Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a környezeti zajvédelemről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kt. 48. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartandó, hangosító berendezést igénylő közterületi rendezvényekre; a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre; valamint a közterületen folytatott utcai zenélésre és utcai éneklésre.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény hatálya alá tartozó gyűlések, politikai rendezvények során végzett tevékenységekre,

b) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendezvényekre,

c) a vallási tevékenység végzésére,

d) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenységek által keltett zajra és rezgésre,

e) a közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre,

f) műsorszolgáltatás céljából kitelepült rádió felvételre,

g) Szilveszter napján, augusztus 20-án, március 15-én és október 23-án tartott rendezvényre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) hangosító berendezés: minden olyan műszaki berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki (pl. hangszóró, hanghordozó eszközök lejátszó berendezése, műsorközvetítő hangforrás vagy műsorforrás)

b) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván;

c) műsorzaj: a hangosító berendezésből származó, a környezetet vagy a védendő létesítményt terhelő zaj;

d) rendezvény: előre meghatározott célból, helyen és időben, szervezett formában megtartandó (különösen szórakoztató, kulturális, karitatív, szabadidős, sportjellegű) összejövetel;

e) szakértő: az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, aki a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelel;

f) Szilveszter napján tartott rendezvény: minden olyan rendezvény, amelyet adott év december 31-én 9.00-tól a következő év január 1-jén 6.00-ig terjedő időszakban tartanak meg.

g) utcai zenélés: közterületen hangosító berendezés nélkül vagy hangosító berendezéssel, hangszerrel folytatott zenélés, feltéve, hogy ez a tevékenység nem tartozik bele a rendezvény fogalmi ismérveibe;

h) utcai éneklés: közterületen hangszer nélkül pusztán az emberi hanggal létrehozott tevékenység;

i) védendő létesítmény: az olyan épület, helyiség vagy terület, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére avagy munkavégzésre vagy kegyeleti célokat szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell (pl. kórház, rendelőintézet, szociális intézmény, templom bölcsőde, óvoda, iskola, közhivatal, bíróság, egyéb munkavégzést szolgáló hely, szálloda, szálloda jellegű épület, temető).

3. Közterületi rendezvény tartása

3. § (1) A közterületen hangosító berendezést igénylő rendezvényt (a továbbiakban: rendezvény) az alábbi időtartamokban szabad tartani:

a) *  az 1. számú zajvédelmi övezetben május 1. és október 31. közötti időszakban 8.00-tól 23.00-ig; november 1-je és április 30-a között 9.00-tól 22.00-ig;

b) *  a 2. számú zajvédelmi övezetben május 1. és október 31. közötti időszakban 9.00-tól 22.00-ig, november 1-je és április 30-a között 10.00-tól 22.00-ig;

c) a 3. számú zajvédelmi övezetben 9.00-tól 21.00-ig.

(2) *  A június 1. és október 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, egybefüggően több napon át tartó kulturális rendezvény esetében a rendezvény befejezésének időpontjára a polgármester az adott zajvédelmi övezetbeli időtartamhoz képest eseti túllépést engedélyezhet, melynek mértéke napi 1 óra lehet.

(3) Az egyes zajvédelmi övezetek határainak térképi megjelölését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Amennyiben a rendezvényt a zajvédelmi övezetek határain kívül eső területen tartják, azon övezet szabályait kell alkalmazni, amely övezethez a legközelebb helyezkedik el. Ha több zajvédelmi övezet található azonos távolságra, úgy a szigorúbb szabályokat támasztó övezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Az igénybe veendő közterületen egy időben más hangosító berendezést igénylő rendezvényt nem lehet tartani.

4. Közterületi rendezvény hangosító berendezéseinek engedélyezése, bejelentése

4. § (1) A rendezvény hangosító berendezéseinek használati feltételeit kérelemre a polgármester engedélyezi. A polgármester határozatban dönt a hangosító berendezés használatának feltételeiről és az engedély megadásáról. A határozatot a szervező köteles a rendezvény tartama alatt magánál tartani és ellenőrzés során bemutatni. A határozatot a polgármester tájékoztatásul megküldi a városi rendőrkapitányságnak és a Pécsi Közterület-felügyeletnek.

(2) A napi fél óra időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvény esetén a hangosító berendezés üzemeltetését a rendezvény szervezőjének a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal a rendelet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon be kell jelentenie a polgármesternek.

(3) A bejelentésről a polgármester a rendelet 5. melléklet szerinti igazolást állít ki a rendezvény szervezőjének. Hiányosan kitöltött formanyomtatvány esetén nem lehet igazolást kiállítani. Az igazolást a szervező köteles a rendezvény tartama alatt magánál tartani és az ellenőrzés során bemutatni. Az igazolás másolatát a polgármester tájékoztatásul megküldi a városi rendőrkapitányságnak és a Pécsi Közterület-felügyeletnek.

(4) A hangosító berendezés közterületi használatára irányuló engedélykérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon a rendezvény szervezője a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal köteles benyújtani a polgármesternek. A határidő elmulasztása esetén polgármester az engedélykérelmet elutasíthatja.

(5) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) helyszínrajzot, melyen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett területet, a színpad, a hangszórók és a nézőtér elhelyezkedését, valamint a legközelebbi védendő létesítmények megjelölését,

b) a rendelet 4. melléklete szerinti, szakszerűen kitöltött zajvédelmi adatlapot,

c) zaj- és rezgésvédelmi szakértő által készített szakvéleményt, amelyből megállapítható a rendezvényen használt hangosító berendezés várható zajkibocsátása.

(6) Ha a kérelemben közölt adatokból az állapítható meg, hogy a műsorzaj a környéken élők nyugalmát, illetve az érintett védendő létesítmények működését indokolatlanul zavarná, a polgármester a műsorzaj időtartamára, a hangosító berendezés zajkibocsátására vonatkozó korlátozást írhat elő, vagy az engedélykérelmet elutasíthatja.

5. Zajmérési kötelezettség és a hangosító berendezések működtetésének ellenőrzése

5. § (1) A hangosító berendezések üzemeltetésre vonatkozó engedélyben foglalt feltételeket a rendezvény szervezője a rendezvény teljes időtartama alatt köteles teljesíteni. Ebben az esetben zaj- és rezgésvédelmi követelmények teljesítését a zaj- és rezgésvédelmi szakértő által végzett mérésekkel kell igazolni.

(2) A zajvédelmi szakértőnek a (1) bekezdés szerinti zajmérésről mérési jegyzőkönyvet kell készítenie. A jegyzőkönyvnek mérési adatokkal alátámasztva kell igazolnia a hangosító berendezés zajkibocsátására, a műsorzaj mértékére az engedélykérelemben megadott zajszintek, illetve a polgármester által a hangosító berendezés zajkibocsátására meghatározott feltételek teljesítését.

(3) Ha a zajmérés során a szakértő úgy ítéli meg, hogy a műsorzaj várhatóan nem teljesíti a feltételeket, akkor erről haladéktalanul köteles a rendezvény szervezőjét tájékoztatni, és ennek tényét a mérési jegyzőkönyvben rögzíteni. Ilyen esetben a rendezvény szervezője azonnal köteles intézkedni az engedélyben előírt feltételek teljesítéséről.

(4) A rendezvénytől származó zajra vonatkozó panaszban foglaltak kivizsgálására a polgármester zajvédelmi szakértőt kér fel ellenőrző zajmérésre. Ezen vizsgálat költségét a rendezvény szervezője köteles viselni ha a mérés eredményeként az állapítható meg, hogy, nem teljesülnek az engedélyben meghatározott feltételek vagy a 4. § (6) bekezdés szerinti korlátozások, A vizsgálat költségéről és annak viseléséről a polgármester dönt.

(5) A polgármester a hangosító berendezés üzemeltetésének a folytatását a helyszínen felfüggesztheti, ha a rendezvény szervezője a hangosító berendezést engedély vagy bejelentés nélkül, vagy az e rendeletben foglalt feltételektől eltérően használja, illetve nem tudja igazolni, hogy a rendezvény időtartama alatt a műsorzaj nem haladja meg az engedélyezett mértéket.

6. Az utcai zenélésre és utcai éneklésre vonatkozó rendelkezések

6. § (1) Az utcai zenélésre és utcai éneklésre a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályok, valamint e rendeletben foglalt rendelkezések vonatkoznak.

(2) Az utcai zenélés és utcai éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát, valamint a munkahelyen dolgozókat.

(3) Egészségügyi intézmények, valamint közhivatalok és a bíróságok homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül, ezen intézmények nyugalmának biztosítása érdekében az utcai zenélés és utcai éneklés munkanapokon 8.00 óra és 16.00 óra között tilos.

(4) A kórházak homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül tilos az utcai zenélés és utcai éneklés.

(5) A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki a bíróságok ítélkezési szünetének időtartamára.

(6) A tanítási szünet időtartamát kivéve a nevelés-oktatási intézmények homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül hétköznap 8.00 óra és 15.00 óra közötti időszakban az utcai zenélés és utcai éneklés tilos.

7. A lakosság háztartási igényeit kielégítő tevékenységek szabályai

7. § (1) Magánszemély a tulajdonában, használatában lévő belterületi ingatlanon a háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, így különösen: motoros kerti gépek használatát vagy motoros fakivágást, - a rendkívüli kár- és balesetveszély elhárítását kivéve - hétköznap 7.00 óra és 20.00 óra között, szombaton és ünnepnapokon 9.00 óra és 19.00 óra közötti időtartamban szabad végezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamokon túl és vasárnapi napokon tilos háztartási tevékenységet kielégítő kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet folytatni.

8. * 

8. § *  Az e rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtását a polgármester foganatosítja.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a 2011. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló Európai Parlament és Tanács 2002/49/EK irányelvnek, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 37/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 37/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

illetékbélyeg helye

BEJELENTÉS
közterületi rendezvény megtartása során hangosító berendezés üzemeltetéséhez

1. A rendezvény szervezője

1.1. neve: .........................................................

1.2. cégjegyzékszáma * : □□-□□-□□□□□□

1.3. adószáma: □□□□□□□□-□-□□

1.4. nyilvántartási száma * : ....................................

1.5. címe

irányítószám: □□□□ település:.................................................
utca, házszám: .............................................................
levelezési címe:
....................................................................................
e-mail címe: ...........................................
telefonszáma(i): ......................................................... faxszáma: ...............................................

1.6. képviseletére jogosult személy

- neve: ....................................... lakcíme: .......................................

- telefon:..................................... e-mail:..........................................

2. A rendezvény időpontja

- kezdete: □□□□-□□-□□ (év/hónap/nap) □□:□□ (óra/perc)

- befejezése: □□□□-□□-□□ (év/hónap/nap) □□:□□ (óra/perc)

3. A rendezvény helyszíne

- közterület, illetve a terület megnevezése, helyrajzi száma:

.....................................................................................

4. A használandó hangosító berendezés

- élőzene hangosítással / gépi műsorforrás * 

- a hangosító berendezések megnevezése, darabszáma, műszaki adatai

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

5. A hangosításért felelős személy megnevezése, elérhetősége:

- neve: ....................................... lakcíme: .......................................

- telefon:..................................... e-mail:..........................................

6. A tervezett műsor

- leírása vagy műsorfüzet

....................................................................................................

....................................................................................................

A bejelentéshez csatolva:

o meghatalmazás * 

Kelt, .................................

.........................................................
bejelentő aláírása, bélyegző

3. melléklet a 37/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

illetékbélyeg helye

KÉRELEM
közterületi rendezvény megtartása során hangosító berendezés engedélyezéséhez

Alulírott, .................................................. kérem szíveskedjék engedélyezni a ............................ (közterület, terület megnevezése és helyrajzi száma) ............................ (időpont megjelölése év, hónap, nap) tartandó rendezvény hangosító berendezésének használatát.

A hangosításért felelős személy megnevezése, elérhetősége:

Név: .............................................

telefon: ........................................ e-mail: ...............................................

fax: .............................................

A kérelemhez csatolva:

o helyszínrajz * 

o zajvédelmi adatlap □

o zaj- és rezgésvédelmi szakértő által készített szakvélemény □

o meghatalmazás * 

Kelt, .............................................

.........................................................
kérelmező aláírása, bélyegző

4. melléklet a 37/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

ZAJVÉDELMI ADATLAP
közterületi rendezvény megtartása során hangosító berendezés engedélyezéséhez

1. A rendezvény szervezője

1.1. neve: .........................................................

1.2. cégjegyzékszáma * : □□-□□-□□□□□□

1.3. adószáma: □□□□□□□□-□-□□

1.4. nyilvántartási száma * : ....................................

1.5. címe

irányítószám: □□□□ település:.................................................
utca, házszám: .............................................................
levelezési címe:
....................................................................................
e-mail címe: ...........................................
telefonszáma(i): ......................................................... faxszáma: ...............................................

1.6. képviseletére jogosult személy

- neve: ....................................... lakcíme: .......................................

- telefon:..................................... e-mail:..........................................

2. A rendezvény időpontja

- kezdete: □□□□-□□-□□ (év/hónap/nap) □□:□□ (óra/perc)

- befejezése: □□□□-□□-□□ (év/hónap/nap) □□:□□ (óra/perc)

3. A rendezvény helyszíne

- közterület, illetve a terület megnevezése, helyrajzi száma:

..................................................................

4. A használandó hangosító berendezés

- élőzene hangosítással / gépi műsorforrás * 

- a hangosító berendezések megnevezése, darabszáma, műszaki adatai

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

5. A hangosító berendezés üzemeltetésének időtartama

......................................................................................................

6. A tervezett műsor

- leírása vagy műsorfüzet

7. A várható zajkibocsátás, zajterhelés a zaj- és rezgésvédelmi szakértő által készített szakvélemény alapján

7.1. A hangosító berendezés eredő zajkibocsátására jellemző LWAeq (egyenértékű A-hangteljesítményszint) a tervezett műsor időtartamára vonatkoztatva (naponként, ha eltérő):

- 6:00-22:00 óra közötti időszakban: ...............................................

- 22:00-6:00 óra közötti időszakban: ...............................................

7.2. A hangosító berendezés eredő zajkibocsátásától származó, a műsorzajra jellemző egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq dB) a legkedvezőtlenebb helyzetű védendő létesítmény homlokzata előtt 2 m-re, a tervezett műsor időtartamára vonatkoztatva (naponként, ha eltérő) * 

- a 6:00-22:00 óra közötti időszakban:

- a 22:00-6:00 óra közötti időszakban:

Kelt, .................................

.........................................................
kérelmező aláírása, bélyegző

5. melléklet a 37/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

IGAZOLÁS
hangosító berendezés üzemeltetésének bejelentéséről

A környezeti zajvédelem helyi szabályozásáról szóló ..../2011. (VI. ....) önkormányzati rendelet alapján igazolom ..............................., mint a rendezvény szervezőjének, hogy a ................ hrsz-ú, természetben Pécs, ...................... területen tartandó .................................fantázianevű, napi fél óra időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvény során hangosító berendezés üzemeltetésének tényét bejelentette.

A rendezvényszervező székhelye: ........................................................település neve, .......... irányítószám, ........................ utca (tér, út) ............... szám.

A rendezvényszervező cégjegyzékszáma/vállalkozói nyilvántartási száma/bírósági nyilvántartásba vételi száma: .............................................

A rendezvény időpontja:

- kezdete: □□□□-□□-□□ (év/hónap/nap) □□:□□ (óra/perc)

- befejezése: □□□□-□□-□□ (év/hónap/nap) □□:□□ (óra/perc)

Pécs, ...... év ............... hónap ...... nap.

.......................................
aláírás