Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról * 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglalt kivétellel Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén található helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen kialakított várakozási célú területekre.

(2) *  A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a taxiállomások,

b) a filmforgatási célú közterület-használat esetén a stáb által igénybe vett parkolók

használatának szabályaira.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott várakozási célú területek:

a) védett övezetekből,

b) fokozottan védett „sétáló” övezetekből,

c) fokozottan védett „gyalogos” övezetekből és

d) parkolózónákból

tevődnek össze.

(4) A (3) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott várakozási területek elhelyezkedését a 7. melléklet tartalmazza.

(5) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal ellátott járműre, valamint az ilyen járművek tulajdonosára, üzembentartójára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Védett övezet: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés n) pontja szerint „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával kijelölt olyan, az 1. melléklet I. pontjában megnevezett terület, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás engedélyhez és az ebben foglalt feltételekhez kötött.

2. Fokozottan védett „sétáló” övezet: a KRESZ 14. § (1) bekezdés n) pontja szerint: „Mindkét irányból behajtani tilos, valamint a KRESZ 15. § (1) bekezdése szerint „Megállni tilos”, „Kivéve áruszállítás 7.00 - 10.00 óráig” jelzőtáblákkal kijelölt - olyan, az 1. melléklet II. pontjában megnevezett terület, amely övezetbe a gépjárművel való behajtás feltételekhez kötött.

3. Fokozottan védett „gyalogos” övezet: a KRESZ 13. § (1) bekezdés g) pontja szerint „Gyalogos övezet (zóna)” táblával kijelölt - az 1. melléklet III. pontjában megnevezett - olyan terület, amely a védett övezeten belül is kiemelt védelmet élvez, és ahová a járművel történő behajtás feltételekhez kötött.

4. Parkolózónák: a KRESZ 17. § (1) bekezdése e) pontjában meghatározott módon táblával jelölt olyan közterületi várakozási területek, ahol a jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez kötött.

5. * 

6. *  Jogosult magánszemély: akinek állandó lakóhelye a védett, a fokozottan védett övezetben, illetve a parkolási zóna területén van, és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy általa üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárművel rendelkezik, amely forgalmi engedélyének C.1. pontjába az állandó lakhelye került bejegyzésre.

7. *  Jogosított magánszemély: akinek állandó lakóhelye, vagy garázsa, továbbá lakcímkártya szerinti tartózkodási helye szerinti díjövezeti parkolási zóna szektorában, vagy védett övezetben, vagy a fokozottan védett övezetekben van, és megfelel az alábbi feltételek egyikének:

a) az általa tulajdonolt jogi személynek minősülő, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet tulajdonában álló, vagy általa lízingelt vagy általa üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárműre vonatkozóan állandó teljes körű meghatalmazással rendelkezik;

b) a gépjármű használatára meghatalmazást adó, jogi személynek minősülő, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet alkalmazottja, a meghatalmazás, illetve az alkalmazotti jogviszony tartamára.

Továbbá e rendelet szerint jogosított magánszemély az is, akinek a tartózkodási helye a lakcímkártya alapján a parkoló zónában, vagy a védett övezetben, vagy a fokozottan védett övezetben van és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy általa üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárművel rendelkezik.

8. Jogosult intézmény: a rendelet területi hatálya alá tartozó területen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező jogi személynek minősülő, gazdálkodási tevékenységet folytató székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, vagy más, jogi személynek minősülő vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet a tulajdonában lévő, általa lízingelt vagy üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárművei tekintetében.

9. Jármű: a KRESZ 1. sz. függelékének II/a. pontjában meghatározott közúti szállító, vagy vontató eszköz.

10. Gépjármű: a KRESZ 1. sz. függelékének II/a. pontja szerinti jármű.

11. *  Intézmény dolgozója: az alkalmazotti jogviszony igazolásával annak időtartamára az a magánszemély, akinek munkáltatója székhelye, vagy telephelye szerinti díjövezeti parkolási zóna szektorában, vagy védett övezetben, vagy a fokozottan védett övezetében van, és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy általa üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárművel rendelkezik.

12. *  Üzemeltető: a védett övezetek és a parkolózónák üzemeltetője, , a BIOKOM Nonprofit Kft. (a 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. §-ában meghatározott szolgáltató).

13. * 

14. Magánparkoló: a jogosult magánszemély és a jogosult intézmény tulajdonában (használatában) álló ingatlan vagy ingatlanrész, amely a saját gépjármű(vek) parkolási lehetőségét biztosítja.

15. Világörökségi zóna: a belvárosnak az 1. melléklet I/1. pontjában megjelölt azon övezete, amelyet a Világörökség részének nyilvánított ókeresztény temető környezetének a közúti forgalom ártalmaival szemben az önkormányzat különös védelemben részesít, tekintettel az Európai Unióhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásra is. A jelzőtáblával jelölt Világörökségi Zóna e rendelet szempontjából védett forgalmú övezetnek minősül.

16. A gépjármű üzemben tartója: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott üzembentartó.

17. A kizárólagos használatú várakozóhely: az olyan a várakozási övezetben található közterület, amely kizárólagos behajtási és parkolási jogot biztosít az engedélyes épülete előtt.

18. Behajtási engedély: a rendeletben külön meghatározott védett forgalmi övezetekbe történő behajtás engedélyezése a 2. melléklet szerinti költségtérítés ellenében, az arra jogosultak és jogosítottak részére. Ezen engedély a közterületen történő várakozásra nem jogosít.

19. Behajtási-várakozási engedély: védett forgalmi övezetbe történő behajtás-várakozás engedélyezése a 2. melléklet szerinti díj megfizetése ellenében, az arra jogosultak és jogosítottak részére.

20. Parkolóengedély: parkolózónában történő várakozás engedélyezése a 4. melléklet szerinti parkoló engedély megváltását követően, az arra jogosultak részére.

21. Parkolóbérlet: parkolózónában történő várakozás engedélyezése a 4. melléklet szerinti havi, negyedéves vagy éves parkoló bérlet megváltása alapján.

22. *  Környezetkímélő gépkocsi: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 2. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi az alábbiak szerint:

a) elektromos gépkocsi: az MR. 2. § (7) bekezdése szerinti gépkocsi,

b) nulla emissziós gépkocsi: az MR. 2. § (8) bekezdése szerinti gépkocsi.

23. *  Városi Parkolókártya: Az üzemeltetőnél vásárolható érintésmentes, személyhez kötött chip alapú kártya, mely használatával a rajta feltöltött, rendelkezésre álló egyenleg erejéig lehet parkolójegyet vásárolni a parkolójegy-kiadó automaták kártyaleolvasó terminálján keresztül. A Díjkedvezményre az Ör. 9. § (13)-(14) bekezdésekben meghatározott feltételek szerint jogosít.

3. Védett övezetek és parkolózónák üzemeltetése

3. § (1) *  Pécs Megyei Jogú Város területén a védett, a fokozottan védett „sétáló” és a fokozottan védett „gyalogos” övezetekben, valamint a parkolózónákban a gépjárművel történő behajtás, valamint a fizetőparkolás feltételeinek biztosítására irányuló közszolgáltatást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a BIOKOM Nonprofit Kft. között létrejött közfeladat ellátási szerződés erre irányuló részében és a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. törvény 15/E. § (2) bekezdésében foglalt feltétel szerint 2019. január 1-től 2023. december 31. napjáig a BIOKOM Nonprofit Kft. (székhelye: 7632 Pécs, Siklósi u. 52.) látja el.

(2) * 

4. A behajtás feltételei a járműforgalomtól védett és fokozottan védett övezetekbe

4. § (1) Pécs Megyei Jogú Városnak az 1. mellékletben megjelölt területei védett, fokozottan védett „sétáló” és fokozottan védett „gyalogos” övezetnek minősülnek.

(2) *  A védett és a fokozottan védett övezetbe behajtani csak lakossági, intézményi, áruszállítási, építési és ingatlan-fenntartási vagy közfeladat ellátására vonatkozó, vagy az e rendeletben meghatározott egyéb, az üzemeltető által költségtérítés, valamint díj ellenében, továbbá díjfizetés nélkül kiadott eseti behajtási, vagy behajtási-várakozási engedély alapján lehet. A díjat a három, vagy ennél több kerekű járművel történő behajtás és várakozás esetén kell megfizetni. A védett és a fokozottan védett övezetekbe történő behajtási engedélyre vonatkozó költségtérítés összegét, valamint a behajtási-várakozási engedély díjait a 2. melléklet tartalmazza. Védett és fokozottan védett övezetben található úticél megközelítése és elhagyása a lehető legrövidebb idejű övezeti tartózkodással történhet.

(3) A védett és fokozottan védett övezetekbe történő behajtásért és az ottani várakozásért a díjat a következők szerint kell megfizetni:

a) Az üzemeltető erre kijelölt telephelyén váltható eseti (30 percre, egy óra vagy egy napi időtartamra szóló) behajtási-várakozási engedély ellentételezése készpénzzel, bankkártyával, bankkártyaként működő egyéb kártyával történhet.

b) A (2) bekezdésben és a (7) bekezdésben meghatározott jogosult és jogosított magánszemélyek, jogosult intézmények, behajtási engedélyben részesülő más személyek és szervezetek által az üzemeltető erre kijelölt telephelyén váltható - a rajta szereplő időtartam alatt az adott területre állandó behajtásra, behajtásra-várakozásra jogosító - engedély díjának és a költségtérítésnek az ellentételezése, készpénzzel, bankkártyával, bankkártyaként működő egyéb kártyával és banki átutalással történhet.

A behajtási engedélyre vonatkozó költségtérítés, továbbá a behajtási-várakozási engedély díja fizetési módjának részletes szabályairól a 5. melléklet rendelkezik.

(4) A védett és fokozottan védett övezetekbe engedély nélkül hajthatnak be, és ott díjfizetés nélkül várakozhatnak:

a) a KRESZ 14. § (12) bekezdésében meghatározott járművek a feladataik ellátásához szükséges időtartamra,

b) közforgalmú helyi tömegközlekedési jármű, az őt kiszolgáló jármű a munkavégzés időtartamára,

c) az OEP megbízásából betegszállítást végző, továbbá halottszállító járművek, az adott feladatok ellátásának idejére.

(5) A védett és a fokozottan védett övezetekbe engedély nélkül hajthatnak be és ott korlátozás és díjfizetés nélkül várakozhatnak:

a) a KRESZ 49. §-ában meghatározott fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt járművek,

b) a KRESZ 50. §-ában meghatározott figyelmeztető jelzéssel felszerelt és azt jogszerűen használó járművek,

c) a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműve,

d) az üzemeltető és az általa az üzemeltetéssel, vagy annak egy részével megbízott szervezet erre kijelölt járművei,

e) * 

(6) A KRESZ 14. § (13) bekezdése szerinti, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott, mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott, vagy mozgáskorlátozottat szállító személy járművével a védett és a fokozottan védett övezetbe hozzájárulás nélkül behajthat és ott időtartam-korlátozás nélkül várakozhat, amennyiben az úti célja az övezetben van, vagy az csak a védett övezeten keresztül közelíthető meg.

(7) A védett és fokozottan védett övezetekbe engedély alapján, díjfizetés ellenében, vagy anélkül hajthat be és várakozhat:

a) a jogosult és jogosított magánszemély és intézmény magánparkoló területének megközelítése céljából,

b) magánparkolóval nem rendelkező intézmény, vagy magánszemély , áruszállítás, építési és ingatlan-fenntartási szolgáltatás céljából,

c) *  védett övezetekben telephellyel, székhellyel magánparkolóval nem rendelkező figyelmeztető jelzés használatára igazoltan jogosult gáz-, víz- és villanyszerelés közüzemi szolgáltatásban veszély-, vagy halasztást nem tűrő kárelhárítási munkát végző - kamarai tagsággal rendelkező - vállalkozás, feladatai ellátásának idejére.

d) más személy előzetesen beszerezett eseti engedély alapján,

e) *  a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatainak ellátása idejére, de legfeljebb 120 percig.

5. § (1) A védett övezetbe behajtási vagy behajtási-várakozási engedélyt kell biztosítani a jogosult magánszemélyeknek, intézményeknek és a jogosított magánszemélyeknek abban az övezetben, amelyben állandó lakóhelyük, lakcímkártya szerinti tartózkodási helyük, székhelyük, (telephely, fióktelep is) található.

(1a) *  Kérelemre a nyolcvanadik életévét betöltött jogosult magánszemély arra az övezetre, ahol állandó lakhelye vagy lakcímkártya szerinti tartózkodási helye van, a nevét és a saját tulajdonú vagy az általa lízingelt gépkocsi forgalmi rendszámát is tartalmazó - adott évre érvényes - ingyenes behajtási - várakozási engedélyt igényelhet az üzemeltetőtől 1 db „A” díjosztályba tartozó gépjárműre, a vezetői engedély érvényessége és a jogosultság igazolásával egyidejűleg.

(2) *  Behajtási engedélyt csak az 1. melléklet 5-6. pontjában meghatározott védett, továbbá a 7-13. pontjában meghatározott fokozottan védett „sétáló”, valamint a 14-15. pontja szerinti fokozottan védett „gyalogos” övezeteibe adható, 2. melléklet 1. pontjának t) alpontjában meghatározott költségtérítés ellenében.

(3) *  Az (1) és a (2) bekezdésekben meghatározott esetekben a jogosult magánszemélyek lakásonként maximum 2 db korlátlan közterületi várakozásra jogosító behajtási-várakozási engedélyt és korlátlan számú időkorláttal ellátott behajtási engedélyt, a jogosított magánszemélyek csak lakásonként maximum kettő darab behajtási, vagy behajtási-várakozási engedélyt igényelhetnek egy övezetre díj ellenében. A jogosultak az engedélyen megjelölt védett övezetbe behajthatnak, de közterületen csak várakozási engedéllyel tartózkodhatnak (álló gépjárművel), ha a gépjármű elhelyezése garázsban, saját területen, (ideértve bérlet vagy egyéb jogcím alapján használt területet is) nem biztosítható.

(4) *  A védet övezetekbe - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - álló gépjárművel való tartózkodásra is jogosító engedéllyel (ideértve az egy közterületi rendezvény esetén a többszöri behajtást is), vagy napi behajtási-várakozási engedéllyel, továbbá a jogosult intézményeknek a rendszeres áruszállításra (folyamatos rakodás mellett legfeljebb 30 perc időtartamra) és saját területen történő várakozásra adott behajtási engedéllyel, vagy e rendeletben meghatározott egyéb engedéllyel lehet behajtani.

Az eseti vagy napi behajtásra és várakozásra szóló engedély időbeni korlátozással is kiadható a Király utcába és a Ferencesek utcájába 7.00 - 10.00 óráig, a Citrom utcába, a Graz és Fellbach térre 7.00 - 10.00 és 18.00 - 20.00 óra között.

(5) Az Irgalmasok u., a Városház köz, a Boltív köz és Kazinczy u., valamint a Citrom u., Graz, Fellbach és Jókai tér jogosult magánszemélyei és intézményei számára a hozzájuk legközelebb eső parkolózóna legközelebbi szektorának a használatára vonatkozó kedvezményes éves parkoló engedélyt kell biztosítani. A Mátyás király és Teréz utca jogosult magánszemélyei behajtási engedély helyett - e bekezdésben foglaltak szerint - kedvezményes éves behajtási-várakozási engedélyt igényelhetnek a hozzájuk legközelebb eső parkolózóna legközelebbi szektorának a használatára.

(6) *  Az Aradi Vértanúk útjának díszburkolattal ellátott szervizútja felett elhelyezkedő Nyíl köz jogosult magánszemélyei és intézménye részére behajtási engedélyt kell biztosítani az 1. melléklet 4. pontja szerinti védett övezetre, a 2. melléklet 1. pontjának t) alpontjában meghatározott költségtérítés ellenében. Az engedély álló gépjárművel közterületi tartózkodásra nem jogosít.

(7) A védett övezetbe behajthat és díjfizetés nélkül várakozhat:

a) *  A taxi üzemeltetője a be- és kiszálláshoz szükséges ideig (az arra rászoruló, kísérő nélküli idős, vagy beteg személyek esetén a lakásba kísérés idejére legfeljebb 10 percre, az üzemeltető által a 2. melléklet 1. pontja p) alpontjában meghatározott díj ellenében kiadott óra beállításával).

b) tehertaxi, a rakodáshoz szükséges - legfeljebb 1 óra - időtartamra.

c) *  a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatának ellátása idejére, de legfeljebb 120 percig, az üzemeltető által „sürgősségi betegellátás” megjelöléssel az engedély pótlására és cseréjére megállapított díjnak megfelelő költségtérítés ellenében kiállított, órával ellátott engedély alapján. Az engedélyt az üzemeltető a jegyző átirata alapján adja ki.

d) *  Bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermekeknek az intézménybe, illetve az intézményből történő szállítására kedvezményes gyermekszállítói behajtási-várakozási engedéllyel rendelkező személy az intézmény üzemelésének napjain a szükséges időre, de legfeljebb 30 percig. Minden érintett oktatási intézmény esetében családonként 1 db ilyen órával ellátott engedély igényelhető, melyet az üzemeltető költségtérítési díj ellenében ad ki.

Az engedély díja megegyezik az engedélyek pótlásának és cseréjének díjával. Az e pontban meghatározott engedélyen felül családonként legfeljebb még egy gyermekszállítási behajtási-várakozási engedély igényelhető, amelynek a díját - a hasonló behajtást és várakozást lehetővé tevő más engedélyek díjaihoz igazodóan - a 2. melléklet 1. pontja h) alpontja tartalmazza. A gyermek szállítására vonatkozó engedély munkanapokon 06.30 és 18.00 óra között jogosít behajtásra és várakozásra.

A gyermekszállítói engedély a bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermek szállítása érdekében használható fel, az engedélyt jogosulatlanul használó pótdíjat köteles fizetni.

e) *  Taxi üzemeltetője a be- és kiszálláshoz szükséges ideig Ferencesek utcájában, valamint a Király utcában.

(8) *  Az (1)-(2) bekezdésben, a (9) bekezdésben és a (7) bekezdés a), c), d) és e) pontjában, meghatározott esetekben a tartózkodás megkezdésének időpontját a járművön - gépkocsi esetében a jármű (első) szélvédő üvege mögött (a műszerfalon) - elhelyezett órán jelezni kell. Az óra jelzését a jármű eltávozása és az övezet elhagyása nélkül megváltoztatni tilos.

(9) *  A Király utca, Ferencesek utcája és az Esze Tamás utca fokozottan védett övezetébe lakó jogosult magánszemélyek magánterületen történő parkolás céljából behajthatnak. Akik a gépkocsitárolást magánterületen nem tudják biztosítani, közterületi tartózkodásra is jogosító behajtási-várakozási engedélyt válthatnak a legközelebbi védett övezetbe Ezek a személyek a lakóhelyük szerinti fokozottan védett övezetbe naponta egyszeri alkalommal behajthatnak, és itt, a kijelölt parkolóhelyen, legfeljebb 30 perces időtartamra jogosultak várakozni. A jogosultságot a jogosult köteles az üzemeletetőnél külön nyilvántartásba vetetni és engedélyét órával kiegészíttetni.

6. § (1) *  A védett övezetben lakó jogosult és jogosított magánszemélyek és intézmények részére kérelemre az 5. § (1) bekezdésében meghatározott behajtási vagy behajtási-várakozási engedélyt az üzemeltető az igényjogosultság igazolása után adja ki. Jogosult és jogosított magánszemélynek járó kedvezmény alapján ugyanazon a jogcímen egy gépjárműre csak egy engedély vásárolható.

(2) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultaknak és jogosítottaknak - kérelemre - az üzemeltető a 9. § (9) bekezdésben megjelöltek szerint biztosít parkolóengedélyt. Ez esetben a jogosultak és jogosítottak behajtási-várakozási engedélyt a védett övezetben nem igényelhetnek.

(3) *  A fokozottan védett övezetbe tartozó Jókai téren,, a Király utcában, a Ferencesek utcájában, a Citrom utcában a behajtást korlátozó műszaki gát alkalmazható, melynek megépítése esetén a behajtást a magánparkolóval rendelkező jogosultak részére biztosítani kell.

(4) *  Az 1. melléklet I. pontjának 1.-4. alpontjában meghatározott területekre szóló engedély - a jogosult, a jogosított magánszemélyek és az intézmény magánparkoló helyének a megközelítése céljából történő behajtás eseteit kivéve - napi 9 óra, az 5.-6. pontban meghatározott területekre pedig napi 4 óra időtartamot, továbbá a 7.-10. pontban és a 12., 13. pontban meghatározott területekre a napi 3 óra időtartamot nem haladhatja meg.

(5) A védett és a fokozottan védett övezetekben lévő szállodák az üzemeltetőnél évente legfeljebb 3 db - kizárólag a szállodai vendégek behajtásának és várakozásának biztosítására szolgáló - a szálloda nevére szóló, sorszámozott, rendszám nélküli engedélyt válthatnak. Az engedély csak az üzemeltető által a rajta feltüntetett övezetben való tartózkodásra jogosít.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott engedélyek átadásáról az engedélyes szálloda köteles eseményszerűen nyilvántartást vezetni a hatályos adatvédelmi szabályok betartásával. A nyilvántartás legalább az engedély sorszámát, a használó nevét, a behajtásra és várakozásra jogosult gépkocsi rendszámát, és a használat időtartamát tartalmazza. A szálloda köteles a nyilvántartást ellenőrzés céljából az erre jogosult szerveknek bemutatni.

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott engedélyt a kiadására jogosult szervezet bevonhatja, amennyiben a szálloda a (6) bekezdésben meghatározott nyilvántartást ellenőrzés céljából nem mutatja be, annak vezetését elmulasztja, vagy a nyilvántartásból nem állapítható meg a használat jogszerű vagy jogszerűtlen volta.

(8) *  A védett és a fokozottan védett övezetekben lévő intézmények az üzemeltetőnél évente legfeljebb 3 db, az intézmény nevére szóló, sorszámozott, rendszám nélküli engedélyt válthatnak. Az engedély csak az üzemeltető által az engedélyen feltüntetett utcákban való tartózkodásra jogosít. Az üzemeltető az engedélyt csak az intézmény közvetlen környezetében található utcákra, pontos cím megjelöléssel adhatja ki.

5. Fizetőparkoló-zónák és a parkolóhelyek használatának szabályai

7. § (1) *  Az Önkormányzat a városnak a 3. mellékletben megjelölt területein lévő parkolóhelyeket fizetőparkolókká nyilvánítja, amelyeket 2 fizetőparkoló-zónába sorol.

(2) A fizetőzónát a „Várakozási övezet (zóna)” jelzőtáblával és a fizetésre utaló kiegészítő jelzőtáblával kell ellátni, fel kell tüntetni a fizetési kötelezettség időbeli hatályát, és amennyiben a várakozási idő korlátozott, a maximális várakozás időtartamát.

(3) *  Külön szöveges táblán, vagy a díjfizetésre rendelt berendezésen (jegykiadó automata, kártyaleolvasó) fel kell tüntetni a parkolóüzemeltető nevét, címét, telefonszámát, a parkolási díj és pótdíj összegét.

8. § (1) A három, vagy ennél több kerekű járművel történő parkolásért, illetve a parkolózóna egyéb igénybevételéért az igénybevevő a 4. melléklet 1-3. pontjában meghatározott díjat köteles fizetni. A várakozási díj, a pótdíj az Önkormányzatot illeti meg, mely díjak beszedése az üzemeltető feladata.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjbeszedésre és a díjak felhasználására vonatkozó követelményeket az Önkormányzat és az Üzemeltető között létrejött közszolgáltatási keretszerződés szabályozza.

(3) A fizetőparkoló-zónákban a parkolóhelyek igénybevételéért a díjat

a) parkolójegykiadó automatával ellátott parkolózónákban, vagy ezek egyes szektoraiban az automatákból váltott parkolójeggyel, a megállást követően haladéktalanul, felhívás nélkül, vagy

b) valamennyi parkolózónában és azok egyes szektoraiban a mobiltelefonos parkolási rendszer használatával, annak megindításával a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy

c) *  valamennyi parkolózónában chip alapú Városi Parkolókártya használatával, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy

d) a 9. § (6)-(9) bekezdésében meghatározott jogosult és jogosított magánszemélyek, jogosított intézmények és ezek dolgozói, egyéb szervezetek és személyek által az üzemeltető erre kijelölt telephelyén váltható, meghatározott időtartamú parkolóengedély ellentételeként készpénzzel, bankkártyával, banki átutalással, más bankkártyához hasonló kártyával, vagy

e) az üzemeltető erre kijelölt telephelyén váltható, meghatározott időtartamú parkolóbérlet ellentételeként készpénzzel, bankkártyával, banki átutalással, más bankkártyához hasonló kártyával

kell megfizetni.

Az a)-e) pontban felsorolt díjfizetési módozatok részletes feltételeiről az 5. melléklet rendelkezik.

(4) A fizetőparkoló-zónákban a megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama jegykiadó automatából váltott jegy esetén 15 percnek megfelelő összeg; mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használata esetén 15 percnek megfelelő összeg, kivéve ha a díjfizetés leállítására irányuló kérés a díjfizetés megkezdése utáni első percben megtörténik.

(5) *  Ahol a parkolás megkezdése és a befejezése is mobiltelefon használatával lehetséges, ott - az (5) bekezdésben meghatározott legrövidebb időtartam megfizetését követően - a további parkolási díj megfizetése percalapon történik.

(6) *  A parkolók várakozási célú használatáért

a) díjfizetési kötelezettség áll fenn

aa) hétfőtől péntekig az I. díjzónában 08.00 - 19.00 óráig, a II. díjzónában 08.00 - 17.00 óráig,

ab) szombaton az I. díjzónában és a II. díjzóna c) szektorában 07.00 - 13.00 óráig,

b) díjfizetési kötelezettség nem áll fenn

ba) vasárnap és ünnepnapon,

bb) december 24-e és az azt követő január 1-je közötti munka- és szabadnapokon.

(6a) *  A Polgármester egyedi döntéssel elrendelhet - a (6) bekezdés b) pontjában meghatározottakon túl - további díjmentes parkolási időszakot a munkaszüneti napok körüli munkarend miatt kialakuló szabadnapokra.

(7) A parkolóhasználat ideje alatt az üzemeltető nem biztosítja a gépjármű őrzését, és nem felel a gépjárműben keletkezett károk megtérítéséért, továbbá a gépjármű eltulajdonításáért.

(8) A parkolási idő meghosszabbítása csak új jogosultság megvásárlásával történhet.

(9) *  A fizetőparkoló-zónákat nem parkolási célból rendezvény tartására és a (10) bekezdésben meghatározott célra lehet igénybe venni. A fizetőparkoló-zónákat nem parkolási célból rendezvény tartására Pécs Megyei Jogú Város polgármestere által kiadott írásbeli nyilatkozat alapján lehet. A nyilatkozat tartalmazza az elfoglalandó parkolóhelyek kiesett díjbevételére vonatkozóan az üzemeltető részére fizetendő kártalanítás összegét, amelyet az adott díjzónára vonatkozó parkolási díj alapulvételével kell megállapítani. A tervezett rendezvény megtarthatóságára és engedélyezésére a közterületek használatról szóló 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(10) *  A fizetőparkoló-zónák (9) bekezdésben meghatározottaktól eltérő nem parkolási célú igénybevétele, közútkezelői hozzájárulásban vagy az üzemeltetővel kötött megállapodásban foglaltak szerint történik.

Az írásbeli hozzájárulás, vagy megállapodás tartalmazza az elfoglalandó parkolóhelyek kiesett díjbevételére vonatkozóan az üzemeltető részére fizetendő kártalanítás összegét, amelyet az adott díjzónára vonatkozó parkolási díj alapulvételével kell megállapítani.

Annak megítélésére, hogy a használatra irányuló tevékenység közterületen folytatható-e, a közterületek használatról szóló 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § (1) A parkolózónák igénybevételére a 8. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott engedély váltható.

(2) A parkolózónák igénybevételére a 8. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott parkolóbérlet váltható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti parkolóengedély naptári évre, vagy fél évre vásárolható az 4. mellékletben meghatározott feltételekkel, az üzemeltető 4. mellékletben megjelölt telephelyein (ügyfélszolgálatánál).

A (2) bekezdés szerinti parkolóbérlet naptári évre, negyedévre, egy havi időtartamra váltható az üzemeltető 4. mellékletben megjelölt telephelyein (ügyfélszolgálatánál).

(4) *  Az (1) bekezdésében meghatározott engedély és a (2) bekezdésben meghatározott bérlet tartalmazza legalább a gépjármű forgalmi rendszámát, a parkolásra jogosított díjzónát (szektort) és a jogosultság időtartamát. A parkolóengedély és -bérlet megvásárlása regisztrációval történik, igazolvány fizikai formában nem kerül kiadásra. Annak érvényessége vitatott esetben számlával igazolható.

(5) *  A parkolójegyet és a parkolásra jogosító egyéb engedélyt a jármű belső szélvédője mögött a műszerfalon úgy kell elhelyezni, hogy a rajta lévő adatok bármikor, szabad szemmel is leolvashatóak legyenek.

(6) A parkolózónákban a jogosult magánszemélyek és jogosult intézmények kedvezményes, az állandó lakhelyük, székhelyük, telephelyük szerinti szektorra éves parkolásra jogosító engedélyvásárlására jogosultak.

A parkolóengedély alapján a jogosult magánszemélyek és intézmények a 3. mellékletben meghatározott parkolási szektorokat vehetik igénybe parkolás céljából.

(6a) *  A jogosult és jogosított magánszemélynek járó kedvezmény alapján, ugyanazon a jogcímen, egy gépjárműre csak egy engedély vásárolható.

(7) Kérelemre a jogosult magánszemélynek kedvezményes éves parkoló-engedélyt kell kiadni egy db „A” díjosztályba tartozó gépjárműre. Egy lakásban élő közeli hozzátartozók részére - jogosultságuk igazolása alapján - legfeljebb két db „A” díjosztályba tartozó gépjárműre adható parkolóengedély.

(8) A parkolózónában lakó jogosult magánszemély vagy intézmény kérelmére kedvezményes éves engedély a jogosultság helyénél alacsonyabb díjosztályú parkoló zónáira is kiadható. (Ebben az esetben az engedély csak egy zónára adható ki.)

(9) A védett, illetve fokozottan védett övezetben jogosult magán-személ, intézmény a védett és a fokozottan védett behajtási-várakozási engedélye helyett saját választása alapján valamely parkolózónára jogosító engedélyt válthat, az állandó lakhelyéhez, székhelyéhez, telephelyéhez legközelebb eső parkolózóna legközelebbi szektorába.

(10) *  A parkolózónában a jogosult intézmények az üzemeltetőnél évente legfeljebb 3 db, az intézmény nevére szóló, sorszámozott, rendszám nélküli engedélyt válthatnak.

Az engedély csak az üzemeltető által az engedélyen feltüntetett utcákban való tartózkodásra jogosít. Az üzemeltető az engedélyt csak az intézmény közvetlen környezetében található utcákra, pontos cím megjelöléssel adhatja ki.

(11) *  Kérelemre a nyolcvanadik életévét betöltött jogosult magánszemély arra a parkolózónán belüli díjszektorra, ahol állandó lakhelye vagy lakcímkártya szerinti tartózkodási helye van, a nevét és a saját tulajdonú vagy az általa lízingelt gépkocsi forgalmi rendszámát is tartalmazó - adott évre érvényes - ingyenes parkolásra jogosító engedélyt igényelhet az üzemeltetőtől 1 db „A” díjosztályba tartozó gépjárműre, a vezetői engedély érvényessége és a jogosultság igazolásával egyidejűleg.

(12) *  Kérelemre kedvezményes parkolásra jogosító éves bérletet igényelhetnek a figyelmeztető jelzés használatára igazoltan jogosult gépjárművükre az üzemeltetőtől, azon vállalkozói engedéllyel a közüzemi szolgáltatásban veszély- vagy halasztást nem tűrő kárelhárítási (gáz-, víz és villanyszerelés) munkát végző személyek, akik kamarai tagságukat egyidejűleg igazolják.

(13) *  A II. számú parkolózónák igénybevétele esetén a Pécsett állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek a saját üzemeltetésükben álló, A díjosztályú személyautóval a díjköteles napon Városi Parkolókártyával indított első parkolás esetén 30 percet díjfizetés nélkül várakozhatnak.

(14) *  A Városi Parkolókártya kiállításáért és megújításáért az üzemeltető díjat számol fel, amelynek összegét a 4. melléklet tartalmazza. A Városi Parkolókártya váltásával, megújításával és a kedvezmény igénybevételével kapcsolatos szabályokat az 5. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A díjzónák területén engedély és díjfizetés nélkül várakozhat:

a) *  taxi üzemeltetője a be- és kiszállás idejére (idős, vagy beteg arra rászoruló, kísérő nélküli személyek esetén a lakáshoz, vagy a lakástól történő kísérés idejére, de legfeljebb 10 perc időtartamra üzemeltető által a 2. melléklet 1. pontja p) alpontjában meghatározott díj ellenében kiadott óra beállításával),

b) tehertaxi üzemeltetője a le és a felrakodás idejére, legfeljebb 30 percre,

c) *  a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatának ellátása idejére, de legfeljebb 120 percig, a jegyző átirata alapján kiadott engedély használatával, melyet a közterület-kezelő költségtérítés ellenében órával ellátott „sürgősségi betegellátás” megjelöléssel a 4. melléklet 3. d) pontjában a parkolóengedély pótlására és cserére megállapított díj fizetése ellenében biztosít,

d) *  a bölcsődés, óvodás és az általános iskola alsó tagozatos gyermeket az intézménybe szállító vagy elhozó személy az intézmény üzemelésének napjain legfeljebb 30 percig az üzemeltető által a 4. melléklet 3.) pont d) alpontjában a parkolóengedély pótlására és cseréjére meghatározott díj ellenében kiadott, órával ellátott engedély használatával. Ilyen engedélyből minden érintett intézmény vonatkozásában családonként 1 db igényelhető. Az e pontban meghatározott engedélyen felül családonként legfeljebb még egy gyermekszállítási parkolási engedély igényelhető, amelynek a díját - a hasonló behajtást és várakozást lehetővé tevő más engedélyek díjaihoz igazodóan - a 4. melléklet 3.) pontja f) alpontja tartalmazza. A gyermek szállítására vonatkozó parkolási engedély munkanapokon 06.30 és 18.00 óra között jogosít várakozásra. A gyermekszállítói engedély a bölcsődés, óvodás és az általános iskola alsó tagozatos gyermek szállítása érdekében használható fel, az engedélyt jogosulatlanul használó pótdíjat köteles fizetni.

e) a KRESZ 49. §-ában meghatározott fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárművek,

f) a KRESZ 50. §-ában meghatározott figyelmeztető jelzéssel felszerelt és azt jogszerűen használó gépjárművek,

g) diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműve,

h) az üzemeltető és az általa az üzemeltetéssel, vagy annak egy részével megbízott szervezet erre kijelölt gépjárművei,

i) * 

j) *  a zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező - a 2. § 22. pontjában meghatározott - környezetkímélő gépkocsi.

k) *  „a várakozási díj fizetésre köteles személy a parkolóautomaták cseréje időtartamára a munkavégzéssel érintett, üzemeltető által közzétett parkolózónában.”

l) *  az ukrán forgalmi rendszámú jármű.

(2) A KRESZ 14. § (13) bekezdése szerinti, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott vagy mozgáskorlátozottat szállító személy járművével időtartam-korlátozása nélkül várakozhat.

6. Kizárólagos használatú várakozóhelyek

11. § (1) *  Az üzemeltető a jogi személy kérelmére kizárólagos várakozóhelyek létesítését engedélyezheti védett övezetekben és parkolózónákban található székhelyének, telephelyeinek épületeinél, legfeljebb azok homlokzatának hosszában.

(1a) *  Kizárólagos várakozóhelyet több tulajdonossal rendelkező épületek esetén az üzemeltető csak az ingatlannal rendelkezni jogosult összes személy írásos hozzájárulása alapján adhat ki.

(2) *  Az (1) bekezdésben megjelölt várakozóhelyért a rendelet 2. vagy a 4. mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

(3) Természeti csapás, tűz, az út, vagy a közművek meghibásodása esetén a kizárólagos használat kártalanítás és kártérítés fizetése nélkül, a javítás, helyreállítás időtartamáig korlátozható.

7. A védett övezetek és a parkolózónák használatára vonatkozó különleges jogosultságok, díjmentességek és díjkedvezmények szabályai

12. § (1) *  A Polgármester átirata alapján, amely tartalmazza a jogosult nevét, a gépjármű rendszámát és a kérelem jogcímét, az 1. melléklet 1., 2., 3. és 4. számú védett övezeteibe - a kezelő által a 2. melléklet 1. pont r) alpont ra) és rb) pontjában meghatározott díj ellenében kiadott igazolvánnyal - behajthatnak, ott várakozhatnak, továbbá a parkolózónákban várakozhatnak:

a) a megválasztott országgyűlési képviselők mandátumuk lejártáig,

b) * 

c) pécsi székhelyű tiszteletbeli konzulok,

d) a Baranya Megyei Kormánymegbízott,

e) a Baranya Megyei Kormányhivatal és a hozzátartozó szervezetek 12 db gépkocsija,

f) Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjének javaslatára a polgármester egyedi hozzájárulása alapján a Polgármesteri Hivatal és az egyéb önkormányzati intézmények dolgozói,

g) A többségi önkormányzati tulajdonú cégek vezetőinek 1 gépkocsija,

h) *  a Polgármester egyedi hozzájárulása alapján Pécs város számára kiemelkedő jelentőségű gazdasági, kulturális, sport, tudományos és vallási tevékenységet végző személy, vagy szervezet gépkocsija.

(2) Polgármesteri hozzájárulás alapján - kérelemre - az önkormányzati közfeladatot ellátó intézmények, szervezetek 1 db „A” díjosztályú gépjárműjére, továbbá ezen szervezetek által foglalkoztatott 1 személy részére további 1 db „A” díjosztályú gépjárműre a jogosított intézményekre a 2. és 4. mellékletben megállapított díjtétel 50%-ával csökkentett, behajtási-várakozási és parkol engedélyt, valamint parkoló bérletet kaphatnak a jogosított székhelye, telephelye szerint.

(3) *  A Polgármester hozzájárulása alapján kérelemre a Baranya Megyei Rendőr Főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága, a Katasztrófavédelemi Igazgatóság, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya, valamint a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége a bűnügyi és egyéb közfeladatai ellátására, továbbá a Pécs város területén tevékenykedő, és a Város számára közérdekű tevékenységet végző - 6. mellékletben felsorolt - szervezetek valamennyi védett övezetbe és parkolózónába történő díjmentes behajtásra, behajtásra és várakozásra, valamint parkolásra jogosító igazolványt kaphatnak. Az igazolványokat az üzemeltető rendszámra bocsátja ki évi 20.000 Ft kiállítási és nyilvántartási költségtérítés ellenében.

(4) Az (1) bekezdés szerinti igazolványt és a (2) bekezdésekben szabályozott kedvezményes díjú engedélyt és parkolóbérletet az üzemeltető személyre és forgalmi rendszámra bocsátja ki. Személyenként 1 db ilyen igazolvány, vagy engedély adható.

(5) Az (1) és a (2) bekezdésekben meghatározott természetes személyek részére behajtásra és várakozásra jogosító igazolvány, valamint behajtásra jogosító kedvezményes díjú behajtási-várakozási engedély, parkoló bérlet akkor adható, ha a kérelemben meghatározott gépjármű a kérelmező tulajdonát képezi, vagy üzemeltetésében áll.

(6) Az üzemeltető az (1)-(3) bekezdésben meghatározott igazolványok, kedvezményes díjú behajtási- várakozási engedélyek, valamint parkolóbérletek kiadásáról nyilvántartást vezet.

(7) *  Az (1) bekezdésben meghatározott parkolásra és behajtásra jogosító igazolvány díját a 2. melléklet 1. pontja r) alpontja tartalmazza.

(8) *  Amennyiben az adott évben az (1)-(3) bekezdés szerinti igazolvánnyal, engedéllyel, bérlettel már rendelkező kérelmező az érvényesség időtartama alatt járművet cserél, úgy az engedélycsere díját a 2. mellékletben megállapítottak szerint meg kell fizetni.

Az igazolvány és a kedvezményes díjú behajtási, várakozási engedély, továbbá a parkolóbérlet fél évre, vagy 1 évre adható ki, és a lejártát követő hónap utolsó napjáig érvényes.

(9) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott igazolvány, engedély, bérlet használata másra nem ruházható át. Aki ezen okmányokat nem e rendeletben meghatározott módon használja, annak az abban megállapított jogosultsága megszűnik, és a nyilvántartásból törlésre kerül.

(10) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott természetes személy a lakcímében, valamint a gépjármű tulajdonjogában, üzemeltetési jogában, és az engedélyben feltüntetett adatokban bekövetkezett változást, továbbá az engedély elvesztését tizenöt napon belül köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. Az engedély a bejelentéssel érvényét veszti, és a nyilvántartásból törlésre kerül.

(11) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti igazolványt, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott kedvezményes díjú behajtásra jogosító engedélyt a gépjárműben az első szélvédő mögött (a műszerfalon), kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson. Ennek elmulasztása pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

8. A díj megfizetésére, annak igazolására és a pótdíjfizetésre vonatkozó szabályok

13. § (1) *  Az e rendeletben meghatározott behajtási, behajtási-várakozási, valamint parkolási jogosultságot az üzemeltető által kibocsátott bizonylattal, megváltott jeggyel, egyéb parkolásra jogosító igazolvánnyal, mobiltelefon használata esetén a díjfizetést igazoló elektronikus visszaigazolással kell igazolni.

(2) *  A parkolójegy és az eseti behajtási engedély a rajta feltüntetett helyre és időtartamra, a mobiltelefonos parkolás esetén a megjelölt helyre, valamint a bejelentkezés és a lezárás közti időtartamra, az egyéb behajtási, behajtási-várakozási és parkolási engedély pedig a rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes.

(3) A várakozási díj megfizetéséért a jármű üzembentartója felelős. Ezen díjak megfizetésének kötelezettsége alól az üzembentartó csak a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/D. § (4) bekezdésében foglaltak fennállása esetén mentesül.

(4) Aki a védett, illetve fokozottan védett övezetekbe e rendeletben meghatározott engedély nélkül hajt be, és tartózkodik, továbbá, ha az engedélyben foglalt feltételeket megsértve tartózkodik, valamint, ha a behajtási-várakozási engedélyben meghatározott időt - 1 óránál rövidebb fizetés esetén 5 perccel, 1 órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel - túllépi, 1 órai díjat és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat köteles fizetni.

(5) A parkolásért, vagy a parkolózónák egyéb igénybevételéért fennálló fizetési kötelezettség elmulasztása miatt, vagy a kifizetett várakozási időnek - 1 óránál rövidebb várakozási idő esetén 5 perccel, 1 óránál vagy annál hosszabb várakozási idő esetén legalább 15 perccel történő - túllépése esetén 1 órai díjat és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 15/C. § (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat kell fizetni.

(6) *  Az (1) bekezdésben meghatározott díjfizetést igazoló dokumentumot vagy az erre irányuló jelzést (parkolójegyet, igazolványt, egyedi engedélyt, az órával ellátott engedélyt és a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát) a járműben az első szélvédő mögött, a jármű műszerfalán kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről és a jogosultságról az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson. Ez alól kivételt képez a mobiltelefonos jegyváltás, mely esetén nem szükséges az igazoló dokumentum műszerfalon történő elhelyezése. Mobiltelefonos parkolás esetén a parkoló személy elektronikus visszaigazolt kap, melyet 60 napig köteles megőrizni.

(7) *  Aki a védett övezetben, vagy a parkolózónában a (4), az (5) és a (6) bekezdésben meghatározottak be nem tartása miatt pótdíjfizetésre vonatkozó felhívást kapott, amennyiben a pótdíjazásra okot adó esemény időpontjától számított 8 napon belül az

a) üzemeltető által kiállított rendszámmal ellátott eredeti behajtási vagy parkolási engedélyt,

b) eredeti parkolójegyet - amennyiben pótdíjazás során készült képeken a jegy sorszáma egyértelműen beazonosítható, és az a pótdíjazás időpontjában érvényes volt,

c) egyéb parkolásra jogosító eredeti igazolványt - amennyiben a pótdíjazás során készült képeken az igazolvány sorszáma egyértelműen beazonosítható, és az a pótdíjazás időpontjában érvényes volt,

az üzemeltetőnek bemutatja, a pótdíjat törölni kell.

(8) *  Ha az igénybevevő parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a jegyautomata, vagy a fizetésre szolgáló chipkártya-rendszer meghibásodott, köteles másik automatánál jegyet vásárolni, vagy - ha ez adott - másik kártyaleolvasó terminált igénybe venni. Amennyiben 150 m-en belül másik működő jegyautomata, vagy kártyaleolvasó nincs, úgy az igénybevevő parkolása ingyenes.

(9) Ha az igénybevevő parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a jegyautomata, vagy a fizetésre szolgáló chipkártya-rendszer meghibásodott, köteles másik automatánál jegyet vásárolni, vagy - ha ez adott - másik kártyaleolvasó terminált igénybe venni. Amennyiben 150 m-en belül másik működő jegyautomata, vagy kártyaleolvasó nincs, úgy az igénybevevő parkolása ingyenes.

(10) Akinek behajtásra, várakozásra vagy parkolásra jogosító engedélye van, és az erre való jogosultsága megszűnt, köteles azt a megszűnéstől számított 8 napon belül az üzemeltetőnél leadni.

(11) A parkolási díj, valamint védett övezetben a várakozási díj meg nem fizetése miatt kiszabott pótdíj megfizetéséért a jármű üzembentartója a felelős. Az üzembentartó a pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/D. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén mentesül.

9. Ellenőrzés, szankciók

14. § (1) A védett, a fokozottan védett övezetek és parkolózónák szabályszerű igénybevételét (használatát), az igénybevételre (használatra) jogosító engedélyek meglétét, a behajtásért és várakozásért, parkolásért járó díj megfizetését az üzemeltető, vagy teljesítési segédje bármikor jogosult ellenőrizni.

(2) *  A mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek használatának jogosultságát Pécsi Közterület-felügyelet, a KRESZ szabályoknak megfelelő igénybevételt pedig a Rendőrség, valamint a Pécsi Közterület-felügyelet jogosult ellenőrizni.

(3) A 13. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott jogosulatlan várakozás, parkolás miatti pótdíjazás jogkövetkezményének érvényesítésére az üzemeltető jogosult.

(4) Az erre jogosult a pótdíjfizetési felszólítást a jármű szélvédőjének lapátjaira, vagy a járművön egyéb jól látható helyen köteles elhelyezni. A felszólításnak tartalmaznia kell az ellenőrzés időpontját, a parkolás helyét, a gépjármű rendszámát, a szabálytalanság megjelölését, az alap- és a pótdíj megállapításához és megfizetéséhez szükséges információkat.

Az alap- és a pótdíj megfizetésére vonatkozó további szabályokat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény. 15/C-15/D. §-a tartalmazza.

(5) *  Amennyiben az időkorláttal ellátott engedélyek használata során az üzemeltető visszaélést tapasztal, így különösen azt, hogy az engedély mellékletét képező órát annak használója mechanikusan meghajtja az üzemeltető megtévesztése céljából, e személy részére az időkorlátos engedély kiadását az üzemeltető megtagadhatja és a már kiadott engedélyt visszavonhatja.

10. * 

15. § * 

11. Eljárási szabályok

16. § (1) Lakóautó, lakókocsi, utánfutó, pótkocsi parkolása esetén az elfoglalt parkolóhelyek számának megfelelő díjfizetési kötelezettség áll fenn.

(2) Az adott parkolózónában lévő parkolóhelyek számát meghaladó mértékben parkolásra jogosító engedély nem adható ki.

(3) *  Az üzemeltető összevont 2 övezetre vonatkozó engedélyt adhat ki, melynek díjtételét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A behajtási, várakozási, és parkolási engedélyek pótlásáért és cseréjéért díjat kell fizetni, melynek mértékét a 2. és a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A védett övezetekben és a parkolózónákban az üzemeltető a díjak pótdíjak meg nem fizetése esetén 3.000 Ft ügyviteli és postaköltség átalánydíj felszámítására jogosult, és a díjak (pótdíjak) jogi úton történő érvényesítése során igényelheti további költségeinek megtérítését.

12. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. november 1 napján lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

17/A. § *  A Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizető parkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendeletet módosító 29/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend7.) 2018. augusztus 1-től hatályba lépő módosítással érintett eseti behajtási és parkolási engedélyek 2019. március 31-ig használhatók fel.

17/B. § *  (1) A 2020. második félévére vonatkozó

a) 5. § (7) bekezdés a) és a 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján megváltott,

b) 5. § (7) bekezdés c) és a 10. § (1) bekezdés c) pontja alapján megváltott,

c) 12. § (1), (2) és (3) bekezdése alapján polgármesteri átirattal biztosított kedvezményes

engedélyek 2021. március 31-éig használhatók fel.

(2) Valamennyi, az üzemeltető által kiadott, 2020. december 31. napján lejáró bérlet és engedély a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel biztosított várakozási díjmentesség megszűnését követő naptól számított 15. napig használható fel.

17/C. § *  (1) A 4. melléklet 2.) pontjában meghatározott, 2020. november hónapra megvásárolt havi parkolóbérlet 2021. június 8. napjáig használható fel.

(2) A 4. melléklet 2.) pontjában meghatározott, 2021. május hónapra megvásárolt havi parkolóbérlet 2021. június 30. napjáig használható fel.

(3) A 4. melléklet 2.) pontjában meghatározott, 2021. június hónapra megvásárolt havi parkolóbérlet a megvásárlás időpontjától 2021. június 30. napjáig használható fel. Az érvényességének a megvásárlás időpontját megelőző időszakra visszaható hatálya nincs.

(4) A 2. melléklet 1.) pont c), d), e), f), g) és t) alpontjában, továbbá a 4. melléklet 3.) pont a) - b) alpontjában meghatározott, jogosultság alapján vásárolt 2021. második féléves behajtási engedély és parkolóbérlet 2021. június 1. napjától 2021. december 31. napjáig használható fel. Az érvényességének a megvásárlás időpontját megelőző időszakra visszaható hatálya nincs.

(5) A 12. § (1) bekezdése alapján polgármesteri átirattal, természetes személy részére a 2. melléklet 1.) pont ra) alpontja szerint kiadott 2021. második féléves összevont behajtási és parkolási engedély 2021. június 1. napjától 2021. december 31. napjáig használható fel. Az érvényességének a megvásárlás időpontját megelőző időszakra visszaható hatálya nincs.

17/D. § *  A 17/C. § hatályba lépése előtt 2021. május hónapban megvásárolt bérlet és a kiadott engedély díja a 2021. júniusától megvásárlásra kerülő bérlet és a kiadásra kerülő engedély díjába előzetes írásbeli kérelem alapján beszámításra kerül.

18. § (1) * 

(2) *  E rendeletnek Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizető parkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend.) megállapított 5. § (8)-(9) bekezdését, 13. § (7) bekezdését, 1. melléklete IV. pontját, 1. mellékletét és 7. mellékletét a Rend. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) *  E rendeletnek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizető parkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 54/2012. (XI. 19.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rend.) megállapított 5. § (2) és (6) bekezdésében „a melléklet 1. pontja p) alpontjában meghatározott” szövegrészt, az 5. § (3) bekezdését, az 5. § (4) bekezdésében „a folyamatos rakodás mellett legfeljebb 30 perc időtartamra” szövegrészt, az 5. § (8) bekezdésében „a (7) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott esetekben” szövegrészt, a 6. § (8) bekezdését, a 8. § (6) bekezdését, a 9. § (4), (5) és (10) bekezdését, a 10. § (1) bekezdés a) és d) pontját, a 12. § (1) bekezdésében „a 2. melléklet 1. pontjának r) alpontjában meghatározott díj” szövegrészt, a 12. § (7) bekezdésében „a 2. melléklet 1. pontjának r) alpontja” szövegrészt, a 13. § (1), (7) és (8) bekezdését, a 2. és a 4. mellékletet, a 3. melléklet „III. díjzóna szektorai” című pontját a Rend. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(4) *  E rendeletnek Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizető parkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 58/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend1.) módosított 2. § 7., 11. és 12. pontját, 3. § (1) és (2) bekezdését, 5. § (7) bekezdés d) pontját, 6. § (4) bekezdését, 11. § (1) bekezdését, 11. § (1a) bekezdését, 13. § (6) bekezdését, 13. § (7) bekezdését, 14. § (5) bekezdését, valamint 1. mellékletét, 2. mellékletét, 3. melléklet 1. pont „III. díjzóna és a III. díjzóna szektorai” alpontját és a 4. mellékletét a Rend1. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(5) *  E rendeletnek Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizető parkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendeletet módosító 27/2014. (VI. 24.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend2.) módosított 5. § (9) bekezdését, 11. § (2) bekezdését és a 2. melléklet 1. pont újonnan beiktatott u) alpontját a Rend2. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(6) *  E rendeletnek Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizető parkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendeletet módosító 23/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend3.) módosított 4. § (5) bekezdés e) pontját, 8. § (6) bekezdését, 10. § (1) bekezdés i) pontját, 2. melléklet 1. pont l) és m) alpontját és 6. mellékletét a Rend3. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(7) *  E rendeletnek a Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizető parkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendeletet módosító 27/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend4.) megállapított 5. § (1a) bekezdését, 9. § (11) bekezdését, 10. § (1) bekezdés d) pontját, valamint 4. melléklet 3. pontjának f) alpontját a Rend4. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(8) *  E rendeletnek a Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizető parkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendeletet módosító 1/2016. (II. 2.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend5.) újonnan beiktatott 2. § 22. pontját, és 10. § (1) bekezdés j) pontját a Rend5. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(9) *  E rendeletnek a Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizető parkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendeletet módosító 23/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend6.) 8. § újonnan beiktatott (6a) bekezdését, valamint a módosított (6) bekezdését, a Rend6. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(10) *  E rendeletnek a Rend7. önkormányzati rendelettel módosított 4. § (2) és (7) bekezdését, 8. § (6) és (9) bekezdését, 12. § (3) bekezdését, 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. mellékletét, továbbá az újonnan beiktatott 9. § (6a) és (12) bekezdését, 16. § a), b), c), d) és e) pontját, 17/A. §-át, a Rend7. rendelkezésre vonatkozó hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(11) *  E rendeletnek a Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizető parkolóhelyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól szóló 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendeletet módosító 31/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend8.) módosított 8. § (3) bekezdés c) pontját, (9) bekezdését, 13. § (6) bekezdését, 4. és 5. mellékletét, továbbá az újonnan beiktatott 2. § 23. pontját, 8. § (10), 9. § (13) és (14) bekezdését a Rend8. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(12) *  E rendeletnek a 21/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend9.) beiktatott 17/D. §-át és 2/A. mellékletét az Rend9. hatálybalépése napjától 2021. december 31. napjáig kell alkalmazni.

19. § E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelethez * 

A történelmi belváros védett és fokozottan védett sétáló- és gyalogosövezetei

I. Védett övezetek:

1. Világörökségi Zóna (Szent István tér, Sétatér, Dóm tér), Káptalan utca, Szepessy Ignác utca, Hunyadi János út (alagúttól délre), Széchenyi tér (Hunyadi János úttól a Nagy Lajos Gimnázium bejáratáig), Ciszterci köz, Janus Pannonius utca, Vörösmarty utca, Apáca utca, Ferencesek utcájának a Szent István tértől a Klimó György utcáig terjedő szakasza

2. Hunyadi János út (alagúttól délre), Papnövelde utca, Papnövelde köz, Megye köz, Megye utca, Anna utca, József utca, Mária utca, János utca, Szent Mór utca, Kis Flórián utca, Nagy Flórián utca, Bástya utca, Flórián tér, Majorossy utca (déli, Király utcától az Ágoston térig terjedő szakasza)

3. Mátyás király utca, Teréz utca, Irgalmasok utcája

4. Aradi Vértanúk útjának díszburkolattal ellátott szervizútja, a Klimó György utca - Kodály Zoltán utca kereszteződéstől a Hunyadi János útig és a Kálvária útnak a Hunyadi utcától az István utcáig terjedő szakasza, Mecsek utca (Juhász Gyula utcától délre), Nyíl utca (Antónia utcától délre), Vilmos utca (Miklós utcától délre)

5. Európa-Terracina tér

6. Városház köz, Boltív köz, Kazinczy utca

7. Esze Tamás utca

II. Fokozottan védett sétálóövezet:

8. Ferencesek utcájának a Szent István tértől a Jókai térig terjedő szakasza

9. Havi-hegyi útnak a Zsomboly utcától a Gyopár utcáig terjedő szakasza

10. Király utcának a Széchenyi tértől a Dr. Majorossy Imre utcáig terjedő szakasza

11. Búza tér nyugati felének a Király utcától a mélygarázs bejáratáig terjedő szakasza

12. Fürdő utca Kossuth térre eső szakasza

13. Citrom utca (a Graz és Fellbach térrel)

III. Fokozottan védett gyalogosövezet:

14. Jókai tér, a Ferencesek utcájának a Jókai tértől az Apáca utca vonalába felállított útelzáró bójákig tartó szakasza, Kossuth tér, a Széchenyi tér Nagy Lajos Gimnázium - Nádor Szálloda vonalától délre eső szakasza

15. Csontváry utca déli oldalának az eleje.

IV. A I.-III. pontokban meghatározott övezetek határait a 7. melléklet térképe határozza meg.

2. melléklet a 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelethez * 

A védett övezetekbe történő behajtási engedélyek költségtérítése, valamint a behajtási-várakozási engedélyek alap- és pótdíjai

1. Díjtételek és költségtérítések

a) Eseti engedélyének díja
(1. melléklet 1., 2., 3. 4. pontjai) 300Ft/30perc/övezet
(közterületi tartózkodásra is jogosít) 500 Ft/óra/övezet
b) Napi engedély díja 4.000 Ft/nap/övezet
(1. melléklet 1., 2., 3. 4. pontjai)
(közterületi tartózkodásra is jogosít)
c) A védett forgalmú övezetekben jogosult magánszemélyek engedélyének díja
(1. melléklet 1., 2., 3. 4. pontjai)
(15 perc közterületi tartózkodásra jogosít) 5.000 Ft/év/övezet
(közterületi tartózkodásra jogosít) 8.400 Ft/év/övezet
d) Jogosult nyugdíjas magányszemélyek engedélyének díja
(1. melléklet 1., 2., 3. 4. pontjai)
(közterületi tartózkodásra is jogosít) 2.500 Ft/év/övezet
(15 perc közterületi tartózkodásra jogosít) 1.200 Ft/év/övezet
e) A védett övezetben állandó lakcímmel rendelkező jogosított magánszemélyek engedélyének díja
(1. melléklet 1., 2., 3. 4. pontjai)
(15 perc közterületi tartózkodásra jogosít) 12.000 Ft/év/övezet
(közterületi tartózkodásra jogosít) 20.000 Ft/év/övezet
f) A védett övezetben állandó lakcímmel nem rendelkező jogosított magánszemélyek engedélyének díja
(1. melléklet 1., 2., 3. 4. pontjai)
(15 perc közterületi tartózkodásra jogosít) 24.000 Ft/év/övezet
(közterületi tartózkodásra jogosít) 32.000 Ft/év/övezet
g) Jogosult intézmények és intézményi dolgozók részére kiadott engedély díja
(közterületi tartózkodásra is jogosít) 100.000 Ft/év/övezet
52.000 Ft/félév/övezet
27.000 Ft/negyedév/övezet
(15 perc közterületi tartózkodásra jogosít) 12.000 Ft/év/övezet
h) További nem kedvezményes gyerekszállításra adott engedélyek díja
(közterületi tartózkodásra - e rendeletben meghatározott eseteken és időtartamon túl - nem jogosít) 6.000 Ft/év/engedély
i) Rendszeres áruszállításra, forgalmi engedélyben „jármű-kategória” rovatban tehergépjármű megjelölés esetén
(közterületi tartózkodásra - e rendeletben meghatározott eseteken és időtartamon túl - nem jogosít) 12.000 Ft/év/övezet
j) Rendszeres áruszállításra i) ponttól eltérő esetben
(közterületi tartózkodásra - e rendeletben meghatározott eseteken és időtartamon túl - nem jogosít) 35.000 Ft/év/övezet
k) *  1. melléklet 5., 6., 8., 9., 10., 11., 13., pontjaiban meghatározott övezetben az eseti engedély díja 1.200 Ft/óra/övezet
l) *  Az 1. melléklet 5., 6., 8., 11., 13. pontjaiban meghatározott övezetbe áruszállításra, valamint a Kossuth tér áruszállítás céljából meghatározott területeire, forgalmi engedélyben a „jármű-kategória” rovatban tehergépjármű megjelölés esetén időbeli korlátozással kiadott engedély díja 10.000 Ft/övezet
m) *  Az 1. melléklet 5., 6., 8., 11., 13. pontjaiban meghatározott övezetbe áruszállításra, valamint a Kossuth tér áruszállítás céljából meghatározott területeire, az l) alponttól eltérő esetben időbeli korlátozással kiadott engedély díja 30.000 Ft/ övezet
n) A közterületi rendezvényre történő áruszállításra időbeli korlátozással, a rendezvény idejére kiadott engedély díja 1.500 Ft
o) Közterületi rendezvény keretében előadók vagy rendezvényszervezők időbeli korlátozás nélkül, a rendezvény idejére rendezvényenként max. 4 db kiadható engedély díja 6.000 Ft/engedély
p) Engedély pótlásának, cseréjének költségtérítése 1.200 Ft
q) Építési és ingatlan fenntartási célra kiadott engedélyek díja 5.000 Ft/hét/engedély
10.000 Ft/hó/engedély
r) Behajtásra és várakozásra, valamint parkolásra jogosító igazolvány díja
ra) *  természetes személyek esetén: 60.000 Ft/év, 30. 000 Ft/félév
rb) *  jogi személyek esetén: 152.400 Ft/év, 76.200 Ft/félév
rc) * 
rd) gáz-, víz- és villanyszerelés közüzemi szolgáltatást végző vállalkozások a munka idejére: 60.000 Ft/év
s) Szállodák és jogosult intézmények által váltható - évi legfeljebb 3 db - engedély díja
(közterület tartózkodásra jogosít, kizárólag a korlátozott forgalmú 1., 2., 3. vagy 4. övezetben) 120.000 Ft/év/db
70.000 Ft/félév/db
13.000 Ft/hó/db
v) Behajtási engedély költségtérítése 5.000 Ft/év
(nyugdíjasoknak) 1.200 Ft/év
(csak az 1. melléklet 5. - 15. övezeteibe)
w) kizárólagos várakozási hely díja 400.000 Ft/db/év

A c), d), e), f) és t) alpontokban jelölt engedélyeket tárgyév július 1. napjától 50%-os díjkedvezménnyel adja ki az üzemeltető.

A tárgyév utolsó napján érvényes éves engedélyeket az üzemeltető a tárgyévet követő év január 31-ig elfogadja.

2. Pótdíjak

Aki a rendelet 1. mellékletében felsorolt védett, és a fokozottan védett sétáló- és gyalogosövezetekbe engedély nélkül vagy az engedélyben meghatározott feltételeket megsértve hajt be, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdés szerinti pótdíjat köteles fizetni.

3. Az 1. pontban megjelölt díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a 2. pontban meghatározott pótdíj ÁFÁ-t nem tartalmaz.

4. Jogvita esetén - amennyiben a járműről fényképfelvétel készült - a használó költségtérítés ellenében kérheti azt.

A költségtérítés mértéke 100 Ft + ÁFA/db

5. A megvásárolt engedélyek a vásárlás időpontjától kezdődően érvényesek. Visszaható hatályuk nincsen.

2/A. melléklet a 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelethez * 

1. A 2. melléklet 1.) pont egyes alpontjaihoz tartozó díjtételek 2021. december 31. napjáig

A B C
1. 2. melléklet 1.) pont alpontjának megnevezése engedély típusa díj
Ft
díj típusa
2. c) A védett forgalmú övezetekben jogosult magánszemélyek engedélyének díja
(1. melléklet 1.), 2.), 3.) 4.) pontjai)
3. 15 perc közterületi tartózkodásra jogosít 2.900 7 hónap/övezet
4. közterületi tartózkodásra jogosít 4.900 7 hónap/övezet
5. d) Jogosult nyugdíjas magány-személyek engedélyének díja
(1. melléklet 1.), 2.), 3.), 4.) pontjai)
6. 15 perc közterületi tartózkodásra jogosít 700 7 hónap/övezet
7. közterületi tartózkodásra is jogosít 1.450 7 hónap/övezet
8. e) A védett övezetben állandó lakcímmel rendelkező jogosított magánszemélyek engedélyének díja
(1. melléklet 1.), 2.), 3.), 4.) pontjai)
9. 15 perc közterületi tartózkodásra jogosít 7.000 7 hónap/övezet
10. közterületi tartózkodásra is jogosít 11.650 7 hónap/övezet
11. f) A védett övezetben állandó lakcímmel nem rendelkező jogosított magánszemélyek engedélyének díja
(1. melléklet 1.), 2.), 3.), 4.) pontjai)
12. 15 perc közterületi tartózkodásra jogosít 14.000 7 hónap/övezet
13. közterületi tartózkodásra is jogosít 18.650 7 hónap/övezet
14. g) Jogosult intézmények és intézményi dolgozók részére kiadott engedély díja
15. közterületi tartózkodásra is jogosít 60.650 7 hónap/övezet
16. r) Behajtásra és várakozásra, valamint parkolásra jogosító igazolvány díja
17. ra) természetes személyek esetén 35.000 7 hónap
18. t) Behajtási engedély költségtérítése
(kizárólag az 1. melléklet 5.) - 15.) övezeteiben)
19. költségtérítés 2.900 7 hónap
20. nyugdíjasoknak 700 7 hónap

2. A 4. melléklet 3.) pont egyes alpontjaihoz tartozó díjtételek 2021. december 31. napjáig

A B C
1. 4. melléklet 3.) pont alpontjának megnevezése díjövezet díj
Ft /7 hónap
2. a) Jogosult magánszemélyek
3. I. díjövezet 4.200
4. II. díjövezet 2.300
5. aa) jogosult nyugdíjas magán-személyek bármely díjövezet 1450
6. b) Jogosult intézmények, jogosított magánszemélyek, valamint intézményi dolgozók
7. I. díjövezet 43.150
8. II. díjövezet 15.750

3. A mellékletben meghatározott díjak magukban foglalják az ÁFÁ-t.

3. melléklet a 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Díjzónák

A díjzónák és a díjszektorok határait a rendelet 7. melléklete szerinti térkép határozza meg.

I. díjzóna:

Perczel utca - Munkácsy M. utca - Tímár utca - Lyceum utca - Gábor utca - Fürdő utca - Goldmark K. utca - Bercsényi utca - Toldi M. utca - Bajcsy Zs. E. utca Ny-i oldalán fekvő ún. Centrum-tömb - Nagy Lajos király u. 9-11. - Kereskedők Háza déli oldala - Nagy Lajos király u., Szabadság utca, Rákóczi út és Jókai utca által határolt tömbbelső - Czinderi utca - Alsómalom-Rákóczi út kereszteződésében kialakított parkoló - Jókai utca (Nagy Lajos király úttól É-ra eső szakasza) - Eötvös utca - Dischka Gy. utca - Zrínyi M. utca - Dr. Váradi A. utca - Rét utca (József A. úttól É-ra eső szakasz) Rákóczi u., ill. Kórház tér (volt Tűzoltó laktanya előtti parkoló) - Iparos Ház belső tömbje - József A. u. 4-6. számú ingatlanok tömbbelsője.

I. díjzóna szektorai

a) Az Irgalmasok utca és Bajcsy Zs. E. utcától Ny-ra eső és az I. sz. parkoló zónához tartozó parkoló,

b) az Irgalmasok utcától K-re eső és az I. sz. parkoló zónához tartozó parkoló.

II. díjzóna:

Klimó Gy. utca - Kodály Z. utca - Alkotmány utca - Rókus utca (Ny-i oldalon fekvő tömbbelsővel) - Zója utca - Őz utca - Dr. Nagy J. utca - Attila utca - Báthory utca - Tábor utca - Forbáth A. utca - Sánc utca - Alajos utca - Kóczián S. utca - Dr. Nagy J. u. - Hungária út - Madách I. utca - Erreth L. utca - Hargita utca - Garay utca - Petőfi utca (József A. úttól É-ra eső szakasz) Jászai M. utca - Hőgyes E. utca - Szendrey J. utca - Nagy Lajos király utcától D-re fekvő Vásárcsarnok belső tömbje. Felsőmalom, - Egyetem utca Rákóczi úttól É-ra fekvő szakasza - Koller utca - Lenke utca - Nagy Lajos utca - Harangöntő utca - Béri Balog Á. utca - Lánc utca - Búza tér - Király utca (Felsőmalom utca - Búza tér közötti szakasz). Somogyi B. utca - Liszt F. utca - Zsinkó I. utca - Légszeszgyár utca (Somogyi B. utcától É-ra eső szakasz) - Dohány utca - Jogász utca - Vasvári P. utca - Vargha Damján és a Vasvári P. utca - 48-as tér. Móricz Zs. tér (és az ettől É-ra fekvő tömbbelső) - Jókai utca (Nagy Lajos király útjától D-re eső szakasz) - Lokomotív u. - Indóház tér - Kálvin utca - Vasút utca - Móricz Zs. utca - Gizella utca - Kafka M. utca - Szabadság utca (József A. utcától D-re eső szakasza) - Heim P. utca - Igló utca - Lőcse utca - Eperjes utca - Rét utca (József A. utcától D-re eső szakasz) - Köztársaság tér - Marosvásárhely utca - Bajnok utca - Szabó J. utca - Semmelweis utca (Kolozsvár utcától É-ra eső szakasza) - Temesvár utca - Kolozsvár utca - Kolozsvár u. 1. Mártírok u. kereszteződés közötti terület - Petőfi utca (József A. utcától D-re eső szakasz) - Nagyvárad utca (Semmelweis és Petőfi utca közötti szakasz)

Ifjúság u. déli oldala - Pacsirta u. a Zichy Gy. utcáig - Kürt u. - Honvéd u. - Váci M. u. - Veres P. u. - Budai Nagy Antal u. Harangöntő u. - Felsővámház u. Felsőbalokány u. - Farkas I. u. Megyeri tér, Mezőszél utca, Huszár utca, Szigeti út.

II. díjzóna szektorai:

a) Hungária út és az úttól É-ra fekvő II - es zónához tartozó parkoló

b) a Hungária út és a József Attila út között fekvő, a II. parkoló zónához tartozó parkoló,

c) a Vásárcsarnok tömbbelső, II. parkoló zónához tartozó parkolók, Rét utca - József Attila utcától délre eső szakaszától a Bajcsy Zs. E. utcáig terjedően a III. parkolózónához tartozó parkoló, kivéve Lőcse u, Igló u. Eperjes utca

d) a Felsőmalom és Rákóczi út kereszteződésétől ÉK-re eső, a II. parkolózónához tartozó parkoló.

e) Rókus sétány - Ifjúság útja - Kürt utca - Szigeti út által határolt terület, valamint a Pacsirta u. (Ifjúság útja és a Zichy Gyula utca közötti szakasz) III. parkolózónához tartozó parkoló

f) a Rét utca József Attila utcától délre eső szakasza és a Rét utcától Ny-ra eső, illetve a Rét utcától K-re eső, kizárólag a Rét utca irányából megközelíthető útszakasz, valamint a III. parkolózónához tartozó parkoló

g) az Alsómalom utcától É-K-re eső, a III. parkolózónához tartozó parkoló

h) a Harangöntő u. - Felsővámház u. - Farkas I. u. - Zsolnay V. u. - Lánc utcáig terjedően a III. parkolózónához tartozó parkoló,

i) Megyeri tér - Athinay út - Huszár utca - Szigeti út által határolt terület a Móré Fülöp utca parkolóhelyei kivételével

A) díjosztály:

Az 5,50 m-nél nem hosszabb és a 3500 kg összsúlyt meg nem haladó, három vagy ennél több kerekű gépjárművek (többek között: személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók), valamint a járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik.

B) díjosztály:

Az 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg összsúlyt meghaladó, három vagy annál több kerekű gépjárművek, a járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik, valamint járműszerelvények.

4. melléklet a 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelethez * 

A parkolás és a parkolási engedélyek díjai és a pótdíjak

1. Parkolási díjak:

A B C
1. díjövezet A díjosztály (Ft/óra) B díjosztály (Ft/óra)
2. I. díjövezet 400 800
3. II. díjövezet 200 400

2. Parkolóbérlet havi, negyedéves és éves díjai:

(csak az A díjosztályba tartozó járművekre váltható)

A B C B
1. díjövezet havi bérlet (Ft) negyedéves bérlet (Ft) éves bérlet (Ft)
2. I. díjövezet 15.000 42.000 150.000
3. II. díjövezet 4.500 13.000 45.000
4. Összevont bérlet (I-II. övezet) 19.000 51.000 190.000

3. Parkolóengedély váltható az egyes díjzónákban lakó jogosult magánszemélyek és intézmények, valamint az Önkormányzat és intézményei részére az alábbi feltételekkel

a) Jogosult magánszemélyek:

A B C
1. díjövezet díj (Ft/félév) díj (Ft/év)
2. I. díjövezet 3.600 6.600
3. II. díjövezet 2.000 3.800

aa) jogosult nyugdíjas magánszemélyek bármely díjövezetben: 2.500 Ft

b) Jogosult intézmények, jogosított magánszemélyek, valamint intézményi dolgozók:

A B C D
1. díjövezet díj (Ft/negyedév) díj (Ft/félév) díj (Ft/év)
2. I. díjövezet 19.000 37.000 70.000
3. II. díjövezet 7.000 13.500 25.000

c) Kizárólagos használatú várakozóhely díja:

A B
1. díjövezet díj (Ft/év/parkolóhely)
2. I. díjövezet 400.000
3. II. díjövezet 200.000

d) Parkolóengedély cseréjének, pótlásának díja: 1.200 Ft/db

e) A 9. § (10) pontja szerinti engedélyek díja: 240.000 Ft

f) A 10. § (1) bekezdés d) pontja szerinti további engedély díja: 6.000 Ft/év

4. a) Városi Parkolókártya kiállításának díja 1000 Ft

b) Városi Parkolókártya megújításának díja a) pont díjának 50%-a

5. A parkolási díjak pótdíjai: A parkolási díjak pótdíjai a közúti közlekedés szabályairól szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében foglalt mértékűek.

6. A mellékletben meghatározott parkolási díjak magukban foglalják az ÁFÁ-t is, a pótdíjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

7. A megvásárolt bérletek a vásárlás időpontjától kezdődően érvényesek. Visszaható hatályuk nincsen.

5. melléklet a 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelethez * 

A védett övezetek és parkolózónák igénybevételéért történő díjfizetés, továbbá ezek díjmentes és kedvezményes használatára jogosító engedélyek és a Városi Parkolókártya szabályai

1. A parkolózónában parkolni a parkolójegy automatából pénzérmével, bankkártyával, mobiltelefonnal vagy chip alapú Városi Parkolókártyával történő díjfizetéssel, érvényes engedéllyel lehet.

A díjfizetéssel igénybe vehető legrövidebb parkolási időtartam 15 perc. Az ezt követő parkolási időtartam mérése és megfizetése a mobiltelefonos rendszer használata esetén percalapon történik.

A rendeletben meghatározott az „A” díjosztályhoz tartozó járművekre vonatkozó parkolási engedélyek, valamint a Parkolókártya az Üzemeltető (Pécs, Siklósi út 52. sz. alatti) Ügyfélszolgálati Irodájában vásárolhatók meg.

A mobiltelefonos fizetési rendszer használata előzetes regisztrációt igényel. Mobiltelefonos fizetési rendszer használatára vonatkozó szabályok az interneten a www.nemzetimobilfizetes.hu címen, vagy az ott feltüntetett egyéb értékesítési pontokon találhatóak.

Érmés, bankkártyás és Városi parkoló kártyával történő fizetés esetén parkolójegyet a parkolójegy automatából kell megvásárolni fémpénz bedobásával, vagy a bankkártya/ chip alapú kártya kártyaolvasó terminálhoz érintésével.

Mobiltelefon használata estén az adott parkolóhelyen a parkolás kezdetét és a parkolás befejezését az igénybe vevő regisztráltatja a megadott telefonszámon, vagy adott mobiltelefonos alkalmazásban.

A legrövidebb időtartam, amelyre parkolójegy vásárolható, 15 perc. A várakozási idő meghosszabbítása új parkolójegy megváltásával történhet.

A parkolóhely igénybevétele úgy történhet, hogy az elfoglaláskor a gépkocsi első szélvédője mögött (a műszerfalon), jól látható módon kell elhelyezni a jogosultságot igazoló jegyet vagy egyéb a jogosultságra, a jogosítottságra, a díjmenteségre, vagy a díjkedvezményre kiadott engedélyt igazoló dokumentumot, vagy okiratot.

2. Városi parkolókártyával a rajta feltöltött egyenleg erejéig lehet várakozni. A kiállítás díja nem parkolható le.

A Parkolókártya tulajdonosa gépjármű cseréje esetén jogosult a kártya kiállításának díja megfizetése mellett a korábbi rendszámhoz tartozó egyenleget új kártyára átvinni.

A kedvezményes parkolókártyát évente egyszer meg kell újítani - a kártya egyenlegének módosítása nélkül - a kedvezményre jogalapot biztosító lakcímkártya bemutatásával.

Amennyiben a kedvezményes kártya tulajdonosának lakcíme megváltozott, és az új címadatok alapján a továbbiakban nem jogosult kedvezmény igénybevételére, úgy a kártya megújítási díjának megfizetésével kedvezmény nélküli parkolókártyára módosíthat, a rendelkezésre álló kártya egyenlegének módosítása nélkül.

A Városi Parkolókártya elvesztése esetén a kártya birtokosa a kiállítása díj megfizetésével egyidejűleg jogosult új kártya igénylésére. Az új kártyára a régi parkolókártyához tartozó egyenleg átvezetésre kerül.

3. A védett övezet igénybevételére vonatkozó behajtási, behajtási-várakozási engedélyeket, félórás és napijegyeket megvásárolni, illetve csökkentett díjú engedélyeket átvenni az Üzemeltető Ügyfélszolgálati irodájában (7632 Pécs, Siklósi u. 52. szám alatt) lehet.

A behajtási, a behajtási-várakozási engedélyeket, igazolványokat, az üzemeltető a jogosultság és a díj befizetésének igazolása alapján a gépjármű rendszámának feltüntetésével adja ki.

6. melléklet a 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelethez * 

A 12. § (3) bekezdése szerinti díjkedvezményre jogosult szervezetek

1. Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

2. Csányi Alapítvány a gyermekekért

3. Dunamelléki Református Egyházkerület Baranya Megyei Szervezete

4. Fogd a kezem Alapítvány

5. INDIT Közalapítvány

6. Katolikus Karitász

7. Kerekvilág Alapítvány

8. Lukács Református Támogató Szolgálat

9. Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat Pécs

10. Magyar Máltai Szeretet Szolgálat

11. Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje

12. Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete

13. Pécsi Egyházmegyei Hatóság

14. Pécs Város Önkormányzata, Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye

15. Pécsi Tudományegyetem Támogató Szolgálata

16. Támasz Alapítvány

17. Első Pécsi Vasutas Polgárőr Egyesület (1 gépkocsira)

18. Pécsi Belvárosi Barkóczi László Polgárőr Egyesület (1 gépkocsira)

19. Pécs-Hird Polgárőr Egyesület (1 gépkocsira)

20. Pécs -Keleti Városrész Polgárőr Egyesület (1 gépkocsira)

21. Pécs Postavölgyi Polgárőr Egyesület (1 gépkocsira)

22. Pécs -Rózsadombi Polgárőr Egyesület (1 gépkocsira)

23. Pécs -Somogyi Polgárőr Egyesület (1 gépkocsira)

24. Mecsek Polgárőr Egyesület (1 gépkocsira)

25. Pécsújhegyi Polgárőr Egyesület (1 gépkocsira)

26. Uránvárosi Polgárőr Egyesület (1 gépkocsira)

27. Polgárőrség Kertvárosért Polgárőr Egyesület (1 gépkocsira)

28. Pécsújhegy Biztonságáért Polgárőr Egyesület (1 gépkocsira)

29. *  Pécsi Görögkatolikus Parókia.

7. melléklet a 49/2011. (X. 31.) önkormányzati rendelethez *