Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2011. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 46/2011. (X. 6.) önkormányzati rendeletet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 46/2011. (X. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § Az Ör. 41. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott rajzi mellékletek a rendelet mellékletében ábrázoltak szerint módosulnak.”

2. § Az R. kiegészül az e rendelet mellékletében foglalt melléklettel.

3. § Nem lép hatályba az R. 2. §-át megállapító rendelkezése.

4. § Az R. 2011. november 15-én lép hatályba

5. § E rendelet 2011. november 15-én lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző

Melléklet az 55/2011. (X. 29.) önkormányzati rendelethez