Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül minden önálló ingatlanra,

b) *  a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormr.) nem szabályozott közterületi fakivágásokból eredő pótlási kötelezettségekre azok teljes fás szárú növényállományára, függetlenül attól, hogy tulajdonosa üzemeltetője, kezelője, bérlője, haszonélvezője, haszonbérlője, használója (a továbbiakban: ingatlanhasználó) természetes személy, jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, továbbá

c) a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendeletben szabályozott, a területek biológiai aktivitásértékének számítása által keletkezett növényzet pótlásával összefüggő kötelezettségekre,

d) *  a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 23/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ában meghatározott helyi jelentőségű védett természeti értékekre.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó kül- és belterületen lévő erdőterületnek tekintendő földrészletekre, valamint az 5000 m2 alatti erdészeti-erdőgazdálkodási értelemben vett fásításokra,

b) a szaporítóanyag termelését szolgáló csemetekertek, faiskolák fáira,

c) *  az országos és európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekre,

d) a Kormr.-ben szabályozott közterületi fakivágásra és az ezzel összefüggő élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történő kivágásra,

e) a gyümölcsfákra (kivéve szelídgesztenye, dió és mandulafát),

f) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre,

g) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területekre,

h) *  a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján, valamint a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet alapján a patakok, vízfolyások, árkok területén és a part menti sávokon elvégzett vagy elrendelt fakivágásra, fametszésre, bozót- és cserjeirtásra,

i) *  a BIOKOM Nonprofit Kft., mint közterület-kezelő által elfogadott felajánlás alapján kivágásra kerülő azon fenyőfélékre, melyek a Város közterületein „Mindenki Karácsonyfája” céllal kerülnek felállításra.

A rendelet célja

2. § A rendelet célja, hogy Pécs közigazgatási területén a zöldterületek és zöldfelületek, valamint az emberi környezet védelme érdekében az 1. §-ban megjelölt területeken

a) az élő növényzet rongálását, pusztítását, értékük csökkentését megakadályozza,

b) a meglévő fás szárú növények védelmét biztosítsa, kivágásuk és pótlásuk követelményeit szabályozza,

c) a megszűnő zöldfelület, illetve növényállomány pótlásáról rendelkezzen,

d) a biológiai aktivitásérték szinten tartását, illetve növelését elősegítse,

e) *  az invazív, a Városi Parkerdő őshonos állományát is veszélyeztető növények, kifejezetten a bálványfák (Ailanthus altissima) térnyerését megállítsa, visszaszorítsa.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

a) biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték

b) Ebakt = eredeti terület-felhasználás biológiai aktivitás értéke

c) Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése

d) *  Fakivágás: A fás szárú növény gyökérnyak feletti részeinek eltávolítását eredményező tevékenység, kivéve az ifjító metszés és a csonkolás.

e) fakivágási kérelem: fás szárú növények kivágására vonatkozó, e rendelet 1. mellékletében szereplő tartalommal benyújtott kérelem

f) fás szárú növény: lombhullató és örökzöld fák, cserjék és bokorfák együttes megnevezése

g) fenntartási feladatok: az időjárási tényezők figyelembe vételével szükség szerinti öntözés és ezzel párhuzamosan tápoldatozás, öntözőtányér gyomtalanítása, talajlazítás, támrudak, kötözések ellenőrzése és pótlása

h) gyümölcsfa: gyümölcstermesztésre alkalmas kertészeti fajták

i) inváziós faj és gyomfa: e rendelet 3. mellékletében felsorolt fajok

j) Kbakt = Kérelmezett terület-felhasználás biológiai aktivitás értéke

k) *  Kertészeti szakvélemény: névjegyzékben szereplő növényvédelmi, kertészeti illetve kertépítészeti szakértő, valamint közterületek és helyi jelentőségű védett természeti értékek esetében a BIOKOM Nonprofit Kft. által kiállított dokumentum, amely tartalmazza a kivágandó fa paramétereit, a kivágás indokoltságát, a fa ingatlanon elhelyezkedését ábrázoló vázlatrajzot, az érintett ingatlanon történő pótlás számszerűsített lehetőségét, javasolt fajokkal, ezek vázrajzon történő ábrázolását, a területen el nem pótolható fák után a faalapba befizetendő összeg nagyságát

l) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván

m) össztörzskörméret: az egyedek törzskörméretének összege

n) szakkivitelező: olyan vállalkozói igazolvánnyal rendelkező személy vagy vállalkozás, akinek a tevékenységi körébe be van jegyezve a kertészeti kivitelezés és igazolni tudja szakirányú végzettségét, illetve az erre jogosító képesítéssel (kertészmérnök vagy kertépítész vagy kertészeti szakmunkás, erdőmérnök, erdész technikus, fakitermelő szakmunkás)

o) t = A terület-felhasználás módosítással érintett területnagyság

p) törzskörméret: a földfelszíntől számított 1 m magasságban mérendő törzskerület

q) *  Városi Faalap: a városi közterek fásítási munkáinak finanszírozására létesített és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál elkülönítetten kezelt alap.

r) *  Saját telek: kérelmező, engedélyes, pótlásra kötelezett tulajdonában lévő, Pécs közigazgatási határán belül található ingatlan.

Fás szárú növények védelme és kivágásának engedélyezése

4. § (1) Pécs közigazgatási területén a fás szárú növények védelme, gondozása, ápolása a mindenkori ingatlanhasználó kötelessége.

(2) *  Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fás szárú növény (kiszáradt fa, eredeti állapotához képest megdőlt, stabilitását veszített faegyed vagy szakértői véleménnyel igazolt okokból veszélyes faegyed) kivágásáról és eltávolításáról annak tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni, és a jegyzőnek az élet- és vagyonveszélyeztetés tényét, valamint a kivágás megtörténtét a kivágástól számított 3 napon belül bejelenteni. A tulajdonos a bejelentéséhez a balesetveszélyes fa kivágást megelőző állapotáról készült fényképet, indokolt esetben - amikor a fa balesetveszélyes állapota fényképpel egyértelműen nem igazolható - szakértői véleményt köteles mellékelni.

(3) *  A Jegyző határozatban kötelezheti a fa kivágására annak tulajdonosát, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, annak tulajdonosa a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tett eleget és e veszély másként nem hárítható el.

(4) *  Pécs közigazgatási területén álló - a Kormr.-ben nem szabályozott esetekben - egészséges fás szárú növényt építési tevékenységgel, közműfejlesztéssel és közműkarban-tartással összefüggésben, valamint 40 évnél idősebb, vagy 80 cm törzskörméretnél nagyobb méretű valamint helyi jelentőségű védett természeti értéket képező ingatlanon fákat kivágni csak indokolt esetben, kérelem benyújtásával és jogerős fakivágási engedély birtokában, a jelen rendeletben meghatározott - a kivágott fás szárú növény jellegének és értékének megfelelő - pótlási kötelezettség teljesítése mellett szabad.

(5) *  Építési tevékenységgel összefüggésben fás szárú növény kivágásának indokoltságát építési engedélyezési eljáráshoz kötött tevékenység esetében az engedélyezési tervdokumentációval, egyéb esetekben pedig az 1. mellékletben foglalt, a 4. § (8) bekezdés szerinti tartalommal kitöltött kérelemhez csatolt kertészeti szakvéleménnyel kell igazolni.

(6) E rendelet 3. mellékletében felsorolt inváziós fás szárú növényfajok és gyomfák kivágására nem kell engedélyt kérni, azok kivágása, vegyszeres irtása, szaporodásának és sarjképződésének megakadályozása az érintett ingatlanhasználó kötelezettsége.

(7) *  A (4) bekezdésben szereplő fás szárú növény kivágásának engedélyezéséhez e rendelet 1. mellékletében szereplő kérelmet kell a Jegyzőhöz benyújtani a tervezett kivágás előtt legalább 30 nappal.

(8) Az engedély iránti kérelemben közölni kell a kivágás indokát és mellékelni kell:

a) a 80 cm törzskörméretnél nagyobb fás szárú növény kivágása esetén a kivágás indokát megalapozó kertészeti szakvéleményt, valamint a környezetet is szemléltető fényképet,

b) a kivágandó fás szárú növény helyét (pl. vázlatrajzzal), darabszámát, faját, törzskörméretét (cm-ben),

c) a kivágandó fás szárú növénnyel való rendelkezési jogosultságot bizonyító nyilatkozatot (használó hozzájárulását),

d) *  a kivágandó fáról készült fotódokumentációt,

e) *  Illetve a közterületen történő pótlásra vonatkozó BIOKOM Nonprofit Kft által készített kezelői nyilatkozatot, amely számszerűen és fajra lebontva tartalmazza a nyilatkozatban megnevezett közterületen, általa végrehajtandó pótlási javaslatot.

(9) *  A Jegyzőhöz 30 napon belül dönt a kérelem tárgyában és

a) *  a kivágást megtiltja, ha a rendelet által előírt követelmények nem teljesülnek, nem igazoltak, illetve a fás szárú növény további fenntartása különösen természetvédelmi szempontból indokolt, vagy

b) a kivágást engedélyezi, ezzel egyidejűleg az 5. § szerinti pótlásra, vagy pénzbeni megváltásra kötelezi a kérelmezőt.

(10) A fakivágást engedélyező határozatnak tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét

b) a kivágandó fás szárú növény helyét, darabszámát, faját, törzskörméretét

c) a kivágás indokát

d) a fapótlás mértékét, és a pótlás teljesítésének határidejét és igazolásának módját.

(11) *  A fakivágási engedéllyel rendelkező személy köteles a kivágást követően a kitermelt faanyagot a közterület mindenkori kezelője által kijelölt telephelyre szállítani, vagy szállíttatni és az ennek során felmerült költségeket viselni.

(12) *  A (11) bekezdés szerinti faanyagot, a közterület mindenkori kezelője haszonfaként értékesítheti, vagy az Önkormányzat Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központja által nyilvántartott és általa javasolt rászorulóknak a téli hónapokban, fűtőanyagként kiadhatja.

(13) *  A BIOKOM Nonprofit Kft. a kezelésében lévő területeken üzemeltetési tevékenysége keretében, élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése miatt végzett, e rendelet hatálya alá tartozó fakivágásokról negyedéves rendszerességgel köteles a Jegyzőt írásban tájékoztatni.

(14) *  A város közterületein közművek és minden azokhoz kapcsolódó létesítmény kiépítése, karbantartása során a tevékenységet végző köteles a közterület kezelője által a munkavégzéssel kapcsolatban kiadott kezelői nyilatkozatban a fás szárú növények védelmét célzó előírásokat betartani.

A közterületen, helyi jelentőségű védett természeti értékeket képező ingatlanon és építési tevékenységből eredő, magántulajdonú ingatlanon történt fakivágások pótlásának mértéke és módja * 

5. § (1) A fakivágási engedélyben megállapított mértékben és módon, az előírt határidőn belül az engedélyes köteles gondoskodni a pótlásról.

(2) *  Az építési tevékenységből eredő fakivágások pótlásának mennyiségéről és módjáról az építési eljárástól független eljárásban kell határozni.

(3) *  Aki engedély nélkül vágott ki e rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt, azt a 6. és 8. mellékletben meghatározott mértékű pótlásra, vagy a 7. és 9 mellékletben szereplő pénzbeni megváltásra kell kötelezni a 6. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

(4) *  A fás szárú növények sávos pótlási rendszerét a 6. melléklet, pénzbeni megváltásának sávos rendszerét a 7. melléklet, sávos pótlási rendszerét helyi jelentőségű védett természeti értéket képező ingatlanon a 8. melléklet, a fakivágások pénzbeni megváltásának sávos rendszere helyi jelentőségű védett természeti értéket képező ingatlanon a 9. mellélet tartalmazza.

(5) * 

(6) *  A pótlás mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

a) * 

b) * 

c) *  az engedélykérelem benyújtása napját megelőző 5 évben elültetett fák össztörzskörméretét is, azonban az e rendelet hatályba lépése után elültetett fák csak akkor számíthatóak be a pótlás mértékébe, ha azok elültetését az ültetést követő 30 napon belül a Jegyzőnek bejelentik.

(7) * 

(8) *  Ha magánszemély által teljesítendő pótlási kötelezettség vagy a pénzbeli megváltás a határozat meghozatalakor már meglévő ok miatt a magánszemélynek méltánytalanul súlyos hátrányt okozna, a Jegyző egyedi mérlegelés alapján, a kötelezett életkorára, szociális helyzetére, egészségi állapotára tekintettel méltányosságból mérsékelheti a 6 - 9. mellékletben meghatározott pótlási kötelezettség, valamint a pénzbeli megváltás mértékét. A méltányossági eljárásban a pótlási kötelezettség legalább egy darab 10/12 cm-es, kétszer iskolázott faiskolai minőségű csemete. A pénzbeli megváltás mértéke pedig nem lehet kevesebb, mint a 6. § (6) bekezdésben meghatározott, egy darab fa átlagára.

6. § (1) *  A kivágott fás szárú növényeket a kivágással érintett ingatlanon kell pótolni, legalább 10/12 cm-es kétszer iskolázott faiskolai minőségű csemetével.

(2) *  Amennyiben a pótlandó fás szárú növények a fakivágás által érintett, vagy saját telken nem helyezhetők el, a vissza nem pótolt fák helyett pénzbeni megváltást kell előírni a 7. és 9. mellékletben meghatározott sávos pótlási rendszernek megfelelően.

(3) A kivágott fák nem azonos növénnyel történő pótlása esetén a rendelet 4. mellékletében szereplő átváltási leírást kell alkalmazni.

(4) *  A (3) bekezdésben szabályozott esetekben a pótlás módjáról a Jegyző egyedi mérlegelés alapján dönt.

(5) *  Amennyiben az engedély nélkül vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetettsége miatt kivágott fás szárú növények darabszáma vagy törzskörmérete utólag nem állapítható meg, a vélelmezhető számú fákat 80 cm törzskörmérettel kell figyelembe venni az 5. § (4) bekezdés szerinti fapótlás előírásánál.

(6) *  A pénzbeni megváltás mértékének meghatározásánál az előző évben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által közterületen elültetett, 10/12 cm törzskörméretű (3,5 cm törzsátmérőjű), legalább kétszer iskolázott, sorfa minőségű faiskolai áru ültetési költséggel és 3 év gondozási költségével növelt - az Önkormányzat által minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon közzétett - évi átlagárát kell alapul venni. Az éves átlagárral együtt az e rendelet 4. mellékletében szereplő, egyéb növények ültetésére vonatkozó váltószámokat is felül kell vizsgálni, és a módosítást ugyanilyen módon közzé kell tenni. Amennyiben a közzététel, vagy közzétételek a megadott határidőig nem történnek meg, a legutolsó közzétett átlagárat és váltószámokat kell figyelembe venni.

(7) *  A (2) bekezdésben és a (12) bekezdésben meghatározott pénzbeli megváltások esetén az engedélyesnek, kötelezettnek a fák kivágásától számított 30 napon belül kell teljesítenie az eljáró hatóság által előírt összegnek a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál vezetett Városi Faalapba (a továbbiakban: Faalap) történő befizetését.

(8) A fapótlás legalább 50%-ának - e rendelet 2. mellékletében megadott - telepítésre javasolt fafajokból vagy azok termesztett fajtáiból kell kikerülnie.

(9) E rendelet 3. mellékletében felsorolt inváziós fás szárú fajok és gyomfák, valamint a Populus nemzetség minden faja és fajtája - kivéve a kertészeti változatokat - telepítése tilos.

(10) A pótolt fa életképességét, fenntartását és tányér-rendbentartását az engedélyesnek a telepítéstől számított 5 évig biztosítani kell. Ezen idő alatt esetlegesen kipusztult facsemetét au ingatlanhasználó pótolni köteles. Amennyiben ez nem lehetséges, pénzbeni megváltásnak van helye.

(11) Közterületen álló minden lombhullató és örökzöld fát, cserjét fajtól és mérettől függetlenül pótolni kell kivágása esetén. Közterületen kivágott fa csak közterületen pótolható.

(12) Amennyiben a pótlandó fák közterületen nem, vagy csak részben helyezhetők el, kompenzációként a vissza nem pótolt fák helyett pénzbeni megváltást, vagy e rendelet 4. mellékletében részletezett cserje- és növényültetést lehet megállapítani. Ebben az esetben kizárólag a hatóság által kijelölt közterület építésére, felújítására vonatkozó kertépítészeti kiviteli terv alapján lehet a kijelölt cserje- és növényültetés faátmérőre történő átváltási összegét megállapítani az e rendelet 4. mellékletében részletezett átváltási táblázat alapján.

(13) *  A város köztemetőinek területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ában szabályozott sírhelyek megváltásával keletkező rendelkezési jog időtartama alatt a rendelkezési jog gyakorlója által ültetett növényzet e rendelet szerinti fakivágási engedély és pótlási kötelezettség keletkezése nélkül kivágható,

a) amennyiben a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 11. §-ában meghatározottaktól eltérő növényzet kerül a rendelkezési jog gyakorlója által elültetésre,

b) ha a fás szárú növény a temető rendeltetési céljának megfelelő működését akadályozza,

c) a sírhelyre vonatkozó rendelkezési jog lejártát követően a sírhely újbóli használatba adása érdekében.

Pótlást követő fenntartási feladatok, a pótlás készre jelentése, és annak ellenőrzése

7. § (1) A pótlás ültetését követő egy éves fenntartási időszakban a pótlásra kötelezett feladata a szükséges fenntartási feladatok elvégzése.

(2) *  A Jegyzőhöz az egy éves fenntartást követően a vegetációs időszak kezdete után helyszíni bejárást tart, amely során a pótlás eredését és azt ellenőrzi, hogy a fenntartási munkákat elvégezték. A hiánytalanul megeredt pótlást a város zöldterületeinek gondozását végző cég veszi át további kezelésre.

(3) *  A Jegyzőhöz a nem megeredt egyedek újbóli pótlását írja elő az előírt számú és felületű pótlás megeredésének biztosítottságáig.

6/A. *  A város közterületein lévő fasorok egyedei kivágásának, pótlásának, valamint a fasorok állományváltásának szabályai

7/A. § *  (1) A város közterületein lévő fasorok védelme érdekében a fasorból kivágandó egyed, vagy a meglévő fahiány pótlása az adott fasor vonalában történő telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, amennyiben annak környezeti feltételei adottak.

(2) Amennyiben a fasor környezeti adottságai, valamint a fasor eredeti állományát adó fajra, fajtára jellemző tulajdonságok nem teszik lehetővé azonos egyeddel történő pótlást, továbbá abban az esetben, ha a BIOKOM Nonprofit Kft. által kiállított kertészeti szakvélemény a fasor állományának egy időben, vagy ütemezetten történő állománycseréjét javasolja a városi klíma, városképi megjelenés, vagy üzemeltetési szempontok miatt, úgy lehetőség van a kertészeti szakvéleményben meghatározott, az eredeti állománnyal azonos lombkoronaértéket produkáló más faj, fajta egyedeivel a pótlásokat és az állománycserét végrehajtani úgy, hogy eredményként egy új egységes fajból, fajtából álló fasor jöhessen létre.

(3) A fasorok állománycseréjének szükségessége esetén a BIOKOM Nonprofit Kft. az új alkalmazandó fajra, fajtára, ültetendő darabszámokra és fahelyekre, valamint az állománycserére vonatkozó időbeli ütemtervet, valamint ezek költségigényeit köteles a Városfejlesztési és Kommunális elé terjeszteni.

(4) *  A fasorok állománycseréjére vonatkozó döntést a Közgyűlés a Környezetvédelmi és Innovációs Bizottság, támogató állásfoglalása esetén hoz.

(5) Abban az esetben, ha a fasorok egyedeinek pótlása, vagy az állománycsere egy vagy több felszín alatt, vagy felszín felett húzódó, meglévő közművezeték védőtávolsága miatt a fasor eredeti vonalában nem valósítható meg, a pótlást, állománycserét olyan műszaki védelemmel kell elvégezni, amely lehetővé teszi az előírt védőtávolság csökkentését.

(6) A város területén lévő fasorokat érintő új közművezeték létesítése esetén a közmű tulajdonosa köteles a vezetékét saját költségén védőcsővel ellátni.

6/B. *  Fás szárú növények közterületen történő ültetésének rendje

7/B. § *  (1) Fás szárú növények közterületen kizárólag az Önkormányzat megrendelésére, vagy tulajdonosi hozzájárulásával, továbbá a BIOKOM Nonprofit Kft. által, az üzemeltetési tevékenysége keretében ültethetőek.

(2) Fás szárú növények közterületre ültetésére irányuló kezdeményezés alapján az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának kiadására kizárólag a BIOKOM Nonprofit Kft. által kiadott támogató kezelői nyilatkozat megléte esetén kerülhet sor.

(3) A közterületen engedély nélkül ültetett fás szárú növények a BIOKOM Nonprofit Kft. mint a közterület-kezelő által hatósági engedély, valamint pótlási kötelezettség nélkül eltávolíthatóak.

A Faalap felhasználásának szabályai

8. § (1) A nem pótolt fás szárú növények pénzbeli kompenzációjából a Faalapba az előző év december 31-ig befolyt összeg kizárólag az alábbi tevékenységekre fordítható

a) a város közterületein végzendő növénytelepítésekre (fák, cserjék beszerzésére, telepítésére, füvesített területek felújítására),

b) zöldterületi, fásítási tervek készíttetésére

c) a város közterületein álló fák egészségügyi és zöldvagyon nyilvántartás miatti felmérésre,

d) a város közterületein lévő fás szárú növények védelmére.

e) *  a közintézmények területén végzendő növénytelepítésekre.

(1a) *  A Faalapba befolyt összeg 20%-át kizárólag az „Élet fája program” megvalósítására lehet felhasználni.

(2) *  A városüzemeltetést végző szervezet minden év augusztus 30-ig be-számolót terjeszt a Környezetvédelmi és Innovációs Bizottság, elé a Faalapból általa felhasznált összegről, valamint javaslatot terjeszt a következő évben ütemezett fásítási és cserjésítési feladatokra.

(3) *  A beszámoló elfogadásáról és a következő évi feladatok meghatározásáról a Környezetvédelmi és Innovációs Bizottság, dönt.

(4) *  A városüzemelést végző cég a lakosságot az általa elvégzett pótlási munkákról évi egy alkalommal a helyi napilapban és internetes oldalán tájékoztatja, valamint minden év január 31. napjáig a városüzemeltetési feladati körében elvégzett fakivágásokról beszámolót nyújt be Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatához, amelyben fotódokumentációval alátámasztja azok indokoltságát, illetve kimutatja az ezekhez tartozó pótlási kötelezettségek mértékét és ezek pénzügyi vonzatát.

Biológiai aktivitásérték számításból eredő pótlás

9. § (1) A település közigazgatási területén újonnan beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg gondoskodni kell arról, hogy a településre külön jogszabály alapján számított biológiai aktivitás érték az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.

(2) Amennyiben a településrendezési eszköz nem közérdekű célt szolgáló módosításakor Pécs város közigazgatási területén a terület-felhasználás beépítésre nem szánt területről beépítésre szánt területre módosul, a biológiai aktivitásérték számításból eredő pótlásról (továbbiakban: pótlás) az Önkormányzat és a Cél megvalósítója településrendezési szerződés keretében gondoskodik.

(3) A megkötött településrendezési szerződésben

a) a Cél megvalósítója vállalhatja, hogy a pótlást saját érdekeltségű területén teljesíti a településrendezési eszköz módosításával

b) az Önkormányzat vállalhatja, hogy Cél megvalósítója helyett saját érdekeltségű területén teljesíti a pótlást. Ez esetben kérheti a Cél Megvalósítójától, hogy az

ba) fatelepítést vállaljon fel saját költségként, saját tulajdonú területen, vagy

bb) fatelepítést vállaljon fel saját költségként az Önkormányzat által kijelölt területen, vagy

bc) vállalja fel, hogy megtéríti az Önkormányzat által elvégzendő fatelepítés költségét.

(4) A fatelepítés költsége minden esetben a visszapótolt biológiai aktivitásérték számítás területi kiterjedésével megegyező területnagyságú fásítás költségével kell, hogy megegyezzen.

(5) A visszapótolt biológiai aktivitásérték számításból eredő pótlás területi nagyságának meghatározása a következő képlet szerint történik:

(6) Az Önkormányzat által elvégzendő, a (3) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti fatelepítés esetén a Cél megvalósítóját terhelő költséget a pótlási terület nagyságával megegyező nagyságú területen eltelepíthető faállomány telepítési és ápolási költsége jelenti. A faállomány telepítési és ápolási költségalapját a rendelet 6. § (6) bekezdésében részletezett faiskolai áru átlagár számítása adja.

Szabálysértési rendelkezések

10. § *  Az e rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtását a jegyző foganatosítja.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

12. § *  E rendeletnek a fás szárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról szóló 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 58/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 5. § (8) bekezdését az R. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. § *  E rendeletnek a fás szárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról szóló 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2016. (VI.28.) önkormány-zati rendelettel (a továbbiakban Ör.) megállapított 7/B. § (3) bekezdését az Ör. hatálybalépését követően ültetett fás szárú növényekre kell alkalmazni.

Dr. Páva Zsolt s. k.
polgármester
Dr. Modrovits Sándor s. k.
aljegyző

1. melléklet a 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Fakivágási engedély kérelem

A kérelmező neve:
Bejelentett lakcíme /értesítési címe:
Jogosultság:*
A kérelem tárgyát képező fás szárú növény
Faj/fajta Törzskörméret** Darabszám
Korábban ültetett beszámítandó fás szárú növény
Faj/fajta Törzskörméret** Darabszám
A kérelmezett fakivágás helyszíne
Pécs
helyrajzi szám:
Vázlatos ábra (hol található az adott növény a területen):
A fás szárú növény kivágásának indoka:
A kivágás tervezett időpontja:
Mellékletek (engedélyköteles építési tevékenységből eredő fakivágási kérelem esetén szükséges az építési engedély határozatának és tervdokumentációjának másolatát mellékelni):
Pécs,...........................................................
........................................................................
kérelmező
* Ha a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, nyilatkoznia kell a jogosultságáról.
** A földfelszíntől számított 1 m magasságban mérendő törzskerület.

2. melléklet a 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Pécs területén telepítésre javasolt (honos) fafajok

Magyar név Latin név
mezei juhar Acer campestre
korai juhar Acer platanoides
tatárjuhar Acer tataricum
közönséges gyertyán Carpinus betulus
szelídgesztenye Castanea sativa
sajmeggy, törökmeggy Cerasus mahaleb
bükk Fagus sylvatica
magas kőris Fraxinus excelsior
virágos kőris Fraxinus ornus
Fraxinus ornus ’Mecsek’
magyar kőris Fraxinus angustifolia ssp. pannonica
vadalma Malus sylvestris
zelnicemeggy, májusfa Padus avium
mandula Prunus dulcis
vadkörte Pyrus pyraster
csertölgy Quercus cerris
kocsánytalan tölgy Quercus petraea
molyhos tölgy Quercus pubescens
kocsányos tölgy Quercus robur
fehér fűz Salix alba
őshonos berkenye-fajok Sorbus sp. (Sorbus aria, Sorbus aucuparia,
Sorbus torminalis, Sorbus domestica)
kislevelű hárs Tilia cordata
nagylevelű hárs Tilia platyphyllos
ezüsthárs Tilia tomentosa
hegyi szil Ulmus glabra,
vénic szil Ulmus laevis,
mezei szil Ulmus minor

Pécs területén telepítésre javasolt (nem honos) fafajok

vadgesztenye Aesculus hippocastanum
hússzínű vadgesztenye Aesculus x carnea
közönséges platán Platanus x hispanica
szivarfa Catalpa sp.
császárfa Paulownia tomentosa
cédrus Cedrus sp.
arizoniai ciprus Cupressus arizonica
oszlopos boróka Juniperus sp.
selyemfenyő Pinus griffithii
füge Ficus carica
babérmeggy Laurocerasus sp.
gránátalma Punica granatum

3. melléklet a 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Inváziós fásszárú fajok (fásszárú özönfajok) és gyomfák

Magyar név Latin név
zöld juhar* Acer negundo
bálványfa* Ailanthus altissima
gyalogakác Amorpha fruticosa
nyugati ostorfa* Celtis occidentalis
keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia
amerikai- vagy vörös kőris* Fraxinus pennsylvanica
kései meggy* Padus serotina
aranyribiszke Ribes aureum
fehér akác* Robinia pseudoacacia

4. melléklet a 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Cserjék és egyéb növények
(fenyőfélék, lombhullató- örökzöld- és szoliter cserjék, évelők és gyep)
telepítésének faátmérőre történő átszámítási rendszere

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti kompenzációs intézkedések megtételéhez

FENYŐFÉLÉK telepítése esetén:

- Kistermetű vagy elfekvő fenyőfélék: Kistermetű fenyőféle: min. 80/100 méretű földlabdás, vagy min. 10 1 konténeres méretben ültethető. Elfekvő fenyőféle: min. 40/60 méretű földlabdás, vagy min. 5 1 konténeres méretben ültethető. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását.

Váltószám: 1 db ültetése megfelel 1,4 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek

- Oszlopos termetű fenyőfélék: min. 120 cm magassági méretű, min. 20 1 konténeres méretben vagy 3x iskolázott földlabdás minőségben ültethető. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását.

Váltószám: 1 db ültetése megfelel 2,4 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek

CSERJÉK telepítése esetén:

A fajra és fajtára jellemző méretben, átlagosan min. 40/60 cm magassági méretű konténeres cserje anyagból ültethető. Gyökeres cserje felhasználása nem megengedett. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak növényanyag minőségi igazolását.

Váltószám: 1 db ültetése megfelel 0,35 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek

ÖRÖKZÖLD és KIEMELT SZOLITER CSERJÉK telepítése esetén:

A fajra és fajtára jellemző méretben, átlagosan min. 80/100 cm magassági méretű, min. 10 1 konténeres, vagy 2x iskolázott földlabdás minőségű előnevelt cserje anyagból ültethető. Gyökeres cserje felhasználása nem megengedett. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását.

Váltószám: 1 db ültetése megfelel 0,6 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek

ÉVELŐK telepítése esetén:

A fajra és fajtára jellemző méretben, átlagosan min. 11-es cserépméretű, előnevelt növényanyagból ültethető. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását.

Váltószám: 1 db ültetése megfelel 0,2 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek

FÜVESÍTÉS elvégzése esetén:

- Füvesítés fűmagvetéssel: A váltószám tartalmazza a talaj-előkészítést, műtrágya szórást, 5 dkg/m2 fűmagkeverék kiszórását, min. 12, max. 15 kaszálás/év elvégzését, a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását. A váltószám nem tartalmazza az öntözővíz díját.

Váltószám: 1 m2 ültetése megfelel 0,4 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek

- Füvesítés gyepszőnyegezéssel: A váltószám tartalmazza a talaj-előkészítést, műtrágya szórást, gyepszőnyeg elhelyezését, szükség szerinti rögzítését, min. 12, max. 15 kaszálás/év elvégzését, a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását.

Váltószám: 1 m2 ültetése megfelel 0,7 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek

Mintaszámítás:

A hatóság által kijelölt közpark építésére vonatkozó kertépítészeti terv „Növénykiültetési terv” lapja illetve a „Műszaki leírás” alapján megállapítható, hogy a terv alapján elültetésre kerül:

Szorzó szám fapótlás átmérő (cm)
3 db elfekvő fenyő 1,4 4,2 cm
5 db oszlopos fenyő 80/100 méretben 1,4 7,0 cm
6 db oszlopos fenyő 1,50 m méretben 2,4 14,4 cm
200 m2 cserje, átlag 5 db/m2 mennyiségben = 1000 db 0,35 350,0 cm
40 m2 örökzöld sövény cserje 2 db/m2 mennyiségben = 80 db 0,6 48,0 cm
30 m2 szoliter cserje 3 db/m2 mennyiségben = 90 db 0,6 54,0 cm
100 m2 évelő, átlag 14 db/m2 mennyiségben = 1400 db 0,2 280,0 cm
300 m2 füvesítés fűmagvetéssel 0,4 120,0 cm
100 m2 füvesítés gyepszőnyegezéssel 0,7 70,0 cm
Összesen beszámítható fapótlás cm-ben: 947,6 cm

5. melléklet a 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet a 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelethez * 

Fás szárú növények sávos pótlási rendszere

A B C D E F G H
1. Zóna
száma
Növény
törzskörmérete
Engedéllyel kivágott fásszárú növények
esetében
Engedély nélkül kivágott fásszárú növények
esetében
2. ültetendő egyedszám 10/12 cm-es csemete (db)
3. kivágandó fásszárú növény törzskörmérete ép, egészséges egyed esetében kissé csonkolt, visszavágott lombkorona esetében erősen csonkolt, beteg fa esetében ép, egészséges egyed esetében kissé csonkolt, visszavágott lombkorona esetében erősen csonkolt, beteg fa esetében
4. 0-30cm 1 1 1 5 5 5
5. 30-80cm 2 1 1 10 5 5
6. 80-120cm 3 2 1 15 10 5
7. 120-200cm 5 3 2 25 15 10
8. 1 zóna 200cm < 7 4 3 35 20 15
9. 0-30cm 1 1 1 5 5 5
10. 30-80cm 1 1 1 5 5 5
11. 80-120cm 2 1 1 10 5 5
12. 12-200cm 3 2 1 15 10 5
13. 2. zóna 200cm < 4 3 1 20 15 5
14. 0-30cm 1 1 1 5 5 5
15. 30-80cm 1 1 1 5 5 5
16. 80-120cm 1 1 1 5 5 5
17. 12-200cm 2 1 1 10 5 5
18. 3. zóna 200cm < 3 1 1 15 5 5

7. melléklet a 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelethez * 

Fás szárú növények pénzbeni megváltásának sávos rendszere

A B C D E F G H
1. Zóna
száma
Növény
törzskörmérete
Engedéllyel kivágott fásszárú növények
esetében
Engedély nélkül kivágott fásszárú növények
esetében
2. pénzbeli megváltás összege (eFt)
3. kivágandó fászárú növény törzskörmérete ép, egészséges egyed esetében kissé csonkolt, visszavágott lombkorona esetében erősen csonkolt, beteg fa esetében ép, egészséges egyed esetében kissé csonkolt, visszavágott lombkorona esetében erősen csonkolt, beteg fa esetében
4. 0-30cm 30 30 30 150 150 150
5. 30-80cm 60 30 30 300 150 150
6. 80-120cm 90 60 30 450 300 150
7. 120-200cm 180 90 60 750 450 300
8. 1 zóna 200cm < 350 120 90 1050 600 450
9. 0-30cm 30 30 30 150 150 150
10. 30-80cm 30 30 30 150 150 150
11. 80-120cm 60 30 30 300 150 150
12. 12-200cm 90 60 30 450 300 150
13. 2. zóna 200cm < 120 90 30 600 450 150
14. 0-30cm 30 30 30 150 150 150
15. 30-80cm 30 30 30 150 150 150
16. 80-120cm 30 30 30 150 150 150
17. 12-200cm 60 30 30 300 150 150
18. 3. zóna 200cm < 90 30 30 450 150 150

8. melléklet a 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelethez * 

Fás szárú növények sávos pótlási rendszere helyi jelentőségű védett természeti értéket képező ingatlanon

A B C D E F G H
1. Zóna
száma
Növény
törzskörmérete
Engedéllyel kivágott fásszárú növények
esetében
Engedély nélkül kivágott fásszárú növények
esetében
2. ültetendő egyedszám 10/12 cm-es csemete (db)
3. kivágandó fásszárú növény törzskörmérete ép, egészséges egyed esetében kissé csonkolt, visszavágott lombkorona esetében erősen csonkolt, beteg fa esetében ép, egészséges egyed esetében kissé csonkolt, visszavágott lombkorona esetében erősen csonkolt, beteg fa esetében
4. 0-30cm 4 4 3 20 20 15
5. 30-80cm 8 4 3 40 20 15
6. 80-120cm 12 8 4 50 40 20
7. 120-200cm 16 12 8 70 60 50
8. 1 zóna 200cm < 20 16 12 100 80 60
9. 0-30cm 3 3 3 15 15 15
10. 30-80cm 5 3 3 25 15 15
11. 80-120cm 12 4 4 50 20 20
12. 12-200cm 16 8 5 70 50 25
13. 2. zóna 200cm < 20 12 6 100 60 30
14. 0-30cm 3 3 3 15 15 15
15. 30-80cm 4 4 4 20 20 20
16. 80-120cm 12 5 5 50 25 25
17. 12-200cm 16 5 5 60 25 25
18. 3. zóna 200cm < 20 5 5 90 30 25

9. melléklet a 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelethez * 

Fás szárú növények pénzbeni megváltásának sávos rendszere helyi jelentőségű védett természeti értéket képező ingatlanon

A B C D E F G H
1. Zóna
száma
Növény
törzkörmérete
Engedéllyel kivágott fásszárú növények
esetében
Engedély nélkül kivágott fásszárú növények
esetében
2. pénzbeli megváltás összege (eFt)
3. kivágandó fásszárú növény törzskörmérete ép, egészséges egyed esetében kissé csonkolt, visszavágott lombkorona esetében erősen csonkolt, beteg fa esetében ép, egészséges egyed esetében kissé csonkolt, visszavágott lombkorona esetében erősen csonkolt, beteg fa esetében
4. 0-30cm 120 120 85 560 560 420
5. 30-80cm 230 120 85 1120 560 420
6. 80-120cm 350 230 20 1400 1120 560
7. 12-200cm 450 60 40 1960 1680 1400
8. 1 zóna 200cm < 560 80 60 2800 2240 1680
9. 0-30cm 85 85 85 420 420 420
10. 30-80cm 140 85 85 700 420 420
11. 80-120cm 350 120 120 1120 560 560
12. 12-200cm 450 230 140 1960 1400 700
13. 2. zóna 200cm < 560 350 170 2800 1680 840
14. 0-30cm 85 85 85 420 420 420
15. 30-80cm 120 120 120 560 560 560
16. 80-120cm 350 140 140 1120 700 700
17. 12-200cm 450 140 140 1680 700 700
18. 3. zóna 200cm < 560 140 140 2520 840 700