Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Pécsi Városi Közterület-felügyelet dolgozóira és általuk Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén kifejtett tevékenységre terjed ki.

A Közterület-felügyelet szervezete és feladatai

2. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a város közigazgatási területén a közterületek rendjének és tisztaságának védelme érdekében közterület-felügyeletet működtet.

(2) *  Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát önállóan működő költségvetési szerv, a Pécsi Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) útján látja el.

3. § (1) A Felügyelet ellátja a Törvényben, egyéb jogszabályokban és e rendeletben előírt feladatokat.

(2) *  Feladatai különösen:

– a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

– a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

– közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,

– a közterület-figyelő kamera rendszer működtetése során jelentkező feladatok ellátása,

– közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,

– közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,

– a hatósági munka és az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának segítése a polgármesteri hivatal főosztályvezetői és az önkormányzat gazdasági társaságai vezetői által történő felkérés alapján,

– közreműködés az önkormányzati és egyéb tömegrendezvények rendjének biztosításában,

– közreműködés a közlekedés rendjének biztosításában,

– egyéb, a jegyző által – a jegyzői jogkörből és feladatkörből adódóan – meghatározott feladatok végrehajtásának segítése,

közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében különös tekintettel a város parlagfű mentesítésére,

– közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

m) *  az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés elkövetőjének tulajdonában álló ingóságoknak az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott elszállítására, továbbá a 3. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott ideiglenes tárolásba vételére és őrzésére vonatkozó önkormányzati feladatok ellátása.

4. § (1) A Felügyelet feladatai ellátása érdekében együttműködik a közgyűlés által meghatározottak szerint:

a) *  a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal és Pécsi Rendőrkapitányság illetékes szerveivel együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint,

b) *  a Nemzeti Adó-és Vámhivatal illetékes szerveivel,

c) *  a Katasztrófavédelem illetékes szerveivel,”.

– a polgárőrséggel,

– a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi

szervezetekkel.

(2) A felügyelet a rendőrséggel történő együttműködés keretében tevékenysége ellátásáról, annak körülményeiről a rendőrséget rendszeresen tájékoztatja. Ha a rendőrség a felügyelet illetékességi területét érintő fokozott ellenőrzést hajt végre, a fokozott ellenőrzés ideje alatt – a rendőrség kérésére – a felügyelet a feladatainak végrehajtását és szolgálatának szervezését egyezteti a rendőrséggel.

A közterület-felügyelő

5. § (1) A közterület-felügyelő (továbbiakban: felügyelő) feladatát járőrszolgálat, vagy őrszolgálat keretében országosan egységes egyenruhában teljesíti.

(2) A felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt. A felügyelő Pécs város címerét karjelzésként viseli.

(3) A felügyelő az intézkedés megkezdése előtt – ha az az intézkedés eredményességét veszélyezteti, az intézkedés befejezésekor – köteles felügyelői minőségét szóban közölni, magát hatósági szolgálati igazolvánnyal, vagy egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel igazolni.

(4) A felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel, vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

(5) A felügyelő intézkedése nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával.

(6) A felügyelő köteles a hozzá fordulóknak a tőle elvárható segítséget, illetve felvilágosítást megadni.

A közterület-felügyelő intézkedési jogköre

6. § (1) A felügyelő felvilágosítást kérhet attól, akiről alaposan feltehető, hogy a felügyelői feladat ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni.

(2) A felügyelő feljelentés megtétele, vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja. A felügyelő az általa ismert, vagy más jelenlévő ismert személy közlését is elfogadhatja igazolásként.

(3) Az igazoltatás – az igazoltatás okának egyidejű közlésével – csak a személyazonosság megállapításához szükséges ideig tarthat. A személyazonosság megállapításáig az érintett feltartóztatható.

(4) Azt a személyt, aki személyazonosságát nem igazolja, annak megállapítására a legközelebbi rendőri szervhez a felügyelő előállíthatja. Ellenszegülés esetén a felügyelő az előállításhoz a rendőrség segítségét kéri. A rendőrség megérkezéséig a felügyelő az érintett személyt feltartóztatja.

(5) A felügyelő a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt igazoltatja és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósághoz az eljárás azonnali lefolytatása érdekében előállíthatja. Az elkövető ellenszegülése esetén a (4) bekezdés szerint kell eljárni.

(6) A felügyelő a szabálysértés elkövetőjét – a cselekmény súlyától függően – jogosult a jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal sújtani.

(7) A felügyelő azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésekről szóló törvény lehetővé, illetőleg kötelezővé teszi, átvételi elismervény ellenében visszatarthatja, illetőleg visszatartja.

(8) A felügyelő az intézkedéssel egyidejűleg köteles felhívni az elkövetőt a szabálysértés azonnali vagy ésszerű határidőn belüli megszüntetésére. A közterület használatára vonatkozó jogerős határozatban, tulajdonosi (kezelői) hozzájárulásban foglaltak megszegése vagy elmulasztása esetén a felügyelő köteles felhívni a kötelezettet az előírások betartására.

(9) A felügyelő a helyi közúton jogosult feltartóztatni a köztisztasági szabályokat megszegő, továbbá a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegő járművet.

(10) A felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során – a közgyűlés döntése alapján – az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgyat (épületet, építményt, járművet, vagy más dolgot) védhet, őrizhet, illetve közbiztonsági szempontból ellenőrizhet.

(11) A felügyelő a (10) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátása során az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet, épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat igazoltathatja és eltávolíthatja.

A felügyelő által használható kényszerítő eszközök

7. § (1) A felügyelő:

– a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot,

– súlyos sérüléssel fenyegető, vagy a személye ellen intézett támadás, illetőleg az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására, valamint vagyonvédelemre testi erőt, könnygázszóró palackot, valamint szájkosárral ellátott szolgálati kutyát (a továbbiakban együtt: kényszerítő eszköz) alkalmazhat.

(2) A kényszerítő eszköz alkalmazására – ha az eset körülményei lehetővé teszik – az érintettet előzetesen figyelmeztetni kell.

(3) Ha a kényszerítő eszköz alkalmazása következtében a jogszerű intézkedéssel szembeszegülő személy megsérül, a felügyelő – a tőle elvárható módon – köteles gondoskodni a sérült személy elsősegélyben részesítéséről, szükség esetén annak orvosi ellátásáról.

(4) A kényszerítő eszköz alkalmazását az intézkedést követően haladéktalanul – legkésőbb az alkalmazást követő munkanapon – jelenteni kell a jegyző útján a rendőrségnek.

Egyéb rendelkezések

8. § (1) A felügyelő köztisztviselő. Közszolgálati jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Felügyelőként egészségileg és fizikailag alkalmas magyar állampolgár alkalmazható.

(3) A felügyelőnek – a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározottakon túl – vizsgát kell tennie a Törvény és a végrehajtására kiadott rendelkezések ismeretéből.

(4) *  A Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je munkaszüneti nap, ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel.

Hatálybalépés

9. § (1) E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző