bejelentést követően, a közterület-használat megkezdésével létrejövő közterület-használat esetén,

g) a tulajdonos önkormányzat által közterület alá engedélyezett építési szerelési munkálatok esetén a szerződésben rögzített időtartamra, ha a felszíni közterület igénybevétele a munkálatok műszaki tartalma miatt szükséges és a tulajdonos a munkálatok elvégzésére irányuló megállapodásban ezt a használatot – a területre vonatkozó hosszú távú megállapodásokban rögzített jogokra tekintettel – biztosította,

h) azon európai uniós pályázaton nyert forrásból finanszírozott építési és egyéb kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó közterület-használatok esetén, ahol a pályázati forrás kedvezményezettje az Önkormányzat,

i) *  közterületen ideiglenesen, legfeljebb 14 napig (fűtési szezonban) elhelyezett tűzifa tárolására.

(2) *  A Kulturális Bizottság a 2. mellékletben meghatározott díjtételekhez képest 50%-os mértékű díjkedvezményben részesítheti az olyan – a 6. § (1) bekezdés 5., 8., 9., 16. és 17. pontjában nem szabályozott – a közönség számára ingyenesen látogatható, a helyi, vagy az országos médiában hírként megjelenő kulturális, turisztikai, és sportrendezvények szervezőit, amely rendezvények Pécs Város népszerűsítését szolgálják.

(3) *  A Kulturális Bizottság a 2. mellékletben meghatározott díjtételekhez képest 100%-os mértékű díjkedvezményben részesítheti – a 6. § (1) bekezdés 5., 8., 9., 16. és 17. pontjában nem szabályozott – olyan országos részvételt biztosító kulturális, turisztikai és sportrendezvények szervezőit, amely rendezvények Pécs Város életében kiemelkedő jelentőséggel bírnak, és azokat a közönség ingyenesen látogathatja.

(4) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott közterület-használat esetén is a közterület-használó köteles a használattal kapcsolatosan felmerülő – így különösen a közműfogyasztás díjaira, a terület helyreállítására, a takarításra, az irányító táblák elhelyezésére vonatkozó – költségeket, valamint a rendezvény helyszínén és közvetlen környezetében a rendezvény kapcsán bekövetkezett károkat megtéríteni.

A közterület-használat megszűnése és a szabálytalan közterület-használat jogkövetkezményei

23. § (1) A közterület-használat megszűnik:

a) a megállapodásban meghatározott idő lejártával, vagy feltétel bekövetkezésével,

b) a megállapodásnak a használó által történő azonnali hatályú, illetve legfeljebb 8 nap felmondási idővel történő felmondásával,

c) a megállapodásnak a használatba adó részéről történő azonnali hatályú illetve 15 napra szóló felmondási idővel történő felmondásával,

d) a taxi-engedély iránti kérelem jogerős elutasítása esetén a határozat jogerő napján.

(2) Használó a megállapodást

a) a használatba adó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal,

b) határozatlan tartamú szerződés esetén 8 napos felmondási idővel indoklás nélkül,

felmondhatja.

(3) A használatba adó a közterület-használati megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

a) a használó a közterületet nem a közterület-használati megállapodásban meghatározott célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének kétszeri felszólításra nem tesz eleget,

b) a használó a közterületen folytatott tevékenységére jogosító okirat érvényessége megszűnt,

c) a közterület-használatot közérdekből kell megszüntetni,

(4) A használatba adó a határozatlan időre szóló közterület-használati megállapodást 15 nap felmondási idővel felmondhatja, amennyiben a terület más célú hasznosítását várospolitikai okok (városrendezés, városkép javítása, vagy egyéb ingatlanhasznosítás, stb.) indokolják.

(5) Aki a taxi-állomást e rendeletben előírt közterület-használati megállapodás nélkül, vagy attól eltérően használja, továbbá a droszt-használati jogosultságát a 15. § (3) bekezdés szerint nem igazolja, azt a közterület-kezelő, illetve közterület-felügyelő felhívja a taxiállomás szabálytalan használatának megszüntetésére.

A taxiállomást közterület-használati megállapodás nélkül ismételten szabálytalanul használóval, valamint azzal, akinek taxiállomás használatára vonatkozó közterület-használati megállapodását szerződésszegés miatt mondták fel, a közterület-kezelő 5 évig nem köthet közterület-használati megállapodást.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti megszűnés esetében a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(7) Nem köthető használati megállapodás azzal, akinek a használatba adóval szemben lejárt tartozása áll fenn.

(8) A közterület-használat megszűnéséről értesíteni kell a 20. §-ban meghatározott szerveket.

(9) *  A közterület-kezelő Pécs város közigazgatási területén közterület- használatra mindaddig nem köt megállapodást a kérelmezővel, amíg az a korábbi közterület-használatból eredő helyreállítási munkáival kapcsolatos kötelezettségeit felszólításra nem, vagy nem megfelelő minőségben teljesítette.

24. § (1) *  A közterület-használati megállapodást – a közterület kezelő előzetes írásbeli vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerint elektronikus úton kiadott hozzájárulása nélkül – másra átruházni nem lehet.

(2) A közterület-használat megszűnése esetén a használó saját költségén köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni az előzetes bejelentés alapján folytatott közterület-használat esetén is. (6. § (1) bekezdés a)–j) pont)

(3) *  A közterület-használat megszűnése esetén a tartós elárusító helyet (pavilont) – közterület-használati díjfizetési kötelezettség mellett – akkor nem kell eltávolítani a közterületről, ha ott az építési szabályok szerint továbbra is fennmaradhat és a volt használó az építmény átruházását 15 napon belül igazolja a használatba adónál.

A közterület-használat ellenőrzése

25. § (1) E rendelet szerint közterület-használatot – beleértve a rendelet 6. § (1) bekezdés és 22. § (1) bekezdésében felsorolt eseteket – a Közterület Felügyelet és a közterület-kezelő jogosult és köteles az előzetes bejelentés alapján közterület-használatra jogosultaknál, illetve megállapodással erre jogosítottaknál ellenőrizni.

(2) A közterület használója köteles az ellenőrzésre jogosultak kérésére a használatra jogosító okiratokat (szerződés, tárgyévi befizetést igazoló csekk) ellenőrzéskor bemutatni. Mentesül a szerződésszegésnek – e rendeletben meghatározott – jogkövetkezményei alól, ha az említett okiratokat az ellenőrzésre jogosultnak 48 órán belül bemutatja.

Közterület használati megállapodás nélküli közterület-használat jogkövetkezményei

26. § (1) A 6. §-ban felsorolt esetek kivételével, a közterület-használati megállapodás nélküli, valamint a megállapodásban meghatározott időtartam lejárta utáni használat esetén a jogosulatlan használó köteles:

– a használatot azonnal megszüntetni és a közterületet eredeti állapotában saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani a megadott határidőn belül,

– az igénybevett közterületnagyság és igénybevételi időtartam figyelembevételével a rendelet 28. §-a alapján meghatározott díjakat és pótdíjakat, valamint a jogérvényesítés igazolt költségét köteles megfizetni.

(2) Amennyiben a felhívásra a jogosulatlan használó a használatot nem szünteti meg, az egyéb jogkövetkezményeken túl a használatba adó vagy megbízottja a közterületen elhelyezett dolgokat a jogosulatlan használó költségére és veszélyére eltávolíthatja.

(3) *  Az eltávolított dolgok őrizetére a Ptk. megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A jogosulatlan használó csak az eltávolítás, a tárolás és a jogtalan használat miatti egyéb költségek megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat.

(5) Ha az eltávolított dolog tulajdonosa 5 napon belül nem jelentkezik, írásban értesíteni kell a tárolás helyéről. Ha közterületen elhelyezett dolog tulajdonosa ismeretlen, a felszólítást a helyben szokásos módon kell közzétenni (hirdetőtáblán, helyi ingyenes újságban való közzététel).

(6) Ha a dolog tulajdonosa az eltávolítást követő 3 hónapon belül nem jelentkezik, a dolgot a bérbe adó értékesítheti. Ha az értékesítés eredménytelen volt, a bérbe adó a megsemmisítést is elrendelheti.

Közterület-használati megállapodás, illetve kezelői engedély nélkül tárolt üzemen kívül helyezett járművekre vonatkozó előírások * 

27. § *  (1) Közút kivételével közterületen (ideértve többek között: parkerdőben, parkban) 10 napot meghaladóan tárolt üzemen kívül helyezett jármű tulajdonosával, vagy üzembentartójával (továbbiakban tulajdonos) szemben a rendőrhatóság, vagy az út kezelője a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 15.) KpM–BM rendelet (továbbiakban: KRESZ) 59. § (3) bekezdése szerinti jár el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott járművek tulajdonosaival szemben a Közterület-felügyelet a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (2)–(5) bekezdése, továbbá a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) szerinti eljárást folytatja le.

(3) *  A gépjárművek (1) – (2) bekezdés szerinti elszállítása az IRM rendelet mellékletében meghatározott díjak felszámításával történik.

(4) *  A közterületen található – az (1) bekezdésben meghatározott körbe nem sorolható – hulladékká vált gépjárművekkel kapcsolatos eljárásra a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

18. *  Közterület használati pótdíj megfizetésének szabályai

28. § *  (1) A közterület használati díj ÁFA-köteles, a pótdíj tárgyi ÁFA- mentes.

(2) *  Az adott tevékenységre – az e rendeletben meghatározott közterület-használati díjon felül – pótdíjat köteles fizetni:

a) aki a közterületet a közterület kezelőjével kötött megállapodás nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérő célra használja, vagy

b) az engedélyezettnél nagyobb közterületet használ, vagy

c) aki a 6. § (1) bekezdésében és a 22. § (3)–(4) bekezdésében foglaltak szerint használja a közterületet, és a használatot az általa előzetesen a kezelőhöz bejelentett határidőt követően, késedelmesen kezdi meg, vagy határidőre nem fejezi be, és ezek bekövetkeztéről a közterület kezelőjét annak ellenére nem értesíti haladéktalanul, hogy erre lehetősége lett volna,

d) aki a (4)–(7) bekezdésben meghatározott közterület-használathoz kapcsolódó eseteket megvalósítja,

e) *  aki a 15. § (7) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét elmulasztja.

(3) *  A felszámítandó pótdíj összege:

a) *  A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetekben az adott tevékenység ÁFA-mentes közterület-használati díjával megegyező összeg, de legalább 40.000 Ft.

b) *  A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetekben a pótdíj összege a közterület kezelője által a megállapodásban meghatározott, továbbá a bejelentés, vagy a kérelem szerinti tevékenységre e rendeletben meghatározott használati díj, valamint a tényleges használat időtartama szerint fizetendő díj különbsége, de legalább 40.000 Ft.

c) *  A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a pótdíj összege a jelzett közterület-használat kezdő időpontja és az adott tevékenység tényleges kezdetének időpontja közötti, vagy a jelzett befejező időpont és a tevékenység befejezésének tényleges időpontja közötti időtartamra irányadó – e rendeletben megállapított – ÁFA-mentes közterület-használati díj összege, de legalább 40.000 Ft.

d) *  a 28. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetekben a bejelentési kötelezettségre nyitva álló határidő lejártát követő naptól a késedelem időtartamára 400 Ft/nap.

(4) Az adott tevékenységre az e rendeletben meghatározott mértékű közterület-használati díjat és ennek 50%-os mértékének megfelelő pótdíjat köteles megfizetni:

a) aki a bejelentéssel létrejövő közterület-használat esetén a 6. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel a közterület kezelőjének vagyoni hátrányt okoz,

b) aki a közterület kezelőjének a 6. § (6) bekezdésében meghatározott írásos szakmai utasításaival ellentétes közterület-használatot folytat.

(5) Az adott tevékenységre e rendeletben meghatározott mértékű közterület-használati díjat és annak egyszeres pótdíját köteles megfizetni:

a) aki a közterületet (taxiállomást) közterület-használati megállapodás nélkül használja (5. § (1) bekezdés),

b) aki előzetes bejelentés alapján történő közterületet-használatra (6. § (1) bekezdés) nem volt jogosult,

c) aki a közterületet a használati megállapodásban meghatározott lejárati határidő után is használja.

(6) *  Az adott tevékenységre e rendeletben meghatározott díjon felül háromszoros pótdíjat, de legalább 60.000 Ft-ot köteles megfizetni,

a) *  aki, az idegenforgalom számára jelentős közterületet engedély nélkül használ (14. § (5) bekezdés, valamint 3. § 9. pontja),

b) aki az idegenforgalom számára jelentős közterületen a 6. § (1) bekezdése, vagy a 22. § (3)–(4) bekezdése szerinti tevékenységet a bejelentett határidőn túl, késedelmesen kezdi meg, vagy a bejelentett határidőre nem fejezi be, a (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott időtartamra.

(7) *  Az engedély nélküli építési munkákhoz kapcsolódó teljes útlezárással járó közterület-használat esetén a pótdíj a (2) bekezdés alapján meghatározott – ÁFA-mentes – közterület-használati díjjal megegyező összeg, de legalább 30.000 Ft.

(8) A pótdíjfizetés nem teszi jogszerűvé a szabálytalan vagy engedély nélküli közterület-használatot, a közterület kezelője intézkedni köteles a jogszerűtlen használat megszüntetése iránt.

(9) A közterület kezelője a közterület-használati díjak (pótdíjak) jogi úton történő érvényesítése során igényelheti költségeinek megtérítését és – a díj (pótdíj) késedelmes fizetése esetén – a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot is.

(10) A rendezvények előkészítéséért, szabályszerű és biztonságos lebonyolításáért a szervező felel. A szervező köteles minden szükséges és elégséges intézkedést megtenni a rendezvénnyel összefüggő károk bekövetkezésének elkerülésére, az élet-, vagyon- és közbiztonság védelmére, a már bekövetkezett káresemény esetén pedig a kárenyhítés érdekében.

Átmeneti rendelkezések

29. § (1) E rendelet hatálybalépésének a napján folyamatban lévő közterület-használati kérelmeket az 1997. évi 13. sz. önkormányzati rendelet alapján kell elbírálni.

(2) A hatálybalépés előtt pavilon létesítésére kiadott közterület-használati engedély az abban foglalt lejárat napjáig érvényes. A lejáratot követően a pavilon tulajdonosával – kérelmére – az e rendelet 7. §-ában előírt feltételek megléte alapján köthető közterület-használati megállapodás azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben a pályáztatás szabályait nem kell alkalmazni.

(3) *  A taxiállomások használatára a rendelet hatálybalépését megelőzően kötött közterület-használati megállapodások továbbra is hatályban maradnak.

(4) *  A 2. melléklet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 36. és 37. sorában meghatározott reklámhordozók újonnan már nem helyezhetők el közterületen. A már kihelyezett reklámhordozók a megkötött közterület-használati szerződés lejártáig, de legfeljebb 2020. december 31-ig használhatók.

(5) *  A 2018. évre megfizetett taxidroszt-használati díjak 2019. január 31-ig érvényesek. A közterület-kezelő a 2. mellékletben foglalt táblázat 45. sorában meghatározott – 2019-től érvényes – taxidroszt használati díjat 2019. január 15-től számlázza ki az engedéllyel rendelkező taxis személyszállítók részére.

(6) *  Az idegenforgalom számára jelentős közterületeken létesített kitelepült árusításra és kitelepült vendéglátó-ipari tevékenységre engedélyezett területet díszítő növényzet alkalmazásához és bútorzat használatához a 14. § (4) bekezdése szerint kiadott, a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idején lejáró bizottsági hozzájárulások (zsűri) hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

A 14. § (4) bekezdésében meghatározott közterület-használatokra vonatkozóan új közterület-használati szerződések megkötésére vagy a hatályos közterület-használati szerződések módosítására a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül megadott bizottsági hozzájárulás bemutatása használói kötelezettséget tartalmazó szerződést bontó feltétellel kerülhet sor.

(7) *  A 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérően – figyelemmel a Ptk. 6:336. § (2) bekezdésének rendelkezésére – a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének 2020. március 28. napjától 2020. május 4. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

(8) *  A 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérően – figyelemmel a Ptk. 6:336. § (2) bekezdésének rendelkezésére – a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének 2020. november 11. napjától a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig nem kell közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

Záró rendelkezések

30. § (1) E rendelet 2008. november 1. napjával lép hatályba.

(1a) *  E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 34/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend.) kiegészített 5. § (2) bekezdését, a 15. § (4) és (5) bekezdését, a 17. § (2) bekezdését és a 18. § (3) bekezdését, a 2. mellékletet C:46 és C:65 mezőjét a Rend. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(1b) *  E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend1.) újonnan beiktatott 14. § (3) bekezdését, valamint a módosított 14. § (4) és 14. § (4b) bekezdését a Rend1. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(1c) *  E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend2.) módosított 5. § (2) bekezdés g) pontját, 6. § (1) bekezdés e), i) és o) pontját, 6. § (2) bekezdését, újonnan beiktatott 22. § (3) és (4) bekezdését, újonnan beiktatott 7. alcímét, 11/A. § és 11/B. §-át, 2. melléklet 53. sorát, valamint újonnan beiktatott 3. mellékletét a Rend.2 hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(1d) *  E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 57/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend3.) módosított, vagy beiktatott

a) 2. § (2) bekezdés c) pontját, 5. § (2) bekezdés i) és r) pontját, 6. § (1) bekezdés f) és o) pontját, 14. § (11) bekezdését, 15. § (6) bekezdését, 21. § (3) bekezdését, 21. § (5a) és (8) bekezdését, 22. § (1) bekezdés f) pontját, 27. §-át a Rend.3 hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni,

b) a 2. melléklet 19. és 69. sorát a 2014. február 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(1e) *  E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend4.) módosított 6. § (3) bekezdését, kiegészített 23. § (9) bekezdését és a 28. §-át a Rend4. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(1f) *  E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2014. (V. 27.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend5.) módosított 5. § (2) bekezdés m) pontját, 6. § (8) bekezdését és 2. mellékletét a módosított és kiegészített 9., 9/1., 65. és 65/1. pontját a Rend5. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(1g) *  E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend6.) módosított és kiegészített 5. § (2) bekezdés m) és s) pontját, 28. § (3) bekezdés a), b) és c) pontját, (6) és a (7) bekezdését, valamint 2. mellékletét a Rend6. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(1h) *  E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 53/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend7.) módosított 3. §-át, 4. §-át, 5. § (2) és (3) bekezdését, 6. § (1) bekezdés a) és b) pontját, valamint (2) bekezdését, 11. § (2) bekezdését, 15. § (4) bekezdését, 21. §-át, 13. alcímét, 29. § (4) és (5) bekezdését, továbbá 1. mellékletét, újonnan beiktatott 2. § (2) bekezdés d) és e) pontját, 6. § (1) bekezdés f) pontját 18. § (6) és (7) bekezdését, 11/A. alcímét, 30. § (1) bekezdés h) pontját, valamint 2. mellékletét a Rend7. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1997. évi 13. sz. önkormányzati rendelet, továbbá az azt módosító és kiegészítő 27/1998. (X. 1.), a 36/1999. (X. 5.), a 17/2000. (IV. 1.), a 34/2000. (VI. 28.), a 82/2001. (XII. 20.), a 76/2002. (XII. 20.), a 65/2003. (XII. 22.), a 15/2004. (IV. 30.) a 35/2004. (XI. 26.), az 1/2005. (II. 4), az 53/2005. (XII. 20.) és a 2/2007. (II. 15.) sz. és az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolásának tilalmáról és a lakókocsik megőrzéséről szóló 1991. évi 16. sz. önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

(3) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályozásáról szóló, az Európa Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.

Dr. Tóth Bertalan s.k. Dr. Papp Judit s.k.
alpolgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 31/2008. (X. 15.) sz. önkormányzati rendelethez

A pályázat útján történő közterület-használat

1. Közterületen tartós árusítóhelyek (pavilonok) pályázat útján létesíthetőek (Ör. 7. §), pályázat írható ki továbbá bármely közterületi árusítóhelyre.

2. *  A pályázatot a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság előzetes egyetértésével a BIOKOM Környezetgazdálkodási és Pécsi Városüzemeltető Kft. hirdeti meg.

A hirdetményt 15 napra a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztályán történő kifüggesztéssel, illetőleg tömegkommunikációs eszközök útján kell közszemlére tenni.

3. A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a hasznosításra meghirdetett közterületek helyét (település, út, utca, tér, házszám, helyrajzi szám), méretét (területét),

b) a közterület-használat célját és az ott folytatható tevékenység megjelölését,

c) a közterület-használat időtartamát, jellegét,

d) a közterület használatával kapcsolatos előzetes hatósági, szakhatósági feltételeket és kikötéseket,

e) a pályázati letét összegét, a közterület-használati alapdíj egy havi összegével, azzal a tájékoztatással, hogy a közterület-használat iránti kérelem benyújtására való jogot – az egyéb feltételek fennállása esetén – az a pályázó szerzi meg, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű közterület-használati díj fizetésére tett ajánlatot,

f) a pályázati ajánlat benyújtásának, valamint a pályázati letét megfizetésének módját, helyét és határidejét,

g) a pályázni jogosultak körét,

h) a pályázati tárgyalás megtartásának helyét és időpontját.

4. A pályázati ajánlatot a pályázati hirdetményben megjelölt szervhez kell írásban benyújtani és tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, címét, tevékenységét és az annak gyakorlására jogosító okirat számát,

b) a pályázó által tervezett közterület-használati célt,

c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja,

d) igazolást a pályázati letét összegének megfizetéséről.

5. Pályázati tárgyalást egynél több pályázat beérkezése esetén kell tartani, legkésőbb a hirdetmény levételének napját követő 15 napon belül. A tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta.

6. A pályázati tárgyaláson részt vevők közül az lesz a pályázat nyertese, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a pályázati tárgyalás során a legnagyobb összegű közterület-használati díj megfizetésére tett ajánlatot, egyező ajánlatok esetén, sorsolással kell dönteni.

7. *  A pályázati tárgyalást a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság folytatja le. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza:

a) a pályázók nevét, címét,

b) a pályázati tárgyalás lefolytatását,

c) a legmagasabb összegű közterület-használati díjra tett ajánlat összegét, az ajánlatot tevő nyertes pályázó adatait, az utána következő legmagasabb ajánlatot tevő adatait és ajánlata összegét.

8. Ha a pályázat nyertese a tárgyalást követő 8 napon belül nem terjeszti elő közterület használatra irányuló építési kérelmét, illetve bejelenti, hogy a közterületet nem veszi igénybe, úgy a pályázati tárgyaláson részt vett következő legmagasabb összegű közterület-használati díj fizetési ajánlatot tevő pályázó jogosult a közterület-használati (építési) kérelem előterjesztésére.

9. Ha a 8. pontban említett körülmény a pályázat nyertesének felróható okból következett be, az általa megfizetett pályázati letét 25%-ának megfelelő összegű eljárási költséget kell fizetnie. Erre a pályázati letét használható fel.

10. A pályázat nyertese által befizetett letétet a közterület-használati megállapodás megkötése esetén a közterület-használati díj részeként kell elszámolni, a további pályázóknak pedig a pályázati tárgyalás napját követő 8 napon belül vissza kell utalni.

2. melléklet a 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelethez * 

Közterület-használati díjak

A B C
1 Megnevezés Díj ÁFÁ-val
(Ft)
Díj
vonatkoztatása
2 I. járműre szerelt hangosító berendezés alkalmazásával történő reklámozás 2.500 /hangsugárzó/nap
3 II. önálló hirdető-berendezésen és nem reklámcélú berendezésen elhelyezett reklám:
4 2 m2-nél kisebb reklámfelülettel, plakát kihelyezésére szolgáló berendezés világítás nélkül (m2-enként) 1.300 /m2/hó
5 2 m2-nél kisebb reklámfelülettel, plakát kihelyezésére szolgáló berendezés megvilágítással (m2-enként) 1.469 /m2/hó
6 2 m2-nél nagyobb reklámfelülettel, plakát kihelyezésére szolgáló berendezés megvilágítás nélkül (m2-enként) 3.250 /m2/hó
7 2 m2-nél nagyobb reklámfelülettel, plakát kihelyezésére szolgáló berendezés megvilágítással (m2-enként) 4.069 /m2/hó
8 villanyoszlop köré elhelyezett, vagy más közterületen álló plakát kihelyezésére szolgáló – legfeljebb 5 m2 hasznos palástfelületű – hirdetőberendezés 5.700 /db/hó
9 villanyoszlop köré elhelyezett, vagy közterületen álló 6–12 plakát kihelyezésére szolgáló berendezés 11.400 /db/hó
10 közterületi villanyoszlopon elhelyezett reklám, megvilágítás nélkül 2.850 /db/hó
11 út vagy közterület felett átfeszített molinó, transzparens 810 /m2/nap
12 reklámzászló 940 /db/hó
13 kioszk 2.500 /m2/hó
14 hirdetőoszlop 10.000 /db/hó
15 információs, vagy máscélú berendezés 5.000 /db/hó
16 közművelődési célú hirdetőoszlop 5.000 /db/hó
17 reklámóra (maximum a 2/3-ad részén reklám) 1.000 /db/hó
18 közvilágítási villany- és telefonoszlopon elhelyzet kétoldalas reklámhordozó 160 /db/nap
19 III. meghatározott időszakra kihelyezhető reklámok és reklámberendezések
20 legfeljebb 1 m2 területű, 2 m magasságú tájékoztató eszköz 5.000 /db/nap
21 nagyméretű kültéri LED videófal (5–15 m2 videófelülettel) 1.000 /m2/nap
22 IV. egyéb hirdetési tevékenység:
23 1 m2-nél nagyobb cégér, cégtábla, cégfelirat 3.130 /m2/hó
24 hirdetőember, szendvicsember 1.000 /fő/nap
25-27. * 
28 járműreklám, autóbemutató, reklám céllal kiállított autó 1.000 /m2/nap
29 reklámcéllal használt utánfutós teherautó, kerékpár, tricikli, más jármű vagy szerkezet 1.000 /m2/nap
30 V. alkalmi rendezvény esetén megnyitó reklámozása mobil reklámhordozón elhelyezve:
31 zászlóreklám 1–5 db-ig 1.250 /db/nap
32 zászlóreklám 6–20 db-ig 2.500 /db/nap
33 zászlóreklám 20 db felett 5.000 /db/nap
34 másodlagos funkciójú reklámhordozón elhelyezett reklám 5.000 /m2/hó
35 teljes hónapra 2.000 /db/hó
36 VI. ideiglenes árusítás:
37 alkalmi árusítás 690 /m2/nap
38 Mindenszentek és Halottak napi virág, kegytárgyárusítás (október 26-tól november 2-ig) 2.500 /m2/nap
39 idényjellegű árusítás 500 /m2/nap
40 élőhal árusítás 1.060 /m2/nap
41 VII. kitelepült árusítás 1.880 /m2/hó
42 VIII. mobil árusítóhely 3.430 /m2/hó
43 IX. taxidroszt 40.000 /év
44 X. pavilon 2.500 /m2/hó
45 XI. építési munkához kapcsolódó közterület-foglalás:
46 állvány, építési munkaterület és munkagépek közterületen és közúton 120 /m2/nap
47 építőanyag, törmelék, föld közterületen 120 /m2/nap
48 építőanyag, törmelék, föld közúton, járdán 120 /m2/nap
49 konténer 200 /m2/nap
50 XII. mozgóárusítás 630 /m2/nap
51 árusító és bankautomata 6.500 /m2/hó
52 csomagautomata 12.000 /m2/hó
53 mozgóbolt, food truck 6.500 /m2/hó/jármű
54 XIII. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34–35. §-a hatálya alá nem tartozó filmforgatás, televíziós felvétel, ha azok időtartama az 1 órát meghaladja 380 /m2/nap
55 XIV. vendéglátó-ipari előkert
56 idegenforgalmi szezonban (május 1-től szeptember 30-ig) 1.250 /m2/hó
57 idegenforgalmi szezonon kívül (október 1-től április 30-ig) 440 /m2/hó
58 150 /m2/hét
59 XV. kiállítás, sport és kulturális tevékenység mutatványos tevékenység 90 /m2/nap
60 XVI. vásár, árubemutató 1.000 /m2/nap
61 tűzijáték 1.810 /m2/nap
62 XVII. 3,5 t-nál nagyobb közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek közterületi tárolása 2.880 /db/hó
63 XVIII. 3,5 t-nál kisebb tréler 370 /db/nap
64 XIX. térítésmentes, reklámcélú szóróanyag terjesztésére igénybe vett közterület 1.000 /m2/nap
65 XX. városnéző jármű, vagy járműszerelvény 2.500 /db/nap
66 elektromos meghajtású, valamint emberi erővel meghajtott városnéző jármű 400 /db/nap
67 kölcsönzési célú elektromos motorkerékpár 200 /db/nap
68 lóvontatású városnéző jármű 1.000 /db/nap
69 XXI. képzőművészeti tevékenység 250 /m2/nap
70 3.900 /m2/hó
71 a közutak lezárásának engedélyezésével a X. pontban meghatározott közterület-használat esetén az alapdíj háromszorosa
72 XXII. ingatlan működését segítő közterület-használat 300 /m2/hó
73 XXIII. egyéb
74 üzletszerűen működő 1 db elektromos töltőberendezés 2 db töltőhellyel 100.000 /db/év
75 további üzletszerűen működő elektromos töltőhely 30.000 /db/év
76 fizető övezeten kívüli, kizárólagos használatú közterületi parkolóhely 80.000 /parkolóhely/év

3. melléklet a 31/ 2008. (X. 15.) önkormányzati rendelethez * 

1. Pécs Megyei Jogú Város filmforgatási célú közterület-használat szempontjából turisztikailag kiemelt területei
A
1. közterület megnevezése
2. Ágoston tér
3. Ágota utca
4. Anna utca
5. Apáca utca
6. Aradi Vértanúk útja
7. Barbakán kert
8. Bástya utca
9. Bercsényi Miklós utca
10. Béri Balogh Ádám utca
11. Boltív-köz
12. Búza tér
13. Ciszterci-köz
14. Citrom utca
15. Dischka Győző utca
16. Dóm tér
17. Egyetem utca
18. Eötvös utca
19. Esze Tamás utca
20. Fellbach tér
21. Felsőmalom utca
22. Ferencesek utcája
23. Fürdő utca
24. Gábor utca
25. Goldmark Károly utca
26. Graz tér
27. Hunyadi János utca
28. Irgalmasok utcája
29. János utca
30. Janus Pannonius utca
31. Jókai Mór utca
32. Jókai tér
33. József utca
34. Kálvária utca
35. Káptalan utca
36. Kazinczy utca
37. Király utca
38. Kisfaludy Sándor utca
39. Kisflórián utca
40. Klebelsberg Kuno sétány
41. Koller utca
42. Kossuth tér
43. Lánc utca
44. Lyceum utca
45. Majorossy Imre utca
46. Mária utca
47. Mátyás király utca
48. Megye utca
49. Megye-köz
50. Munkácsy Mihály utca
51. Nagy Lajos utca
52. Nagyflórián utca
53. Opris Péter tér
54. Papnövelde köz
55. Papnövelde utca
56. Perczel Miklós utca
57. Rákóczi út
58. Sétatér
59. Széchenyi tér
60. Szent István tér
61. Szent Mór utca
62. Szentágothai János sétány
63. Szepesy Ignác utca
64. Színház tér
65. Teréz utca
66. Tímár utca
67. Toldi Miklós utca
68. Várady Antal utca
69. Városház-köz
70. Vörösmarty utca
71. Zrínyi Miklós utca
72. Városfal melletti járdaszakaszok
73. Búza tér
74. Kálvária domb
75. Barátúr utca
76. Boldizsár utca
77. Bosnyák utca
78. Böck János utca
79. Cserző köz
80. Domb utca
81. Domonkos utca
82. Égett-hegyi út
83. Felső Havi dűlő
84. Felsőhavi utca
85. Ferenc utca
86. Gáspár utca
87. Gyopár utca
88. Havihegyi út
89. Hegyalja utca
90. Irma út
91. Kisboldogasszony utca
92. Losonc utca
93. Magaslati út
94. Magyar utca
95. Majtényi F. utca
96. Szikla utca
97. Tátra utca
98. Tettye tér
99. Törekvés utca
100. Vince utca
101. Zerge utca
102. Zidina
103. Zsigmond utca
104. Zsomboly utca
2. Pécs Megyei Jogú Város filmforgatási célú közterület-használat szempontjából díszburkolatos központi területei
A
1. közterület megnevezése
2. Berek sétány
3. Csontváry utca
4. Diana tér
5. Domus park
6. Farkas István utca
7. Feketegyémánt tér
8. Felsőbalokány utca
9. Felsővámház utca
10. Komját Aladár utca
11. Kórház tér
12. Köztársaság tér
13. Major utca
14. Móricz Zsigmond tér
15. Havihegyi út nyugati része
16. Rókus sétány
17. Szilárd Leo park
18. Szondi György sétány
19. Tettye park
20. Uránbányász tér
21. Vasarely tér
22. Vince utca
23. Ybl Miklós utca
24. Xavér tér

4. melléklet a 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelethez * 

Az Önkormányzat I. (fokozottan kiemelt) és II. (kiemelt)közterületi övezeti kategóriába tartozó közterületei

A B
1 A közterület megnevezése helyrajzi szám
2 I. Fokozottan kiemelt közterületek
3 Széchenyi tér 18483,18480
4 Szent István tér 18392/2
5 Sétatér 18299
6 Színház tér 17522
7 Jókai tér 18488
8 Kossuth tér 17451
9 II. Kiemelt közterületek
10 A 3.–8. sorban meghatározott fokozottan kiemelt közterületeken kívüli történelmi belváros (Rákóczi út, Klimó György utca, Aradi vértanúk útja, Kálvária utca, Alsóhavi utca, Márton utca, Lánc utca által határolt terület), továbbá a városfalon belüli terület és a Városfal melletti járdaszakaszok
11 Kórház tér 4126/1
12 Rókus sétány 3220/51
13 Tettye tér 16209
14 Tettye tér 16167/2
15 Diána tér 20840/6
16 park a Móricz Zsigmond tér és a Kálvin utca között 18913/8
17 Köztársaság tér 3879
18 48-as tér 19122
19 Centrum parkoló 18878, 18872/6,
18872/8
20 közterület a Kodály Központnál 40670
21 Balokány-liget 40513/2
22 Uránbányász tér 583/1
23 Nagy Imre út (Csontváry sétány) 23912/184

5. melléklet a 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelethez * 

Utasvárók jegyzéke

A B C
1 Buszmenetrend szerinti név Irány Utasváró elhelyezkedése (hrsz)
2 48-as tér Belváros felé 40570/14
3 Ágoston tér Belváros felé 16668
4 Aidinger János út Belváros felé 23891/80
5 Aidinger János út Kertváros felé 23912/288
6 Alagút Budai Állomás felé 18277
7 Alkotmány utca Belváros felé 3422
8 Alkotmány utca Klinikák felé 3422
9 Aradi vértanúk útja Budai Állomás felé 18277
10 Árkád Uránváros felé 16609/1
11 Árkád Kertváros és Budai Állomás felé 16609/1
12 Árkád, autóbusz-állomás Rovitex felé 18962/4
13 Árpádtető Végállomás 44031/3
14 Autóbusz-állomás Kertváros felé 19028/4
15 Autóbusz-állomás Belváros felé 19028/6
16 Barbakán Belváros felé 4587
17 Barbakán Dömörkapu felé 18283
18 Béke utca Belváros felé 19540/3, 19519/3
19 Bóbita Bábszínház Belváros felé 40390/3
20 Bőrgyár Belváros felé 19322/1
21 Budai Állomás Árpádtető felé 41731/8
22 Budai Állomás Belváros felé 36129/5
23 Budai állomás Újhegy felé 41733/7
24 Budai Állomás, aut.-áll 4-es kocsiállás 41733/7
25 Budai vám Belváros felé 36129/5
26 Búza tér Ágoston tér és Ledina felé 16573/14
27 Csontváry utca Belváros felé 23912/184
28 Enyezd utca Belváros felé 19917
29 Expo Center Uránváros, Klinikák felé 3737
30 Expo Center Kertváros felé 3737
31 Fehérhegy Árpádtető felé 36288
32 Fehérhegy Belváros felé 36170
33 Főpályaudvar végállomás 18788/2
34 Gyárvárosi templom Belváros felé 35527/11
35 Gyárvárosi templom Budai Állomás felé 41632/1, (41669, 41671)
36 Haema Plasma plazma központ Uránváros, Kertváros felé 3466
37 Haema Plasma plazma központ Belváros felé 1/16
38 Híd Belváros felé 2540/2
39 Ifjúság útja Belváros, kertváros felé 3218
40 Ipar utca Főpályaudvar felé 18933/4
41 József Attila u. Budai állomás felé 18716/3
42 Jurisics Miklós utca Barbakán felé 5119/1
43 Kereszt Belváros felé 2470
44 Klinikák Belváros, Kertváros felé 3217
45 Kodály Zoltán u. klinikák felé 4605/1
46 Kórház tér Barbakán és Petőfi utca felé 4126/1
47 Kórház tér Zsolnay-szobor felé 4374
48 Krisztina tér Belváros felé 23912/169
49 Kulturális Központ Belváros felé 529/14
50 Lahti utca Kertváros felé 21166/53
51 Littke József utca Belváros felé 23891/126
52 Mecsek Áruház Uránváros felé 586
53 Mecsek Áruház Uránváros felé 612
54 Mecsek Áruház Belváros felé 579/8
55 Megyeri tér Belváros felé 3543/1
56 Megyeri tér Uránváros felé 69/11
57 Millenium üzletház Budai állomás felé 16609/1
58 Mohácsi út Budai Állomás felé 41640/4
59 Mohácsi út Belváros felé 41632/1
60 Műjégpálya Uránváros felé 339/2
61 Nagy Imre út Kertváros felé 21229/17
62 Nagy Imre út Belváros felé 21094
63 Nendtvich A. út, Ybl M. u. Belváros felé 613/9
64 Olympia Uránváros felé 612
65 Olympia Üzletház Belváros felé 612
66 Palahegyi út Belváros felé 42239/3
67 PÉTÁV Uránváros, Klinikák felé 339/2
68 PÉTÁV Kertváros felé 339/2
69 Petőfi utca Belváros felé 3493/15
70 Rákóczi út Kertváros, Főpályaudvar felé 18949/1, 19028/1
71 Rákóczi út 48-as tér, Búza tér felé 19039/2
72 Rendelőintézet Uránváros felé 530
73 Sarolta utca Belváros felé 21163
74 Sarolta utca Kertváros felé 21191
75 Sportcsarnok Uránváros felé 248
76 Szabadság utca Uránváros felé 18707/12
77 Szőnyi Ottó utca, rendelő Belváros felé 533/6
78 Sztárai Mihály út Belváros felé 23891/116
79 Sztárai Mihály út Csontváry utca és Kertváros felé 23912/181
80 Temető déli kapu Kertváros felé 23890/4
81 Temető déli kapu Belváros felé 19540/3
82 Temető északi kapu Belváros felé 19540/3
83 Tettye tér Tettye, végállomás felé 16209
84 Tettye tér Belváros felé 16224/2
85 Tüzér u., Nendtvich A. út Belváros felé 524/38
86 Tüzér u., Nendtvich A. út Uránváros felé 524/57
87 Tüzér utca Belváros, Kertváros felé 528
88 Tüzér utca Uránváros felé 339/2
89 Uránváros, aut.-áll. 1-es kocsiállás 653/6
90 Uránváros, aut.-áll. 2-es kocsiállás 653/6
91 Uránváros, aut.-áll. 3-as kocsiállás 653/6
92 Uránváros, aut.-áll. 4-es kocsiállás 653/6
93 Uránváros, aut.-áll. 6-os kocsiállás 653/6
94 Uránváros, aut.-áll. 7-es kocsiállás 653/6
95 Uránváros, aut.-áll. 8-as, érkező kocsiállás 653/6
96 Vásárcsarnok Főpályaudvar felé 18893/23
97 Vásártér Csontváry utca felé 23999, 23994/15
98 Vásártér Uránváros felé 23999
99 Zsolnay-szobor Szabadság utca; Főpályaudvar felé 18556
100 Zsolnay-szobor Rákóczi út; Budai Állomás és Kertváros felé 18556

Függelék a 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelethez *