Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Vilt Tibor Dr. Doktor Sándor szobrának elbontásáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közgyűlés elrendeli, hogy lebontásra kerüljön Vilt Tibor szobrászművész 1978-ban a Nagy Jenő utcában felállított 3433/15 hrsz.-on nyilvántartott Dr. Doktor Sándort ábrázoló szobra.

(2) A Közgyűlés a szobrot megőrzésre a Pécs Holding Zrt. zárt telephelyén helyezi el.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Papp Judit s.k.
polgármester címzetes főjegyző